תשלום מס מקביל בגין קצבה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום מס מקביל בגין קצבה:

הנשיא (גולדברג)
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי, שדחה את תביעת המערער להצהיר כי אינו חייב בתשלום מס מקביל בגין קצבה שהוא מקבל מכוח חוק שירות הקבע בצבא-הגנה-לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה- 1985(להלן - הקצבה).
.2העובדות הצריכות לעניין הן:נ
א) המערער מועסק כשכיר, ובתור שכזה משלם בגינו מעבידו דמי ביטוח לאומי לפי הוראת חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי) ומס מקביל לפי הוראת חוק מס מקביל, התשל"ג- 1973(להלן - חוק מס מקביל); ב) המערער מקבל קצבה מצה"ל. החל מיום 1.4.1984מנכה מינהל התשלומים של צה"ל מהקצבה תשלום עבור מס מקביל.
.3המערער טוען כי אין הוא חייב בתשלום מס מקביל בגין קצבתו, וכי הניכוי נעשה שלא כדין, מנימוקים שיפורטו בהמשך הדברים.
המוסד טוען כי קיימת חבות שכזאת, ותומך בפסק-הדין, מנימוקיו.
.4סעיפי החוקים השונים והתקנות הנוגעים לעניין הם:ב
א) סעיף 2(ז) לחוק מס מקביל:ו
חובות תשלום מס מקביל:נ
"הוראות חוק הביטוח לרבות ההוראות המיוחדות שבסימן ה' לפרק ח' בו יחולו, בשינויים המחוייבים, לעניין מס מקביל כאילו היה דמי ביטוח לאומי; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מס מקביל, כדרך שהוא רשאי לקבוע לפי חוק הביטוח הוראות בדבר דמי ביטוח לאומי, ובלבד שחלק מההכנסה שייקבע לעניין שיעורים מופחתים של מס מקביל לא יעלה על חלק מההכנסה שנקבע לעניין שיעורים מופחתים של דמי ביטוח לאומי לפי סעיף 160א לחוק הביטוח".
(הקטע המודגש וסעיף 2א שיובא להלן, הוספו בתיקון מס' 7לחוק מס מקביל); ב) סעיף 2א לחוק מס מקביל:ב
"שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות לעניין

חובת תשלום מס מקביל לגבי תושב ישראל מעל גיל 18שסעיף 2(א) עד (ד) לא חל לגביו, ואשר משתלמים בעדו דמי ביטוח לאומי, ובלבד שתקנות לגבי מי שסעיף 192לחוק הביטוח חל לגביו, יותקנו בהסכמת שר האוצר"; ג) פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי עניינו "דמי ביטוח", וסימן ה' שבו כותרתו "הוראות מיוחדות"; ד) סעיף 186לחוק הביטוח הלאומי, המצוי בסימן ה' לפרק ח', קובע:ו "הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח.
השר רשאי לקבוע בתקנות, הן בדרך כלל והן לסוגים, הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח של המבוטחים המנויים להלן, וכוחן יפה על אף האמור בפרק זה. ובלבד שלא יחויבו בתקנות לשלם דמי ביטוח מסכום העולה על מקסימום ההכנסה שלפיה משתלמים דמי ביטוח; ואלה הם המבוטחים:נה) מכוח סעיף 186הנ"ל הותקנו תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971, אשר הצריך בהם לענייננו הוא:ב תקנות 12א. תשלום דמי ביטוח מפנסיה
"א. מבוטח לפי פרק ב' לחוק, למעט מבוטח ברשות, שטרם מלאו לו 65שנים בגבר ו- 60באשה, ויש לו הכנסה מפנסיה, חייב בתשלום דמי ביטוח מהפנסיה המשתלמת לו בעד החודש שקדם למועד תשלום דמי הביטוח; דמי הביטוח יהיו בשיעור של % 2.95מסכום השווה למחצית הפנסיה, או מסכום השווה למינימום האמור בפרט 3של לוח י"א לחוק מחולק ב-12, לפי הסכום הגבוה יותר, ובלבד שלא תובא בחשבון הכנסה העולה על הכנסת המקסימום האמורה בפרט 1בלוח י"א לחוק.
תקנה .15עובד שאין עיקר הכנסתו משכר או שיש לו הכנסה מפנסיה:ו

א. -

ב. -
ג. מבוטח כאמור בתקנת משנה (א) שיש לו גם הכנסה מפנסיה, ישולמו בעדו דמי ביטוח מהכנסתו מהפנסיה, לאחר שהכנסותיו כאמור בתקנת משנה (א) הובאו בחשבון, ובלבד שלא תובא בחשבון לעניין זה הכנסה העולה על ההפרש שבין הכנסתו לפי תקנת משנה (א) ו-(ב) לבין המקסימום הנקוב בפרט 1בלוח י"א לחוק".
.5אין חולק כי המערער חייב בדמי ביטוח לאומי על הפנסיה לפי התקנות האמורות, והמחלוקת נסבה על השאלה האם קיימת חבות דומה לגבי מס מקביל.
.6יצויין כי שאלת החבות במס מקביל מפנסיה עלתה בשעתה, לפני תיקון מס' 7לחוק מס מקביל, בבית-הדין האזורי בתל-אביב (תב"ע מה/801-0), ושם נפסק כי אין חבות בתשלום מס מקביל.

ערעור שהוגש לבית-דין זה על-ידי המוסד, נמחק לבקשתו (דב"ע מו/132-0) טרם שמיעתו.
.7המוסד טוען כי תיקונו של סעיף 2(ז) לחוק הביטוח הלאומי בא להבהיר כי קיימת חובה לשלם מס מקביל אף על הקצבה, ועל כן על בית-הדין לבחון את הסוגיה כפי שהיא עולה מהחוק לאחר תיקונו.
.8בתיקון מס' 7לחוק מס מקביל (ס"ח 1190התשמ"ו, בע' 214), הוספו, כאמור, לסעיף 2(ז) המלים "לרבות ההוראות המיוחדות שבסימן ה' לפרק ח' בו".
מקובל עלינו כי חוק יש לפרש לפי מטרתו, ואחת הדרכים המקובלות לחקר כוונה זו היא בדיקת הצעת החוק ודברי הכנסת.
דא עקא - בהצעת החוק לתיקון מס' 7(הצ"ח 1775התשמ"ו - בע' 184), לא תמצא הצעה לתקן את סעיף 2(ז), משמע כי התיקון הוכנס במהלך הדיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אליה הועבר התיקון המוצע לדיון ולהכנסה לקריאה שניה ושלישית.
ניתן היה לצפות כי שעה שתוגש הצעת החוק למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית תופנה תשומת הלב לתיקון האמור, אך גם כאן נכזבה תוחלתנו. לא מצאנו בדברי יושב ראש הוועדה, ובדברי המתווכחים, כל התייחסות לתיקון האמור (דברי הכנסת [1], ישיבות רכ"ח - ר"ל של הכנסת האחת עשרה, בע' 3700).
.9מה נוכל ללמוד מלשונו של החוק? נקודת אחיזה איתנה מצויה בו, והיא כי אף שהחוק התקבל בכנסת ביום 8.8.1986תחולתו רטרואקטיבית - לגבי מרבית הסעיפים מיום 1.4.1986אולם לגבי התיקון לסעיף 2(ז) והוספת סעיף 2א - תחולתם מיום .1.4.1984
לעובדה זאת משמעות לאור העובדה כי עד יום 1.4.1984חלה חובת תשלום מס מקביל אך ורק על מעסיקים, עבור עובדיהם. מאותו מועד ואילך, מכוח תיקון מס' 6'לחוק מס מקביל (ס"ח 1111התשמ"ד, בע' 86) הוטלה חובת תשלום מס מקביל על כלל האוכלוסיה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, ו"ההכנסה שתשמש בסיס לגבית המס המקביל תהא לפי החוק המוצע אותה הכנסה המשמשת בסיס לגבית דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי" (דברי ההסבר לתיקון מס' 6(ה"ח התשמ"ד, בע' 133).
.10משפסק בית-הדין האזורי בתל-אביב את אשר פסק (בתב"ע מה/801-0
הנ"ל), הוחלט לפעול לשינוי החוק, כך שלא יהיה ספק שחובת התשלום תחול אף על סכומים הנובעים מ"מקרים מיוחדים", כפי שהדבר בביטוח הלאומי, מכוח סימן ה' לפרק ח' לחוק הביטוח הלאומי.
.11עיקר טענתו של המערער היא כי בהיותו "עובד", חלות עליו הוראות סעיף 2(א) לחוק מס מקביל, ואין להטיל על הקצבה אותה הוא מקבל חובת תשלום; בהיותו עובד שכיר, אין הוא נמנה עם הסקטור של מי ש"אינו עובד ואינו עובד עצמאי", החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעד עצמו, ולכן אין הוא חייב במס מקביל בגין הקצבה מכוח פסקה (ד) לסעיף .2

טענות אלה אין לקבל. משהושוותה ההכנסה המשמשת בסיס לתשלום מס מקביל לזאת המשמשת בסיס לתשלום דמי ביטוח לאומי, והוסר הספק, בתיקון מס' 7, לגבי תחולת ה"הוראות המיוחדות", חייב המערער בדמי מס מקביל אף עבור הקצבה, כשם שהוא חייב בגינה בדמי ביטוח לאומי, למרות שהוא "עובד", ואינו "מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי".
.12טענה נוספת למערער והיא כי שר העבודה והרווחה רשאי, מכוח סעיף 2(ז), וסעיף 2א לחוק מס מקביל, לחייב בתקנות בתשלום מס מקביל אף עבור הקצבה, אך כל עוד לא התקין השר תקנות מכוח סעיפים אלה לחוק - אין המערער חייב בתשלום מס מקביל בגין הקצבה.
אשר לסעיף 2(ז) - אין חובה במקרה זה להתקין תקנות, שעה שאלה הותקנו מכוח חוק הביטוח הלאומי; ניתן להתקינן לצורך לקביעת הוראות השונות מאלה שבחוק הביטוח הלאומי, ואף זאת במגבלה שבסיפה לאותה פסקה.
ואשר לסעיף 2א לחוק מס מקביל - המערער הוא גם עובד, לכן פסקה (א) לסעיף 2לחוק חלה עליו, וגם "מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי" שפסקה (ד) לאותו סעיף חלה עליו, ולכן אין לשר סמכות להתקין תקנות שיענו על אותו מקרה - דהיינו על עובד שיש לו גם הכנסה מפנסיה.
.13סוף דבר - הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון