השלמת פיצויי פיטורים - פנסיה

בית הדין לעבודה ציין כי כספי השלמת פיצויי פיטורים אינם, בשום אופן, כספי פנסיה.
השלמת פיצויי פיטורים נהוגה במשק הישראלי, רובו בכולו, לגבי עובדים, המבוטחים בפנסיה מקיפה.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא השלמת פיצויי פיטורים – פנסיה:

הנשיא (גולדברג):נ
.1ביום 18.6.1991נתן בית-דין זה תוקף של פסק-דין להסכם פשרה לפיו, בין היתר:ב
"המערער (אילן גוטמן) מסכים כי כל כספי השלמת פיצויי הפיטורים, המצויים במבטחים על שמו יועברו לידי המשיבה (מרכז עמק יזרעאל בע"מ), והסכמה זו, שתקבל תוקף של פסק-דין באה במקום חתימה על הטפסים הנדרשים על-ידי מבטחים בע"מ".
כעת לפנינו בקשה, הנוגעת לאותו הסכם פשרה, " .1לתקן טעות לשון בפסק-דין .2לעיכוב ביצוע פסק-דין".

.2"טעות הלשון" שמבקשים לתקן, מקורה במילים "כספי השלמת פיצויי הפיטורים"; מילים אלו יש לתקן, לפי בקשתה המתוקנת של המבקשת, למילים "הכספים... מתשלומי המשיבה לקרן פנסיה מקיפה אשר באים על חשבון פיצויי פיטורים על-פי צו שר העבודה...".
טוענת המבקשת, כי לכל אורך הדרך, "הצדדים התכוונו והסכימו באופן מפורש על החזר הסכומים שנצברו על-שם התובע במבטחים".
לטענת המשיב, לא מדובר כאן ב"תיקון טעות סופר" אלא בשינוי מהותי בהסכם הפשרה, ובכל מקרה לא ניתן לייחם לצדדים את הכוונה המשותפת שלה טוענת המבקשת.
.3למעלה מהצריך לענייננו נציין כי בהסכם פשרה שנחתם בין הצדדים
בבית-הדין האזורי בנצרת (תב"ע מט/158-3), ואשר היה נשוא הדיון בדב"ע נא/181-9, נקטו הדדים באותה מטבע לשון - "השלמת פיצויי פיטורים".
.4הדין עם המשיב. מי שמצוי ולו במקצת בתחום העבודה, יודע כי "כספי השלמת פיצויי פיטורים" אינם, בשום אופן, כספי פנסיה.
"השלמת פיצויי פיטורים" נהוגה במשק הישראלי, רובו בכולו, לגבי עובדים, המבוטחים בפנסיה מקיפה (מ' גולדברג [1] "פיצויי פיטורים לזכאים לפנסיה" בע' 571).
דבר זה נוכל ללמוד בין היתר מההסכם המקיף ביותר שנחתם במשק בעניין פנסיה מקיפה, הוא ההסכם הקיבוצי הכללי בין התאחדות התעשיינים להסתדרות הכללית בדבר הנהגת פנסיה מקיפה במבטחים (וינטרוב-פסטרנק [2] 11.10.01; גולדברג-האוזמן [3] 35-25). מאותו הסכם נלמד כי מכספים המשולמים על-ידי המעביד להבטחת פנסיה, % 6הם "מתוך" פיצויי הפיטורים (סעיף 14להסכם הדן בהחזרת חלק מכספי הגמולים למעביד במקרים מסויימים) וסעיף 12ו', מחייב מעביד לשלם לעובד, המבוטח בפנסיה מקיפה, פיצויי פיטורים בשיעור של % 2 1/3מהמשכורת האחרונה בגין כל שנת עבודה; שני שיעורים אלה יחדיו, %8 1/3, הם שיעור פיצויי הפיטורים (חודש בשנה:ו 12:100), ורק האחרון שבהם, %2 1/3, מהווה "השלמת פיצויי פיטורים".
.5אם אמנם צודקת המבקשת בטענתה, כי אין במבטחים כספי השלמת פיצויי פיטורים על שמו של המשיב, מדובר כאן לכאורה בטעות בעובדה של המבקשת. טעות שכזו יכול ותהא עילה לביטול הסכם - אולם בוודאי שאין זו טעות סופר.
אם יש בדעתה של המבקשת להסתמך על טעות זו לצורך בקשה לביטול ההסכם
- עליה לעשות זאת בדרך הראויה, ולהגיש תביעה לביטול הסכם פשרה, בבית-הדין המוסמך לכך - כלומר, בבית-הדין האזורי.
.6אשר לבקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין - גם כאן אין בידינו להועיל למבקשת. הסמכות לעיכוב. ביצועו של פסק-דין, מסורה לבית-הדין כאשר יש ערעור על פסק-הדין, ועיכוב ביצועו מתבקש לצורך הדיון בערעור.

לא זה המצב כאן. הסכם הפשרה נחתם, וניתן לו תוקף של פסק-דין בשלב הערעור עצמו, ומבחינת בית-דין זה, ההליך בתיק הסתיים.
אין לבית-הדין סמכות לעכב את ביצועו של פסק-דין שאינו מצוי עוד בערעור.

.7סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך של 000, 1ש"ח בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין פנסיה

 2. תוספת 10% לפנסיה

 3. הפסדי פנסיה לקטין

 4. חישוב פנסיית זקנה

 5. חישוב הפנסיה מקפת

 6. הקפאת זכויות פנסיה

 7. הוצאות רכב בפנסיה

 8. טעות בחישוב פנסיה

 9. קבלת פנסיה מגרמניה

 10. תשלום פנסיה לגרושה

 11. זכויות כבאים לפנסיה

 12. תאונות דרכים - הפסדי פנסיה

 13. פנסיה מוקדמת לימאים

 14. שכר קובע לפנסיית זקנה

 15. סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

 16. הסכם רכישת זכויות פנסיה

 17. פנסיה לפי משכורת אחרונה

 18. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 19. בקשה להגדלת אחוזי פנסיה

 20. תוספת משמרות הפרשה לפנסיה

 21. התפטרות עקב אי תשלום פנסיה

 22. ניכוי פנסיה מפיצויים בנזיקין

 23. אפליה בין נשים לגברים בפנסיה

 24. קג"מ משיכת כספי פנסיה תביעות

 25. חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים

 26. המשכורת הקובעת לפנסיה של שוטר

 27. השלמת פיצויי פיטורים - פנסיה

 28. התיישנות תביעה להפרשות לפנסיה

 29. פיטורים לפני צבירת ותק לפנסיה

 30. פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה

 31. צירוף תקופות עבודה לצורך פנסיה

 32. דרגה של עובד לצורך חישוב פנסיה

 33. הגדלת תקופת שירות לצורך פנסיה

 34. הגדלת ההפרשות לפנסיה של רופאים

 35. פיטורי עובדת קשישה אחרי גיל פנסיה

 36. הוצאת עובד לפנסיה בגין עבירת משמעת

 37. הסכם פנסיה של עובדים אדמיניסטרטיביים

 38. משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב

 39. פיטורי אחיות 3 שנים לפני יציאה לפנסיה

 40. הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים

 41. צירוף זכויות פנסיה - עבודה במשרות שונות

 42. חישוב הפנסיה של עורך דין בשירות הציבורי

 43. חישוב משכורת קובעת לפנסיה עובדי משרד החוץ

 44. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה

 45. פנסיה מוקדמת עובדי בנק זכאות לקבלת אופציות

 46. הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת באישור נציגות העובדים

 47. פרישה לגמלאות: אי הכללת תוספת שכר בחישוב הפנסיה

 48. בקשה לצו מניעה זמני לאסור על הוצאת המבקשת לפנסיה במלאות לה 67 שנים

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון