הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

הנאשמים ניסו להסביר את מעשיהם במצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו וברצונם העז להציל את החברה בה השקיעו את מיטב שנותיהם.

הפסיקה קובעת כי מצב כלכלי קשה ואף בריאות לקוייה אינם מהווים מגן בפני ענישה הולמת ומדיניות הענישה, באופן עקבי וחד משמעי, מחמירה עם סוג עבירות זה.
"... כבר נאמר פעמים רבות, כי אין בין גוזל כספי הפרט לבין גוזל כספי הציבור ולא כלום, אלא גם אלה חטאם רב הוא ואלה גם אלה ראויים, בנסיבות המתאימות, למיצוי הדין בין בעונשי מאסר ממשים ובין בקנסות כספיים מכבידים..." (ראה ע"פ 502/82 עזאם ואח' נ' מ"י. פ"ד לו (4) עמ' 411) בעמ' 424 מפי כב' השופט לוין).


קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה:א. בשנים 1992-1996 הייתה הנאשמת 1 (להלן: "הנאשמת") חברה שעיסוקה בענף המתכת והנאשמים 2 ו- 3 היו בעליה ומנהלים פעילים בה.


על פי כתב האישום, בשנים אלה קיבלו הנאשמים חשבוניות מס בסכום כולל של 1,282,418 ש"ח אשר בהם נרשם במרמה כי הוצאו בגין עבודות שבוצעו עבור הנאשמת (להלן: "החשבוניות הפיקטיביות").

הנאשמים שילמו לנותן החשבוניות הפיקטיביות את הסכום הנקוב בהן וקיבלו בחזרה את הסכום, בניכוי סכום המע"מ ועמלה (להלן: "התשלום") הנאשמים רשמו בספרים את הסכום הנקוב בחשבוניות הפיקטיביות כהוצאה והשמיטו מן הדו"חות השנתיים המוגשים לפקיד השומה הכנסה חייבת במס, הן שלהם והן של החברה.

בדרך זו השתמשו הנאשמים במרמה, עורמה ותחבולה, הכינו וקיימו פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים וכאמור, השמיטו הכנסות מדו"חות שהגישו לפקיד השומה.בפועל, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר טיעון לפיו הנאשמים יודו, יורשעו ולבית המשט יוצא להטיל על הנאשמים 2 ו- 3 עונש מאסר למשך 6 חודשים אשר ירוצו בעבודות שירות וקנס לכל הנאשמים.


הקנס המבוקש ע"י ב"כ הביעה הוא 375,000 ש"ח לכל אחד מהנאשמים 2 ו- 3 ואילו ב"כ הנאשמים מבקש להסתפק בקנס של 300,000 ש"ח לשני הנאשמים גם יחד.

לגבי הנאשמת מוסכם על הצדדים קנס סמלי בסך 5,000 ש"ח.ב"כ התביעה מציין כי מדובר במספר רב של עבירות אשר נעברו במשך תקופה ארוכה ואשר הביאו להעלמת מס בסכומים גבוהים. עבירות מסוג זה קלות לביצוע, קשות לגילוי ובצידן רווח כספי גדול המגיע במקרה זה לכ- 930,850 ש"ח.


ב"כ התביעה אף מונה לאחד, את השיקולים שהביאו לעונש המוצע – גילם של הנאשמים, העובדה כי הסירו את המחדלים ואף שילמו כופר, הם הודו מיד בראשית החקירה ואף שיתפו פעולה עם חוקרי מע"מ בנושא עדות כנגד שותפים לעבירות, מנפיק החשבוניות הפיקטיביות.

עם זאת, מאחר והעונש המוצע הינו מאסר לריצוי בעבודות שירות ולא מאסר בפועל עותר ב"כ התביעה להשית את הקנס המבוקש על ידו 375,000 ש"ח אשר יהא בו "משקל נגד" ו"ערך מרתיע לגזר הדין" כמאמרו. סכום זה הוא 10% מהקנס המירבי ולפיכך, לשיטתו, אין מדובר בקנס מופרז לחומרה או קנס החורג מקנסות שהוטלו ע"י בית המשפט במקרים דומים.


את דבריו תומך ב"כ התביעה במספר פסקי דין המוגשים לבית המשפט.ב"כ הנאשמים מוסיף כי הנאשמים נעצרו בחודשי יוני 1997 ע"י מחלקת חקירות של מע"מ ועוד באותו יום הסתיים נושא החוב האזרחי לרבות הסדר בדבר תשלום הכופר.


בהמשך פנו הנאשמים, מיוזמתם, לשלטונות מס הכנסה והגיעו להסדר בדבר הסרת המחדלים לגבי חובותיהם למס הכנסה, כאשר עפ"י ההסדר ערבים הנאשמים לכל חובותיה של הנאשמת. הנאשמים פועלים בעסק מאז שנת 1964, עברם נקי מרבב והם נקלעו לקשיים כלכליים אשר אילצו אותם ליטול הלוואות בשוק האפור. הנאשם 2 נשוי, הנאשם 3, בשל המתח והלחצים התגרש מאישתו ושניהם מביעים חרטה עמוקה. בשל כל אלה, בהסתמך על הפסיקה ובהתחשב בעינוי הדין שנגרם לנאשמים בשל ניהול שתי מערכות של חיובים, מע"מ ומס הכנסה, מבקש ב"כ הנאשמים להסתפק בקנס של 300,000 ש"ח שכן הנאשמים לא יוכלו לעמוד בתשלום קנס גבוה מזה.בקצירת האומר פורש בפני הנאשם 2 את שהביא להסתבכותו שלו ושל שותפו, הנאשם 3. במשך שנים הרבה עבדו שניהם בעסק ואף ביצעו פרויקטים סודיים וזכו למחמאות כאנשי מקצוע.


הסתבכותם הכלכלית החלה בתקופה בה המשק היה באינפלציה והחרדה פן יאבדו את העסק בו השקיעו את מיטב שנותיהם גרמה להם להתפתות לביצוע העבירות. "אנחנו מתביישים במה שעשינו.. טעינו בכל מה שעשינו...". היום הם כבני 60 והחובות הרובצים עליו יאלצו אותו לעבוד עד יומו האחרון וגם בכך בא על עונשו.בטרם ישמעו הטיעונים לעונש העיד רואה החשבון של הנאשמים, מר גדי לובודה. עד זה חוזה ומבהיר עד כמה נפגעו הנאשמים ובני משפחותיהם ומה גדולה וכנה חרטתם.


על מנת להסיר את המחדלים ולעמוד בהתחייבויות הנאשמת, חובות המסתכמים במאות אלפי שקלים פדה הנאשם 2 את כל חסכונותיו בפוליסת הביטוח שלו ובכך, נגדעה הפנסיה שלו. הנאשם 3 לא יכול היה לעשות כן בשל מצבו הבריאותי ולכן, נאלץ לקחת הלוואות כנגד הפוליסה בסכומים גבוהים.חומרתן של העבירות גלויה וברורה: מדובר במעשי מרמה של התחמקות מתשלום מס אמת המתפרשים על פני 5 שנות מס. המעשים נעשים בשיטתיות ובעקביות כאשר בבסיסם תכנון ומחשבה תחילה. הפגיעה בקופת הציבור היא בפועל פגיעה בכיסו של כל פרט ופרט שכן, המיסים הנגבים על ידי המדינה אמורים לשרת את צרכי כלל הציבור.


הנאשמים מנסים להסביר את מעשיהם במצב הכלכלי הקשה אליו נקלעו וברצונם העז להציל את החברה בה השקיעו את מיטב שנותיהם, אף גם עובדה זו אינה יכולה לעמוד להם לזכות: גניבה מקופת הציבור אינה באה "להשלים" הכנסות לכסות הפסדים.

הפסיקה חוזרת וקובעת כי מצב כלכלי קשה ואף בריאות לקוייה אינם מהווים מגן בפני ענישה הולמת ומדיניות הענישה, באופן עקבי וחד משמעי, מחמירה עם סוג עבירות זה.

"... כבר נאמר פעמים רבות, כי אין בין גוזל כספי הפרט לבין גוזל כספי הציבור ולא כלום, אלא גם אלה חטאם רב הוא ואלה גם אלה ראויים, בנסיבות המתאימות, למיצוי הדין בין בעונשי מאסר ממשים ובין בקנסות כספיים מכבידים..." (ראה ע"פ 502/82 עזאם ואח' נ' מ"י. פ"ד לו (4) עמ' 411) בעמ' 424 מפי כב' השופט לוין).

למרות האמור במקובץ לעיל החלטתי לאמץ את ההסדר המוצע ברף התחתון שבו דהיינו, להתחשב בנאשמים בנושא הקנס. זאת, בעיקר בשל העובדה כי הודו מיד עם תפיסתם בכף ועשו את כל הנדרש מהם להסרת המחדלים והחזרת הכספים לקופה ממנה ניטלו.

בשיקולים לקולא אני שמה לנגד עיני את גילם המתקדם ואת חרטתם הכנה המוצאת לה ביטוי של ממש במעשים, כמובהר לעיל.

אשר על כן, אני מטילה על הנאשמים את העונשים הבאים –על הנאשמת 1 אני מטילה קנס בסך 5,000 ש"ח. הקנס ישולם תוך 30 יום מהיום.
אני מטילה על הנאשמים 2 ו- 3 עונש מאסר למשך 6 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות על פי חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות (להלן: "הממונה").


חוות דעתו של הממונה תהווה חלק בלתי נפרד מגזר דין זה.אני מטילה על כל אחד מהנאשמים 2 ו- 3 עונש מאסר על תנאי למשך 12 חודשים לתקופה של 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי לא יעברו כל עבירה בה הורשעו בתיק זה.
אני מטילה על כל אחד מהנאשמים 2 ו- 3קנס על סך 200,000 ש"ח או 12 חודשי מאסר תמורתם.


הקנס ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כשהראשון שבהם ביום 5.4.00.נדחה להמשך – קבלת חוות דעתו של הממונה והשלמת גזר הדין ליום 17.4.00 בשעה 11:30.
תשומת לב הממונה –

הנאשם 2 ירצה את עבודות השירות עם קבלת חוות דעת הממונה. הנאשם 3 יתחיל בריצוי עבודות השירות במועד בו יסיים הנאשם 2 לבצע את עבודות השירות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון