ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון:

השופט א' גרוניס:לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת (בדימוס) צ' ברון), בגדרה אושרה בקשה לניהול תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי המשיב 1 (להלן – המשיב).
ביום 19.5.2007 הגיש המשיב, שהיה באותה עת בן 88, ואשר מצוי במצב סיעודי, תביעה ובקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המבקשות, חברות ביטוח שונות. המשיב הינו מבוטח בפוליסת "משלים לגמלאי" (להלן - הפוליסה). המבקשות הן המבטחות. מדובר בפוליסה לביטוח סיעודי. במוקד התביעה והבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית עומדת טענת המשיב לפיה חויב בתשלום פרמיה גם לאחר קרות מקרה הביטוח ובמהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח. לשיטת המשיב, מדובר בגביית יתר, אשר על המבקשות להשיבה. סכום התביעה האישית של המשיב הוערך ב-8,201 ש"ח, ואילו התביעה הייצוגית הועמדה על סכום של 165,730,305 ש"ח. ביום 29.6.2009 אישר בית המשפט המחוזי את ניהול התביעה כייצוגית. בית המשפט המחוזי קבע, כי הפוליסה לא כללה כל התייחסות לחיוב המבוטח לשלם פרמיה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח. נקבע, כי בהתחשב בחובת הגילוי המוגברת המוטלת על המבקשות, היה עליהן לגלות פרט זה בפוליסה. משכך, נקבע כי המשיב הוכיח קיומה של הטעיה המקנה לו עילת תביעה. בית המשפט הוסיף וקבע כי מתקיימים התנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. על כן, אישר בית המשפט את ניהול התביעה ביחס לקבוצה הכוללת את כל מבוטחי המשיבות אשר בוטחו בביטוח סיעודי והמשיכו לשלם פרמיה חודשית גם בתקופה תשלום תגמולי הביטוח. לצד זאת יוער, כי נוכח מצבו הבריאותי של המשיב, קבע בית המשפט כי התובענה תאושר בכפוף להחלפתו בתובע מייצג אחר. בא-כוחו של המשיב הציג תובעת ייצוגית מחליפה.
המבקשות הגישו בקשת רשות ערעור על החלטה זו וכן על החלטה נוספת מיום 17.9.2009, שעניינה בהגדרת הקבוצה. ביום 11.4.2011 קיימנו דיון בבקשת רשות הערעור במהלכו המלצנו לבא-כוח המשיב, מנימוקים שיפורטו בהמשך, להסכים לקבלת הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי. ביום 14.4.2011 מסר בא-כוח המשיב את הסכמתו לקבלת הערעור. ואולם, מניסוח ההסכמה עולה כי מדובר בהסכמה "בחצי פה". משכך, מצאנו לנכון לנמק בקצרה את פסק דיננו.
טענתן המרכזית של המבקשות, הן בבית המשפט והן בפנינו, נוגעת למעורבות המפקח על הביטוח (להלן - המפקח), הוא המשיב 2, באישור הפוליסה. לעניין זה יש לפרט מעט. הפוליסה העומדת במוקד המחלוקת הינה פוליסה המתחדשת מדי שלוש שנים. בשנת 2004 הגיע המועד לחידוש הפוליסה. ואולם, במועד זה לא הייתה הפוליסה רווחית עבור המבקשות, ולכן הן שקלו שלא לחדשה. משמעות הדבר הייתה כי המבוטחים בפוליסה יישארו ללא כיסוי לביטוח סיעודי. לפיכך, החלו מגעים בין המבקשות, הסתדרות הגמלאים (שהינה בעלת הפוליסה) והמפקח, במטרה להביא להארכת הפוליסה. כתוצאה ממגעים אלו הגיעו הסתדרות הגמלאים והמבקשות להסכמה לפי יאושרו שינויים מסוימים בפוליסה. השינוי המרכזי היה, כי הפוליסה תחול למשך כל חיי המבוטח, תחת אפשרות חידוש מדי שלוש שנים. שינויים אלו זכו לאישור בהודעת המפקח מיום 29.4.2004. הודעה זו לא כללה התייחסות לסוגיה של תשלום פרמיה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח. ביום 29.4.2004 הוציא המפקח חוזר (חוזר ביטוח 2004/11), במסגרתו נקבע כי מבוטחים בביטוח סיעודי יהיו משוחררים מתשלום פרמיה במהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח. עוד נקבע, כי החוזר יחול על פוליסות שיימכרו או יחודשו מיום 1.7.2004 ואילך. בדיון שנערך לפנינו ציינה באת-כוח המפקח, כי במסגרת המגעים שנערכו עם המבקשות בשנת 2004 לא הייתה כוונה כי המבוטחים לפי הפוליסה ישוחררו מתשלום פרמיה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח. כן ציינה היא, כי חוזר 2004/11 אינו חל על הפוליסה עליה חתם המשיב, שכן היא קודמת למועד תחולת החוזר.
מן האמור לעיל עולה, כי הפוליסה נשוא הבקשה שלפנינו זכתה לאישור של המפקח, ללא שנקבע בה שחרור מתשלום פרמיה בתקופת תשלום תגמולי הביטוח. במצב דברים זה, מקובלת עלינו טענת המבקשות לפיה לא היה מקום לאשר את התביעה הייצוגית. אכן, התביעה הייצוגית הינה מכשיר חשוב לשיפור האכיפה האזרחית בתחומים שונים, ביניהם תחום הביטוח. ואולם, בענייננו פעלו המבקשות תחת הנחיית המפקח ובהסכמתו. המפקח הוא אשר אישר ביצוע שינויים מסוימים בפוליסה על מנת למנוע את התוצאה הקשה של אי-חידושה על ידי המבקשות. ברור מאליו, שהמבוטחים היו נפגעים בצורה קשה אלמלא חידוש הפוליסה וכאשר המבקשות לא היו חייבות לחדשה. כלומר, המבקשות עיצבו את תנאי הפוליסה תחת פיקוחו ההדוק של הגורם הרגולטורי הרלוונטי וזאת לטובת המבוטחים, כפי שראה אותה המפקח. מעבר לכך יוער, כי מדברי באת-כוח המפקח עולה כי לא היה בכוונת הצדדים להחיל את הוראות חוזר 2004/11 על הפוליסה האמורה. משאלו פני הדברים, הרי שלגישתנו לא היה מקום להכיר בעילת התביעה של המשיב, לא כל שכן להתיר ניהול תביעה ייצוגית בעילה זו נגד המבקשות.

נוכח האמור, החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור, הערעור מתקבל, החלטת בית המשפט המחוזי מבוטלת והבקשה להגשת תובענה ייצוגית נדחית. בהתחשב בהסכמת המשיב, לא ייעשה צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון