תשלום מס רכוש ביתר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום מס רכוש ביתר:

זהו ערעור מס רכוש על החלטת ועדת ערר לפי החוק הנ"ל מיום 7.8.95בתיק ערר מס' 280/93, המתייחס לשומת מס רכוש לחלקה 23בגוש 11534בחיפה, לשנת המס .1993בהחלטה זו נתקבל ערר המערער באופן חלקי, ושווי החלקה נקבע בסכום של 425ש"ח.
טענתו המרכזית של המערער לפני ועדת הערר, טענה שהוא חוזר עליה לפניי היא, שהוא שילם במשך 42 שנים מס רכוש על החלקה בשיעור כולל העולה בהרבה על ערכה של החלקה; בכך הפך שווי החלקה לערך שלילי.
מצב דברים זה נוגד, לדעת המערער, את הוראות חוק יסוד:נ כבוד האדם וחירותו, שכן למעשה הופקע ממנו במהלך השנים קניינו בחלקה.
עם כל האהדה שיש לי לטענת המערער, אני סבור שאיני יכול לסייע בידו.
חוק מס רכוש וקרן פיצויים קובע אילו חלקות פטורות ממס (ראה הגדרת "קרקע" בסעיף 1לחוק). ובתנאי הפטור, אין מופיע פטור לקרקע שמס הרכוש ששולם עליה במשך השנים "אכל" את שוויה.
סעיף 10לחוק יסוד:ב כבוד האדם וחירותו שומר את תוקפם של דינים שהיו קיימים ערב חקיקתו, ולפיכך אין אפשרות לבדוק אם עומד חוק מס רכוש וקרן פיצויים במבחני פיסקת ההגבלה שבסעיף 8לחוק היסוד הנ"ל.

אמנם לפי פסקי הדין בד"נ 2316/95 [1] וב-בש"פ 537/95 [2] יש לפרש חוקים קיימים ברוח העקרונות של חוק היסוד, אך איני סבור שבדרך של פרשנות ניתן ליצור פטור חדש שאינו מוכר בחוק מס רכוש.
יצוין, שגם לגופו של עניין אין זה ברור כלל, אם פרשנות כזו היתה מובילה לתוצאה התואמת את תכלית החקיקה.
אחת ממטרותיו המרכזיות של חוק מס רכוש היא להמריץ בעלי קרקעות לנצל את הקרקע לפי ייעודה ולא להניחה כ"אבן שאין לה הופכין" מטעמים ספקולטיביים או אחרים. דווקא החשש, שבמרוצת הזמן "יאכל" המס את שווי הקרקע, הוא תמריץ שאין למעלה ממנו לנצל את הקרקע על ידי בנייה עליה או מכירתה לאחרים, כדי שאלה יפתחו את הקרקע וינצלוה (ראה לעניין מטרות חוק מס רכוש, א' נמדד, דיני מיסים (מיסוי מקרקעין), סעיף 1702, עמ' 310; אברמזון ובורנשטיין, מס רכוש, פרק המבוא, עמ' 2-3).
לאור תכליתו זו של החוק גם אין להניח קיומו של "חלל משפטי" בכל הנוגע להיעדרו של פטור למי ששילם מיסי רכוש בשיעור העולה על ערך החלקה, שניתן למלאו מכוח היקש או עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, כאמור בחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980, או ברוח עקרונות חוק יסוד:ו כבוד האדם וחירותו.
המסקנה המתבקשת מתכלית חוק מס רכוש היא, שהמחוקק, בכך שלא הכיר בפטור הנובע מתשלומי מס רכוש בשיעור העולה על ערך הנכס, קבע לעניין זה "הסדר שלילי".


לפיכך, נדחה הערעור.
המערער ישלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 500, 1ש"ח ועוד מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, מהיום ועד לתשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון