אי הגשת תיק מוצגים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי הגשת תיק מוצגים ואי הגשת עיקרי טיעון:

השופט בן-דרור:ו
.1 על-פי האמור בתקנות סדר הדין (ראה תקנה 404א) חייבים היו המערערים להגיש בתיק זה עיקרי טיעון. דבר זה לא נעשה. כמו כן חייבים היו להגיש תיק מוצגים (ראה תקנה 393ח') מפני שהערעור חוזר ודן במסמכים השונים שהוגשו במהלך המשפט. אף דבר זה לא נעשה תקנה 393ח' אמרה, כי "בשעת הדיון בערעור לא יהיה בעל-דין רשאי להסתמך על מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים של בעל-הדין אלא ברשות ביתהמשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים". כך גם תקנה 404א(ג) קובעת, כי לא תשמענה אלא הטענות שצויינו בעיקרי הטיעון.
.2 לא פעם הבענו את דעתנו, במקרים קודמים, שאין להשקיף על התקנות הנ"ל באספקלריה של תקנות פורמליסטיות. הנסיון הוכיח שעל מנת שייעשה צדק כהלכתו מן הראוי להקנות חשיבות לשלב שלפני בירור המשפט, לאמור:נ שהכנת התיק תיעשה הן מצידו של עורך-הדין והן מצידו של ביתהמשפט ביסודיות הדרושה לניהול משפט. דרישה זו להכנה יסודיות מכתיבה שיהיו בעת בירור הערעור המוצגים הדרושים, ואלה בלבד, לנגד עיני ביתהמשפט. וחשיבותה של התקנה אף מודגשת על-ידי העובדה שאין בית-המשפט בן חורין להסכים כדבר שבשיגרה, להסתמכות על מוצגים שלא נכללו בתיק המוצגים אלא חובה עליו לתת נימוקים מיוחדים על שום מה מצא לנכון לחרוג מן הכלל האמור בתקנה. (ראה תקנה 393ח').

.3דין דומה חל לגבי עיקרי הטיעון האמורים לעיל, אם כי במקרה זה לא מצא מחוקק המשנה להטיל על בית-המשפט לתת נימוקים מיוחדים, עובר למתן רשות להארכת המועד (תקנה 404א(ג)) או להעלאת נימוק נוסף בגדר עיקרי הטיעון.
.4מטרת התקנות היא, אם כן, להסיר כל חשש, אם יתעורר אי פעם כזה, שמא לא הכין עצמו צד למשפט כראוי ונמצא בית-המשפט לוקה במלאכתו.
.5לאחר שעיינו בבקשתו של בא כוח המערערים (שהוגשה שלא בדרך המרצה וללא תצהיר) לא מצאנו בה נימוק מספיק כדי שנסטה מן האמור בתקנות. אמנם, נאמר בה כי בא-כוח המערערים היה רתוק למיטתו "עד ליום 7.10.80", אבל לא נאמר בה מאימתי נפל למשכב. ניתנה האמת להיאמר, תקנות אלה חשובות הן במידה שאף יצדיקו הגשת בקשה מתאימה מיוחדת, בדרך המרצה, כשמצורף אליה גם תצהיר, במקרה שלפנינו הודע לבאי-כוח הצדדים עוד ביום 19.5.80על הדיון בעל פה וכן גם נשלחו אליהם הזמנות ביום 7.7.80על מועד בירור התיק (להיום).
מכאן, שהייתה שהות מספקת, אם לא למעלה מזה, כדי לעשות את כל הדרוש על-פי התקנות.
.6לצערנו, איננו רואים ואיננו מוצאים סיבה כלשהי שלא לנהוג על-פי התקנות, וחובה עלינו לדחות את הערעור.
.7טרחנו אף לקרוא את התיק ולברר מה יש בו, מה אומר פסק-הדין ומה הם נימוקי הערעור, והוברר לנו שפסק-הדין מבוסס על עובדות שמצא לנכון שופט בית-המשפט קמא לקבוע. ובעקבותיו, אף נימוקי הערעור חוזרים ומעלים טענות בקשר עם מימצאים אלה המעוגנים היטב בחומר הראיות. כדי להפיס דעתם של המערערים נאמר, שלדעתנו, לא הייתה תוצאתו של ערעור זה שונה (אילו ביררנו אותו לגופו עד תומו) מאשר התוצאה אליה הגענו על-פי האמור בתקנות.

השופט מלץ:ב

אני מסכים.

השופט משר:ו


אני מסכים.

הערעור נדחה ואין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגשת רשימון כוזב

 2. הגשת תביעה חלקית

 3. אי הגשת הצהרת הון

 4. השתהות בהגשת תביעה

 5. הגשת תביעה קנטרנית

 6. אי הגשת תיק מוצגים

 7. השתהות בהגשת תביעה

 8. הגשת כתבי בי דין בפקס

 9. התראה לפני הגשת תביעה

 10. הגשת תביעה חסרת כל בסיס

 11. פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

 12. התנכלות לעובד עקב הגשת תלונה

 13. נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 14. הגשת תביעה לאחר חתימה על כתב ויתור

 15. התייצבות בלשכת התעסוקה לאחר הגשת תביעה

 16. אי הגשת תגובה בכתב לדו''ח הכונס הרשמי

 17. האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

 18. הגשת תמלילים של נחקרים ללא עדותם בבית המשפט

 19. ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

 20. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של המפקח על המקרקעין

 21. האם תאונה של בעל דין יכולה להאריך מועד להגשת ערעור ?

 22. טען כי הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה כי אינו מיוצג ע"י עו"ד

 23. תקנה 466 - הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון