דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה

דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה


שנערך ונחתם ב
בין המוכר:


לבין הקונה: 1}


הואיל והמוכר מצהיר שהינו בעל הזכויות בנכס בעיר-__רחוב

והואיל והמוכר מעוניין למכור ולהעביר את זכויותיו בנכס לקונה ,והקונה מעוניין לרכוש מאת זכויותיו בנכס:
המוכר מצהיר בזאת כי הנכס תקין וכל ליקוי מהותי הידוע למוכר הובא לידיעת הקונה.
המוכר מתחייב בזאת כי הנכס נקי מכל שיעבוד , עיקול , חוב וכן כל תביעה שהיא מ/לצד שלישי כלשהוא לרבות שכנים הרובץ על הנכס למעט משכנתא לטובת בנק

המוכר מצהיר כי ההצמדות לנכס הם(מוקף בעיגול): חניה\ מחסן\קרקע\היתרי בנייה ותואמים את תשריט הנכס בטאבו ובעירייה ורשומים על שמו של המוכר.
בתמורה למילוי כל התחיבויותיו של המוכר והעברת הזכויות בדירה על שמו של הקונה ישלם הקונה למוכר סך של:

במעמד חתימת הסכם זה ישלם הקונה למוכר מקדמה בסך של: ____ ש"ח ובמילים

מסירת החזקה תעשה עד לתאריך :

תנאי תשלום ומועדיהם יקבעו במעמד חתימת חוזה ע"י עורכי הדין ומוסכם בזאת כי הרכישה והסכם זה מותנים בתנאים הבאים :
בקבלת משכנתא לטובת הרוכשים
בבדיקת תיק הבניין של הנכס בעירייה.
בבדיקת תשריט ונסח עדכני של הנכס במשרדי הטאבו
הצדדים מסכימים להיפגש ולחתום על הסכם מפורט, המסדיר את כל פרטי ההתקשרות אצל עו"ד עד לתאריך

הפר צד מן הצדדים את התחיבויותיו ע"פ זיכרון דברים זה ,ו/או מנע בהתנהגותו חתימת הסכם ,או לא עמד בתנאי מתנאי הסכם זה , ישלם לצד השני פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 10% מערך הנכס המוסכם בהסכם זה.


הערות:


ולראיה באו הצדדים על החתוםהקונה המוכרלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת זכרון דברים

 2. האם זכרון דברים מחייב ?

 3. זכרון דברים להחלפת רכב

 4. זכרון דברים לרכישת נכס

 5. מכתב לביטול זכרון דברים

 6. ביטול זכרון דברים דירה

 7. תביעה לביטול זכרון דברים

 8. זכרון דברים חלוקה של מגרש

 9. האם זיכרון דברים הוא חוזה ?

 10. זכרון דברים מחיקה עם טיפקס

 11. מחיקה בטיפקס - זיכרון דברים

 12. המעמד המשפטי של זכרון דברים

 13. בטלות זיכרון דברים למכירת דירה

 14. פיצויים על הפרת זיכרון דברים

 15. זכרון דברים למכירת רכב משומש

 16. פיצויים מוסכמים בזיכרון דברים

 17. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש

 18. דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה

 19. זיכרון דברים לקניית דירה בחו''ל

 20. תניית ביטול זכרון דברים במקרקעין

 21. השקעות לאחר חתימה על זיכרון הדברים

 22. פיצויים מוסכמים בגין הפרת זכרון דברים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון