הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי:

א. לפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית העליונה מיום 17.6.01.
הועדה הרפואית העליונה דחתה את טענות המערער לענין נכות אורולוגית ונכות בגין הפרעה בתפקוד המיני.

ב. העובדות העיקריות הצריכות לענייננו הן כדלהלן:
המערער יליד שנת 1948 , שירת בצבא קבע כחשמלאי רכב. המערער הוכר בשנת 1987 כנכה צה"ל, בגין פגיעה בעמוד השדרה המותני, עם הקרנה לרגל ימין, שאירעה תוך כדי ועקב שירותו בצה"ל, כנהג בט"שית.נ
למערער נקבעה דרגת נכות בשיעור 30% לפי פרט 37(2) ג V כש- 15% נכות מיוחסים לשירות. בהמשך נקבעה למערער דרגת נכות בשיעור 5% בגין פגיעה שורשית לפי פרט
32(7) א כש- 2.5% נכות מיוחסים לשירות.ב
 
מאז עבר המערער מספר ניתוחים ומצבו הוחמר. ביום 4.8.98 פנה המערער בבקשה להכרת זכות על פי חוק הנכים, וטען כי בשל מצב עמוד השדרה והניתוחים שעבר, חלה הדרדרות במצבו הנפשי. המערער הופנה לועדה רפואית מהדרג הראשון על פי תקנה 9.ו
המערער התייצב בפני ועדה רפואית מהדרג הראשון ביום 10.6.99. הועדה דחתה את טענותיו של המערער בדבר החמרה במצבו. הועדה קבעה למערער נכות בשיעור 30% לפי פרט 33ד, שעניננו הפרעה נפשית עם סימנים אוביקטיבים קשים. משיעור זה, 15% נכות הינם על חשבון השירות.נ
המערער ערער על הקביעה לועדה רפואית עליונה.ב
 
הועדה הרפואית העליונה העלתה את אחוזי הנכות שנקבעו למערער בגין הפגיעה הנפשית ל- 50%, מתוכם 25% על חשבון השירות, לצמיתות.ו
 
ביום 1.2.00 פנה המערער בבקשה לועדה חוזרת- עפ"י תקנה 9, בגין הפרעות במתן שתן ובתפקוד מיני.נ
הועדה התכנסה בתאריכים 30.3.00, 6.7.00 ו- 11.9.00. ודנה בטענות המערער.
הוועדה קבעה כי כל הבדיקות שנבדק המערער היו תקינות, ודחתה את טענות המערער בדבר נכות אורולוגית ונכות בגין הפרעה בתפקוד המיני.ב
 
המערער ערער לועדה רפואית עליונה. הועדה הרפואית העליונה התכנסה ביום 17.6.01 וקבעה:
"בדיקה אורולוגית- תחתונים ללא ריפוד, ללא רטיבות וללא ריח של שתן.ו
הועדה עיינה בבדיקת שינה מ- 5.6.00 בה נמצא שאין הפרעה אורגנית במנגנוני הזקפה.נ
כמו כן הועדה עיינה ב- NPT רגוסקין ממרכז רפואי שיבא- 19.5.99...ב
מבחינה אורולוגית אין הפרעה הדר עצבית במנגנון הטלת השתן.ו
בסיכום- אין פגיעה אורגנית לא במנגנון הזיקפתי, לא במנגנון הטלת השתן שהם קשורים לנכותו המוכרת.נ
הועדה עיינה בחוות דעת דר' חן מ- 5.6.99 ולא מסכימה עם פירוש תוצאות הבדיקות. אינה מקבלת את חוות הדעת ופירוש בדיקת NPT ובדיקת השינה וכן לא את פירוש הבדיקה האורדינמית וההשלכות.ב
יש לציין שבאישפוזו בבי"ח ברזילי פנימית ב' ב- 26.2.00 עד 1.3.00 אין תלונה על הפרעות במתן השתן או איבוד שתן או בעיות בקיום יחסי מין למרות שיש פירוט על תלונות במערכות אחרות.ו
הועדה דוחה את הערעור במישור האורולוגי"
(עמ' 1 לפרוטוקול הועדה הרפואית העליונה מיום 17.6.01) 
 
ג.טענה מיוחדת שבפי המערער, שלא נטענה בכתב הערעור אלא בטיעון בעל פה בלבד, היא כי הרכב הועדה היה לקוי. לטענת המערער, החלטת הוועדה מיום 15.6.01 נתנה על ידי חמישה רופאים, ולא צויין תחום ההתמחות של איש מהם. עוד טען ב"כ המערער, גם זאת בטיעון בעל פה בלבד, כי נפל פגם בהרכב הוועדה, שכלל חמישה רופאים ולא שלושה.
באשר לטענת המערער המתייחסת למספר חברי הוועדה, בטענה זו אין כל ממש.נ
תקנה 5 (ב) לתקנות הנכים (ועדות רפואיות) תשכ"ו – 1965, קובעת:
"5. (א)...ב
(ב) ועדה רפואית תורכב משלושה רופאים או יותר, הכל כפי שיקבע יו"ר הוועדה הרפואית. "
 
נראה כי אין, איפוא, ממש בטענת ב"כ המערער, ככל שעניינה מספר חברי הוועדה הרפואית העליונה.
 
באשר לטענה הנוספת, לפיה לא צויינו בדו"ח הוועדה תחומי ההתמחות של חברי
הוועדה – אכן, בטענה זו יש ממש לפחות במובן זה שמן הראוי לציין את תחומי ההתמחות בצד שמותיהם של חברי הוועדה. יחד עם זאת, אין באי ציון תחומי ההתמחות, משום פגם בלתי ניתן לתיקון, כזה המאין את החלטת הוועדה.
 
בהחלטה מיום 10.4.02, נקבע כי ב"כ המשיב ימציא לעו"ד לוי ולתיק בית המשפט לא יאוחר מתוך 10 ימים, את פירוט תחומי ההתמחות של הרופאים חברי הוועדה העליונה, שחוות דעתם היא נשוא הערעור.
עוד צויין בהחלטה כי עו"ד לוי יוכל להגיב בקצרה על הפירוט, כאמור.ו
 ביום 22.4.02, הודיע ב"כ המשיב כי פירוט תחומי המומחיות של חברי הוועדה העליונה הוא כדלהלן:
א. פרופ' סמרה – פנימי.נ
ב. פרופ' בן בסט – כירורג פלסטי.ב
ג. פרופ' בראף – אורולוג.ו
ד. ד"ר סרנגה – אורולוג.נ
ה. ד"ר רבי – נוירולוג.
הודעה זו הועברה לעו"ד לוי, אשר ביום 22.4.02, הודיע לבית המשפט כי איננו יכול למסור תגובה להרכב הוועדה, מאחר שביקש מב"כ המשיב "פרטים נוספים על הרופאים והם, מקום עבודתו, תפקידו, מספר המומחה והניסיון" אך ב"כ המשיב סירב, כך לטענת ב"כ המערער, למסור פרטים נוספים אלה.
 
בנסיבות הענין, נראה לי, כי ב"כ המשיב ריפא את הפגם שנפל בדו"ח הוועדה, זאת על ידי ציון תחומי מומחיותם של חברי הוועדה, ולא היתה מוטלת עליו כל חובה למסור פרטים נוספים אודות רופאי הוועדה, כגון תפקידם, ניסיונם וכיו"ב.ב
 
ד. לטענת המערער, שגתה הועדה הרפואית העליונה, כאשר הכירה רק ב- 50% מנכותו הנפשית כקשורה לשירות.
המערער טוען כי היה על הועדה להתייחס למצבו הנפשי של המערער כאל פגיעה מוסבת מפגיעתו האורטופדית שהוכרה על ידה, ולהכיר בה במלואה.עוד טוען המערער, כי שגתה הועדה בכך שלא קיבלה את ממצאיו ומסקנותיו של ד"ר יוזה חן, המומחה מטעם המערער.ו
ד"ר חן קבע בחוות דעתו מיום 5.6.99 כי המערער סובל מהפרעות בתפקוד שלפוחית השתן ובתפקוד המיני, כתוצאה מפגיעה בעמוד השדרה שנגרמה בעת שירותו הצבאי.נ
עוד קבע ד"ר חן, כי בנוסף לפגיעה האורגנית נגרמה למערער פגיעה נפשית משמעותית שהחמירה, בין היתר, את ההפרעות בתפקוד המיני.
 
לטענת המערער, הועדה לא נתנה דעתה על המסמכים הרפואיים שהונחו בפניה, ובכללם המסמכים מהמרפאה לבריאות הנפש ומבית החולים ברזילי.ב
בנוסף טוען המערער, כי הועדה התעלמה מדברי אשת המערער שהופיעה בפניה.
 
לטענת המשיב, טענות המערער הנוגעות לנכות הנפשית, דינן להדחות על הסף.
הועדה הרפואית העליונה לא עסקה בענין הנפשי, ולא נתונה סמכות לבית המשפט לדון בטענות בענין הנפשי, מאחר שלא הוגש ערעור על החלטת הועדה הרפואית מהדרג הראשון בענין זה.ו
 
לענין הכרה בהחמרה בשיעור של 50% בלבד, טענה זו היה על המערער להעלות כנגד קצין התגמולים, בפני ועדת הערעורים לפי חוק הנכים.
 
לענין הנכות האורולוגית, טוען המשיב כי הערעור הינו על קביעות רפואיות עובדתיות אשר נקבעו לאחר בירור יסודי ומקיף, כולל סקירת הבדיקות הרלבנטיות, תוך שהועדה מפרטת במה שונה דעתם של חברי הועדה מדעתו של ד"ר חן, המומחה מטעם המערער.נ
 ה. סבורה אני כי דין ערעור זה להדחות.ב
ככל שמתייחסות טענות המערער לנכות בתחום הנפשי, יש לדחות את טענות המערער, משלא הועלו ולא נדונו בפני הועדה הרפואית העליונה.ו
באשר לטענות בתחום האורולוגי והתפקוד המיני- ד"ר חן, המומחה מטעם המערער, אורולוג מנתח וכירורג כללי, מציין בחוות דעתו מיום 5.6.99:
"לאור סיפור המחלה הממצאים של הבדיקה הגופנית, הממצאים המעבדתיים ולאור שאלות ספציפיות של עו"ד נפתלי גרינברג אני קובע:

 1.        מר תוינה סובל מהפרעות בתפקוד שלפוחית השתן ובתפקוד המיני מסיבות אורגניות, אשר נגרמו כתוצאה מפגיעה בעמוד השדרה שנגרמה בעת שירותו הצבאי.נ
 2.        קיים קשר ישיר בין הניתוחים וההפרעות בתפקוד השלפוחית ובתפקוד המיני מהם התחיל לסבול מר תוינה.ב
 3.        בנוסף לפגיעה האורגנית ביכולת הזקפתית נגרמה למר תוינה פגיעה בתחושת האורגזמה שלו.ו
 4.        בנוסף לפגיעה האורגנית נגרמה למר תוינה פגיעה נפשית משמעותית שהחמירה בין היתר את ההפרעות בתפקוד המיני."

(עמ' 6 לחוות הדעת)
 
על פי דעתו של ד"ר חן, אין ספק, כי קיים קשר בין הפגיעה בעמוד השדרה שנגרמה למערער בעת שירותו הצבאי, לבין הנכות האורולוגית.נ
הוועדה שקלה, בין היתר, את חוות דעתו של ד"ר חן, את המסמכים הרפואיים השונים ואת הבדיקה הקלינית שערכה למערער. ניכר, כי כל אלה במצטבר, הובילו את הוועדה למסקנה כי לא הוכח קשר בין הנכות האורולוגית לנכות בעמוד השדרה.ב
הוועדה מפרטת בחוות דעתה, במיוחד תחת ראש הפרק "בדיקה אורולוגית", את הבסיס למסקנותיה.
הוועדה קבעה, בין היתר, "בסיכום – אין פגיעה אורגנית לא במנגנון הזיקפתי לא במנגנון הטלת השתן, שהם קשורים לנכות המוכרת"
(חלק 3 של חוות דעת הוועדה, בשולי הדף).
הוועדה קבעה זאת כדבעי, לאחר דיון מפורט בסוגיה, תוך ציון והסתמכות על הבדיקות שערך המערער.ו
 
ו. אשר על כן, סבורה אני כי דין ערעור זה להדחות, ואני דוחה את הערעור.
 
אין צו להוצאות.נ לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שחפת בשירות הצבאי

 2. מחלת לב בשירות הצבאי

 3. מוות חייל במהלך חופשה

 4. מחלת קרוהן בשירות הצבאי

 5. דרופ פוט עקב שירות צבאי

 6. גידול בברך בשירות הצבאי

 7. תאונת דרכים חייל בחופשה

 8. שירות צבאי קצר

 9. מחלה טרשתית בשירות הצבאי

 10. פגיעה בברך בשירות הצבאי

 11. טרשת נפוצה בשירות הצבאי

 12. נפילה מהמיטה בשירות הצבאי

 13. אפילפסיה עקב השירות הצבאי

 14. תאונת דרכים בחופשה מהצבא

 15. מוות ממחלה עקב שירות בצבא

 16. קוליטיס כיבית בשירות הצבאי

 17. מחלה נפשית עקב השירות הצבאי

 18. מוות חייל בזמן חופשה מהצבא

 19. פוסט טראומה עקב שירות צבאי

 20. תאונת דרכים בזמן שירות צבאי

 21. פגיעה באוזן במהלך שירות צבאי

 22. תאונת דרכים במסגרת שירות צבאי – ערעור

 23. קשר בין בעיות גב לשירות צבאי

 24. מיאסטניה גרביס בשירות הצבאי

 25. תסביך האשך עקב מאמץ בשירות הצבאי

 26. פיצויים לתלויים לאחר שירות צבאי

 27. מוות בתאונת דרכים במהלך שירות צבאי

 28. הפרעה בתפקוד המיני עקב שירות צבאי

 29. שירות צבאי כתנאי במכרז הקצאת מגרשים

 30. הכנסה משירות צבאי לצורך חישוב דמי פגיעה

 31. תאונת דרכים בצבא במסגרת השירות הצבאי - את מי תובעים ?

 32. פגיעת חייל במשחק בזמנו הפרטי לא תוכר כנכות עקב השירות הצבאי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון