פיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות

האם זכאי התובע לפיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות בכפוף לשאלת תחולתו של צו ההרחבה בדבר הנהגת פנסיה זקנה משלימה (יסוד) על הנתבע ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות:

1. התובע עבד אצל הנתבע כנגר מיום 01/01/77 ועד ל- 07/08/98 בנגריה שהינה בבעלותו של הנתבע.

2. משכורתו החודשית האחרונה של התובע היתה בסך 5,200 ₪.

3. ביום 07/08/98 פוטר התובע על ידי הנתבע על אתר.

4. לתובע נמסר מכתב פיטורים נושא תאריך 09/08/98.

5. בתאריך 16/08/98 קיבל התובע מחברת הביטוח מגדל המחאה ע"ס 61,850 ₪ כפדיון פיצויי פיטורים שבפוליסה לביטוח מנהלים.
בתאריך 14/11/98 שולם לתובע על ידי חברת הביטוח מגדל סכום נוסף של 38,000 ₪.
בסך הכל קיבל, איפוא, התובע באמצעות חב' מגדל סך 99,850 ₪ על חשבון פיצויי פיטורים.
בתאריך 09/08/98 מילא הנתבע טופס 161 בדבר הודעת המעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות שבו מצויין כי סה"כ המענק הוא בסך של 113,000 ₪.
התובע הוחתם על מכתב נושא תאריך 09/08/98 לפיו מבקש הוא לשחרר לו את הכספים העומדים לזכותו בפוליסת ביטוח מנהלים בחברת מגדל.
הנתבע הוחתם על מכתב הנושא את התאריך 09/08/98 המופנה לחברת ביטוח מגדל ולפיו מבקש הנתבע לשחרר את הכספים העומדים לזכותו של התובע מפוליסת הביטוח.

6. הצדדים היו חלוקים בשאלות הבאות:
א. האם זכאי התובע בנסיבות בהן הסתיימו יחסי עובד מעביד לפיצויי פיטורים ובאיזה שיעור ולפיצויי הלנת פיצויי פיטורים ובאיזה שיעור?

ב. האם המסמך שכותרתו "כתב סילוק סופי ומוחלט" שנושא תאריך 09/08/98 ומתנוססת עליו חתימתו של סוכן ביטוח משה דורון נחתם גם ע"י התובע בנוסף לחתימתו של מר משה דורון הנ"ל?

ג. האם זכאי התובע לתשלום בגין תמורת הודעה מוקדמת בנסיבות בהן הסתיימו יחסי עובד מעביד?

ד. הזכאי התובע לפדיון חופשה, שכר עבודה ותשלום בגין דמי מחלה?

ה. האם זכאי התובע לפיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות בכפוף לשאלת תחולתו של צו ההרחבה בדבר הנהגת פנסיה זקנה משלימה (יסוד) על הנתבע?

7. הצדדים הסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה לפי סעיף 79 א' עם נימוקים.

8. לאחר שעיינו בחומר המצוי בתיק הננו פוסקים כדלקמן:

א. התובע פוטר ע"י הנתבע ולפיכך הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
התובע עבד אצל הנתבע החל מיום 01/01/1997 ועד יום 07/08/1998 כעובד בשכר חודשי, כעולה מתלושי השכר שקיבל מהנתבע וצילומיהם הוגשו לבית הדין.
טענת ב"כ הנתבע כי התובע עבד כעובד בשכר יומי וכי יש לחשב את פיצויי הפיטורים - נדחית על ידינו.
אין לטענה זו כל איזכור בכתב ההגנה ובתצהיר העדות הראשית של הנתבע וכאמור לעיל היא נסתרת על פי הרשום בתלושי השכר שהוציא הנתבע לתובע.
לאור האמור לעיל, סכום הפיצויים שהיה על הנתבע לשלם לתובע הוא 112,334 ₪, עפ"י שכר חודשי של 5,200 ₪ כאמור בסעיף 2 למוסכמות שהגישו ב"כ הצדדים.
משהוכח כי התובע קיבל 99,850 ₪ מחברת הביטוח מגדל על חשבון פיצויי הפיטורים, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע יתרת פיצויי הפיטורים בסך 12,484 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 01/09/1998 ועד למועד התשלום בפועל.

ב. טענת הנתבע לפיה קיבל התובע פיצויי פיטורים בסך 109,200 ₪ כאמור בנספח נ/4 לתצהיר הנתבע - נזנחה ע"י ב"כ הנתבע בסיכומי טענותיו כפי שאכן ראוי היה שייעשה.

ג. בנסיבות סיום העסקתו של הנתבע כעולה מתצהירי הצדדים גם יחד אין מקום לחייב את הנתבע בתשלום חלף עבור הודעה מוקדמת. אנו דוחים התביעה לתשלום זה משמצאנו שלא היה זה סביר לחייב הנתבע להמשיך ולהעסיק את התובע מעת שהתרחשו האירועים בנגריה, תוך הפרתם של יחסי עבודה תקינים וסבירים מצד התובע.

ד. אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע דמי הבראה בגין שתי שנות עבודה אחרונות, סך 5,200 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 01/08/1998 ועד למועד התשלום בפועל.

ה. אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע יתרת דמי מחלה, בסך 1,850 ₪ (זאת על פי הודאת הנתבע בסיכומיו, ועפ"י הראוי בהליך הפסיקה לפי סעיף 79 א) הסכום האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 01/09/1998 ועד למועד התשלום בפועל.

ו. אנו דוחים את התביעה לתשלום שכר בסך 600 ש"ח משלא טען התובע כי תלוש השכר לחודש 11/97 היה שגוי ולא דרש השכר האמור עד למועד הגשת תביעתו לבית הדין.
ז. אנו דוחים התביעה לתשלום פיצוי חד פעמי בגין אי הפרשה לקופת גמל ואובדן זכויות פנסיוניות.
לא זו בלבד שהתובע לא הביא תחשיב מפורט ומדוייק (למעט צילום תלושי שכר חלקיים) הנה גם את העובדה שבמקום ביטוח פנסיוני היה מבוטח בחברת "מגדל" בביטוח מנהלים - לא הביא בגדר העובדות הרלבנטיות בתצהיר - עדותו ובכתב תביעתו.
זאת ועוד: התובע עבד למעלה מ- 21 שנה אצל הנתבע ומעולם לא העלה דרישה לביטוח פנסיוני אף שידע כי אינו מבוטח בביטוח כזה, שהרי לא נוכו משכרו תשלומים לביטוח האמור.
במסגרת הסמכות שהוקנתה לנו לפסוק לפי סעיף 79 (א) אנו סבורים שאין מקום לפסוק לתובע בגין רכיב זה.

9. אנו מפחיתים פיצויי ההלנה ומעמידים אותם על שיעור הפרשי הצמדה וריבית כחוק לאחר ששוכנענו בכנות המחלוקת שהיתה בין הצדדים בדבר זכותו של התובע לקבל הסכומים שתבע מהנתבע.

10. הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ש"ח בצירוף מ.ע.מ. ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי התייקרות

 2. פיצוי מפוני סיני

 3. הפחתת פיצוי מוסכם

 4. פיצוי מוסכם מוסווה

 5. פרשת רמדיה פיצויים

 6. פיצוי כספי מהמשטרה

 7. תביעה לפיצוי מוסכם

 8. גובה הפיצויים לנפגעי פוליו

 9. פיצויים מחברת אזעקות

 10. התחשמלות תביעת פיצויים

 11. הפחתת פיצויים מוסכמים

 12. פיצויים לעובדת ניקיון

 13. בעיטה של סוס - פיצויים

 14. פיצוי נפגעי פוסט פוליו

 15. פיצוי פוליו מחוץ לישראל

 16. פיצויים לעובדת חצי משרה

 17. הפחתת גיל - פיצוי מופחת

 18. פיצויים בגין תרומת כליה

 19. פיצוי מוסכם הפרה יסודית

 20. פיצויים בגין השפלה בעבודה

 21. זכאות נערת ליווי לפיצויים

 22. תניית פיצויים מוסכמים מראש

 23. הפחתת פיצוי מוסכם לא סביר

 24. כוויה שמן רותח – תביעת פיצויים

 25. חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני

 26. פיצויים בגין תוכנית הרחבה

 27. שחרור כספים מקופת פיצויים

 28. השלמת פיצויים חוק ההתנתקות

 29. פיצויים להורים שילדיהם טבעו

 30. פיצויים בגין התנכלות שוטרים

 31. תביעת פיצוי עקב סיכול ממוקד

 32. תביעה לפיצוי נפגעי עירוי דם

 33. פיצוי בגין ההפרש בשטח הדירות

 34. פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית

 35. ניתוק דוד שמש -תביעת פיצויים

 36. פיצויים בגין אסון גשר שפירים

 37. פיצוי בגין איחור במסירת דירות

 38. פיצויים עקב דליפה מצנרת המים

 39. תביעת פיצויים בגין כליאת שווא

 40. מענק פיצויים מוגדלים לעובדים

 41. תביעה לפיצוי בגין עקירת עצי זית

 42. התנגשות בארון פתוח - תביעת פיצויים

 43. תביעה שכנגד לתשלום פיצוי מוסכם

 44. התפרעות אוהדים - פגיעה תביעת פיצויים

 45. פיצויים בגין מו''מ בעסקת רכישה

 46. פגיעה בעין של ילדה - תביעת הפיצויים

 47. אחריות עירייה למפגעי ריח וזיהום אויר

 48. פיצויים לילדה שנדרסה כשחצתה כביש

 49. פגיעה התפוצצות רימון – תביעת פיצויים

 50. פיצוי בגין אי מימוש תניות חוזיות

 51. החזר כספים למעביד מקופת פיצויים

 52. פיצויים עקב הפרת חוק עבודה בישיבה

 53. פיצויים בגין פגיעה בחופש ההתאגדות

 54. פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין

 55. ילד נרמס ע''י המון - תביעה פיצויים

 56. מפוני גוש קטיף - פיצויים לבעלי עסק

 57. התפוצצות פגז מרגמה - תביעת פיצויים

 58. פרסומות ב-אס.אם.אס - תביעת פיצויים

 59. פיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות

 60. עבודה במכירות בארה''ב - תביעת פיצויים

 61. התפוצצות זכוכית פגיעה בעין – תביעת פיצויים

 62. עובד שעזב וחזר לעבודה ולא קיבל פיצויים

 63. תביעה להחזר כספים ופיצויים בגין גביית יתר

 64. תביעה לתשלום כספי פיצויים בגין העלמת מידע

 65. פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה -תביעת פיצויים

 66. איסור הכניסה להר הבית - פיצוי כספי מהמדינה

 67. האם אפשר לתבוע פיצויים בנוסף לפיצויים מוסכמים

 68. פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב -תביעת פיצויים

 69. אין אפשרות טכנית להשתמש בשירות "ביפון" של בזק ללא WIFI -תביעת פיצויים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון