הכרה כבעל מניות

קיימים שני תנאים חלופיים הנדרשים על מנת שאדם שרכש מניות בחברה יוכר כבעל מניה - רישום במרשם המניות או החזקת שטר מניה.

בין בעלי המניות המייסדים את החברה נוצר קשר חוזי, ומתקיימים שני היבטים של עיקרון חופש החוזים:


חופש ההתקשרות - הכולל את הבחירה בדבר מהותו של החוזה כחוזה שיסדיר את פעילותה של החברה והזכויות והחובות ההדדיות של החברה ובעלי מניותיה, וכן את הבחירה בדבר זהות הצדדים;
חופש העיצוב - הרלוונטי לגבי מייסדי החברה, ומקנה עבורם חופש לעצב את הוראות התקנון לפי רצונם. קיומן של הוראות קוגנטיות מסוימות בחוק אינו שולל את קיומו של חופש העיצוב, המתבטא באפשרות שניתנת למייסדים לעצב את החוזה כראות עיניהם באשר לנושאים אשר לגביהם לא נקבעו הוראות קוגנטיות.

(צ' כהן, בעלי מניות בחברה, זכויות תביעה ותרופות, מהדורה שניה, כרך א', עמ' 41).

בנוסף, נאמר בספרה של פרופ' כהן, בעמ' 82: "מכוח סעיף 127 לחוק חייבת כל חברה לנהל מרשם בעלי מניות ורישום במרשם זה הוא תנאי להכרה בבעל מניה, שאינו מחזיק בשטר מניה, ככזה, הן בחברה פרטית והן בחברה ציבורית...לאור זאת, מתבקשת השאלה, מה דינו של אדם שרכש מניות בחברה, שאינן שטרי מניות, אולם המניות אינן רשומות על שמו במרשם בעלי המניות. האם די ברכישת המניות כדי להכיר בו כבעל מניות בחברה? התשובה שיש לתת לשאלה המוצגת היא שלילית. החוק דורש מפורשות את הרישום כתנאי להכרה במעמדו של בעל מניות ככזה, כמבואר לעיל. בעל מניות שלא נרשם במרשם, כנדרש על פי החוק, יכול לדאוג לתיקון הרישום, ואז יוכר מעמדו כבעל מניות בחברה".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרדמת מניות

 2. העברת מניה

 3. שווי מניית אגד

 4. מניית הזהב של צים

 5. הכרה כבעל מניות

 6. הוכחת זכות במניה

 7. ביטול הקצאת מניות

 8. ביטול חילוט מניות

 9. חישוב נזק בעלי מניות

 10. מכירה כפויה של מניות

 11. התפטרות בעל מניות בחברה

 12. קיפוח בעלי מניות המיעוט

 13. החזר כספי על מכירת מניות

 14. ביטול הסכם אופציות מניות

 15. עניין אישי של בעלי מניות

 16. הצעת רכש של מניות המיעוט

 17. מכר מניות באיגוד מקרקעין

 18. דמי אבטלה שכיר בעל מניות

 19. רכישת מניות על שם אדם אחר

 20. יחסי עובד מעביד בעל מניות

 21. אכיפת צו מסירת מניות חברה

 22. מימון חקירה נגד בעלי מניות

 23. חיוב בעלי מניות באופן אישי

 24. אכיפת התחייבות למכירת מניות

 25. הכנסות ממכירת מניות חברת בת

 26. דמי אבטלה לבעל מניות בחברה

 27. טובות הנאה לבעל מניות בחברה

 28. רכישה כפויה של מניות המיעוט

 29. דילול מניות בעל מניות מיעוט

 30. תביעה ייצוגית אובדן ערך מניות

 31. מיסוי מכירת מניות בחברה פרטית

 32. העברת מניות המוחזקות בנאמנות

 33. תשלום חוב חברה ע''י בעלי מניות

 34. מימוש זכות סירוב לרכישת מניות

 35. חיוב דירקטור בתמורה להון מניות

 36. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות

 37. קיפוח בעלי מניות תביעה ייצוגית

 38. חובת האמון של בעל מניות שליטה

 39. בקשת בעל מניות למינוי מפרק זמני

 40. שווי הוגן של מניות תביעה ייצוגית

 41. תביעת עובד נגד בעל מניות של חברה

 42. אי גילוי במשא ומתן לרכישת מניות

 43. חובת הגילוי כלפי בעל מניות בחברה

 44. האם בעל מניות דירקטור נחשב לעובד

 45. האם צריך לשלם מס על מכירת מניות ?

 46. התחייבות לרכוש מניות במיזם נדל''ן

 47. בקשה לאישור בית המשפט למכירת מניות

 48. תביעה נגזרת של מחזיק מניות בנאמנות

 49. האם בעל מניות יכול לבקש לפרק חברה ?

 50. יחסי עובד מעביד בין בעל מניות לחברה

 51. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות רגילות

 52. חיוב אישי של בעל מניות תשלום שכר לעובד

 53. דמי אבטלה לבעל מניות מקבל תלושי משכורת

 54. ביטול אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות

 55. תביעה ייצוגית של בעלי מניות מיעוט בחברה

 56. דיווח למע''מ על מכר מניות באיגוד מקרקעין

 57. פטור מערבות לחובות חברה לאחר מכירת מניות

 58. יחסי עובד מעביד בחברת מסחר במניות בבורסה

 59. תביעה אישית נגד בעל מניות בבית דין לעבודה

 60. התנגדות לאישור הסדר בין חברה לבעלי מניות

 61. הפסד לקוח בנק עקב השקעה ספקולטיבית במניות

 62. התערבות בעלי מניות בשיקול דעת מנהלי החברה

 63. בקשת בעל מניות להגיש תביעה נגד מועצת מנהלים

 64. ויתור על זכות סירוב ראשונה בגין מכירת מניות

 65. אישור הסדר נושים בכפוף להסכמה לא לדלל מניות

 66. "החזקה יחד" של מניות / החזקה משותפת של מניות

 67. בקשה למתן צו לכינוס אסיפת נושים ובעלי מניות

 68. תביעה נגד נאמן על הקצאת אופציות למימוש מניות

 69. אישור הגשת תביעה נגזרת ע''י מחצית מבעלי המניות

 70. חובת גילוי על בעלי מניות שרוצים להחזיק מניות יחד

 71. האם אפשר לאשר הסדר נושים לבקשת 40% מבעלי המניות ?

 72. שיטת DCF להערכת השווי ההוגן של מניות בהצעת רכש מלאה

 73. נדחתה תביעה נגד בעלי מניות של חברה לתשלום חובות החברה

 74. אין לראות ברישום מניות חברה תעשייתית כ"מכירה רעיונית"

 75. עקרון קיומה של אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

 76. עיכוב ביצוע העברת בעלות על מניות בטענה כי מדובר באקט בלתי הפיך

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון