הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה לתושבת חוץ:

1. עניינה של התובענה דנן הנה זכאותה של התובעת לתשלום גמלת הבטחת הכנסה מהנתבע ע"פ חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 (להלן: "החוק") הרקע לתובענה - התובעת הגיש לנתבע ביום 02.07.06 תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה. תביעה זו נדחתה על ידי הנתבע בשל היות התובעת תושבת חוץ. התובעת הסדירה מעמדה והגישה לנתבע תביעה נוספת, ביום 04.08.06 לתשלום גמלת הבטחת הכנסה. תביעה זו נדחתה אף היא משני טעמים, האחד, בשל אי המצאת מסמכים והאחר, בשל אי התייצבות בלשכת שירות התעסוקה.

2. בכתב ההגנה טען הנתבע טענת סף לפיה, יש לדחות את התובענה מחמת התיישנות היות והוגשה לאחר שחלף המועד הקבוע בחוק להגשתה.

3. להלן העובדות הרלוונטיות כפי שעולות מן המסמכים שהוגשו לבית הדין
א. בשנים 1984 עד 2006 התגוררה התובעת בחו"ל למעט תקופה בת 9 חודשים במהלך שנת 2004 . ביום 13.02.06 שבה התובעת להתגורר בארץ בקביעות.
ב. ביום 02.07.06 הגישה לנתבע תביעה לגמלת הבטחת הכנסה (להלן: ה"ה), ביום 06.07.06 דחה הנתבע את תביעתה בנימוק שאין היא תושבת ישראל (להלן: הדחייה הראשונה) ע"פ האמור בסעיף 2 א לחוק .
ג. התובעת הסדירה את מעמדה והגישה תביעת נוספת לגמלת ה"ה ביום 24.08.06, תביעה זו נדחתה בעילה שהתובעת לא התייצבה כנדרש בשירות התעסוקה ולא הגישה את כל המסמכים כנדרש. (להלן: הדחייה השנייה) התובעת לא הגישה לבית הדין ערעור בגין הדחייה השנייה, אלא ביום 04.11.2010 לאחר שהתקיימו שבע ישיבות קדם משפט ודיון הוכחות בו הוחלט על הגשת כתב תביעה וכתב הגנה מתוקנים. בכתב התביעה המתוקן הנ"ל טענה התובעת נגד הדחייה הראשונה והדחייה השנייה גם יחד.
ד. הנתבע טען טענת התיישנות בנוגע לשתי הדחיות כבר בכתב ההגנה מיום 28.05.08 באשר המועד להגשת תובענה בגין הדחייה השנייה חלף גם הוא בעת ההיא. ערעור בגין הדחייה הראשונה היה על התובעת להגיש לבית הדין לכל המאוחר ביום 06.01.07 ערעור בגין הדחייה השנייה היה על התובעת להגיש לבית הדין עד ליום 24.02.07. התובעת הגישה ערעורה (בגין הדחייה הראשונה) ביום 12.08.07 יותר משנה לאחר היווצרות העילה.

4. טענת התיישנות
על פי תקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש"ל- 1969(להלן: "התקנות"), בהן נקבע כי תובענה לעניין תביעה שנדחתה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, תוגש לבית-הדין לעבודה תוך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע. הלכה פסוקה היא כי לבית הדין אין הסמכות להאריך מועדים להגשת תובענות מט / 170-0 אריאל פרת נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע כא 132, עב"ל אליהו סולן נ' המוסד לביטוח לאומי עבודה ארצי כרך לב(2) 227 ושורה של פסקי דין נוספים.
התובעת צירפה לכתב התביעה את מכתב הדחייה הראשון מיום 06.07.06 היום בו נוצרה העילה, ומאחר ולא נטען אחרת על ידה, הרי שהמכתב נמסר לידיה במועד סמוך לשליחתו,
כך שביום 12.08.07, מועד הגשת הערעור לבית הדין, כבר חלף המועד להגשתן.
התובעת לא טענה וממילא לא הוכיחה כי נתקיימה עילה מהעילות הקבועות בחוק ההתיישנות, הפסיקות את מרוץ ההתיישנות או מאריכות אותו.
על כן דין התביעה להידחות בשל התיישנות.

5. למרות האמור לעיל, ובשים לב לקושי וההכבדה על התובעת בהתנהלות הנתבע, החלטתי כי יש מקום לבחון לגופו של עניין את זכאותה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה, זאת לאור ההלכה הפסוקה לפיה אין מקום לדחיית תובענות על הסף מחמת התיישנות.

6. הנתבע דחה את תביעתה הראשונה של התובע בשל היותה תושבת חוץ, לאחר הסדרת מעמדה חזר בו התובע מעילת דחייה זו. התובעת הגישה תביעה נוספת לגמלת ה"ה ביום 24.08.06 תביעתה זו נדחתה בשל אי התייצבות בלשכת התעסוקה ובשל אי הגשת מסמכים נדרשים.

7. אי התייצבות בלשכת התעסוקה
2 (א) תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים זכאי לגימלה, בכפוף להוראות חוק זה, כל עוד מתקיים בו אחד מתנאים אלה:
...
(2) הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה בהתאם לכללים שנקבעו לענין סעיף 163 לחוק הביטוח ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה מתאימה; לענין פסקה זו, "עבודה מתאימה" - כל עבודה התואמת את מצב בריאותו וכשרו הגופני, או הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי הפניה משירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה (להלן בסעיף זה - הכשרה);

התובעת לא התייצבה בלשכת התעסוקה בחודשים 08.06 09.06 לאחר מכן התייצבה לפרקים בלשכת התעסוקה אך סירבה להתייצב בעבודה שהופנתה אליה ונרשם לה "סירוב". התובעת ערערה על החלטת לשכת התעסוקה בפני ועדת ערר שליד לשכת התעסוקה משלא נתקבל ערעורה ערערה בפני בית דין זה על החלטת הועדה. בית הדין דחה את ערעורה עב' 6721/08 פיבי אלגבריליץ נ' לשכת התעסוקה רמת גן (לא פורסם) ניתן 17.11.2008 נקבע בפסק הדין כי סירוב אחד בוטל בהסכמה ואילו שני אחרים נשארו על כנם.
בפני בית הדין טוענת התובעת כי לא התייצבה בשל "אי כושר" אלא שטענתה זו לא הוכחה, המסמכים הרפואיים שהגישה התובעת מלמדים על פניה אחת לרופא בשנת 2006 ולא נקבע בהם כי היא סובלת ממגבלה תפקודית המונעת אותה מלהתייצב בלשכת התעסוקה או לעבוד.

בדין דחה הנתבע את התביעה בהתבססו על סע' 2(א)(2) לחוק ועל תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע, התשמ"ב- 1982 תקנה 11(2)(ה).

8. אי המצאת מסמכים
סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה קובע:
"(א) לצורך קביעת הזכאות לגמלה או המשך תשלומה, חייב התובע גמלה או המקבל גמלה, לפי דרישות המוסד לביטוח לאומי –


למסור למוסד לביטוח לאומי כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים.

(ב) כל עוד לא קוימה דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלום של גמלה או להחליט על אי מתן גמלה"

לא נעלם מעיני בית הדין הקושי להיענות לדרישות הנתבע יחד עם זאת, ברור כי התובעת נדרשה להגיש מסמכים בין השאר בנוגע לנכסיה והכנסותיה ודוחות בנוגע לחשבונות הבנק בישראל ובלונדון. התובעת התמהמה בהגשתם, הגישה רק את חלקם למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד הנתבע במכתבים מיום 27.08.06, 11.09.06, 05.10.06, 15.10.06 ובמהלך ישיבות בית הדין.


למרות האמור במכתבים הנוגעים לדחייה השניה הרי שהנתבע בכתב ההגנה מיום 17.11.2010 מבהיר כי :
"תביעתה של התובעת לא נדחתה בשל הדרישה להמצאת מסמכיו [צ"ל מסמכים] מהבנק באנגליה ומהמסמכים שצורפו עולה כי אין בהם כשלעצמם כדי לשלול זכאות" (סע'7).

תביעתה של התובעת נדחתה בשל אי התייצבותה בלשכת התעסוקה וכפי שקבעתי לעיל, בדין נדחתה.

9. סיכומו של דבר, דין התביעה להידחות הן בשל התיישנות והן בשל אי התייצבות התובעת בלשכת התעסוקה במועדים הרלוונטיים.

התביעה נדחית.משעסקיהן בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי אין צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון