הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה:

בפני ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופט ש. בנג'ו) אשר ניתן ביום 28.10.10 בתיק פל' 75-08-09.

המערער הורשע עפ"י הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף, שימוש ברכב ללא פוליסת בטוח בת תוקף ונהיגה ללא רשיון רכב תקף.

בפני בית משפט לתעבורה הוגש תסקיר של שרות המבחן שבו התרשם שרות המבחן כי המערער מגלה קשיים בקבלת אחריות בתפקידים השונים בחייו ומתקשה לנהל אורח חיים יציב.

בית המשפט לתעבורה דן את המערער לעונשים הבאים:

9 חודשי מאסר בפועל, הופעל בחופף עונש מאסר מותנה של 4 חודשים שהוטל ביום 15.9.08 על המערער בתיק תת"ע 7133-07 בבית המשפט לתעבורה בחיפה, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה ברכב בזמן פסילה או נהיגה כשרשיון הנהיגה פקע מזה תקופה העולה על שנה, 24 חודשי פסילה בפועל, 6 חודשי פסילה ע"ת למשך 3 שנים וקנס כספי בסך 1,500 ₪ שישולם ב-3 תשלומים.

הערעור מופנה כנגד חומרת הדין.

ב"כ המערער טוען כי בית משפט לתעבורה החמיר עם המערער משום שסבר כי הוא הורשע כבר בעבירה של נהיגה בזמן פסילה למרות שזו הפעם הראשונה שבה הוא מואשם בעבירה זו. העונש המותנה היה תלוי ועומד נגד המערער והוטל עליו בעקבות הרשעה בעבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף.

ב"כ המערער מפנה לאשר אמר בית משפט לתעבורה בגזר הדין בעמ' 6 שם כתב: "פסיקתו של בית המשפט העליון הבהירה לא אחת כי העבירה של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה חמורה, אותה יש לשרש באמצעות ענישה חמורה הכוללת עונש של מאסר בפועל. כך הוא הדבר וביתר שאת, כאשר מדובר במי שהועמד לדין בעבר בגין עבירה דומה ושב וחזר לסורו".

מהדברים הנ"ל מבקש הסנגור ללמוד על כך שבית המשפט החמיר עם המערער משום שסבר כי הוא הורשע בעבר בנהיגה בזמן פסילה ושב לסורו.

עוד הפנה הסנגור המלומד למצבו המשפחתי של המערער, שעובד כאח סיעודי ונבצר ממנו להמשיך את לימודיו עקב מצב כלכלי קשה. נסיבותיו האישיות והמשפחתיות פורטו בתסקיר שרות המבחן שבמהותו תסקיר חיובי שכולל גם אלמנט שיקומי.

מטעם המערער העיד מר וג'יה כיוף, ראש המועצה המקומית בעוספיה, ותאר אותו כאדם חיובי שמתנדב לסייע לזולת ואף הדגיש את פעילותו בפינוי בית הקשיש שבעוספיה בעת התרחשות השריפה האחרונה ביערות הכרמל. הוא תאר אותו גם כאדם חיובי ואזרח מן השורה שמתנדב לסייע לקהילה ואף ביקש לתת ביטוי לכך בעונש.

הסנגור גם ציין את העובדה ששרות המבחן המליץ על העמדת המערער במבחן כשבמהלך תקופה זו יעבור טיפול שיסייע בידו להפנים את הפסול שבהתנהגותו ויצמצם את הסיכוי שיחזור על עבירות דומות.

הסנגור הגיש גם כן המלצה מבית חולים בו עבד המערער והפנה לפסיקה של בתי המשפט תוך שהוא מבקש מערכאת הערעור לאמץ את האמור בתסקיר שרות המבחן ולהורות על הארכת המאסר המותנה תוך הטלת צו של"ץ בהיקף שעות שבית המשפט ימצא לנכון ביחד עם צו המבחן.

המדובר במערער נשוי, אב ל-2 ילדים, הוא המפרנס היחיד ונמצא מתאים לביצוע עבודות שרות במעון למפגרים באיזור הכרמל.

ב"כ המשיבה ביקש לדחות את הערעור תוך שהוא מפנה לעברו התעבורתי המכביד של המערער שצבר 15 הרשעות תחבורתיות קודמות מתוכן 9 עבירות דומות לעבירות בהן הורשע בתיק נשוא הערעור.

לדעת ב"כ המשיבה התנהלותו של המערער מעידה על כך שהוא מפגין זלזול מתמשך ברשויות החוק ובהכרח המינימלי שעל כל נהג לנהוג כשבידו רשיון נהיגה ופוליסת בטוח תקפים.

לדעת המשיבה גזר הדין הטיל עונש קל וכי גם אם ניתן להתרשם כי בית משפט לתעבורה ציין בגזר הדין שכביכול יש למערער עבירה קודמת הרי הדבר ניתן לתיקון ע"י הוספת פסיק בפסקה שהובאה לעיל, לאחר המילה "שוב".

על כן ביקש לדחות את הערעור ולהשאיר את העונש על כנו.

לאחר שעיינתי בגזר הדין של בית המשפט לתעבורה, בתסקיר שרות המבחן, בחוות הדעת של הממונה, בהודעת הערעור ושמעתי את טענות הצדדים אני מחליט לקבל את הערעור באופן חלקי ולהעמיד את עונש המאסר בפועל על 6 חודשים, כשיתר חלקי גזר הדין יעמדו על כנם.

ייתכן שלא נפלה טעות בגזר הדין של בית משפט לתעבורה וייתכן שפסיק שהציע התובע להניח באותה פסקה היה נותן ביטוי ברור יותר לעמדתו של בית המשפט, אך לא ניתן לשלול את הרושם שאכן סבר בית משפט לתעבורה שיש למערער עבירה קודמת של נהיגה בזמן פסילה.

אין ספק שלו בית משפט לתעבורה גזר את הדין מתוך סברה כי יש למערער עבירה קודמת של נהיגה בזמן פסילה הדבר מבסס את עתירת המערער להקלה בדין.

המדובר בהליך פלילי שבו שולל בית משפט את חירותו של הנאשם ועל כן יש לנקוט בדרך המקלה עם הנאשם, גם אם קיים ספק הרי שיש להפעילו לטובתו של אותו נאשם.

גם אם הייתי מתעלם מהטענה הנ"ל לענין עברו התחבורתי של המערער הרי הנסיבות של המערער, התסקיר של שרות המבחן, עדויות האופי והצורך ביצירת איזון בין שיקולי הענישה השונים, נראה לי כי כל אלה, מצדיקים בנסיבות הענין התערבות בגזר דינו של בית משפט לתעבורה, וזאת מבלי להתעלם מההלכה הקובעת כי ערכאת הערעור לא תתערב בעונש שהטילה הערכאה הדיונית, למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן - ראו לעניין זה ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3.7.06); ע"פ 3091/08 טרייגר נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 29.1.09) וע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10).

לא שוכנעתי כי יש הצדקה להיעתר לבקשת המערער ולהאריך את עונש המאסר המותנה ולהטיל על המערער צו מבחן ושל"ץ.

נראה לי כי יהיה זה ראוי לאמץ באופן חלקי את המלצת שרות המבחן ולהורות על העמדת המערער במבחן למשך שנה וזאת כדי לשלבו בתכנית טיפולית ושיקומית.

גישתו של בית המשפט לתעבורה בהטלת עונשים הולמים על מי שחוטא בעבירות מסוג העבירות בהן הורשע המערער, מקובלת עליי. אולם, מבלי להתעלם מחומרת העבירות בהן הורשע המערער, על בית המשפט לבחון כל מקרה ונסיבותיו בהתאם לגישה המקובלת במקומותינו לפיה הענישה הינה ענישה אינדיווידואלית.

סוף דבר, אני מחליט לקבל את הערעור ולהעמיד את עונש המאסר בפועל על 6 חודשי מאסר בפועל כשיתר רכיבי הענישה שנקבעו ע"י בית המשפט לתעבורה יישארו על כנם ולהם אוסיף צו מבחן, כפי שיפורט להלן.

התוצאה, איפוא, היא שעל המערער לרצות עונש מאסר של 6 חודשים. כאמור הממונה על עבודות השירות מצא את המערער מתאים לריצוי עונשו במסגרת עבודות שרות ועל כן אני מחליט להורות כי ריצוי העונש יהיה בהתאם לחוות הדעת של הממונה כך שהמערער ירצה את עונשו זה במעון הורים סיני שבשד' סיני 12 בחיפה, החל מיום 6.3.2011.

זאת ועוד, אני מורה על העמדת המערער במבחן בהתאם להמלצת שרות המבחן וזאת למשך שנה.

על המערער להפקיד את רישיונו לאלתר לצורך מנין עונש הפסילה ולשלם את הקנס בהתאם להחלטת בית המשפט לתעבורה, במידה וטרם שילמו כאשר התשלום הראשון יהיה ביום 1.5.11 ובכל 1 לכל חודש שלאחריו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון