המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

לפי תקנה 27(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם – 1980 בקשה לביטול יש להגיש תוך 7 ימים מהיום שנודע על מתן ההחלטה.

מכאן שהתקנה אינה דורשת המצאה פורמלית. לא זו אף זו:נ יש זרם בפסיקת בית המשפט העליון הסבור שדי בידיעה על ההחלטה ואין צורך בהמצאה פורמלית (ע"א 203/84 יעיש נ' אהרון, פ"ד מ(1) 328, 333 - 334, 335).

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל:

העובדות

1. לפני בקשה למתן רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל (מוריס בן עטר) מיום 15.7.98, שבה דחה את בקשתו של המבקש לבטל את החלטתו מיום 7.10.97, שניתנה בהעדר המבקש.

2. תחילת הפרשה היא בפסק דין פינוי שניתן בהסכמה ביום 25.11.96. לפי האמור בהסכמת הצדדים, שניתן לה תוקף של פסק הדין, ניתן פסק דין של פינוי שלא יבוצע אם יקיים המבקש את התנאים הבאים:ב
(א) ישלם למשיבה ולוועד הבית את מלוא חובותיו תוך ששה שבועות.
(ב) יאופשר למבקש להשלים את עבודות השיפוצים בתנאי שעם סיום השיפוצים עליו להחזיר את מצב הדירה לקדמותה. אם לא יעשה כן, תהא המשיבה רשאית לבצע את פסק הפינוי.
(ג) כמו כן נאסר על המבקש לחפור ברצפת הסלע שמתחת לרצפת הדירה.
המבקש שלא שילם את חובותיו לועד הבית, לא במועד ולא בכלל, הגיש בקשה בטענת פרעתי שנדחתה בהחלטה האמורה שנתן ראש ההוצאה לפועל. ההחלטה ניתנה בהעדר המבקש. ההחלטה נשלחה למבקש, אך היא חזרה בציון "מען שגוי".

3. מכוח ההחלטה האמורה פונה המבקש מדירתו ביום 19.11.97. ביום 23.12.97 הגיש המבקש בקשה לביטול ההחלטה הנזכרת. בדיון הסכימו ב"כ הצדדים שאם תבוטל ההחלטה מיום 7.10.97, תינתן החלטה בבקשה "בטענת פרעתי".
ראש ההוצאה לפועל יצא מהנחה שהמועד להגשת הבקשה לביטול הינו 30 יום, כאמור בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 ולא כאמור בתקנה 27(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1979.
ראש ההוצאה לפועל האמין לעדותו של אחיה של המשיבה שהמבקש נכח ביום הפינוי וידע עליו ושבנסיבות המקרה יכולה המודעות לשמש תחליף להמצאה פורמלית. לאור זאת, המנין להגשת הבקשה לביטול החל ביום 20.11.97, לפיכך בקשתו של המבקש מיום 23.12.97 הוגשה באיחור.
ראש ההוצאה לפועל לא מצא טעם מיוחד להגשת הבקשה באיחור. מצבו הנפשי של המבקש לא הצדיק את האיחור, שכן ביום 15.12.97 הוא הגיש בקשה להשבת המטלטלין שהיו בדירה בעת הפינוי.
יתרה מזו, האישור הרפואי שהוגש היה סתמי ואין בו אימות לטענה שמצבו הנפשי של המבקש מנע ממנו אפשרות להגיש במועד את הבקשה לביטול ההחלטה מיום 7.10.97.
גם לגופו של ענין לא מצא ראש ההוצאה לפועל להעתר למבקש, משום שהמבקש לא שילם את חובו לועד הבית לא במועד שנקצב בפסק הדין ולא בכלל.
המבקש טען שלא ידע למי לשלם כי לא היה וועד, אך התשובה לכך מצויה בסעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967. לכך יש לצרף, שבאת כוחו של המבקש הצהירה ביום 25.3.98 (עמ' 19 לפרוטוקול) שהחוב לוועד הבית ישולם תוך 24 שעות, אך גם הצהרה זו היתה לשווא ואף זאת למרות שבאותו דיון נאמר שיש ועד חדש ואף נקבו בשמם של שני חברי הוועד. לא עוד, אלא שבעמ' 4 לפרוטוקול מאותו תאריך אמר המבקש:ו
"עד היום אני אומר אף אחד לא משלם ועד בית, למה שאני אשלם?"
לאור האמור הבקשה לביטול ההחלטה מיום 7.10.97 נדחתה.

טענת פרעתי

4. כותרת הבקשה אינה יכולה לקבוע את מהותה. הכיצד ניתן לטעון טענת פרעתי כאשר המבקש לא פרע את חובו (ראו סעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973. הבקשה שהיה צריך להגיש היתה בקשה לפי סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967, דהיינו בקשה למתן הוראות. לאור זאת, אין להתיחס לבקשה כבקשה בטענת פרעתי, על כל התוצאות הדיוניות והמהותיות הנובעות מכך.
מעדותו של המבקש גם הסתבר, שהמבקש כשאמר שהוא מתחייב לשלם לוועד הבית התכוון לשלם לשכן אילני, אך הוא לא פנה אליו לשלם. כמו כן הוא הצהיר כאמור, שלא ישלם לוועד הבית (עמ' 4).
הוא עמד במריו גם כשהסתבר מהעדויות שהוועד החל לפעול דה פקטו, כשחברי הוועד היו משה כהן ואילני. גם הצהרת עו"ד חורי שתשלם את החוב לוועד הבית תוך 24 שעות לא קוימה.
למעלה מהצורך אוסיף שמחקירת המבקש מסתבר שגם שני התנאים הנוספים הופרו על ידיו.

המצאה למבקש

5. לאור זאת, חלה על המקרה תקנה 27(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם - 1980, שלפיה בקשה לביטול יש להגיש תוך 7 ימים מהיום שנודע על מתן ההחלטה. מכאן שהתקנה אינה דורשת המצאה פורמלית. לא זו אף זו:נ יש זרם בפסיקת בית המשפט העליון הסבור שדי בידיעה על ההחלטה ואין צורך בהמצאה פורמלית (ע"א 203/84 יעיש נ' אהרון, פ"ד מ(1) 328, 333 - 334, 335). המבקש ידע על פסק הפינוי כפי שקבע יו"ר ההוצאה לפועל, מה גם שהמבקש העיד שיתכן שהיו ניירות כשבא לדירה, לאחר שהדלת רותכה.
לא זו אף זו:ב בבקשתה ציינה עו"ד חורי שהמבקש לא ידע על מועד הדיון שנקבע ליום 7.10.97. טענה זו אינה נכונה, משום שהמועד נקבע בנוכחות בא כוחו של המבקש דאז, עו"ד עופר כוחי (ראו ההחלטה מיום 22.7.98). סיכומה של נקודה זו, המבקש ידע על פסק הפינוי, אך לא נקף אצבע לבטל אותו.

סיכום
6. צר לי על המבקש, אך עקשנותו שלא לשלם את תשלומי הוועד עומדת לי לרועץ. למרות שהמבקש ידע שענין זה עומד כחרב המתהפכת מעל ראשו, הוא לא טרח לשלם עד היום ועד בכלל את החוב לוועד הבית.
בנסיבות אלה אין מקום להתערב ולבטל את החלטת יו"ר ההוצאה לפועל.
הבקשה נדחית.
המבקש ישלם את הוצאות הבקשה בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והצמדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון