שינויים במושכר דייר מוגן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינויים במושכר דייר מוגן:

1. זו בקשה שעניינה מתן הרשאה לביצוע שינויים במושכר בהתייחס לדירה המוחזקת על-ידי המבקש כדייר מוגן ובבעלות המשיבים והנמצאת בקומת קרקע באיזור שיח' ג'ראח בירושלים בשכונה הידועה כ"נחלת שמעון", חלקה 5 בגוש 30092 (להלן: "המושכר").

2. בין המשיבים והמבקש התנהל הליך בבית משפט זה בתביעת פינוי שהוגשה על-ידי המשיבים בת"א 15304/92. כב' סגן הנשיא השופט זילברטל בפסק-דינו מיום 19/9/95 העניק למבקש סעד מן הצדק כנגד פיצוי המשיבים בסך 6,000 ש"ח כתנאי לאי ביצוע צו הפינוי. כן קבע כב' השופט זילברטל בפסק-הדין:
"הנתבע יחזיר את מצב המושכר לקדמותו, על חשבונו, על פי התשריט ת2/, כאשר חדר השירותים (שלא מופיע בתשריט) ישאר במקומו הנוכחי, אם כי יופרד מהמטבח והכניסה אליו תעשה מהחצר הפנימית. החזרת המצב לקדמותו תיעשה בתוך 4 חודשים מהיום אלא אם כן יגיש הנתבע תובענה לבית הדין לשכירות (בתוך התקופה הנ"ל) להרשות לו ביצוע השינויים במושכר. במידה שתוגש תובענה כאמור והיא תידחה או תימחק - יוחזר מצב המושכר לקדמותו בתוך 4 חודשים מיום הדחיה ו/או המחיקה".

המבקש מילא חלקו בפסק-הדין, למעט הפיסקה המתייחסת לבקשה. לפיכך הגיש המבקש בקשה זו לבית הדין להרשות לו ביצועם של השינויים הקיימים בפועל, וזאת על יסוד האמור בפסק-הדין. כמו כן מבוקש לחייב את המשיבים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

3. בכתב התשובה נטען כי בפסק הדין לא ניתן אישור על-ידי כב' השופט זילברטל לביצוע השינויים אלא הפנה את המבקש לנסות ולקבל את רשות בית הדין לשכירות. כמו כן ניטען כי אין לבית הדין הסמכות למתן הרשות המבוקשת לאפשר את הגדלת המושכר. כמו כן נטען כי יהא זה בלתי סביר באם בית הדין יכפה על בעל הבית, בדיעבד, הסכמה לפעולות בניה אשר בוצעו ברכושו וזאת מבלי ששולמו בגין כך דמי מפתח ואף לא דמי שכירות. מכיון שכך מבקשת ב"כ המשיבים לדחות את הבקשה ואף לחייב את המבקש בהוצאות המשיבים ושכ"ט עורך דינם.
מטעם הצדדים הוגשו תצהירי עדות ראשית והם נחקרו חקירה נגדית על תוכן תצהיריהם.נ

4. בדיון מיום 17/12/97 הגיעו הצדדים לידי הסכמה דיונית לפיה מסמיכים את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה בתוקף סמכותו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט כדלהלן:
א. ביהמ"ש יפסוק מהו הפיצוי שעל המבקש לשלם למשיבים בגין תוספת הבניה שנעשתה על ידו, כולל דמי שכירות שישולמו לגבי תוספת הבניה, כמפורט בפסק הדין של כב' השופט צ' זילברטל בת"א 15304/92, כנגד השארת תוספת הבניה בעינה והפיכת המבקש לדייר מוגן גם בחלק זה.
ב. ביהמ"ש יערוך ביקור במקום במעמד הצדדים ויפסוק על יסוד כתבי הטענות, תצהירי הצדדים וההתרשמות מהביקור במקום.
ג. לאחר הביקור במקום יסכם כל צד טענותיו בקצרה.
ד. כל צד יהא רשאי לטעון בסיכומיו לענין שכ"ט בגין הליך זה.

להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

5. ביום 2/9/98 נערך ביקור במקום במעמד ב"כ הצדדים. להלן דוח הביקור:
"א. הבית נמצא באיזור שיח' גראח בשכונה הידועה כ"נחלת שמעון".ב
ב. מדובר בבית בו קיימים שני חדרים. הראשון הינו חדר גדול אשר שימש כמחסן והנמצא בתחתית גרם מדרגות (בן 3 מדרגות). החדר השני נמצא במפלס העליון אשר חלקה של תיקרתו יצוקה וחלקה האחר בנוי אזבסט. שטח החדר העליון הינו 5מ'x5מ' לערך. כמו כן קיימת תוספת של מטבח ושרותים אשר היא נשוא המחלוקת בתיק זה כאשר מדובר במטבח באורך של כארבעה מטרים וברוחב של כשני מטרים. כמו כן, בקצהו של המטבח קיים חדר שירותים ומקלחת אשר אורכו כשני מטרים ורוחבו מטר ועשרים לערך. גג המטבח והשרותים בנוי אזבסט ובחדר קיימים שלושה חלונות. יצויין כי אין כניסה לשירותים אלא דרך המטבח כאשר הכניסה המקורית לשירותים (מן החצר) נסגרה וצופתה בטיח. כמו כן יש לציין כי קיים חדר שירותים נוסף אשר הכניסה אליו היא מן החצר.ו
ב"כ הצדדים מפנים לעמ' 37-38 לפסק הדין אשר ניתן ע"י כב' השופט זילברטל בת.א. 15304/92 בו מתוארת הדירה, כאשר התיאור תואם את המצב הנוכחי."

6. ב"כ המשיבים עו"ד רז, בבקשה שהוגשה מיום 8/12/98, מודיעה כי המבקש ללא היתר ובניגוד לפסק הדין ותוך כדי ההליך המשפטי ממשיך בעזות מצח להתעלם מפסק הדין, מהחוזה ומהחוק ומבצע שינויים ותוספות בנכס. לבקשה זו צורף תצהיר של המבקשים ברזילאי בן-ציון וברקאי מנחם, ממנו עולה כי המבקש ביצע שינויים והרחבות באופן שכל היחידה שהיתה מורכבת בעבר ממטבח וב"כ, גדלה עד קצה החצר והושלמה ע"י בניה של ב"כ נוסף באורך 1.40 מ' וברוחב של 2 מ'. כמו כן הותקנה דלת שירותים חדשה מברזל הפונה לכיוון החצר וכן הוחלפו האגנית והצנרת.

7. כידוע, בבוא ביהמ"ש לפסוק בענין שלפניו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק, אין עליו לנמק את הפסק (ע"א 757/88 ברמן נ' חברת איילון חב' לביטוח בע"מ - לא פורסם וכן ע"א 448/94 של ביהמ"ש המחוזי בירושלים באדר נ' דבר מיום 9/4/95 - לא פורסם).

8. לאחר עיון בכתבי הטענות, בסיכומי ב"כ הצדדים בכתב ולאחר שערכתי ביקור במקום, כמפורט לעיל, ובהתאם להסכמת ב"כ הצדדים הנני קובע כדלקמן:
א. המבקש ישלם למשיבים סך של 15,000 ש"ח כפיצוי בגין השינויים במושכר.
ב. דמי השכירות השנתיים (לגבי המושכר כולל השינויים) יעמדו על סך 800 ש"ח החל מ1/3/99-.
ג. המבקש ישלם למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני הגנת הדייר

 2. תיקונים במושכר

 3. דייר נדחה

 4. דייר נגזר

 5. עזיבת דייר מוגן

 6. פינוי דייר ממשיך

 7. שוכר משנה דייר מוגן

 8. אי קיום אסיפת דיירים

 9. דייר מוגן שימוש בחצר

 10. פינוי דייר מוגן מחנות

 11. הגנת הדייר אחזקת הבית

 12. דייר מוגן בעסק שנפטר

 13. פינוי דייר מוגן בעסק

 14. דייר מוגן נגזר ונדחה

 15. בן של דייר מוגן שנפטר

 16. זכות דיירות מוגנת בצריף

 17. חוק הגנת הדייר - נטישה

 18. נכדה של דייר מוגן שנפטר

 19. דייר מוגן שזנח בן זוגו

 20. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 21. מעבר דייר מוגן לבית אבות

 22. שינויים במושכר דייר מוגן

 23. פיצוי על פינוי דייר מוגן

 24. זכויות נכדים של דייר מוגן

 25. בן זוג של דייר מוגן שנפטר

 26. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 27. העברת זכויות של דייר מוגן

 28. פינוי משפחת דייר מוגן מחנות

 29. פינוי דייר מוגן לצורך קיומי

 30. פינוי בני משפחה של דייר מוגן

 31. האם עובר יכול להיות דייר מוגן

 32. חוק הגנת הדייר - רקע היסטורי

 33. פינוי דייר מוגן בגלל שיפוצים

 34. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 35. דייר מוגן שלא שילם דמי שכירות

 36. פינוי דייר מוגן מעסק בשל נטישה

 37. דמי שכירות דיירים מוגנים בחנות

 38. פינוי דייר מוגן שלא משלם שכירות

 39. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 40. התנתקות דייר ממערכת מיזוג מרכזית

 41. תביעה לפינוי דייר מוגן בתל אביב

 42. זכויות קרובי משפחה של דייר מוגן

 43. מועד פינוי דייר מוגן לאחר פסק דין

 44. החלפת מנעול לדייר מוגן ללא התראה

 45. פינוי דייר מוגן - שינויים במושכר

 46. גובה דמי שכירות של דייר מוגן בעסק

 47. הגדרת ''בעל בית'' בחוק הגנת הדייר

 48. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 49. תחולת חוק הגנת הדייר על תוספת בניה

 50. ויתור על חוק הגנת הדייר בשטר משכנתא

 51. פינוי דייר מוגן שלא משלם מיסי עירייה

 52. דמי שכירות גבוהים מהמוסכם לדייר מוגן

 53. פינוי דייר מוגן לצורך תיקונים בדירה

 54. פינוי דייר מוגן עקב קבלת רישיון בניה

 55. זכויות בן זוג דייר מוגן שעזב את הנכס

 56. פסק דין הצהרתי לגבי ירושה מדייר מוגן

 57. דירה בבעלות דייר ממשיך שגר בה דייר מוגן

 58. תביעה לתשלום דמי שכירות נגד דייר ממשיך

 59. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 60. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 61. פינוי דייר מוגן שמשכיר את הדירה בשכירות משנה

 62. פירוק שיתוף בדירת מגורים בן זוג של דייר מוגן

 63. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 64. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 65. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 66. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 67. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 68. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 69. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 70. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון