מהי אדמה חקלאית

מהי אדמה חקלאית ?

הקריטריון להיותה של אדמה "אדמה חקלאית" הן לפי ההגדרה בסעיף 269 לפקודה והן לפי צו המיסים, הוא השימוש בפועל בהווה (השוה ע"ש (חי') 5096/98 יכין חב' חקלאית בע"מ נ. עירית חדרה (סעיף 1; 2 לפרק ג' לפסה"ד). קריטריון דומה חל לענין הגדרת "בנין חקלאי" בצו המיסים.

אך אם לא נעשה שימוש בהווה ואין נתונים אחרים, הרי יש להביא בחשבון את פוטנציאל השימוש בנכס וככלל, יש לצאת מההנחה שהשימוש שניתן היה להעשות הוא שימוש חוקי ולא שימוש חורג בלתי חוקי ואין לענין זה כל נפקא מינא אם מדיניות העיריה היא להתעלם מהיעוד התכנוני לגבי נכסים דומים ולאפשר בפועל את השימוש למטרות מסחריות.
בבסיס הקביעה האמורה עומדת ההנחה שמקורה במשפט העברי, לפיה "לא שביק אדם היתרא ועביד איסורא" (בבלי, מסכת תרומה, דף כ"ז ע' א').

שונה המצב תכלית שינוי כאשר המחזיק בנכס עשה בעבר שימוש בנכס למטרות מסחריות ולא חקלאיות ועם הפינוי לא חזר ועשה בו שימוש למטרות חקלאיות.

במקרה מעין זה, הראה המחזיק שאין הוא מקפיד על שמירת חוקי התכנון, ואין הוא נרתע לעשות שימוש למטרות מסחריות והעובדה שבשנה מסוימת לא עשה כל שימוש בפועל, נובעת כנראה מקשיים במציאת אדם שישכור ממנו את הנכס למטרה זו. כמובן שאם הוכח שחוסר השימוש בפועל למטרה מסחרית בשנת המס שבדיון נובע מהתנהגות העיריה בעבר שהתבטאה בשימת מכשולים על דרך השימוש המסחרי, לא יהיה מקום לסווג הנכס לפי ההנחה שישמש ליעוד מסחרי (השוה ע"א 6971/93 עירית רמת גן נ. קרשין פד"י נ' (5) 480).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בניה בשטח חקלאי

 2. מהי אדמה חקלאית ?

 3. הסדר חובות חקלאיים

 4. זכויות האישה במשק חקלאי

 5. העברת זכויות במשק חקלאי

 6. היתר לבניית יקב וחממה חקלאית

 7. תוכנית להרחבת חווה חקלאית

 8. פיצוי לחקלאי על הפסקת מים

 9. מה מותר לעשות עם קרקע חקלאית ?

 10. חקירה במשרד החקלאות נגד וטרינרים

 11. זכות קדימה בין יורשים במשק חקלאי

 12. סעיף 28 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי

 13. שימושים שאינם שימושים חקלאיים במבנים במשק

 14. תביעה להפסיק את השימוש הלא חקלאי במשק במושב

 15. תכנית להקמת תחנת דלק בשטח המיועד כיום לחקלאות

 16. ביצעו בנייה בלתי חוקית של דירת מגורים על שטח חקלאי

 17. האם מותר לבנות מגרש משחקים לילדים על קרקע חקלאית ?

 18. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי - הסדרת החובות במגזר החקלאי

 19. תביעת פיצויים בגין נזקים כתוצאה מביצוע עבודות של פריצת דרך חקלאית

 20. שינוי חלוקת שטחי מגורים וחקלאות בנחלה ללא שינוי בסך השטחים בכל ייעוד

 21. הקמת בית ספר ללימודי נהיגה על טרקטורים חקלאיים ומלגזות על קרקע חקלאית

 22. תשלום היטל השבחה שטח המיועד למתקנים הנדסיים (בריכת מים) במקום שטח חקלאי

 23. בפסק הבוררות נקבע כי על המינהל לפצות בגין השטחים החקלאיים שהוקצו לחברי האגודה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון