פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט:

האם זכאי התובע לפיצוי מהנתבעת לאחר שנבצר ממנו לעשות שימוש בקו הטלפון וברשת האינטרנט בביתו במשך 3 ימים, מפאת תקלה?

רקע עובדתיהנתבעת מספקת לתובע בביתו, שרותי אינטרנט ושרותי טלפון קווי.
בתאריך 14/1/2011 יום ו', בשעות הבוקר, פנה התובע לנתבעת באמצעות המוקד הטלפוני, ודיווח על תקלה בשרותי הטלפון והאינטרנט.


נציגת הנתבעת השיבה לתובע כי ניתן יהיה לשלוח טכנאי לתיקון התקלה, ביום ב' 17/1/11 בין השעות 11:00-13:00.

3. בכתב התביעה מתאר התובע את פניותיו לנתבעת בניסיון להקדים המועד שנקבע ככל האפשר, אלא שהדבר לא עלה בידו.

4. ביום 17/1/11 בשעה 11:28 (כמצוין על ידי התובע), התייצב בבית התובע הטכנאי ותיקן את התקלה.


טענות התובע

5. התובע לטענתו, מנהל באמצעות האינטרנט תיק אישי להשקעות בבורסה האמריקאית דרך חב' ההשקעות "מיטב". לטענתו התקלה ברשת האינטרנט גרמה לו נזקים כספיים כבדים אשר לא ניתן לאומדם. בנוסף התובע אב לארבע בנות המתגוררות בארה"ב. לטענתו, נותק הקשר היומי איתן למשך הימים בהם לא תוקנה התקלה.

6. לטענת התובע, הנתבעת כשלה במתן השרות לו היא מחויבת. לטענתו כפי שנוסחה בכתב התביעה: "לחברה כזו אין זכות קיום לפי דעתו של התובע ומוטב שתסגור שעריה, או שתוכרז על ידי בית המשפט כפושטת רגל".
התובע מציין כי גם בשנת 2006 הגיש תביעה כנגד הנתבעת, ובית המשפט חייב הנתבעת בפיצוי בסך 972 ₪ אותו תרם לאגודה למלחמה בסרטן. התובע אינו מפרט עילת התביעה.

7. התובע עותר לפיצוי בסך 10,000 ₪ בגין נזקים כספיים ועוגמת נפש.

טענות הנתבעת

8. לטענת הנתבעת במועד פנייתו הטלפונית נעשה על ידה ניסיון לטפל בתקלה באמצעות מוקד התמיכה הטכנית. הוסבר לתובע כי המועד הקרוב ביותר בו ניתן לתאם טכנאי הינו יום 17/1/11. הנתבעת מדגישה, כי בנסיבות בהן נשלח טכנאי בתוך 2 ימי עבודה (שהרי התובע פנה למוקד התמיכה ביום ו'), פעלה כדין בהתאם להסכם המנוי ובהתאם לתנאי רישיונה.

9. הנתבעת הוסיפה כי הוצע לתובע זיכוי בגין דמי מנוי בימים בהם לא סופק השירות אלא שהתובע לא היה מוכן להסתפק בכך.

דיון והכרעה


10. נטל השכנוע הוטל על כתפי התובע שהוא 'המוציא מחברו'. התובע לא עמד בנטל זה.
כתב התביעה מאופיין בטענות בעלמא.

11. פניית התובע למוקד התמיכה הטלפוני נעשתה ביום ו' בשעה 09:37. הנתבעת עשתה ניסיונות לתקן התקלה באמצעות מוקד התמיכה הטכני. משלא צלח הדבר תואם טכנאי ליום ב' בשעות הבוקר. התובע אינו מניח כל תשתית לטענה לפיה המועד אשר תואם מהווה הפרת התחייבויות הנתבעת מכח הוראות הדין או מכוח הסכם בין הצדדים.

12. הנתבעת מצידה מסתמכת על תנאי רישיונה. לטענתה סעיף 16 להסכם המנוי בינה לבין לקוחותיה באספקת שירותי האינטרנט קובע כי, הטיפול בפניות המנויים למוקד השירות יטופלו בהתאם לזמני התגובה הנדרשים ברישיון או על פי כל דין.

הנתבעת מוסיפה כי סעיף 2 ב(1) לנספח ה' לרישיונה תחת הכותרת "איכות השירות", קובע כי תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקד או במרכז השרות, יתוקנו לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מיום קבלת ההודעה.

13. הרישיון הכללי של הוט טלקום שותפות מוגבלת למתן שרותי בזק פנים-ארציים נייחים (נוסח משולב נכון ליום 11/6/2007) (להלן-"הרישיון הכללי"), מופיע באתר האינטרנט של משרד התקשורת.
סעיף 81 לרישיון הכללי קובע:

"מוקד לתיקון תקלות

81.1 בעל הרישיון יקיים שירות קבוע לטיפול בפניית מנוייו, לעניין תקלות בקבלת שירותיו, ולשם כך יפעיל מוקד מאוייש לקבלת הודעות ותלונות כאמור (להלן- "המוקד"), לרבות באמצעות טלפון ופקסמיליה, וכמפורט בנספח ה' לרשיון. פנייה טלפונית למוקד תיעשה ללא תשלום באמצעות קוד גישה רשתי או קוד גישה ארצי אחר.

81.2 בעל הרישיון יתקן כל תקלה שהודעה עליה נמסרה במוקד, בזמן תגובה ועל פי הדרישות המפורטות בנספח ה' לרישיון. אם מחייב איתור התקלה או תיקונה ביקור בחצרי מנוי או מנוי של ספק שרות, יתאם בעל הרישיון עם המנוי או מנוי של ספק השירות את מועד הביקור, ובלבד שמשך הזמן שבו יתבקש המנוי להמתין במועד שתואם עימו לא יעלה על המפורט בנספח ה'.
81.3 התקבלה במוקד תלונה על תקלה שגרמה להפסקת שירות או לפגיעה של ממש באיכות השירות, יפעל בעל הרישיון לאיתור התקלה ונקיטת צעדים לתיקונה, הכל על פי הדרישות הקבועות בנספח ה' לרשיון.
81.4......"

14. נספח ה' לרישיון הכללי עיניינו רמת השרותים למנוי. סעיף 2 ב לנספח ה' קובע את זמני התיקונים כדלקמן:

"איכות השירות
(1) תקלות שהודעות עליהן התקבלו טלפונית במוקד או מרכז שירות יתוקנו לא יאוחר מ-4 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה.
(2) 80% מהתקלות יתוקנו באותו יום עבודה שבו התקבלה ההודעה.
(3) מוקד לתיקון תקלות יפעל בכל ימות השבוע למעט בימי המנוחה, כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948 ".

עיננו הרואות כי הנתבעת אשר תיקנה את התקלה בתוך שני ימי עבודה, לא חרגה מתנאי הרישיון לפיהם הזמן המירבי לתיקון תקלות הינו ארבעה ימי עבודה.
אכן, תנאי הרישיון קובעים כי 80% מהתקלות יתוקנו באותו יום עבודה בו התקבלה ההודעה. יש להניח כי תיקון חלק מהתקלות מבוצע בהצלחה באמצעות המוקד הטלפוני וכי לרשות הנתבעת צוות טכנאים המיועד לתיקון תקלות לאלתר בהתאם לדרישות ברישיון הכללי.

15. אפילו נניח כי התובע לא היה מודע להוראה בהסכם המנוי עליו נסמכת הנתבעת, לעניין המועד לתיקון התקלות (המפנה לתנאי הרישיון כאמור), ולא הסכים לו, הרי שגם במבחני "הזמן הסביר" אין לטעמי בסיס לטענות התובע. אם נלך לגישתו של התובע היה על הנתבעת לתאם טכנאי או לאותו היום בו פנה למוקד הטלפוני , יום ו' או ליום א' .

16. המועד שנקבע להגעת טכנאי הינו סביר. התובע פנה לקראת השעה 10:00 ביום ו', נעשה ניסיון לתקן התקלה באמצעות המוקד הטלפוני, יום ו' כשלעצמו הינו יום עבודה קצר.
בנסיבות אלה המועד הקרוב ביותר לתאום טכנאי היה יום א'.
יש להניח כי במועד הפניה הטלפונית יום ו', לא התאפשר תאום טכנאי ליום א' מחמת עומס או התחייבויות קודמות. העובדה כי לא תואם טכנאי למועד הקרוב ביותר אלא מיד למחרתו, אינה מהווה סטייה מהזמן הסביר. ניתן ללמוד על סבירות המועד גם מתנאי הרישיון הכללי המצוטטים לעיל.

17. יש לציין כי התובע לא הוכיח קיומו של נוהג מקובל לפיו היה על הנתבעת (או חברות המספקות שירותים מקבילים) לתאם טכנאי בו ביום או למחרת (ראו ע"א 3940/94 שמואל

רונן חברה לבנין ופיתוח בע"מ ואח' נגד ס.ע.ל.ר חברה לבנין בע"מ פד"י כרך נב חלק ראשון, עמ' 220-221), או כי הנתבעת הפרה את תנאי רישיונה מהטעם שלא עמדה במכסה היומית לתיקון תקלות כנדרש בסעיף 2ב (2) לנספח ה' לרישיונה.

18. בשולי הדברים יצויין עוד כי התובע לא סיפק כל הסבר ולא צירף אסמכתא לטיבם או היקפם של הפסדיו הכספיים הנטענים.

19. הנתבעת על פי הצהרתה, תזכה את חשבונו של התובע בגין דמי המנוי בימים בהם לא סופק השירות.

העולה מהמקובץ, התביעה נדחית. איני עושה בנסיבות העניין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדות באינטרנט

 2. חשיפת זהות אימייל

 3. חשיפת זהות שולח מייל

 4. מצג כוזב באתר אינטרנט

 5. הגשת ראיה מאתר אינטרנט

 6. פוליסת ביטוח באינטרנט

 7. פרסום שם קטין באינטרנט

 8. הונאת אינטרנט איפוס חוב

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. העתקת תוכן מאתר אינטרנט

 11. תביעה על השמצות באינטרנט

 12. אספקת תכנים לאתר אינטרנט

 13. אחריות על מכירות באינטרנט

 14. חשיפת פרטי גולש באינטרנט

 15. חשיפת פרטים אישיים של גולש באינטרנט

 16. העתקת מאמרים לאתר אינטרנט

 17. איתור בעלים של אתר אינטרנט

 18. העתקת מודעות מאתרי אינטרנט

 19. סמכות שיפוט מקומית אינטרנט

 20. זנות באינטרנט - עבירה פלילית

 21. פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט

 22. פרסום תמונה ללא רשות באינטרנט

 23. תביעה בגין אחסון אתר אינטרנט

 24. תביעה להסרת אתר מרשת האינטרנט

 25. חובת עירייה להקים אתר אינטרנט

 26. תביעת לשון הרע בפורום באינטרנט

 27. העלאת תמונות לאינטרנט ללא רשות

 28. תביעה נגד גולש אינטרנט אנונימי

 29. לשון הרע באינטרנט נגד עובד ציבור

 30. העלאת צילומים לאינטרנט ללא אישור

 31. סגירת אינטרנט לעובדים במקום העבודה

 32. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 33. העלאת תמונה לאתר אינטרנט ללא אישור

 34. זכויות יוצרים על תמונה באתר אינטרנט

 35. איסור הורדת תמונות פדופיליה באינטרנט

 36. פיטורים בגלל שיתוף דף אינטרנט בפייסבוק

 37. העברה בנקאית באינטרנט - תביעה נגד בנק

 38. פריצה לאתר אינטרנט - גניבת רשימת לקוחות

 39. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 40. אחריות מפעיל אתר אינטרנט לפרסום לשון הרע

 41. תביעת פיצויים על העתקת תוכן לאתר אינטרנט

 42. חשיפת זהות גולש באינטרנט עקב חשיפת שחיתות

 43. חוסר יכולת טכנית לחשוף פרטי גולש אינטרנט

 44. חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט

 45. הפצת תמונות עירום באינטרנט ע''י החבר לשעבר

 46. תביעה בגין שימוש במילות חיפוש בגוגל אדוורדס

 47. לכידת פדופילים ע''י התחזות לקטינים באינטרנט

 48. תביעה בגין פרסום באמצעות "דפי נחיתה" באינטרנט

 49. האם מותר לפרסם שמות חשודים בפלילים באינטרנט ?

 50. תביעה נגד חברה שמספקת לידים לעסקים דרך האינטרנט

 51. פיצויים על השמצת עורך דין באינטרנט - 30,000 ש''ח

 52. גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

 53. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא פרסום ''מטעה'' באינטרנט

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום בנושא תעריף גלישה באינטרנט

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון