תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג


בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי קיימת יריבות ישירה בין התובע לבין חברת הביטוח וזאת אף בלא צירופו של הנהג לתביעה כנתבע.ו

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג:

1. ביום 19.12.91 הגיש התובע תביעה כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ [להלן: "כלל"], בגין נזקים שנגרמו למוניתו, בתאונה שארעה ביום 01.08.01.
 
לטענת התובע, במועד הנ"ל, ניזוקה המונית בתאונה בה היה מעורב רכב נהוג על ידי הנהג [להלן: "הנהג"].
 
התביעה הוגשה כנגד כלל בלבד. בזמנים הרלבנטיים לתביעה, הוציאה הנתבעת פוליסת ביטוח לרכב ובה נכלל פרק אחריות כלפי צד שלישי [להלן: "הפוליסה"].נ

2. בתחילה, הגישה כלל כתב הגנה סטנדרטי ובו הוכחשו כל טענות התובע. כתב הגנה זה הוגש על מנת לקיים את צו ביהמ"ש, ולפיו היה על כלל להגיש כתב הגנה בתוך 15 יום ממועד קבלת כתב התביעה.ב
 
ביום 17/3/02 הגישה כלל כתב הגנה נוסף. כתב הגנה זה הנו כתב הגנה מפורט והוא כלל את גרסת הנהג באשר לנסיבות אירוע התאונה.ו
 
גרסת הנהג עומדת בסתירה לגרסת התובע בכל הנוגע לשאלת האחריות לאירוע התאונה ומטבע הדברים, דחתה כלל את תביעת התובע.
3. ביום14/4/02 , הופיעו בפני כב' השופט קאפח שדן בתיק – התובע ונציגת כלל. הנהג לא התייצב לדיון.
 
התובע עתר לדחיית מועד הדיון על מנת שיוכל להגיש כתב תביעה מתוקן ולצרף את הנהג כנתבע נוסף.
הדיון נדחה ליום 02.09.02.נ
 
התובע הגיש כתב תביעה מתוקן. בעקבות הגשת כתב התביעה המתוקן לא הוגשו כתבי הגנה נוספים.
 
ביום 2/9/02 התיייצבו בפני התובע ונציגת כלל. נציגת כלל הודיעה, כי הוברר לה שהנהג נמצא בחו"ל, ועל כן עתרה לדחיית מועד הדיון על מנת שתוכל לגרום להופעתו, לעדות של הנהג.
 
בנסיבות אלו נדחה הדיון ליום 17.12.02.ב
 
ביום 17.12.02, התייצבו בפני התובע ונציגת כלל אשר שבה ועתרה לדחיית הדיון , שכן הנהג נמצא בחו"ל.ו
 
הדיון נדחה וכלל חויבה בתשלום הוצאות הישיבה בסך של -.600 ₪, ששולמו על ידה לידי התובע.נ
 
4. ביום 12.05.03 התייצבו בפני התובע ונציג כלל. האחרון הודיע כי הוברר לכלל, משיחות שקיימה עם בני משפחתו של הנהג, כי הנהג, למעט תקופה של מס' שבועות, שוהה בחו"ל ברציפות עוד מחודש אוקטובר 2001, וכי מועד שובו לארץ אינו ידוע.
 
כן נטען , כי הוברר לכלל, רק עתה, כי כתב התביעה המתוקן לא נמסר לידי הנהג, ועל כן לא ניתן לתן כנגדו פס"ד בהעדר הופעה.
 
עיינתי בהעתקי אישורי המסירה ואכן נראה, לפחות לכאורה, כי לא בוצעה מסירה כדין לידי הנהג ועל כן אני מוחק את התביעה כנגדו ללא צו להוצאות.
 
5. בשלב זה של הדיון, נטען על ידי נציג כלל, כי יש לדחות את תביעת התובע כנגדה, שכן אין ביכולתה לנהל את הגנתה, וכי הוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א -1980, אין בהן כדי לסייע בידי התובע.
 
כלל הפנתה הן לכתב ההגנה והן להודעת הנהג, כפי שנמסרה לה על ידי סוכן הביטוח – ולפיה הוא מתנגד לתשלום לתובע, שכן, לגרסתו, התאונה נגרמה בגין רשלנותו הבלעדית של התובע.
 
מעיון בכתב ההגנה עולה,לכאורה, כי התאונה ארעה בעת שהנהג התכוון להוריד נוסעת שהסיע ברכב וכי התאונה ארעה בטרם עלה בידיו לממש את כוונתו. שמה של אותה נוסעת אף צוין בכתב ההגנה ואין זה ברור לי מדוע כלל לא מצאה לנכון לזמנה לדיון זה, כמו גם לדיונים הקודמים שהתקיימו בתיק זה שעה שכלל לא התכוונה לטעון לחוסר יריבות.ב
 
6. בנסיבות אלו, ונוכח טענתה כי אין יריבות בינה לבין התובע – בחרה כלל, שלא לחקור את התובע על גרסתו על אף שהוא, לאחר שהוזהר כדין, הצהיר כי כל האמור בכתב תביעתו אמת.ו
 
בשלב זה עלי להכריע בשאלה האם קיימת יריבות ישירה בין התובע לבין כלל, על אף שלא בוצעה מסירה לידי הנהג.
 
יובהר כי,כלל אינה טוענת, כי יש לדחות את התביעה כנגדה , שכן הנהג לא שיתף פעולה, לא מסר גרסה וכו' טענות המקימות, בד"כ, עילת הגנה למבטח וזאת מכוח הסיפא לסעיף 68 לחוק.
 
טענת כלל מתמקדת בטענה ולפיה אין בהוראת סע' 68 לחוק כדי לסייע לתובע ועל כן יש לדחות את התביעה.
 
אקדים ואומר, כי סוגיה זו טרם הוכרעה על ידי בית המשפט העליון.נ
כן אקדים ואומר כי אין דעתי כדעת כלל.
 
7. עיון בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי כלל מעלה, כי לא הועלתה בהן טענת העדר יריבות, על אף שהם הוגשו עוד בטרם הוגשה תביעתו המתוקנת של התובע. דהיינו על אף שהתובע תבע בתחילה את כלל בלבד.ב
 
עיון בפרוטוקול ישיבת יום 14/4/02 מעלה, לכאורה לפחות, כי צירופו של הנהג, כנתבע נוסף, התבקש על ידי התובע ולא על ידי כלל, ומכל מקום לא נטען אחרת.ו
כן עולה כי מאז ישיבת יום 14.04.02, לא שוחחה כלל עם הנהג ולא עשתה דבר ממשי, שיכול היה להביאה למסקנה המתבקשת ולפיה לא בוצעה מסירה כדין לידי הנהג וכן כי הוא אינו מתעד לשוב לארץ, בעתיד הנראה לעין.נ
 
כלל, במצגים שהציגה בפני התובע ובפני ביהמ"ש, נתנה להבין, כי יש לדחות את הדיון שכן הנהג שוהה בחו"ל. עד לישיבת יום 12/5/03 לא נמסר על ידי כלל, כי הנהג עזב את הארץ.ב
 
לו כלל היתה בודקת את העובדות לאישורן, עד לפני כשנה,כפי שעשתה רק עתה, ומדווחת לתובע על ממצאיה, יתכן והתובע יכול היה לבקש , כי הדיון יתקיים במהלך התקופה בה שהה הנהג בארץ.ו
 
בנסיבות אלו, בהתנהגותה מנעה כלל מהתובע את האפשרות לנהל את תביעתו.
 
כלל לא טענה ולא התכוונה לטעון לחוסר יריבות והיא העלתה טענתה זו רק לאחר שהוברר לה כי הנהג עזב את הארץ וכי על כן עלולה להפגע הגנתה.נ
 
בנסיבות אלו ולאור העובדה שכלל יכולה היתה להזמין לעדות את אותה נוסעת – הגב' סילביה ברקן, אשר היתה יכולה לתמוך בגרסת הנהג וכלל – יש לקבוע כי כלל בלבד אחראית לתוצאה שכן לא הוצגה על ידה כל גרסה נוגדת לגרסת התובע ועל כן, ולו רק מטעם זה, יש מקום לחייבה לשלם לתובע את נזקיו אשר לא נסתרו.ב
 
8. כאמור, הסוגייה נשוא דיון זה טרם הוכרעה בבית המשפט העליון והדעות חלוקות בבתי המשפט.ו
עיון בהצעת החוק בדברי ההסבר לנוסחו הסופי של סעיף 68, מלמד, כי הוראת סעיף זה מחזקת את מעמדו של הצד השלישי כנגד המבטח, וזאת ביחס לאמור בסעיף 19 לפקודת ביטוח רכב מנועי המחייב מתן פס"ד כנגד הנהג/המבוטח, כתנאי לחיוב המבטחת.נ
 
נא ראה לעניין זה ספרו של ד"ר ששון דיני ביטוח, מהדורה שנייה עמ’ 183-189, בר"ע (י-ם) 3006/97 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ. סע גל חברה להשכרת רכב בע"מ תקדין מחוזי כרך 97 (1) 1636, ע"א (ת"א) 4589/98, 1011/89 המגן חברה לביטוח בע"מ נ. דולב חברה לביטוח בע"מ ואח' ; שוורץ נ. דולב חברה לביטוח בע"מ (טרם פורסם) ות.א. (חיפה) 450/95 איסמעיל סאלם פאראשאת נ. הדר חברה לביטוח בע"מ.ב
 
לסיכום: לאור האמור לעיל מסקנתי היא כי קיימת יריבות ישירה בין התובע לבין כלל וזאת אף בלא צרופו של הנהג .ו
 
9. המסקנה אליה הגעתי מאזנת בין האינטרסים הנוגדים של הצדדים וזאת גם נוכח העובדה שכלל יכולה היתה לנסות ולסתור את גרסת התובע באמצעות הגב' סילביה ברקן.
 
כלל החליטה שלא לחקור בחקירה נגדית את התובע ולא להזמין לעדות את הגב' ברקן והיא הטילה את יהבה על האפשרות כי תתקבל טענתה לחוסר יריבות.
 
משכלל נקטה בדרך זו ומשנקבע כי קיימת יריבות ישירה בין התובע לבין כלל - היא לא סתרה את תביעת התובע.
 
10. התובע הגיש תביעה בגין נזק בסך של 2,560 ₪ שהוערך ע"י השמאי אגרנט וכן סך של 319 ₪ בגין שכ"ט שמאי :
אני מקבל את תביעת התובע בגין פירטי נזק אלו.
 
11. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,897 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום 5.8.01 ועד התשלום המלא בפועל
 
והוצאות משפט, לרבות אגרה, בסך כולל של 500 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
 
 
רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון