תאונת דרכים 1% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 1% נכות:

הרקע העובדתי:התובע , יליד 8.08.55 ושוטר במשטרת ישראל , נפגע בתאונת דרכים מיום 6.06.96 , בהיותו נוהג ברכב המבוטח אצל הנתבעת מס' 1.
נתבעת מס' 2 הינה תאגיד המורשה לעסוק בעסקי ביטוח כאשר חבה היא , יחד עם הנתבעת מס' 1 , בפיצוי נזקים שמכוסים על פי הפוליסה.
כתוצאה מן התאונה נפגע התובע בגבו, צווארו, רגליו, ראשו ולסתו.
הנתבעות אינן מכחישות את חובתן לפצות את התובע בגין הנזקים שהוסבו לו עקב תאונת הדרכים.נכות רפואית ותפקודית:בטרם הגיש את תביעתו לבית המשפט פנה התובע לועדה רפואית של משרד הביטחון ( להלן- הועדה ) לשם קבלת תגמול מכוח חוק הנכים ( תגמולים ושיקום ), התשי''ט-1957.
הועדה הרפואית בדקה את כל תלונותיו התובע וקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 1% בגין החמרת מצב עמוד השדרה הצווארי והמותני אשר נגרמה לו בעקבות התאונה.
מסקנות הוועדה , אשר הוסקו לאחר הבדיקה של מלוא תלונותיו של התובע , הינן בבחינת " קביעה על פי דין " ומחייבות את בית המשפט הזה כמצוות ס' 6ב לחוק פיצויים לנפגעים תאונות דרכים, תשל''ה-1975. הדבר נקבע בהחלטת בית המשפט הזה מיום 27.03.00 . כמו כן , התובע לא הורשה להביא ראיות לסתור את מסקנות הועדה וזאת לאור העדר נימוקים מיוחדים לכך דבר המהווה תנאי הכרחי להבאת ראיות כאמור.
לאור האמור יש להעמיד את נכותו הרפואית של התובע על 1%.
נוכח ההגבלה הרפואית המזערית של התובע איני רואה לנכון לקבוע במקרה זה נכות תפקודית .
מסקנה זו יפה גם לעניין הפסד כושר השתכרותו של התובע. אין כל חשש כי פגיעה מעין זו תסב לו הפסד שכר כלשהו ולו בעתיד הרחוק דבר המונע ממנו קבלת פיצוי בגין ראש נזק זה. קל וחומר איני רואה מקום לפסוק פיצוי מוגדל החורג מנכותו הרפואית של התובע כפי רשאי בית המשפט לעשות על פי ע''א 146/87 כץ נ' רוזנברג , פ''ד מג (3) 421. התובע התקדם מאז התאונה, עבר קורס סיירים לשם עלייה בדרגה. יתרה מזו, אין כל מניעה שיחזור לעבוד ביחידת ההוצאה לפועל הרי כיום מסוגל הוא לבצע עבודות בשכר (לדבריו, סוג עבודה שייחודי ליחידת ההוצאה לפועל אותה אינו עושה היום ולא מקבל שכר עבורה ) והתובע הודה בכך בחקירתו (ע' 8):


ש. בסעיף 10 לתצהירך אתה כותב שאינך יכול לבצע עבודה בשכר.
ת. נכון. כשהייתי חולה אבל לא עד היום. כיום אני יכול.


ראשי הנזק והפיצוי:כאב וסבל- אין חולק כי לתובע לא נגרמה נכות קשה בעקבותיה הוא אושפז. ואולם אין להתעלם גם מן העובדה כי אכן סבל הוא מכאבים עזים , מסקנה שיש להסיקה מריבוי טיפולים פיזיוטרפיים אותם עבר, מרשמים רבים של תרופות לשיכוך כאבים והיעדרויות רבות מעבודה. אי לזאת, התובע זכאי לסכום פיצוי מכסימלי בנסיבות העניין , דהיינו , סכום בגובה של 10% מסכום פיצוי מרבי בגין ראש נזק זה. סמכותו של בית המשפט להגדיל את סכום הפיצוי בגין כאב וסבל נקבעה בת' 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו-1976. לפיכך על הנתבעות לפצות את התובע בסכום של 14,200 ש''ח, נכון להיום.
הפסד שכר בעבר- התובע מודה בתצהירו כי בתקופה שלאחר התאונה קיבל את שכרו הבסיסי. עם זאת, טוען הוא כי לא היה בכוחו באותה עת לבצע עבודות בשכר ושעות נוספות. דא עקא כי התובע לא טרח להביא כל הוכחה כי אכן נהג לבצע עבודות אלה ערב התאונה והסתפק בהצהרה בלבד. בין היתר לא הונח בפניי ולו תלוש משכורת אחד המתייחס לתקופה שלפני האירוע. מושכל הראשון הוא כי יש להוכיח את הנזק שנגרם בעבר ונטל ההוכחה רובץ על התובע. המסקנה הנה כי אין התובע זכאי לפיצוי בגין הפסד השכר בעבר.
הוצאות רפואיות ונסיעות בעבר- בעקבות התאונה נאלץ התובע לעבור סדרה של בדיקות וטיפולים, כגון טיפולים פיזיוטרפיים. כמו כן, היה עליו לקבל תרופות לשיכוך כאבים. מאידך, יש להתחשב גם בעובדה כי הרוב המוחץ של הוצאות אלה שולמו עבורו על ידי גורמים שונים, כגון קופת החולים. פרט לכך, מצבו הרפואי של התובע לא הצריכו להשתמש במוניות בכדי להגיע למקומות בהם קיבל את הטיפולים. כתוצאה מן האמור יש להעריך פיצוי בראש נזק זה בסכום של 2,000 ש''ח, נכון להיום.
סיעוד בעבר - התובע נעדר מעבודתו תקופות ארוכות לאחר התאונה דבר עליו מעידות תעודות מחלה רבות. יש להניח כי באותה עת נזקק הוא לעזרה מסוימת מצד קרובי משפחתו. לפיכך התובע זכאי לסך של 3,000 ש''ח בגין נזק זה, נכון להיום.

סיעוד בעתיד- לאור הפגיעה הקלה בתפקודו של התובע איני רואה מקום לפסוק פיצוי כלשהו בגין ראש נזק זה.
הוצאות רפואיות בעתיד- אין כל אינדיקציה לכך שהתובע יזדקק לטיפולים רפואיים בעתיד ,לאור נכותו הנוכחית. אי לזאת אין הוא זכאי לפיצוי בגין נזקים מסוג זה.


לסיכום- לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובע סך של 19,200 ש''ח, בצירוף הוצאות המשפט ובתוספת שכר טרחה של עורך הדין בסך של 2,496 ש''ח, בצירוף מע''מ. כל הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין, החל מהיום ועד תשלומם המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון