תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו:

י' דר, שופט

1. בתיק אזרחי 6160/96 בבית משפט השלום בחדרה, תבע המשיב לדין את המערערים לתשלום סכום של כ40,000- ש"ח. התביעה התבססה על יתרת חובה בחשבון שניהלו המערערים אצל המשיב (להלן - החשבון הפרטי).
בת"א 1042/97 בבית משפט השלום בחדרה, תבע המשיב את המערער וכן שנים אחרים שאינם מערערים, מרדכי לוגסי ופנחס לוגסי (להלן - הערבים). תביעה זו היתה בגין חשבון בשמו של המערער (להלן - החשבון העסקי). המשיב טען כי בחשבון העסקי נותרה יתרת חובה של כ5,000- ש"ח. עוד תבע המשיב באותה תביעה יתרת הלואה בסך 60,000 ש"ח שנתן למערער ויתרתה בסוף 1996 קרוב ל67,000- ש"ח, בגין הלואה נוספת בסך 30,000 ש"ח שיתרתה כ29,000- ש"ח ובגין הלואה בסך 250,000 ש"ח שיתרתה כ92,000- ש"ח.
על פי כתב התביעה, ערבו הערבים להלואה השלישית בסך 250,000 ש"ח שנטל המערער.

2. הנתבעים הגישו בקשות לרשות להתגונן בפני התביעות, וצרפו תצהיר של המערער. לא הוגש תצהיר של המערערת.
ההליכים בשני התיקים אוחדו בפני הרשם א' קפלן. הרשם שמע את הבקשות המאוחדות, ובמהלך שמיעה זו נחקר המערער. שתי הבקשות נדחו, ככל שהן נוגעות למערערים, ועל כך הערעור.
לערבים ניתנה רשות להתגונן.3. המערער טען שאינו צד לחשבון הפרטי, וכי זה חשבונה של המערערת.
המערערת לא הגישה תצהיר.
הרשם דחה טענה זו. הוא הפנה לחקירתו של המערער על תצהירו, בו התברר שזה נהג בחשבון מנהג בעלים. דברים אלה אושרו גם על ידי עורך דינם של המערערים בסיכומים שהגיש, לפיהם לא זו בלבד שהמערער פעל בחשבון, אלא גרם ליצירת יתרת החובה בחשבון זה.

4. הרשם הוסיף והתייחס לטענת המערער, לפיה המסמך שצורף לכתב התביעה, בקשה לפתיחת חשבון, הוא מאוחר, ולא נעשה במועד פתיחת החשבון.
לענין זה, כתב הרשם שהמסמך הוא הסכם להצטרף לחשבון כבעלים, ולא נטען שהמערער שלח הודעת בטול להסכם זה.
הרשם קבע שאפילו נבעה חתימת המערער על המסמכים עקב תרמית מצד המשיב, כפי שטען המערער, היה עליו לשלוח הודעת בטול, שכן תרמית אינה גורמת לבטלות חוזה, אלא משמשת עילה לבטולו.

5. גם טענותיה של המערערת לענין החשבון הפרטי נדחו על יסוד חתימתה על מסמך משותף עם המערער, לפיו שניהם בעלי החשבון.
הרשם קבע שהמערערים מושתקים, לאור חתימתם על מסמך ההתקשרות,
מלכפור בהיותם בעלים משותפים בחשבון. הוא הוסיף שטענותיה של המערערת לא נתמכו בתצהיר מטעמה, כך שהטענות שטען בא כוחה, כאילו המערער אינו יכול לפעול בחשבון מכיון שהמערערת לא הרשתה לו לעשות כן, לא נתמכו בתצהיר ואין יסוד לקבלן. לפיכך דחה את הרשות להתגונן.

6. כאמור, גם בקשתו של המערער לקבל רשות להתגונן ביחס לתביעת החשבון העיסקי נדחתה.
הרשם פרט את השתלשלות הענינים בחשבון העסקי ובהלואות שניתנו על ידי המשיב במסגרתו, ובכלל זה מתן אשראי.
גירסת המערער היא שהמשיב אישר לו סכום כסף להלוואה, והיה עליו להשלים מקורותיו סכום נוסף. כאשר היה מוכן לשלם סכום זה, חזר בו המשיב מהסכמתו ליתן אשראי.
הרשם כותב שהמערער אינו חולק על הסכומים הנתבעים אלא טוען לקיזוז נזקים שמקורם בהפרת חוזה על ידי המשיב.

7. עוד כותב הרשם בהחלטתו שבאי העמדת אשראי לא הפר המשיב הסכם, ואפילו היתה הפרה כזו, אין משמעותה שהמערער אינו חייב לשלם את הסכומים שהוא חייב למשיב. אם הפרה כזו גרמה נזקים, ניתן לקזזם, ובלבד שטענת הקיזוז תהיה מפורטת. הרשם הפנה להלכה לפיה יש לפרט טענת קיזוז ברמת פירוט גבוהה מאוד, והציב לעומתה את תצהירו של המערער, שאינו מפורט כלל ויש בו "... (ב)סכומים הנזרקים לחלל האויר..." (עמ' 14 ש' 20).
עוד הוסיף הרשם וכתב שטענות המערער לקיזוז הן סתמיות, ובמיוחד הטענה שלא יכול היה להפעיל משאית ולא יכול היה להשתכר משך חמש שנים.
כאמור, הרשם מצא עילה לתת רשות להתגונן לערבים וענינם אינו מצוי בפנינו.

8. באי כח הצדדים הגישו סיכומים בכתב בערעור שבפנינו.
ביחס לתביעת החשבון הפרטי, טוען בא כח המערערים שלא היה מקום לדחות את בקשת המערערים ליתן להם רשות להתגונן ולבסס אותה על העדר תצהיר של המערערת.
הוא מציין שכל העובדות הן בידיעתו של המערער, וכפי שכתב זה בתצהירו, הוא הצהיר גם בשם המערערת.

9. עיון בתצהירו של המערער שהוגש בתיק המרצה 5174/96, מעלה שכל טענתו ביחס לפתיחת החשבון הפרטי מצומצמת בשני סעיפי משנה, 2.1 ו2.2-.
על פי סעיף 2.1, ביום 19.6.78 ביקשה המערערת לפתוח חשבון משותף, שבסופו של דבר נפתח בשמה ובחתימתה בלבד. הבקשה שצורפה לכתב התביעה נעשתה 18 שנים יותר מאוחר, ב5.4.96-, והיא "אינה נכונה".
מן התצהיר לא ברור מדוע הבקשה "לא נכונה".
בהמשך התצהיר הוא מפרט התרחשות הענינים ביחס לחשבון העיסקי ולקבלת ההלואה, ומצהיר שביום 5.4.96 חתם עם המערערת על מסמכים שונים ביחס לאשראי אותם הוא מפרט, אולם מסמך פתיחת החשבון אינו נזכר שם. כלומר, אין טענה מבוססת ביחס למסמך האמור.

10. כאמור, במהלך חקירות של המערער בפני הרשם הוגשו מסמכים שהצביעו על כך שהוא נהג בחשבון מנהג בעלים.
העובדה שהמסמך ההצטרפות לחשבון נחתם 18 שנה לאחר פתיחת החשבון, אינה מעמידה למערער הגנה.

דברי הרשם לענין מניעות בפני המערערת לטעון בדבר זכויותיו וחובותיו של המערער חשבון הפרטי נאמרו למעלה מן הצריך, שכן ממסמך ההצטרפות לחשבון מיום 5.4.96 עולה שנחתם על ידי שני המערערים, כפי שגם מאשר המערער בתצהירו.
אפילו היתה המערערת מגישה תצהיר ומצהירה בו שלא הרשתה למערער לפעול בחשבון, היו דברים אלה נסתרים מיניה וביה הן מהמסמך שנחתם על ידי שניהם באותו מועד, כמוצהר על ידי המערער, והן מן המסמכים הנוספים שהוגשו במהלך חקירת המערער (מש1/, מש2/, מש3/), המצביעים על כך שהמערער נהג בחשבון מנהג בעלים.

11. בהודעת הערעור עלתה לראשונה טענה של המערערים בדבר הפרשי הצמדה וריבית בהם חוייבה ההלואה.
טענה זו לא עלתה בתצהירו של המערער שתמך בבקשת הרשות להתגונן, ולכן גם לא נדונה בבית המשפט קמא.
הרשם כתב בהחלטתו, כי "המבקש (המערער) אינו חולק על סכומי הכסף הנדרשים ממנו ..." (עמ' 14 ש' 9).
הטענה עלתה לראשונה בהודעת הערעור, מבלי שהיה לה יסוד בהליך דלמטה, ולפיכך דינה להדחות והיא אינה ראויה לבירור כאן.

12. יתר הטענות בסיכומי בא כח המערערים הן חסרות בסיס, ובכללן הנסיון להצדיק את הטיעון לענין הקיזוז, כאילו יש בו כדי למלא אחר הדרישות העלאת טענת קיזוז כהגנה.
בנסיבות אלה, אני מציע לחברי לדחות את הערעור ולחייב את המערערים לשלם למשיבים שכ"ט בהליך בסך 10,000 ש"ח. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך פסק הדין ותתווסף לו תוספת בשיעור מע"מ.י' דר, שופט

מ' לינדנשטראוס, נשיא
אני מסכים.


מ' לינדנשטראוס, נשיא
[אב"ד]

ס' ג'ובראן, שופט
אני מסכים.ס' ג'ובראן, שופט


הוחלט לדחות את הערעור, כאמור בפסק דינו של השופט י' דר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון