מכרז כריתת עצים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז כריתת עצים:

1. המבקשים עותרים בתובענתם לבית המשפט לחייב את המשיבים ב"צו המצהיר כי על המשיבים לערוך מכרז בדבר עבודות כריתה של עצים אשר היא מבצעת באמצעות קבלנים חיצוניים במחנות צה"ל ברחבי ישראל בכלל ובבסיס חיל האוויר בפרט". בהמשך הוגשה בקשה מטעמם לפיצול סעדים.

2. לאחר שהתנהלו שתי ישיבות הוכחות, הודיע ב"כ המשיבה 3 כי "לאחר ששבה ובחנה את עמדתה בתובענה דנן, הרי שמבלי להודות בכל טענה מטענות המבקשים, היא מפסיקה כל פעילות של כריתה במחנות צה"ל ואין לה עוד איפוא עניין בתובענה זו". מאחר והמשיבה הודיעה למבקשים על עמדתה זו, והם סירבו להגיע להסדר, אין המשיבה רואה את עצמה כצד רלוונטי לתובענה. בכפוף לכך, אין למשיבה 3 כל התנגדות למתן פסק דין כמבוקש.
בישיבה מיום 16.3.1999, חזרה ב"כ המשיבה 3 על עמדתה ופירטה, כי אין למרשתה כל עניין במחנות צה"ל, וכי משרד הביטחון "חופשי לעשות כל שברצונו במחנות צה"ל, קק"ל מפסיקה את הפעילות שלה במחנות. לכן, קק"ל תכבד כל פסק דין שיצא מבית המשפט". היא הוסיפה וביקשה כי בית המשפט יפטור אותה מלהופיע לישיבות בית המשפט.

3. בעקבות הודעה זו ובהסתמכו עליה, ביקש ב"כ המשיבים 1-2 להפסיק את התובענה ולמחוק אותה בנימוק כי היא נהפכה להיות "תיאורטית, אקדמית המבקשת להוות בסיס כתביעה כספית בעתיד". הראיה לכך היא, התביעה לא מזכירה את העבר ולא מבקשת כל סעד ביחס לעבר. הוא התנה את הבקשה הזו בהצהרת משרד הביטחון שהוא פועל ויפעל "במתן עבודות לכריתה במחנות צה"ל על פי חוק חובת מכרזים ותקנותיו, ועל פי ההלכה הפסוקה, לרבות הפטורים המוקנים למשרד הביטחון לפי כל דין". עו"ד שרביט, ב"כ המשיבים 4 ו - 5 הצטרף לטענות הנ"ל. הוא הוסיף, הסעד המבוקש גורף למדי, כאשר חוק חובת מכרזים (להלן:ב חוק המכרזים) וההלכה הפסוקה מלאים בפטורים. הנושא האופרטיבי היחידי הוא המתייחס לקק"ל, ועניין זה איננו קיים עוד.

4. ב"כ המבקשים, לאחר שאמר דברי פתיחה, ביקש אורכה של 20 יום על מנת להגיב בכתב לטענות המשיבים. סיכומיו הגיעו כעבור כשלושה חודשים. התגובה סוקרת באריכות את מערך היחסים בין משרד הביטחון וקק"ל מחד, ובין קק"ל ומ.ד.פ. - משיבה 4 , מאידך. מדבריו עולה הטענה שקק"ל, בניגוד להתחייבותה למשרד הביטחון, העבירה את עבודות כריתת עצים במחנות צה"ל לידי משיבה 4 ללא מכרז, בניגוד לחוק. הוא טען רבות נגד "מעלליה" של קק"ל ביחסה עם צה"ל, בזה שהיא מקבלת מצה"ל כסף, בטענה שכביכול העצים שייכים לה, בו בזמן קק"ל מצהירה כי משרד הביטחון הוא הבעלים של העצים במחנות צה"ל. גילוי "אמת" זו, הוא זוקף לזכות תובענת מרשיו, אשר חשפו ו"פתרו" את הדילמה הזו למשרד הביטחון. ב"כ המבקשים מלין על כך, שמשרד הביטחון בחר לעמוד לימין קק"ל "למרות שהמדובר במעשים חמורים של הטעייה, גניבת דעת [ו]הפרה בוטה של החוק, עד כדי מעשים פליליים חמורים שנעשו נגד משרד הביטחון ונגד קופת הציבור", כלשונו.
לאור האמור, סבור ב"כ המבקשים, כי לאחר שקק"ל ומשרד הביטחון "נלחמו במבקשים לאורך כל הדרך ונמצאו ממצאים חמורים בהוכחות, אזי לא יעלה על הדעת שינסו לגרום להליך לגווע". הוא מבקש, חרף הצהרת קק"ל והסכמת משרד הביטחון להצהרה זו, להמשיך לדון בהליך בו יקבע בית המשפט כי:ו "העצים אינם רכושו של קק"ל, וכי העברת הטיפול בעצים לקק"ל לפני חקיקת חוק המכרזים אינה נכונה ... ועם כריתת [צריך להיות חקיקת, ע.ח.] החוק יש להחיל חובת מכרז על כל עבודה חדשה של כריתת עצים". (סעיף 21 לסיכומים). בנוסף, הוא מבקש להוציא פסק דין האוסר על משרד הביטחון להעסיק את קק"ל בהתאם לתקנה 3(19) לחוק. הוא מבקש לסיים את הדיון בתיק בהכרעה בכל השאלות והטענות של הצדדים.

5. בעקבות הצהרת קק"ל, נוצר מצב חדש לפיו, מצד אחד, אין קק"ל כיום בתמונה, היא מסתלקת מכל טענותיה ומצהירה כי אין לה כל עניין, קרי, זכויות בעצים, במחנות צה"ל, ולמעשה משרד הביטחון הוא האחראי הבלעדי לעניין המכרזים לכריתת העצים במחנות צה"ל. לאור זאת, אין עוד צורך במתן פסק דין אשר יכריע בשאלת הבעלות על העצים. פסק דין כזה, אין לו עוד משמעות. למעשה, המבקשים השיגו את מבוקשם ופסק הדין לא יוסיף מאומה לעניין הזה. מצד שני, משרד הביטחון הצהיר באמצעות ב"כ כי הצהרת קק"ל מקובלת עליו ומחייבת אותו. הוא הוסיף כי מרשו מתחייב לנהוג בהתאם לחוק חובת מכרזים, עם כל המשתמע מכך. גם כאן, מתן פסק דין אשר יורה למשרד הביטחון לפעול בהתאם לחוק לא יוסיף מאומה, בבחינת חזרה על הצהרת משרד הביטחון. למעשה, הצהרותיהם של קק"ל ושל משרד הביטחון עונות על דרישותיהם של המבקשים בתובענה העיקרית, ובכך הם באו על סיפוקם.
מה שניתן לעשות במקרה זה הוא, להצהיר כי הצהרותיהם של קק"ל ושל משרד הביטחון, כפי שבאו מפי באי כוחם, מחייבות אותם, ועליהם לפעול על פיהן ובהתאם לחוק המכרזים, עם כל המשתמע מכך.

6. לא אוכל לסיים את החלטתי זו מבלי להתייחס לטענתו של ב"כ המבקשים בנוגע לאי הסדרים בתחום המכרזים הנוגעים לכריתת העצים במחנות צה"ל. אכן, ממה שנחשף עד כה יש כדי להצביע על קיומו של מצב לא תקין, לכאורה, בכל הנוגע ליחסים שבין קק"ל ומשרד הביטחון בנוגע לנושא זה. הצהרת קק"ל מעלה תמיהות רבות:נ מה הניע את קק"ל לוותר על זכויותיה במחנות צה"ל בכל הקשור בעצים וכריתתם; מדוע היא לא מסרה הצהרה זו קודם לכן, בתחילת ההליך; מה הניע את קק"ל לוותר בפתאומיות ובקלות כזו, על מקור הכנסה נכבד; בתוקף איזה מעמד חוקי טענה קק"ל לזכויות, וקיבלה, מול משרד הביטחון; האם הכספים אשר נתקבלו אצל קק"ל נתקבלו כדין.
לא מן הנמנע, כפי שב"כ המבקשים טוען בסיכומיו, שיש כאן אי סדרים כספיים או אחרים, ביחסים שבין קק"ל לבין משרד הביטחון, ויש צורך לבדוק אותם, אך אין הדבר נופל בגדר המחלוקת בתובענה שבפני בית המשפט. הדבר נתון לרשויות אחרות לומר את דברן בנושא.

7. ב"כ המבקשים מעלה את השאלה של ההוצאות. הוא מבקש שבית המשפט יחייב את המשיבים בהוצאות מרשיו. אכן צודק ב"כ המשיבים בטענתו. עד לקבלת הצהרתה של קק"ל, הוא נאלץ להגיש את התובענה ולהידרש לאיסוף חומר רב ולהשקיע זמן רב בהכנתו. בנוסף, התנהלו עד כה שתי ישיבות של הוכחות. אין ספק שאילו הצהרה זו באה בתחילת ההליך, המבקשים לא היו משקיעים מאמץ, זמן והוצאות מרובות.

8. לאור האמור, אין מנוס מלסיים את התובענה בהחלטה זו, בה אני נותן תוקף של החלטה להצהרות המשיבים. קרי, אין לקק"ל כל נגיעה לעצים שבמחנות צה"ל, וכי משרד הביטחון הוא האחראי הבלעדי על העצים במחנות צה"ל, ועליו לפעול לפי חוק חובת מכרזים בכל הנוגע לכריתת עצים שבמחנות אלה, עם כל המשתמע מכך.

כאמור, ב"כ המבקשים ביקש פיצול סעדים. על מנת לאפשר למבקשים למצות את ההליכים נגד המשיבים, אני נעתר לבקשה לפיצול סעדים.

המשיבים ישלמו למבקשים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון