קיצוץ הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיצוץ הבטחת הכנסה:

1. מדובר בתביעה לתשלום הפרשי גמלת הבטחת הכנסה אשר לטענת התובע קוזזה שלא כדין.
 
2. התובע הגיש תביעה לבית דין זה (תיק בל 2302/98) בגין הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה החל מ- 12/97 ובגין בעלותו ברכב. תביעתו נידונה בפני כב' השופטת בהט ובפסק דין מיום 14.3.99 נקבע, כי "לפיכך בתקופה שמ- 12/97 עד מועד מכירת שני כלי הרכב ביום 13.5.98 אין התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה. באשר לתקופה מחודש 6/98 ואילך, רשאי התובע להגיש תביעה חדשה, וזכאותו תיבדק בהתאם". (ההדגשה לא במקור - י.ה.).
 
3. הנתבע בכתב ההגנה פרט, כי החל מ- 5/98 התובע קיבל גמלת הבטחת הכנסה, אולם בבירור שנערך הובהר, כי בגין תקופת העבר התובע קיבל דמי אבטלה בחודשים 1/97 עד 5/97 אולם לא הצהיר על כך במחלקת הבטחת הכנסה ולפיכך קיבל בגין אותה תקופה גמלת הבטחת הכנסה בשיעור מלא בעבור תקופה זו לא היה זכאי בשל תשלום גמלת יתר. לפיכך קוזז חלק מגמלת הבטחת ההכנסה שהיה זכאי לה מ- 5/98 ואילך.נ
 
הנתבע צרף תעודת עובד ציבור של מר משה לוי מיום 8.3.2000 ממנה עולה, כי בגין התקופה מ- 1/97 עד 5/97 קיבל התובע דמי אבטלה וכי מחלקת הבטחת הכנסה לא היתה מודעת לכך ולפיכך נוצרה יתרת חוב בסך 8,573 ₪ (נכון ליום 10/99) אשר הנתבע קיזז כדין מגמלאות בגין הבטחת הכנסה.
 
4. בתגובה לטענות הנתבע טען התובע, במסגרת עדותו בבית הדין, כי תובע הפרשי גמלה לתקופה של 12 חודשים החל מ- ינואר 97 עד דצמבר 97 (מועד בו הופסק תשלום הגמלה - י.ה.) ובשיעור של 21,000 ₪ שכן לטענתו בתקופה זו קיבל גמלאות הבטחת הכנסה בסך כולל של 29,856 ₪ ויש לקזז מהסך הנ"ל את שיעור דמי האבטלה שקיבל לתקופה מ- 19.11.96 עד 6.1.97 (נ/1) ובסך כולל של 8,000 ₪ ולפיכך זכאי להפרש בשיעור 21,000 ₪. (עמ' 1 לפרו' מיום 8.3.2000).
 
5. התובע תובע למעשה הפרשי גמלה בגין תקופה בטרם נשללה זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה, על פי פסק הדין של כב' השופטת בהט, היינו מ- 24.1.97 עד 24.5.98 עת החל לקבל הגמלה על פי פסק הדין הנ"ל (עמ' 1 לפרו' ו-ת/1). לגרסתו יש לקזז מסכומי הגמלאות רק סך בשיעור 8,000 ₪ ששולם לו בגין דמי אבטלה וחולק על הסכום שפורט בתעודת עובד הציבור וטוען, כי בגין התקופה מיום 24.1.97 עד 24.5.98 לא קיבל כלל גמלת הבטחת הכנסה (עמ' 1 לפרו').ב
 
עובד הציבור מטעם הנתבע העיד בבית הדין (התעודה סומנה נ/2) והבהיר, כי התובע היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מנובמבר 94 עד סוף פברואר 95 ולאחר מכן מ- 1.4.95 עד סוף 11/97 אולם בגין חלק מתקופה זו קיבל גמלאות ביתר למשל בנובמבר 96 היה אמור לקבל גמלה תיאורתית של 765 ₪ בלבד (שכן קיבל דמי אבטלה בגין אותה תקופה, אך קיבל בפועל יותר ולפיכך נוצר החוב ומהטעם, כי עדכון ממחלקת אבטלה הועבר למחלקת הבטחת הכנסה בשלב מאוחר יותר.
 
התובע הצהיר, כי מוותר על זכותו לחקירה נגדית של העד.ו
 
6. בית הדין הטיל על הנתבע להגיש תעודת ציבור משלימה לתעודה שהוגשה על ידו, לאחר שרק במהלך הדיון כאמור הובהרה עילת תביעתו האמיתית של התובע.נ
 
לתובע ניתנה האפשרות לזמן עובד הציבור לחקירה נגדית על תעודת עובד הציבור המשלימה, אולם לא עשה כן על אף החלטות בית הדין ולפיכך נקבע התיק לסיכום טענות.
 
תעודת עובד ציבור משלימה הוגשה ביום 16.4.2000. (תעודה מיום 6.4.2000). בתעודה הנ"ל פורט אופן חישוב החוב החל מהמועד בו החל התובע לראשונה לקבל גמלת הבטחת הכנסה, היינו מ- 11/94, כפי שהעיד עובד הציבור בבית הדין.
 
התובע בסיכום טענותיו תובע, כי בית הדין יורה לנתבע לשלם לו גמלת הבטחת הכנסה בגין 15 חודשים אשר בהם לא היה בעליה של מכונית. יש לשער, כי מתכוון לתשלום גמלת הבטחה אשר לא שולמה לו מ- 1/97 עד 24.5.98 כפי שפרט בעדותו ובקיזוז שלושה חודשים מתוך התקופה הנ"ל, כפי שפרט בסעיף 4 לסיכום טענותיו.ב
הנתבע בסיכום טענותיו טוען, כי התובע טוען לזכאות לקבלת גמלה מ- 1/97 עד 5/98 אולם אין הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מ- 12/97 עד 13.5.98, על פי החלטת כב' השופטת בהט. בתקופה מ- 1/97 עד 6/97 קיבל דמי אבטלה ועל כך אין מחלוקת, לפיכך התובע לא השכיל להוכיח, כי זכאי לגמלה בגין אותה תקופה אשר פרט בסיכום טענותיו. כמו כן נטען, כי האמור בתעודת עובד הציבור המשלימה לא נסתר. בתעודה זו פורטו התקופות בהם קיבל גמלה, אף גמלת יתר ולאחר מכן לתקופות בהן קוזזה חלק מהגמלה וייתכן, כי לא קיבל גמלה מלאה בחודשים מסויימים עקב ביצוע קיזוז.ו
 
לדעת הנתבע התובע לא השכיל להוכיח תביעתו.נ
 
7. לאחר עיון בטענות הצדדים ובשים לב להוראות סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") דין תביעת התובע להדחות ולו מהטעם, כי התובע לא השכיל להוכיח זכאותו להפרשי גמלה מהטעמים הבאים:
א. האמור בתעודת עובד הציבור המשלימה מיום 6.4.2000 לא נסתר. טענת התובע בסיכום טענותיו, כי זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בגין 15 חודשים לא הוכחה כלל. התובע לא השכיל להוכיח, כי לא זוכה בגמלת הבטחת הכנסה מינואר 97 עד 5/98 באופן רצוף, כפי שטען בסיכום טענותיו. כפי שעולה מתעודת עובד הציבור הוכח, כי לתובע שולמה בפועל גמלה בתקופה הנ"ל היינו ב- 12.1.97 ביום 12.2.97, 11.3.97, 1.5.97, 10.5.97 וכו' עד ל- 11.12.97. במועד זה הופסקה תשלום הגמלה עד ליום 2.4.98. כן עולה, כי מדובר בגמלאות אשר לא קוזז הסכום ששולם לתובע בגין דמי אבטלה ולו באשר חלק מהתקופה. (שיעור הגמלה התיאורתית).ב
 
ב. על פי סעיף 315 "לחוק" אם שילם המוסד בטעות או שלא כדין גמלת כסף או תשלום אחר, רשאי הוא לנכות את הסכומים ששילם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת אחת ובין אם בשיעורים כפי שיראה למוסד, בהתחשב במצבו של מקבל התשלום ובנסיבות העניין. (ראה עבל 233/98 סבג משה נגד המוד לביטוח לאומי לא פורסם).ו
במקרה הנדון התובע לא השכיל להוכיח, כי המוסד לביטוח לאומי קיזז שלא כדין הגמלאות ולפיכך די בכך כדי לדחות התביעה.
 
8. לפיכך ומכל האמור לעיל, דין התביעה להדחות.נ
 
9. אין צו להוצאות.
 
10. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, תוך 30 יום ממועד פסק דין זה.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון