ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש:

זהו ערעור על החלטת ועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים אשר דחתה את הערר של המערערים על החלטת המשיב לראות בחלקה 11 בגוש 18171 יחידת מיסוי נפרדת מחלקה 12 באותו גוש.

המערערים הם בעלי שני מגרשים המצויים בחלקה 11 ובחלקה 12. בחלקה
12 בנויים בתיהם של המערערים עם גינות ודרך גישה. חלקה 11 אינה מבונה והיא רשומה כיחידת רישום נפרדת מחלקה 12.

ועדת הערר בהסתמכה על פסק הדין בפרשת רע"א 94/1221 תרשיש נ' מנהל מס רכוש נתניה, פ"ד מ"ט (1) 353, החילה את מבחן הייעוד הכלכלי וקבעה שלחלקה 11 פוטנציאל כלכלי משלה, כאשר ניתן לבנות עליה או למכרה לצורך בניית 6-7 יחידות דיור. היא דחתה את הצעת המערערים לאמץ במקרה זה את המבחן של השימוש בפועל.


המערערים חולקים על עמדה זו של הועדה.
לטענתם, חלקה 11 משמשת כגינה עבור כל אחד מהמערערים, מחציתה הצפונית כגינת אופנהיימר ומחציתה הדרומית כגינת ציבולסקי. הם מפנים להסכם השיתוף בין שני המערערים שלפיו ניתנה לכל אחד מהמערערים זכות השימוש והחזקה הבלעדיים במחציתה של חלקה 11. הם גם מסתמכים על פסה"ד של ביהמ"ש העליון בפרשת רע"א 95/7970 מוראבי נ' מנהל מס רכוש חיפה, פ"ד נ' (5) 434.

לדעתי, דין הערעור להדחות.
פסה"ד המנחה בעניננו, הוא פס"ד תרשיש. באותו פסה"ד נקבע ע"י הרוב (כב' השופטים חשין ומצא), כי קיימים שני מבחנים לענין קביעת יחידת המיסוי לענין חוק מס רכוש והם:נ
מבחן הרישום ומבחן הייעוד הכלכלי.
אשר למבחן השלישי, הוא מבחן השימוש בפועל, אמר כב' השופט חשין
שנתן את פסה"ד המרכזי של הרוב, כי:ב
"מבחן זה יכריע רק בהעדר הצדק או בהעדר אפשרות מעשית או
רציונלית להחיל את אחד משני המבחנים האחרים (כגון:ו בהעדר
תוכנית בנין עיר), או "במקרים יוצאי דופן במיוחד"" (שם, בעמ'
364).
כב' השופט מצא, שאף הוא היה בין שופטי הרוב, ביקש "להשאיר בצריך עיון את השאלה, אם יש מקום להחלתו ולו גם (כלשון חברי) "במקרים יוצאי דופן במיוחד" - של מבחן השימוש בפועל בקרקע" (שם, בעמ' 368).

שופט המיעוט, כב' השופט טל קבע:נ "בשאלה של שימוש כלכלי וייעוד
פוטנציאלי, איזה מהם גובר, נראה לי שהכל לפי הנסיבות" (שם, בעמ' 858).
ניתוח פס"ד זה מראה שיש לפחות רוב לדעה שמבחן השימוש בפועל הוא מבחן נחות לעומת שני המבחנים האחרים.

בפס"ד של מוראבי, שהוא מאוחר יותר, ואשר ניתן פה אחד, הוחל מבחן השימוש בפועל.
בפס"ד זה, התיחס כב' השופט טירקל לדברי השופט טל ולדברי שופטי הרוב בפרשת תרשיש כמצויים באותה רמה בלי לציין שדעת כב' השופט טל היתה דעת מיעוט, וקבע שבנסיבות המקרה שנידונו שם אין להחיל את
מבחן הייעוד הכלכלי "הן משום שאין הצדק לכך, הן משום שלא ניתן
לומר שהוא בגדר "יוצא דופן" והן משום שהנסיבות מחייבות".
כלומר, פסה"ד יצא ידי "חובת הכל" בכך שנזקק לשלושת המבחנים בפרשת
תרשיש על אף השוני שביניהם ועל אף שכאמור בפס"ד תרשיש אין מדובר בשלושה מבחנים הנמצאים באותה רמה.

לדעתי, המקרה הנוכחי אינו מקרה יוצא דופן ואין הנסיבות מצדיקות
חריגה ממבחן הייעוד הכלכלי, בפרט כשהוא עולה בקנה אחד גם עם המבחן
הראשוני שהוא מבחן יחידת הרישום.

הענין שלנו שונה מהמקרה שנדון בפרשת מוראבי בפרטים אלה:ב
א. מדובר בשתי יחידות רישום נפרדות, בעוד ששם "הגינה" היתה יחידת רישום אחת עם הבית.
ב. למערערים לפי קביעות הועדה יש כבר גינות בחלקה 12.

ג. בפרשת מוראבי היה מדובר בחלקה קטנה אחת בשטח של דונם בערך,
ואילו בעניננו, חלקה 11 היא עצמה בשטח של 1,050 מ"ר וחלקה 12 אף היא בשטח של 1,034 מ,ר (ראה תשריט שהוגש בפני הועדה). אין
זה דבר רגיל שלמגרש בין כ500- מ"ר (שהוא שטח המגרש שבידי כ"א
מהמערערים) שעליו בנין תיווסף גינה של עוד 500 מ"ר.
ד. בהסכם השיתוף בין שני המערערים נאמר במפורש בסעיף 5(ב) שלכל אחד מהמערערים הזכות לקבל היתר בניה ולבנות בחלקו בחלקה 11.
משמע, ששני המערערים היו ערים לפוטנציאל הגלום בחלקה 11
לבניה.

לפיכך, אין מקום להתערבותי בהחלטת הועדה שראתה בחלקה 11 יחידת
מיסוי נפרדת.

הערעור נדחה.


המערערים ישלמו למשיב הוצאות ושכר טרחה בסך 4,000 ש"ח בצירוף
הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון