תשלום ארנונה עודפת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום ארנונה עודפת:

א. לאחר עיון בכתבי הטענות ושמיעת עיקרי טיעוני הצדדים, כולל השלמת טיעונים והגשת מסמכים מאת התובע (בהתאם להחלטתי מיום 18.12.96) וכן לאחר עיון בסיכומי הנתבעת, אשר הוגשו באיחור (לאחר קבלת ארכה עפ"י החלטתי מיום 20.1.97) הנני לקבוע כדלקמן:

1. הנתבעת הודתה כי אכן חייבה את התובע בתשלומי ארנונה עירונית מעבר לזכאותו עפ"י שטח דירתו של התובע (להערכתה נגבו מהתובע תשלומים העולים כדי 10% מהחיוב בו היא זכאית עפ"י שטח דירתו), החל מיום איכלוס הדירה 1.12.92 ועד ליום 1.1.96 (שכן ממועד זה 1.1.90 תוקנה הטעות ומהתובע נגבתה הארנונה הריאלית עפ"י שטח דירתו). לענין זה ראה גם מכתבה של הנתבעת אל התובע מיום 28.4.96 לפיו תוקן חיוב הארנונה משטח דירה של 126 מ"ר לשטח של 111 מ"ר בלבד.
2. הנתבעת טוענת כי גבתה את תשלומי היתר בהסתמכה על תוכניתו של הקבלן אשר בנה את הבניין (בתוכניות אלה, כך טענה נקב הקבלן באשר לשטח דירתו של התובע, כמו גם שאר הדירות בבנין).

3. התובע עותר לחייב את הנתבעת להשיב לו את כל תשלומי היתר, אשר נגבו ממנו החל מיום איכלוס הדירה 1/12/92 ועד ליום 1.1.96 (מועד התיקון).

4. הנתבעת כופרת בזכאותו של התובע לקבל החזר זה, בהסתמכה על הוראות חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו1976-, וכן על פסקי דין אשר צוטטו בכתב הגנתה של הנתבעת ובסיכומיה, לפיהם נקבע לטענתה, כי בהליכי השגה על קביעת ארנונה יש לפעול עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות הנ"ל, מנגנון שנקבע לשם כך כחוק, דהיינו הגשת השגה ל"מנהל" ול"ועדת ערר", על החלטתו וכן כי האינטרס הציבורי באשר לסופיות ההתחשבנות בין האזרח לרשות ושיקולי תקצוב שנתי, גוברים על פני אינטרס הפרט לקבל את כספו בתביעת השגה.

ב. לאחר שעיינתי בחוק האמור ובפסקי הדין אליהם הפנו הצדדים שוכנעתי לקבל תביעת התובע שכן מצאתי כי הנתבעת אכן התרשלה בקביעת שיעורה של הארנונה בהסתמכה על תוכניות הקבלן שהוגשו לה בעת הליכי הרישוי שקדמו לבניית הבניין.
הנתבעת החליטה לעשות לעצמה חיים קלים, בכך שלא טרחה לבדוק את שטח הדירות בפועל (למרות שנתון זה היה ברשותה או צריך היה להיות ברשותה שכן כרשות מקומית בוודאי בדקה או שצריכה היתה לבדוק כי הדירה נבנתה בסופו של דבר עפ"י התוכניות שהוגשו וכי לא חרגה מתוכניות אלה, קודם להענקת תעודת גמר עפ"י הדין).

במעשיה אלה הנתבעת נטלה על עצמה "סיכון" כי חיוביה יהיו גבוהים מהמתחייב ולפיכך מן הדין כי הנתבעת תשיב לתובע את תשלומי היתר שנגבו בשל רשלנותה זו ולא תטיל את תוצאות מעשיה על כתפי האזרח.
הנתבעת, כאמור, הודתה בטעותה והחליטה לזכות את התובע בגין תשלומי היתר רטרואקטיבית מיום 1.1.96 ואיני מוצא כל טעם שבדין או בהגיון כי התיקון לא יהיה החל מיום גבייתם של התשלומים העודפים בפועל כדרישת התובע.

ג. סוף דבר, בנסיבותיו של מקרה זה איני סבור כי יש להעדיף את האינטרס של הרשות השלטונית על פני אינטרס הפרט ששילם מסיו מעבר למתחייב, ולפיכך, אני מקבל את תביעת התובע ומחייב את הנתבעת להשיב לתובע את כל תשלומי הארנונה העודפת שגבתה ממנו (מתוך הנחה כי שטח דירתו הוא 126 מ"ר כאשר בפועל התברר כי שטחה של הדירה 111 מ"ר), וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מאמצע התקופה (בין 12.12.93 ל1.96-) דהיינו מיום 1.1.94 ועד לתשלום בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסכום כולל של 500 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפעל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון