התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

נפסק כי כאשר ועדה רפואית לעררים בוחרת לסטות מהחלטה קודמת, ראוי וסביר הוא שתתייחס להחלטות קודמות בהן נפלה הכרעה שונה.

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת:

.1בשלושה תיקים אלה מתעוררת בעיה זהה.
.2הליך מד/1745- 01נשמע בפני המותב:נ הדיון בהליכים מד/2164- 01ומד/ 2132- 01נעשה על-פי החלטת נשיא בית-הדין על סמך סיכומים בכתב, שעה שטענות הצדדים נרשמו מפיהם על-ידי אב-בית-הדין, ומהווים, בהסכמתם, טיעון לעניין פסק-

הדין.
.3כל המערערים בהליכים (שטענו, כאמור, בנפרד) - נבדקו על-ידי ועדה לעררים לעניין גמלת ניידות, ולכולם נקבעה דרגת נכות על-פי התוספת להסכם הניידות, בשיעור הנמוך מזה שנקבע להם על-ידי ועדות קודמות, מספר שנים קודם לכן, קביעה אשר העניקה להם זכויות מכוח הסכם הניידות.
.4בדו"ח הוועדה בהליך מד/1745- 01צוין בפריט "ממצאים ומסקנות", כי בשנים 1975ו- 1979קבעה ועדה מחוזית למערער פריט א-.3
בדו"ח הוועדה בהליך מד/2164- 01לא צוין דבר באשר לממצאים קודמים, אך אלה צוינו בדו"ח הוועדה המחוזית, עליה הוגש הערעור. באותו דו"ח מצוינים תאריכי הדיונים בוועדות קודמות מבלי שצוין ממצאן.
בדו"ח הוועדה בהליך מד/2132- 01צוין בפריט "ממצאים ומסקנות", כי בשנת 1980קבעה ועדה מחוזית למערער פריט א-.4
לא תמצא באף אחד מדו"חות הוועדות נשוא ערעורים אלה התייחסות למסקנות הוועדות הקודמות תוך הסבר הוועדה הרפואית העכשווית לסיבת הסטיה מהחלטות הוועדות הקודמות.
כל אחד מן המערערים טען (בנפרד), כי מצבו הרפואי בעת הבדיקה נשוא הערעור לא השתנה, וכי הוא זכאי לאותם אחוזי נכות שנקבעו בוועדות קודמות.

.5בית דין זה פסק בדב"ע שם/2255-01, [1] (להלן - הלכת איש-שלום):ב
"אין לאמר שאשר קבע אי-פעם בעבר רופא מוסמך, שעל קביעתו לא הגישו ערר, יחייב לעולמים כל ועדה רפואית לעררים. הסכם הניידות קובע מנגנון מקצועי לקביעת הפריט הישים, ויהיה בכך כדי לרוקן מתוכן את פעולתו של אותו מנגנון מקצועי, אם יכתיבו לו תוצאות. מאידך, אין להתעלם מהעובדה שמצב בריאות מסוים הביא בעבר - במסגרת אותו "משטר זכויות" הסכם הניידות - לתוצאה מסוימת. הפיתרון הנכון הוא, שלא לרוקן מתוכן את סמכויותיהן של ועדות רפואיות מאוחרות יותר, אך יחד עם זאת - שלא להתעלם ממצבים קודמים. לשון אחר:ו הוועדה הרפואית לעררים קובעת, כפי שהיא קובעת, על סמך ממצאיה היא; אך בגדר הנתונים שצריכים לשמש לממצאיה - צריך שתהיה הקביעה הקודמת. לאותה קביעה קודמת צריך ליתן את הדעת, ואם עומדים לסטות - צריך לנמק. בדוגמה לסטיה אפשרית, יכול לשמש שינוי במצב הבריאות, אך יכול ותשמש גם העובדה שבקביעה הקודמת היתה טעות על פניה, כגון - חוסר תיאום בין הממצאים לבין הפריט שיישמו אותו בזמנו" (שם, [1], בע' 170; ההדגשה במקור).
.6המוסד, בסיכומים בכתב אותם הגיש בהליך מד/1745-01, ואשר בהליכים האחרים ביקש לאמצם, טוען, כי בג"צ 363/84, [2], "שינה למעשה את הלכת איש-שלום, בכל הקשור לחובה להיזקק לוועדות קודמות". לגרסת המוסד, "הוועדה איננה חייבת (ההדגשה במקור) להתייחס במפורש להחלטות קודמות, אלא ראוי וסביר שתעשה כן, ואי-התייחסות מפורשת אין בה כדי לפסול את ההחלטה, כאשר ברור שהממצאים שונים או שהוועדה המקורית לא פעלה על-פי הסכם".
.7אין אנו מקבלים את גרסת המוסד. בבג"צ 363/84, [2], הנ"ל, אומר בית-המשפט העליון:נ
"אכן מקובל עלינו, כי כאשר הוועדה בוחרת לסטות מהחלטה קודמת, ראוי וסביר הוא שתתייחס להחלטות קודמות בהן נפלה הכרעה שונה. האזרח, אשר עומדים להצר את הזכויות הקודמות שהוקנו לו, זכאי לדעת מה סיבת הדבר, ולעניין זה יש, כמובן, גם חשיבות לכך, שהגוף הסטטוטורי המחליט ער לכך שהיו החלטות קודמות, השונות מזו המתקבלת עתה. אולם במקרה שבפנינו אכן פעלה הוועדה בדרך שהותוותה בהלכת איש-שלום הנ"ל. היא פרטה את ממצאיה והגיעה למסקנתה על יסוד יישומם של הממצאים לרשימת המבחנים המפורטת בתוספת להסכם. משנוכחה לדעת, כי היא עומדת להכריע בשלילה בעניין הזכאות, גילתה הוועדה עירנות לכך, שקדמו להחלטתה שתי החלטות אחרות - האחת משנת 1975והאחרת משנת .1978
באשר להחלטה משנת 1975, היה ברור על פניה, כי אין זיקה בין הממצאים לבין המסקנה. אשר להחלטה משנת 1978, קבעה כי אין הסבר לכך, איך הגיעה הוועדה, אחרי ממצאיה המפורטים, למסקנתה המסכמת. אינני יודע, מה ניתן עוד לצפות מוועדה המעבירה החלטה קודמת בשבט הביקורת. האם עליה לנקוט לשון בוטה או לכתוב, שהדברים מופרכים או מנותקים מהכללים החלים על הנושא? המסקנה היתה ברורה, ולאור אופי הממצאים קיצרה הוועדה במסקנתה, אך לא עשתה כן על חשבון בהירות מסקנתה" (שם, [2],בע' 727).
בעניין חריף, [2], אף כעולה מן המובאה דלעיל, נימקה הוועדה לעררים את סטייתה מהחלטות קודמותיה, אולם בית-המשפט העליון, שלא כבית-דין זה, סבר כי הנמקתה של הוועדה היתה מלאה ומספקת.
.8אכן, "ראוי וסביר" שהוועדה תתייחס לוועדות קודמות, אך לדעתנו, שעה שהוועדה הרפואית לעררים לא פעלה באופן ראוי וסביר, מן הדין לחזיר את העניין אליה, על מנת שתשלים את מלאכתה, מה עוד שלא ברור כלל אם "גילתה עירנות" להחלטות קודמות.
.9אשר על כן מוחזר לוועדה לעררים עניינו של כל אחד מן המערערים; הוועדה תשלים את הדו"ח, על-ידי התייחסות מפורשת להחלטות הקודמות בעניינו של כל מערער.
הדו"ח המשלים של כל מערער ומערער יומצא על-ידי המוסד לביטוח לאומי לתיק זה, ובית-הדין יתן פסק-דינו על יסוד כל החומר שיימצא בתיק, לאחר שיתן לצדדים להשלים טענותיהם, אם ירצו בכך.

המוסד ישלם לכל אחד מן המערערים בדב"ע מד/1745- 01ודב"ע מד/2164-01, שלא היה מיוצג, הוצאות נסיעה בסך של 000, 15שקל, בלי קשר לתוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון