הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג:

רקע כללי
1. ביום 29.1.08 דחה פקיד התביעות של הנתבע את תביעתו לתשלום הבטחת הכנסה מיום 29.1.08 בסתמך על סעיפים 1 ו- 6 לחוק הבטחת הכנסה התשמ"ב 1982 (להלן: "החוק"). זאת, מהטעם שהתובע אינו עונה על הגדרה של אדם "החי בנפרד מבן זוג". כן קבע פקיד התביעות כי כזוג אין התובע ובת זוגו עומדים בתנאי הזכאות לתשלום הבטחת הכנסה.
התובע השיג על דחיה זו בפני בית-הדין.

2. במהלך הדיון מיום 14.7.08 הוגדרו הפלוגתאות הבאות:


האם התובע חי עם בת זוג או בנפרד בתקופה הרלבנטית לתביעה ?
האם הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה ?


3. במסגרת תצהיר שהגיש התובע לבית-הדין העיד התובע כי הוא פרוד מאשתו למעלה מ- 5 שנים וכי כל אחד מהם חי בנפרד. עוד הוסיף כי בתקופה האחרונה ניתק לחלוטין הקשר עם אשתו עד כדי כך שאין הוא יודע היכן היא מתגוררת.
כמו כן הוסיף והעיד כי ב- 4 השנים האחרונות הוא מתקיים אך ורק הודות לעזרת בני משפחתו: אחיו ואחותו, הלוואות וגמילות חסדים, כאשר מדי שבוע אחיו מר יהודה צמח מביא לו אוכל מאחותו ג'ינה זוארץ המספיק לו משך שבוע.
בנוסף העיד כי הוא מקבל תמיכה כספית זמנית מאחיו, מר יהודה צמח.

4. בנוסף על התובע, העיד בבית הדין גם האח מר יהודה צמח. במסגרת תצהירו נכתב כי למיטב ידיעתו התובע פרוד מאשתו למעלה מ- 5 שנים וכי ב- 4 השנים האחרונות התובע מתקיים אך ורק הודות לעזרת בני משפחתו, כאשר מדי שבוע הוא [מר יהודה צמח] מביא לתובע אוכל מן האחות ג'ינה זוארץ.
מר יהודה צמח הוסיף והעיד כי הוא תומך באחיו כספית על-ידי הלוואות וכי נכון למועד עריכת תצהירו 12.11.09 התובע חייב לו למעלה מ- 50,000 ש"ח.

5. הנתבע טען מנגד כי אין לקבל את גרסת התובע, לפיה הוא חי בנפרד מבת זוגתו בתקופה הרלבנטית לתביעה. שכן, מהראיות עולה כי בתחילת שנת 2006 החלו התובע ובת זוגתו להתגורר ברחוב ויצמן 3 בהרצליה, בדירה ששכרו עבורם ילדיהם. זאת, כעולה ממסמך שהוגש לבית הדין מיום 15.8.07, אשר נכתב ע"י התובע ובו הודיע כי הוא מתגורר בכתובת זו (ויצמן 3) בדירה שכורה ששכרו ילדיו לו ולאשתו.
עוד הוסיף הנתבע כי בכל המסמכים שהגיש התובע לרשויות השונות מופיעה הכתובת - ברח' ויצמן 3 בהרצליה - ככתובת מגוריו, לרבות התביעות שהגיש לבתי המשפט ולבית הדין.
הוסיף הנתבע וציין כי לדעתו יש למנות לתובע אפוטרופוס לדין על מנת שיטפל בעבורו בנושא הבקשה לקצבת זקנה. שכן, התובע מסרב לשתף פעולה גם בענין זה.

הכרעה
נקדים ונציין כי לאחר שבחנו את החומר המצוי בתיק ושמענו את עדות התובע ואחיו, הגענו למסקנה כי דין התביעה להתקבל וזאת מן הטעמים כפי שיפורטו להלן:

6. במהלך הדיון המוקדם שהתקיים ביום 14.7.08 מסר התובע לבית הדין כי הוא חי בנפרד מאשתו שהתגוררה בזמנו ברח' ויצמן 3 בהרצליה, כי הוא הגיע לביקורים על מנת לראות את הנכדים וכי דברי הדואר שלו מגיעים לדירה בה התגוררה אשתו. התובע הוסיף והעיד כי עד 2006 הוא התגורר עם אשתו ברמת השרון, כאשר כל אחד מהם התגורר בחדר נפרד.
במהלך חקירתו הנגדית העיד התובע כי בדירה ברח' וייצמן 3 בהרצליה התגוררו בזמנו - בתו ואשתו וזאת, עד לשנת 2008. כמו כן העיד כי הוא אינו מתגורר בכתובת זו וכי אין לו כתובת קבועה. לדבריו, במועד מתן עדותו בבית הדין (24.4.10) הוא התגורר בנכס אליו "פרץ" לדבריו ברח' אלי כהן 2 ברמת השרון, כאשר קודם לכן התגורר במרתף בשכונת מורשה ברמת השרון ברחוב שבי ציון.
משמע - מעדות התובע עלה כי הוא הוא נע ונד, ובלשונו של התובע: "לא היתה לי כתובת קבועה, לפעמים גרתי ברחוב" (ראה – עמ' 3 לפרוטוקול ש' 13-15, עמ' 4 ש' 1-9).

7. נוכח האמור המשיך התובע לדבריו לעשות שימוש בכתובת ברח' ויצמן 3 הרצליה בו התגוררו בזמנו ועד לשנת 2008 אישתו וביתו לצורך קבלת דברי דואר מאחר והיה נע ונד ובשים לב לכך שהיה מגיע לכתובת זו מעת לעת על מנת לבקר את נכדיו. בכך הסביר את השימוש בכתובת לצורך התכתבות עם הרשויות ועל רקע מכלול הראיות לא מצאנו מקום לפקפק בהסבר זה. זאת, בלא שנתבע מצידו - המצויד כיודע באמצעי חקירה - הפריך אותה בראיות מטעמו.

בהמשך ובהתאם לאמור נוסיף, כי גם במסמך מיום 14.9.07 במסגרתו מסר התובע את כתובת המגורים ברח' ויצמן 3 אין כדי לשלול את גרסתו לפיה בפועל הוא לא התגורר בכתובת זו עם אשתו מאז שנת 2006.

8. בקובענו זאת, ערים אנו למסמך הנוסף שהוגש לבית הדין (נ/2), במסגרתו עתר התובע לתשלום תוספת המגיעה מקצבת הזקנה של אשתו. התובע הסביר מסמך זה בחקירתו הנגדית בציינו לאמור:
"אני בן 72 ועדיין לא קיבלתי את קצבת הזקנה.אמרו לי שבגלל שעדיין לא קיבלתי הם יתנו לי את התוספת של אשתי ואני ל איודע מה הסכום. הם רימו אותי. הם אמרו שזה ילך על החוב שלי. לא קיבלתי את התוספת הזו עד היום. אמרו לי לחתום וגמרנו."

יצויין כי הנתבע אינו חולק כאמור על העובדה שעד למועד הגשת סיכומיו (4.11.10) התובע לא קיבל קצבת זקנה ומטעם זה ולאור התנהלות התובע אף עתר למינוי אפוטרופוס לדין לשם טיפול בזכאותו לקבלת קצבת זקנה.
זאת משום שסבר שהתובע מתקשה לפעול למימוש זכויותיו.
נציין כי התרשמות זו - לפיה התובע מתקשה למצות את זכויותיו – היא גם ההתרשמות של בית הדין ולכן אף אין אנו שוללים את ההסבר שנתן התובע ל- נ/2.

10. בנסיבות הללו, בשים לב לגמלה בה מדובר, לגרסת התובע כאמור, לעמדת הנתבע ביחס לקושי של התובע לממש את זכויותיו היה על הנתבע לערוך חקירה מעמיקה יותר ביחס לשאלה - האם התובע מתגורר עם אשתו אם לאו - טרם שהחליט על שלילת זכאותו של התובע להבטחת הכנסה מטעם זה של מגורים משותפים.

11. אי לכך, ולאור עדות התובע ואחיו אשר לא נסתרה בראיות ממשיות ע"י הנתבע ובשים לב לכך שאף לא נעשה נסיון לסתור את גרסת התובע באמצעות ראיות אותן יכול היה הנתבע להשיג על נקלה, לו היה מקיים חקירה ראויה וכן לאור ההסברים שנתן התובע למסמכים שהציג הנתבע כאמור לעיל – הרי שאנו מקבלים את גרסתו של התובע וקובעים כי הוא לא התגורר עם אשתו תחת קורת גג אחת וכי הוא חי בנפרד ממנה מאז שנת 2006.

11. לאור כל האמור מאחר והטעם היחיד לדחיית התביעה היה נעוץ בקביעה של פקיד התביעות שהתובע התגורר עם אשתו ומכאן שיתר תנאי הזכאות על-פי החוק התקיימו בו – הרי שאנו מקבלים את התביעה וקובעים כי התובע היה זכאי להבטחת הכנסה בהתאם לתביעתו על-פי הוראות החוק.

12. הנתבע ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של 1,500 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון