רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון:

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת ר' פוקס) בע"א 3842-06 מיום 1.11.2010 בה נדחתה בקשה מטעם המבקש לביטול פסק דינו של רשם בית המשפט המחוזי (כתוארו אז) מ' רניאל מיום 17.9.2007 אשר דחה ערעור שהגיש המבקש ואחרים מחמת אי הפקדת עירבון.

רקע והחלטתו של בית המשפט המחוזי
1. המבקש ואחרים הגישו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בנהריה (השופט א' שחורי) מיום 15.8.2006 בו חויבו בתשלום סכומים שונים למשיב. יצויין כי במסגרת הערעור הוגשה בקשה לפטור מהפקדת עירבון אשר נדחתה. ביום 17.9.2007 דחה רשם בית המשפט המחוזי את הערעור, מאחר שלא הופקד עירבון על ידי המערערים.

2. ביום 22.8.2010, בחלוף קרוב לשלוש שנים ממועד מתן פסק דינו של רשם בית המשפט המחוזי, הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין. במסגרת הבקשה טען כי הטיפול בערעור וכן בבקשה לפטור מהפקדת עירבון, הופקד בידי עורכת דין שלא עדכנה אותו באשר להתקדמות ההליכים וכי רק לאחרונה פנה לבא כוחו הנוכחי על מנת שיברר מה עלה בגורל הערעור שהגיש. לטענתו, רק אז התברר לו כי הערעור נדחה, ולמעשה רק ביום 18.7.2010 ולאחר הגשת בקשה על ידי בא כוחו הנוכחי לקביעת מועד לדיון בערעור, הומצא לו פסק הדין מיום 17.9.2007. המערער הדגיש כי הטיפול בערעור, לרבות בעניין הפקדת העירבון, נמסר לעורכת הדין ביוזמת שאר המערערים וכי לא נמסר לו על ידה או על ידם כי היה חייב בהפקדת עירבון.

3. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה. בית המשפט המחוזי היה נכון להניח, לצורך הדיון, כי פסק דינו של הרשם הומצא למבקש רק ביום 18.7.2010 כטענתו. יחד עם זאת נקבע כי אף אם אלו פני הדברים, הרי שעדיין לא ניתן הסבר מניח את הדעת מצידו לאי הפקדת העירבון במועד, המקים עילה לביטול פסק הדין. בהקשר זה נדחתה טענתו של המבקש כי לא ידע כי היה עליו להפקיד עירבון, וזאת על יסוד העובדה כי בקשה לפטור מהפקדת עירבון שהוגשה עוד ביום 12.12.2006 נתמכה בתצהיר מטעמו. כמו כן, נקבע כי קבלת הבקשה לביטול פסק הדין, אשר הוגשה כשלוש שנים לאחר מתן פסק הדין תביא לפגיעה באינטרס ההסתמכות של המשיב באשר לסופיות הדיון וזאת בעוד שהמבקש לא הציג כל טעם לשיהוי הניכר בניסיונותיו לברר מה עלה בגורל ערעורו. עוד נקבע כי אין בטענת המבקש בדבר טיפול כושל מצד באת כוחו הקודמת כדי להקים עילה לביטול פסק הדין. לבסוף, קבע בית המשפט המחוזי כי אף סיכויי הערעור אינם מטים את הכף לטובת המבקש, בשים לב לעובדה כי פסק הדין מבוסס בעיקרו על ממצאים עובדתיים בהם אין ערכאת הערעור נוטה להתערב.

מכאן בקשת רשות הערעור שלפני.

טענות המבקש
4. המבקש משיג על קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה יש לזקוף לחובתו את העובדה כי לא בירר אודות התקדמות הליך הערעור במהלך תקופה של שלוש וחצי שנים. לעניין זה טוען המבקש כי הוא איש מן היישוב שאינו משפטן אשר סמך על באת כוחה באותה העת וכי אין להחמיר עימו, בשים לב לטענתו - שלדידו התקבלה על ידי בית המשפט המחוזי - כי פסק הדין הומצא לו רק ביום 18.7.2010. בנוסף, טוען המבקש כי בית המשפט המחוזי טעה בקביעתו כי סיכויי הערעור אינם מזהירים. לעניין זה נטען כי הערעור אינו משיג על קביעות עובדתיות או ממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי בית משפט השלום, אלא במסקנות שהסיק ובקביעות משפטיות שלשיטתו שגויות ונעדרות בסיס. לבסוף, טוען המבקש כי היה מקום לקבל את בקשתו משיקולי צדק ועל מנת לאפשר לו את יומו בבית המשפט.

דיון והכרעה
5. דין בקשת רשות הערעור להידחות, אף ללא קבלת תגובת המשיב. "החייאת ערעור" לאחר שנדחה מחמת אי הפקדת עירבון תעשה במקום בו התברר כי למחדלו של המבקש יש הסבר מניח את הדעת [ראו: בש"א 5822/05 לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' אלמלם (, 28.6.2006), פסקה 22 להחלטת השופטת מ' נאור; על תכליתו של כלי זה ראו: ע"א 2237/01 עראידה נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נו(1) 865 (2001)]. אף על יסוד הנחתו של בית המשפט המחוזי לפיה פסק הדין הומצא באופן אישי לידי המבקש רק לאחרונה, איני סבור כי הוצג הסבר מניח את הדעת כאמור.

בתצהיר שצורף לבקשה שהוגשה לביטול פסק הדין הצהיר המבקש כי הטיפול בערעור הופקד בידי עורכת דינו הקודמת וכי מאז עמד איתה בקשר והיא מסרה לו כי העניין בטיפול. בנוסף, לגרסתו של המבקש ההחלטה אשר דחתה את הבקשה לפטור מהפקדת עירבון הומצא ליתר המערערים אך לא לו. ואולם, אם היו הם כולם מיוצגים על ידי אותה עורכת דין, הרי שהמצאת ההחלטה לבאת כוחם, משמעה המצאת ההחלטה לבאת כוחו של המבקש. זאת ועוד: בכתב הערעור שהוגש לא נזכרה כל כתובת אחרת להמצאת כתבי בית דין למעט כתובתה של אותה עורכת הדין. בנסיבות אלה, מתחזקת המסקנה כי רישום ההמצאה ליתר המערערים מלמדת כי ההחלטה הומצאה לעורכת הדין שייצגה את כלל המערערים, לרבות המבקש. בנסיבות אלה, אי רישום המצאת כתב בי הדין למבקש באופן אישי אינה מלמדת בהכרח על אי המצאה.

אוסיף כי המבקש עצמו אינו טוען כי ההחלטה לא הומצאה לבאת כוחו אלא טוען כי זו מסרה לו כי העניין בטיפול. בנסיבות אלה, מתמצית טענת המבקש ברשלנות מצד עורכת דינו. ואולם, בכך אין לדידי משום הסבר מניח את הדעת לאי הפקדת העירבון (השוו: ע"א 10152/07 פדידה נ' רפאלי (, 15.12.2010), פסקה 10 לחוות דעתי). ודוק: יתכן כי אם בקשה זו הייתה מוגשת במועד סמוך יותר למועד בו ניתן פסק הדין, הייתה הנטייה להיענות לה גדולה יותר. ואולם, במקרה זה, שותף אני לדעתו של בית המשפט המחוזי כי חוסר המעש מצידו של המבקש בקידום ההליך בו נקט ואי בדיקה של סטאטוס ההליך, במשך תקופה של כשלוש שנים מהווה שיקול מכריע לדחיית בקשתו, וזאת אף אם יש ממש בטענת המבקש בדבר רשלנות באת כוחו הקודמת ואיני נדרש לכך.

אעיר כי לא מצאתי כי נפל פגם אף ביתר נימוקיו של בית המשפט המחוזי.

6. אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת הרשלנות

 2. רשלנות בלידה

 3. רשלנות עירייה

 4. רשלנות מודד

 5. חבלה ברשלנות

 6. רשלנות מתווכים

 7. רשלנות רב חובל

 8. רשלנות טוען רבני

 9. רשלנות חברת השמירה

 10. רשלנות בגביית חוב

 11. רשלנות הרכב דוד שמש

 12. רשלנות באבחון מומים

 13. רשלנות תורמת של קטין

 14. רשלנות בשחרור מאשפוז

 15. תביעת רשלנות נגד בנק

 16. יסודות עוולת הרשלנות

 17. תביעה על רשלנות מוסך

 18. רשלנות בתכנון אינסטלציה

 19. רשלנות בטיפול בכאבי גב

 20. תביעת רשלנות במדידת בית

 21. רשלנות במתן ייעוץ משפטי

 22. האם רשלנות היא עבירה אתית

 23. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 24. רשלנות בנק בהשוואת חתימות

 25. תביעת רשלנות ניהול השקעות

 26. רשלנות בייעוץ רואה חשבון

 27. רשלנות בהגשת תלונה במשטרה

 28. רשלנות בביצוע עבודות איטום

 29. רשלנות במתן שירותים משפטיים

 30. רשלנות המשטרה בטיפול באירוע

 31. רשלנות עורך דין המשמש כנאמן

 32. ביטול משכון עקב רשלנות הבנק

 33. רשלנות עורך דין בהגשת ערעור

 34. רשלנות עו''ד בעסקת מקרקעין

 35. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 36. רשלנות עורך דין באימות הזהות

 37. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 38. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם

 40. פיצויים מחברת שמירה על רשלנות

 41. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 42. תביעת רשלנות נגד ביטוח לאומי

 43. רשלנות עורך דין שלא הגיש ערעור

 44. רשלנות המדינה בהפעלת שיקול דעת

 45. גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות

 46. רשלנות עורך דין בעסקת קניית דירה

 47. רשלנות של העירייה במתן דוחות חניה

 48. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 49. רשלנות עו''ד מקרקעין בזיהוי המוכר

 50. רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

 51. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

 52. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 53. תביעת רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 54. רשלנות מצד ביטוח לאומי בהעברת כספים

 55. תביעת רשלנות נגד משרד הבינוי והשיכון

 56. רשלנות הבנק במתן אישור על הפקדת כספים

 57. רשלנות רופא בבירור ההיסטוריה הרפואית של החולה

 58. רשלנות עורך דין בייצוג בבית הדין הרבני

 59. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין

 60. גניבת כסף מחשבון בנק דיסקונט עקב רשלנות

 61. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 62. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 63. תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

 64. רשלנות מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב''ם

 65. רשלנות של עורך דין - פיצוי כחצי מיליון ש''ח ללקוח

 66. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון