סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

על פי סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, על המבוטח למסור לביטוח לאומי ידיעה או מסמכים או כל מידע שידרש, להופיע ולהתייצב במועד שנקבע שכן כל עוד לא קוימה הדרישה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלומה של גמלה או להחליט על אי מתן הגמלה.

בדב"ע נד/141-04 חדנה אבו שאלה נגד המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) מצטט בית הדין הארצי לעבודה מדברי ההסבר להצעת החוק, ואומר כי הסמכות לחקור ולהשיג כל מידע על ידי המוסד היא על מנת לאפשר למוסד להפעיל מערכת בקרה יעילה ולהבטיח תשלום גמלה לאלה הזכאים לכך בלבד.


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה:

העובדות:
זוהי תביעה לתשלום גמלה להבטחת הכנסה לתקופה שבין 03/98-11/97 שנדחתה מהטעם כי התובע לא המציא מסמכים כנדרש, בהתאם לסעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 (להלן: "החוק").

עוד נטען בכתב ההגנה כי בתובע לא מתקיימים תנאי הזכאות על פי תקנה 7 (5) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ג - 1982 (להלן: "התקנות").

מכתב התביעה עולה כי התובע, יליד ואזרח ישראל הופנה ללשכת שירות התעסוקה בחודש 11/97 לאחר שפוטר מעבודתו. בלשכת התעסוקה התייצב כנדרש. התובע מציין כי המציא את כל המסמכים שנדרשו ממנו ע"י הנתבע: אישור שהייה של אשתו, טופס חתום ע"י הבנק, אישור על תקופת העסקתו ואישור לשכת התעסוקה. משכך טוען הוא, נשללה ממנו שלא כדין גמלת הבטחת הכנסה.

גם בעדותו בבית הדין ציין כי הוא נתבקש להמציא טופס בנק, מכתב הפיטורין וכן אישור שהייה בארץ של אשתו, והמציאם. את אישור השהייה קיבל באיחור רב ושלא באשמתו, ועל כן התעכב הטיפול בעניינו.

ב"כ הנתבע טוענת מצדה כי דין התביעה להדחות על הסף מחמת התיישנות - זאת עפ"י תקנה 8 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל - 1969 (להלן: "התקנות") הואיל והחלטת הנתבע הינה מיום 11.1.98 והתביעה הוגשה לבית הדין רק ביום 26.7.99.
לחילופין, אין התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מאחר ולא המציא לנתבע מסמכים ואישורים שהיו חיוניים לבדיקת תביעתו, התובע המציא את הנדרש רק לאחר הגשת התביעה השנייה ב- 25.5.98.

פסק הדין:
באשר לטענת ההתיישנות:
בתקנות נקבעו המועדים להגשת תובענה.
בסעיף 1 (ב) נקבע: "החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית הדין לעבודה תוך שישה חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע או מיום "תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי המאוחר".

נפסק כי מועד תחילת ההתיישנות הוא המועד שבו נמסרה למבוטח ההודעה על דחיית תביעתו.
אמנם התובע צירף את מכתב התשובה הנושא תאריך 11.1.98, אך אין ראיה לכך מתי קיבל אותו. נהפוך הוא, מהמסמך, שצורף לכתב התביעה נושא תאריך 10.1.99 עולה כי צורף אליו צילום מכתב הדחייה מיום 11.1.98.מכאן עולה כי התובע נזקק לו, ולא היה ברור לעורך דינו מה היתה סיבת דחיית התביעה.

באשר להמצאת מסמכים על ידי התובע:
על פי סעיף 19 לחוק, על המבוטח למסור לנתבע ידיעה או מסמכים או כל מידע שידרש, להופיע ולהתייצב במועד שנקבע שכן כל עוד לא קוימה הדרישה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלומה של גמלה או להחליט על אי מתן הגמלה.

בדב"ע נד/141-04 חדנה אבו שאלה נגד המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) מצטט בית הדין הארצי לעבודה מדברי ההסבר להצעת החוק, ואומר כי הסמכות לחקור ולהשיג כל מידע על ידי המוסד היא על מנת לאפשר למוסד להפעיל מערכת בקרה יעילה ולהבטיח תשלום גמלה לאלה הזכאים לכך בלבד.

במקרה דנן, בקשה ראשונה להמצאת מסמכים הוצאה ביום 10.11.97 על פיה נדרש התובע להמציא המסמכים שלהלן:

 1. טופס בנק.
 2. אישור שהייה בארץ (של אשת התובע) ממשרד הפנים.


ביום 9.12.97 הוצא לתובע מכתב ובו בקשה נוספת להמצאת מסמכים תוך שבעה ימים כדלהלן:

 1. טופס הבנק שנמסר כבר ביום 8.12.97 בסניף המוסד.
 2. אשרת שהייה ממשרד הפנים עבור אשת התובע.
 3. אישור ממקום עבודתו של התובע בציון תאריך תחילת העסקתו, היקף משרתו וכן תלושי שכר.


באשר לאישור שהייה עבור אשתו ציין התובע בעדותו כי פרוצדורה זו ארכה זמן רב לאור הבדיקות שנדרשו על ידי משרד השב"כ בשטחים. לא מצאתי עילה לפקפק בנכונות גרסתו של התובע בנקודה זו. אין להטיל את האחריות בגין האיחור בהמצאת אישור זה על התובע. התובע הוכיח כי עשה כל מאמץ סביר כדי להשיג את האישור הנ"ל, שנתקבל רק ביום 24.6.99.

באשר למכתב הפיטורים ציין התובע בחקירתו הראשית כי הנתבע סרב לקבל את מכתב הפיטורין שרצה להגיש לו כל עוד אין הוא מציג את אישור השהייה של אשתו.

מהאמור לעיל עולה כי התובע לא המציא במועד וכנדרש את המסמכים מסיבות שאינן תלויות בו, בתום לב ושלא מתוך מטרה להעלים מידע הנחוץ לנתבע לקביעת זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה. על כן היה על הנתבע לבחון את תביעתו לגופה.

בחינת זכאות התובע לגופו של ענין לא נבדקה, ולכאורה ולאור ההנחיות שהוגשו לבית הדין עולה כי הוא זכאי לגמלה.

לאור האמור לעיל מוחזר עניינו של התובע לנתבע על מנת שיכריע בתביעה לגופה.


לאור האמור לעיל דין התביעה - להתקבל.


הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ תוך 30 יום מהיום שאם לא כן סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

נציגי ציבור לא התייצבו למרות שזומנו כדין, לכן הדיון התקיים ב"מותב חסר".


זכות ערעור: תוך 30 יום לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון