מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה:

1. לפניי תביעת התובעת כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הנתבע") אשר דחה תביעתה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה.

העובדות הדרושות לעניין

2. ביום 13.6.07 הגישה התובעת תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה.

3. ביום 18.6.07 וביום 10.7.07 נתבקשה התובעת להמציא לנתבע מסמכים חסרים.

4. החל מיום 11.7.07 ועד ליום 16.9.07 לא התייצבה התובעת בלשכת התעסוקה.

5. ביום 25.7.07 נדחתה תביעת התובעת מן הטעם כי לא הומצאו המסמכים הדרושים לנתבע. (להלן: "ההחלטה").

6. ביום 23.9.07 הגישה התובעת תביעה כנגד ההחלטה.

7. בדיון אשר התקיים ביום 14.7.09התחייבה התובעת להמציא מסמך מאת המעסיק על פיו עבדה במכסת שעות העבודה אשר נקבעו על ידי שירות התעסוקה.

8. משהתובעת לא הגישה מסמך כנדרש אלא רישום בכתב יד ,נקבע התיק לדיון ביום 10.11.09.
בתום הדיון היה על התובעת להמציא מסמך מאת שירות התעסוקה על פיו עבדה במהלך חודש אוגוסט,אצל מעסיק אחר.בנוסף התבקש בית הדין ליתן פסק דינו על יסוד טיעוניה.

9. התובעת לא הגישה המסמך הנדרש חרף החלטות בית הדין על כן ,נדרש הנתבע להגיש סיכומיו.טענות הצדדים

10. לטענת התובעת העבירה את כל המסמכים הדרושים לצורך אישור תביעתה. כמו כן, נטען כי לא התייצבה בשירות התעסוקה משמצאה מקום עבודה אחר בשל פיטוריה מעבודתה הקודמת.
לפיכך, טענה כי זכאית היא לגמלת הבטחת הכנסה החל מיום 3.12.06 המועד בו החלה להתייצב בלשכת התעסוקה.

11. לטענת הנתבע, התובעת לא עבדה במהלך החודשים יוני ויולי 07 על פי מכסת השעות שנקבעה בלשכת התעסוקה ולא הודיעה על שינוי במכסה שאושרה לה.

12. עוד טען הנתבע כי תנאי לקבלת הקצבה הוא התייצבות במשך חודש קלנדרי מלא בלשכת התעסוקה, ואילו התובעת התייצבה בחודשים יולי וספטמבר 07 באופן חלקי ובאוגוסט 07 לא התייצבה כלל.

13. אשר לטענת התובעת כי החלה לעבוד במהלך אוגוסט 2007 שלא באמצעות הלשכה, היה על התובעת לקבל אישור מלשכת התעסוקה ופטור מהתייצבות, אולם לא עשתה כן.

14. לעניין טענת התובעת בדבר זכאות החל מחודש דצמבר 06 טען הנתבע כי התובעת לא הגישה תביעה ביחס לתקופה זו.

דיון והכרעה

15. ראשית, אציין כי התובעת לא המציאה כל אסמכתא באשר לתביעה שהוגשה לכאורה לנתבע ביום 3.12.06. לפיכך, הדיון יתמקד בדחיית התביעה שהוגשה לנתבע ביום 13.6.07.

16. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") קובע לעניין חובות מבוטח המגיש תביעה להבטחת הכנסה כדלקמן:

"חובת התובע
19. (א) לצורך קביעת הזכאות לגימלה או המשך תשלומה, חייב התובע גימלה או המקבל גימלה, לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי -
(1) למסור למוסד לביטוח לאומי כל ידיעה או מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם, לרבות תצהירים;
(2) לעמוד לבדיקה רפואית או לבדיקה של פסיכולוג, של מומחה תעסוקה, של מומחה שיקום או של מומחה אחר, הכל לפי הענין;
(3) להופיע לפני מי שהמוסד לביטוח לאומי קבע לכך ולמסור לו כל מידע שיידרש.
(ב) כל עוד לא קויימה דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאי המוסד לביטוח לאומי לעכב את הטיפול בתביעה, להפסיק תשלומה של גימלה או להחליט על אי- מתן הגימלה."

17. סעיף 20 לחוק הבטחת הכנסה קובע כדלקמן:

"20. המקבל גימלה יודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי, תוך שלושים ימים, על כל שינוי שחל במצבו המשפחתי ובהכנסותיו ועל כל שינוי אחר העשוי להשפיע על זכותו לגימלה או על שיעורה."

18. מהאמור לעיל עולה כי על התובע גמלת הבטחת הכנסה להמציא כל ידיעה או מסמך שיש ברשותו או שיש באפשרותו לקבל והרלוונטי לתביעתו. עוד עולה מלשון הסעיף כי כל עוד לא נעשה הדבר על ידי התובע, רשאי הנתבע שלא לאשר מתן הגמלה. בנוסף, מוטלת על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי העשוי להשפיע על זכותו לגמלה או על שיעורה.

19. במקרה שלפנינו, אושר לתובעת היקף משרה של 20 שעות בשבוע שהם כ-80 שעות חודשיות.

20. מעיון במסמך אשר ניתן על ידי חברת איי. אס. אס אשמורת בע"מ (להלן: "החברה") מלמד כי במהלך חודש יוני 07 התובעת עבדה במשך 15 ימים בלבד, ארבע שעות כל יום, ואילו בחודש יולי 07 עבדה במשך 8 ימים ארבע שעות בכל יום.
על כן, התובעת עבדה בהיקף משרה של 60 שעות בחודש יוני ו-32 שעות בחודש יולי. קרי, התובעת לא עבדה בהתאם להיקף המשרה אשר אושרה על ידי שירות התעסוקה.

22. לעניין זה התחייבה התובעת להמציא מסמכים חדשים הכוללים דיווח על מספר השעות בהם עבדה בפועל , לטענתה. משהתובעת לא המציאה מסמכים אלה,חרף החלטת בית הדין הנני קובעת כי התובעת לא עמדה בדרישה אשר נקבעה בלשכת התעסוקה בדבר היקף משרה של כ-20 שעות שבועיות ובנוסף לא דיווחה ללשכת התעסוקה אודות השינוי במכסת השעות אשר ביצעה בפועל.

23. אשר לתקופה החל מיום 11.7.07 ועד ליום 16.9.07 בה התובעת לא התייצבה בלשכת התעסוקה, נקבע בסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה כדלקמן:
"14. (א) גימלה תשולם רק בעד התקופה שתחילתה ב-1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגימלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגימלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע."

24. ההלכה הפסוקה קבעה לעניין זה כי הזכאות לגמלה בעד חודש הגשת התביעה מותנית בכך שתנאי הזכאות מתקיימים במשך כל אותו החודש ומשמבוטח מתייצב רק בחלק מהחודש, התביעה לגמלה בגין אותו החודש תדחה (בג"ץ 5999/07 נהאד עוואדאללה נ' המוסד ואח' לא פורסם).

25. בעניין זה טענה התובעת כי לא התייצבה מאחר והחלה לעבוד במקום עבודה אחר בחודש אוגוסט 07 שלא באמצעות לשכת התעסוקה.

26. התובעת לא המציאה כל מסמך המעיד כי במהלך אוגוסט 07 החלה לעבוד במקום עבודה אחר, דוגמת אישור מעסיק וכד'.
בנוסף, התובעת לא הסבירה מדוע לא פנתה בעניין זה ללשכת התעסוקה על מנת לקבל פטור מהתייצבות לאור עבודתה במקום חדש.

27. לפיכך, משהתובעת לא עמדה במכסת השעות אשר נקבעה לה ולא הודיעה על שינוי במכסת השעות בהן עבדה בפועל ובנוסף לא התייצבה בלשכת התעסוקה בכל חודש אוגוסט ובחלק מחודש יולי כנדרש על פי הדין, אין היא זכאית לגמלת הבטחת הכנסה בגין תקופה זו.


סוף דבר

28. לאור האמור לעיל ולאחר שבחנתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להדחות.

משעסקינן בתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון