בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

לראש ההוצאה לפועל נתונה סמכות לפנות בבקשת הבהרה על פי האמור בסעיף 12לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, אולם במה דברים אמורים כאשר פסק הדין, או קטע ממנו, אינם ברורים כאשר קוראים את האמור בהם, ואותו קטע בלתי-ברור אינו ניתן לביצוע בלא ההבהרה.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין:

.1בין בעלי הדין התנהל מאבק ממושך ועיקש בבית הדין לעבודה, סביב נושא של תשלום פיצויי פיטורין לישראל הר-זהב.
לאחר דיון רב-שנים ניתן פסק-דין על ידי כבוד השופטת עדנה גבריאלי, בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב ובסעיף 10סיפא קבעה:ו "ולפיכך אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורין בהתאם לשכרו האחרון כפי שהיה עובר לפיטורין, כאשר הוא מתורגם לש"ח ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית צמודה מ- 1.1.77ועד לתשלום בפועל".
.2פסק הדין הועבר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בבת-ים, שם נתבקשה הרשמת הנכבדה (הגב' נילי קוצר) להעביר את פסק הדין להבהרה, מכיוון שעל פי טענת המשיבה, ברית הפיקוח לקואופרציה חקלאית, האמור בסעיף 10הנ"ל חורג מן העתירה שבכתב התביעה. ראש ההוצאה לפועל התבקשה לפנות את בית הדין ולבקש את הבהרתו בנקודה זו. מלכתחילה דחתה הרשמת קוצר את הבקשה, וקבעה, כי אין מקום לפנייה זו, אולם, במועד מאוחר יותר, נראה כי שינתה את דעתה והחליטה בכל זאת לפנות אל בית הדין האזורי לעבודה, על מנת שיתן את הבהרתו לפסק הדין, וזהו הקטע העיקרי מהחלטת ראש ההוצאה לפועל:נ
"לאחר עיון בפסק הדין ובטענות באי-כוח הצדדים בנקודה השנויה במחלוקת הגעתי למסקנה, כי לאור לשונו הגורפת של פסק הדין בסעיף 10הפוסקת חיוב הנתבעת לפיצויי פיטורין לתובע בהתאם לשכר האחרון - מחד, ולאור תביעתו המקורית של התובע בכתב התביעה לתשלום השלמת פיצויי פיטורין בשיעור של 2.3אחוז ממשכורתו בלבד - מאידך, נראה כי מן הראוי לפנות בזה עפ"י הוראות סעיף 12לחוק ההוצאה לפועל בבקשה להבהרת פסק הדין...".
.3נראה לי, כי פסק הדין שניתן על ידי השופטת גבריאלי ברור על פניו, ואינו טעון הבהרה, ועל ראש ההוצאה לפועל לבצע אותו כנתינתו. על פי ההלכה הפסוקה, ראש ההוצאה לפועל אינה רשאית להרהר אחר מידת תבונתו או צידקתו של המעשה השיפוטי; היא אינה מוסמכת להציץ מאחורי הפרגוד של פסק הדין ולחקור מה נאמר בכתב התביעה, או מה חשב או לא חשב בית המשפט בעת שנתן את הפסק, ומה היתה בזמנו עמדת הצדדים וכוונתם. עליה לבצע את פסק הדין כפי שניתן, ואין לה להרהר אחריו.
אם טעה בית-משפט שעה שנתן את פסק הדין, יכול היה הצד הנפגע לפנות לערכאת ערעור, ואם עבר המועד להגשת הערעור בלי שהוגש - יעמוד פסק הדין בעינו, וגם אם הוא מוטעה יש לבצעו (ע"א 347/71 [1]; ע"א 165/50 [2]; בג"צ 86/58 [3]; המ' 218/69 [4]).

ברור הדבר, כי לראש ההוצאה לפועל נתונה סמכות לפנות בבקשת הבהרה על פי האמור בסעיף 12לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, אולם במה דברים אמורים כאשר פסק הדין, או קטע ממנו, אינם ברורים כאשר קוראים את האמור בהם, ואותו קטע בלתי-ברור אינו ניתן לביצוע בלא ההבהרה. כאן ביקשה ראש ההוצאה לפועל הבהרה לא מכיוון שפסק הדין אינו ברור - אלא לנוכח סתירה שגילתה בין האמור בו לבין מה שנתבקש או נטען בכתב התביעה. אולם סתירה זו אינה מהווה עילה להבהרה אלא לערעור בלבד, ועל ראש ההוצאה לפועל למלא אחר פסק הדין, גם אם קיימת סתירה בין הסעד לבין העתירה המבוקשת.
.4בנסיבות אלה הבקשה למתן רשות ערעור מתקבלת בזה והערעור נדחה.

ברית הפיקוח לקואופרציה חקלאית, תשלם למערער שכ"ט עו"ד בסך 000, 4ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת בשיעור של 5אחוז לשנה, מהיום ועד לפרעון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון