סעד הצהרתי המרצת פתיחה

המבחן העיקרי, שעל פיו קובעים אם תביעה פלונית ראויה לבוא בתחום המרצות הפתיחה, הוא, אם בירורה בדרך זו נוח ויעיל. ההוראות, הכלולות בתקנות סדרי הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, והמגדירות אילו נושאים ניתן לברר בהמרצת-פתיחה, אינן רשימה סגורה:ב ע"א 206/79 , בעמ' 320 מול אות השוליים ב. אדרבא, אפשר להוסיף עליהן כהנה וכהנה לאור המבחן העיקרי לעיל.

אכן, אם כבר ניתן לתבוע סעדים סופיים (כגון, פיצויים בשל הפרת חוזה), יהא זה שיקול רב ערך לא לדון בתובענה בהמרצת-פתיחה, שכן סעד הצהרתי גרידא בנסיבות כאלה (כגון שהחוזה הופר) הוא אז אך שלב אחד בסכסוך מתמשך. "במיוחד אין מעניקים סעד הצהרתי במקרה בו מבקש בעל דין לעקוף את הצורך בהתדיינות ישירה ועניינית על הנושא, אשר עליו סבה המחלוקת" (דברי הנשיא שמגר בע"א 136/82 [2], בעמ' 671מול אות השוליים ב).נ

לא כזאת היא תמיד ובהכרח תובענה כספית, בה מבקש הנושה בהמרצת- פתיחה צו הצהרתי שהחוב קיים.ב

כפי שנאמר בספרו של פרופ' זמיר i. Zamir, the declaratory 229( 1962,london) judgment
העובדה, שיש לתובע עילה לתבוע סעד כספי, אינה חוסמת את הדרך בפני התובע מלתבוע סעד הצהרתי. כמבואר שם, קיימים אמנם סייגים לכלל זה, ואחד מהם הוא, כאשר חרף הפסק ההצהרתי מעלה המשיב הגנה שבינה לבין ההצהרה אין ולא כלום. "במקרה כזה עשוי בית-המשפט לסרב לתובע מתן הסעד ההצהרתי" - דברי השופט לוין (בהתייחסו נאמר בספרו הנ"ל של פרופ' זמיר) בע"א 227/77 , בעמ' 91מול אותיות השוליים ב-ד. ואכן, כאשר מתבקש הסעד ההצהרתי רק בשלב אחד בין שאר שאלות שבמחלוקת, שיישארו פתוחות בין הצדדים בדרך לסעד המהותי, תהיה הנטייה לא לדון בו במסגרת של המרצת-פתיחה:ו ראה דבריי בע"א 227/77 [3], בעמ' 93מול אותיות השוליים ב-ג.ו
"אין לפתוח פתח להליכים למתן פסק-דין הצהרתי אשר כל מגמתם היא רק בירור ההלכה בחלק המוגבל של העילות הפתוחות, תוך שמירת הזכות לפרוס בדיון נוסף יריעה רחבה יותר או לעגן את התביעה בעילה שונה.נ


האינטרס הציבורי הוא יסוד המסד של השאיפה כי מחלוקות המובאות בפני הערכאות תגענה לסיומן וכי לא ייפתח פתח להתדיינות כפולה, מקום בו ניתן למצותה בהליך אחד. מכאן כי כאשר מסורה הענקת הסעד לשיקול- דעתו של בית-המשפט, הרשות בידו להימנע מהענקת הסעד אם יש בכך כדי לטפח דיון משפטי כפול" (דברי השופט שמגר (כתוארו אז) בע"א 227/77 [3] הנ"ל, בעמ' .92).ב


המבחן הוא יעילות ונוחות הדיון, וההחלטה, אם לדון בעניין במסגרת של המרצת-פתיחה במקרה קונקרטי - בעיקר מאז קיומה של תקנה 253 לתקנות סדר הדין האזרחי - נתונה לשיקול-דעתה של הערכאה הדיונית, כשהעקרונות דלעיל מנחים אותה בבואה לשקול את עמדתה.

כל צו הצהרתי אינו כשלעצמו בר הוצאה לפועל, ועל-כן, גם מבחינה זו, לא על-פי השיקול אם התביעה היא כספית או אחרת יקום או ייפול דבר.ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעד שלילי

 2. פיצול סעדים

 3. סעד מן היושר

 4. סילוק סעד על הסף

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. עקרון הסעד החלופי

 7. בקשה לפיצול סעדים

 8. היתר לפיצול סעדים

 9. פסיקת סעד שלא נתבקש

 10. סעד הצהרתי המרצת פתיחה

 11. סעד הצהרתי לבעלות על רכב

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. התיישנות תביעה לסעד הצהרתי

 14. טופס פתיחת הליך - קוד סעדים

 15. סעד מנהלי ואזרחי בתביעה אחת

 16. פיצול סעדים בבית הדין לעבודה

 17. סעד כספי במסווה של סעד הצהרתי

 18. תביעה לסעד הצהרתי לבטל חוזה מכר

 19. סעד הצהרתי בהעדר ניקיון כפיים

 20. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 21. תביעה של ביטוח לאומי למתן סעד כספי

 22. שיקולי בית המשפט במתן סעד הצהרתי

 23. סעד הצהרתי בכפוף לתשלום סכום כסף

 24. סעד הפסדי השתכרות בבית הדין לעבודה

 25. פיצול הדיון בין סעד הצהרתי וסעד כספי

 26. סעד הצהרתי בבית משפט לפי חוק ההתנתקות

 27. סעד הצהרתי בעלות על דירה במזרח ירושלים

 28. סעד הצהרתי כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי

 29. חוסר התאמה בין הסעד העיקרי לבין סעד ביניים

 30. בקשה למתן סעד הצהרתי בדבר זכויות חתימה בחברה

 31. בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

 32. האם אפשר לתבוע סעד כספי בביהמ"ש לעניינים מנהליים ?

 33. בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

 34. תביעה חוזית לאכיפת חוזה, למסירת חזקה בדירה ולסעד כספי

 35. סעד שיצהיר על אחריות באופן אישי לחובות החברה לפי פסק דין

 36. לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

 37. בקשת סעד של ביטול בחירות למועצת רשות מקומיות ולראש הרשות

 38. סעד הצהרתי לפיו על חברת הביטוח להמשיך ולשלם תגמולי ביטוח בעתיד

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון