צוואה ללא חתימה של אחד העדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קיום צוואה ללא חתימה של אחד העדים:

.1המנוחה ז"ל, חתמה ב- 13.11.87על מסמך שכותרתו "צוואה" (להלן - המסמך) ואשר אין חולקים על כך שהוא לא נכתב על-ידי המנוחה. לפיכך, אין חולקים על כך שמסמך זה איננו יכול להיות צוואה חוקית על-פי סעיף 19לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 (להלן - חוק הירושה). סעיף זה (19) דן בצוואה שבכתב יד, שאף אם לא היה ספק לביהמ"ש באמיתותה של צוואה כזו ובדבר גמירת דעתו של המצווה אין ביהמ"ש רשאי לקיימה אם היא לא נעשתה בכתב ידו של המצווה (סעיף 4לחוק הירושה (תיקון מס' 7), התשמ"ה- 1985 וכן סעיפים 19ו- 25לחוק הירושה).

.2המבקש אחד הנהנים על פי המסמך טוען שיש לקיימו כצוואה
חוקית בהסתמך על סעיף 20לחוק הירושה. הוא טוען, כי מאחר ואין מחלוקת על כך שהמנוחה עשתה את המסמך בפני שני עדים, הרי שאף כי עדים אלה לא חתמו על המסמך כעדי צוואה, יש לקיים את הצוואה, משום שהמדובר בנסיבות שביהמ"ש רשאי לקיים צוואה למרות הפגם בחתימת עדים או בהליך הקשור לצוואה.
טענה זו עד כמה שהלב מושך לקבלה מתאימה כנראה להשקפת המיעוט
בד"נ 40/80 קניג נ' כהן [1] בעמ' 715, .729דא עקא, שהרוב (שם) כב' הנשיא לשעבר השופט לנדוי ועמו השופטים ש' לוין ובייסקי הכריעו שסעיף 25לחוק הירושה איננו מכשיר כצוואה עפ"י ס' 20לחוק הירושה מסמך שמרכיבי היסוד שלו (כגון חתימה עדים) בגוף מסמך זה נעדרים ממנו. זאת, משום שהמשמעות של סמכות בימ"ש להכשיר צוואה למרות "פגם" בה, משמעותה שניתן לקיים צוואה אם חסר בה משהו מן השלם. "פגם" בשלם. ולא כשמתגלה חסר מלא (כגון העדר חתימת עדים).

.3בענין ע"א 284/84 עזריאל נ' היוהמ"ש נדונה השאלה, אם צוואה שנחתמה בפני שני עדים, והנושאת עליה אשור בחתימת אחד מהם בלבד, בת תוקף היא? ואם רשאי ביהמ"ש לקיימה, כשאין לו ספק באמיתותה, על-פי סמכותו הקבועה בסעיף 25לחוק הירושה.
ביהמ"ש העליון (מפי כב' השופט ש' לוין) פסק פה אחד כך (שם [2] בעמ' 167, 168):ב
"אנו סבורים כי כשניסח המחוקק את סעיף 25לחוק (הירושה) הוא הבחין, הבחן היטב, בין פגמים בחתימתה של המצווה או של העדים לבין פגם בהליכים שאינו כולל פגמים בחתימתם של המצווה או של העדים. עוד סבורים אנו על יסוד הלכת ד"נ 40/80 הנ"ל שאין לראות לענין סעיף 25לחוק בהעדר חתימה של עדים פגם שניתן להתעלם ממנו".
בנסיבות ע"א 284/84 הנ"ל, לאור השקפת ביהמ"ש העליון, כאמור, נדחה הערעור על פסיקת ביהמ"ש המחוזי (כב' השופט ע' זמיר) שסרב לקיים צוואה שנעשתה בפני שני עדים, כאשר אחד מהם לא חתם כעד על הצוואה.

קל וחומר בנדוננו שאין אפשרות לקיים את המסמך שגם הוא נראה אמנם כצוואה אך חסרים בו חתימת שני העדים! (שחתימתם דרושה, כאמור, על פי סעיף 20לחוק הירושה).

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני דוחה הבקשה לקיום המסמך מיום 13.11.87הנחזה להיות צוואת המנוחה.

המבקש ישא בשכ"ט עו"ד של המשיב (המתנגד) בסך של 1000ש"ח בצרוף מע"מ כדין.

היום 29.8..89לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון