אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל / התעלמות מהוראה של ראש ההוצאה לפועל:

.1ראש ההוצאה לפועל בקריית-גת, בהחלטתו מיום 5.1.92, ציווה על המשיב למסור למבקש לאלתר את החזקה במכונית מסוימת. ההחלטה אושרה על ידי בפסק דיני מיום 27.2.92בבר"ע 164/91 (להלן:ו "פסק דיני הנ"ל").
המשיב לא ציית להחלטת ראש ההוצאה לפועל, ולפיכך ביקש המבקש, בבקשה שהגיש בבית משפט השלום בקריית-גת, לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט (להלן:נ "הבקשה"), לכוף עליו את הציות. משהתייצבו באי כוח בעלי הדין לדיון בבית המשפט קמא, ביקש בא כוח המבקש לתקן את בקשתו על ידי הוספת טענה חלופית, לפי מתייחסת הבקשה לפסק דיני הנ"ל. בית המשפט קמא (כבוד השופט ח' עמר) נעתר לבקשת התיקון.
לא היתה מחלוקת על התשתית העובדתית הצריכה להכרעה, ולפיכך, הורה בית המשפט קמא על הגשת סיכומי טענות בכתב (החלטתו מיום 12.4.92).
בסיכומיו ביקש בא-כוח המבקש, בין היתר, להעביר את הדיון בבקשה לבית המשפט המחוזי והמשיב בסיכומיו הסכים לכך. בית המשפט קמא, בהחלטתו מיום 12.6.92, סבר כמותם בקובעו, כי "ההליך שבפני מתייחס לכפיית ביצוע של החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע" ומכאן "שהסמכות העניינית לדון בבקשה נתונה לבית המשפט הנ"ל". לפיכך, הורה להעביר את הדיון לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע ולא הכריע בבקשה לגופה.
.2לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, משהועבר עניין לבית משפט אחר "רשאי הוא לדון בו מן השלב שאליו הגיע בית המשפט הקודם". בית משפט זה מוסמך, איפוא, להכריע בבקשה, על פי התשתית העובדתית שאינה במחלוקת ועל פי סיכומי הטענות שהוגשו בבית המשפט קמא, ערב ההחלטה להעביר את הדיון, וכך אני עושה.

.3החלטתו של בית משפט קמא בטעות יסודה.
כבר נפסק, ש"אם אין בעל דין מציית לנאמר בפסק הדין - ולא גם לאחר שתוקן בערעור - המוסמך לכוף ציות לנאמר שם הוא בית המשפט קמא".
אכן, לפי סעיף 6לפקודת בזיון בית המשפט גם ערכאת הערעור מוסמכת לכוף ציות להחלטותיה, כגון, לצו שנתנה במהלך הדיון, אך שונה המצב כאשר תם הדיון בערעור, "שאז רואים את פסק הדין לצורך אכיפת הנאמר בו כמעשה ידיה של הערכאה הדיונית" (ב"ש 743/85, (ע"א 57/84) [1], בעמ' 196). מכאן, שאין עילה לבקשה, ככל שהיא מבוססת על כפיית הציות לפסק דיני הנ"ל.


כן אין עילה לבקשה, ככל שהיא מבוססת על כפיית הציות להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל, הואיל ואין הוא נמנה עם בתי המשפט שפורטו בסעיף 6לפקודת בזיון בית המשפט (עיין, בין היתר, בע"פ 3829/90[2], בעמ' 213מול האות ד).
.4לפיכך, אני דוחה את הבקשה. בנסיבות העניין לא ייפסקו הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון