התנגדות לרישום מקרקעין

כיצד מגישים התנגדות לרישום מקרקעין ?

התנגדות לרישום או לתיקון רישום תוגש בשני עותקים ובצירוף עותק אחד לכל מעוניין; אלא שאם הוגשה בקשה או התנגדות קודמת, על ידי מספר מבקשים או מתנגדים, לא יצורף אלא עותק אחד לכל אותם מבקשים או מתנגדים.

בהתנגדות לרישום מקרקעין יצויינו -
(1) שמו של המתנגד, משלח ידו, מספר זהותו, מענו והמען למסירת מסמכים;
(2) הרצאה תמציתית של טענות המתנגדים.

ההתנגדות תימסר מטעם המפקח על רישום מקרקעין לכל מעוניין פרט למתנגד.

אם נמסרה בקשה או התנגדות בלשכה, או בלשכתו של המפקח, ונתקבלה שם על ידי העובד שנקבע לכך, לא ייזקק המפקח לטענת-פגם בצורת הבקשה או ההתנגדות.

אם תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות ולא הוגשה התנגדות, ושוכנע המפקח כי מן הדין הוא לרשום את המקרקעין, לחדש רישומם או לתקן את הרישום הקיים, כמבוקש, יתן צו לרישומם או לתיקון הרישום.

אם תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות והוגשה התנגדות, יקבע המפקח מועד לדיון ויזמין את המבקש והמתנגד.

בעת הדיון ישמע המפקח תחילה את טענות המתנגד ולאחר מכן את טענות המבקש; המפקח רשאי, ככל שהדבר ייראה לו דרוש למען הצדק, להתיר למתנגד להשיב לטענות המבקש.

אם שמע המפקח את טענות המתנגד ונוכח כי אין בהן כדי להצדיק לכאורה את דחיית הבקשה, רשאי הוא לתת את הצו לרישום המקרקעין כמבוקש בלי לשמוע את טענות המבקש.

המפקח רשאי, בכל שלב של ההליכים לפי סימן זה, להורות על הגשת טענות בכתב, בנוסף לטענות בעל-פה או במקומן.

בתום הדיון רשאי המפקח לתת צו לרישום המקרקעין או לתיקון הרישום הקיים או לדחות את הבקשה.

החלטה מנומקת של המפקח תימסר למבקש ולמתנגדים בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון רישום מקרקעין

 2. חידוש רישום מקרקעין

 3. איך רושמים עסקה במקרקעין

 4. התנגדות לרישום מקרקעין

 5. פיצוי על אי רישום מקרקעין

 6. בקשה לתיקון רישום מקרקעין

 7. תיקון רישום מקרקעין מוסדרים

 8. תיקון רישום מקרקעין בעילת תרמית

 9. אחריות לשכת רישום המקרקעין בנזיקין

 10. סמכות עניינית המפקח על רישום מקרקעין

 11. ערעור על החלטת המפקח על רישום מקרקעין

 12. ערעור על פסק דין המפקח על רישום המקרקעין

 13. אי התייצבות לדיון בהליך הסדר רישום מקרקעין

 14. ערעור על המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב

 15. הרישום בלשכת רישום המקרקעין אינו דקלרטיבי בלבד

 16. האם רישום בפנקסי המקרקעין הוא בבחינת מימוש זכויות

 17. רישום מקרקעין (מחוץ לתחום השיפוט) על שם רשות מקומית

 18. פיצוי מוסכם בגין איחור ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין

 19. תביעה בגין נזקי הרטיבות שנגרמו לדירה למפקח על רישום המקרקעין

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון