חוב מביטוח לאומי בירושה

מה הדין בסוגיית חוב מביטוח לאומי בירושה ?
(הכוונה היא לכספים שביטוח לאומי חייב למבוטח שנפטר)

סעיף 303 (ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי זכות לגמלת כסף לפי חוק זה אינה
עוברת בירושה.

בצד סעיף 303, קובע סעיף 308 לחוק כדקלמן:
"חוב של גמלה:
הזכאי לגמלה בכסף, שנפטר בלי שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה לשאיריו כמשמעותם בפרק י"א, על אף הוראות סעיף 303(ג)".

מהוראות החוק כפי שפורטו לעיל עולה כי ה"זכות לגמלת כסף" אינה עוברת בירושה, בעוד ש"חוב גמלה" משולם, כחריג לכלל, לשאיריו של המבוטח.

בעניין זה קבע בית הדין הארצי:
"המחוקק יצר כלל, לפיו זכות לגמלה אינה עוברת בירושה, ולעומת זאת 'חוב גמלה' ישולם, כחריג לכלל, לשאיריו של המבוטח כמשמעותם לפי החוק. השאלה המרכזית עליה נסוב ערעור זה היא, האם נתגבשה זכותו של המערער לקבלת הגמלה והפכה ל'חוב גמלה'..." (ראה עב"ל 243/98 שמעון בן דוד ז"ל - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 10.04.00).

ובדב"ע נב/65-0 עזבון המנוח מרקו וינטראוב ז"ל ואח' - המוסד לביטוח לאומי (פד"ע כד 171) נקבע בתשובה לשאלה האמורה כי: "סעיף 135 (ג) לחוק קובע ש'זכות לגימלת כסף לפי חוק זה אינה עוברת בירושה'. הדגש יושם על המלה 'זכות', בעוד שכאשר הזכות לגמלת כסף קיימת, אך הגמלה לא נגבתה, משולם חוב הגמלה לשאירים".

בעב"ל 473/03 עזבון המנוח יוחאי גדיש ז"ל – המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 9.5.05) נדון מקרה דומה לזה העומד לפנינו שבו לא הוגשה תביעה למוסד, טרם פטירת המבוטח. וכך נקבע באותו עניין :
"בא כח הגב' גדיש בבית הדין האזורי גרס כאמור כי הזכות לקצבת זקנה בגין המנוח היא זכות קיימת שלא נגבתה, ומשכך יש לשלם את החוב בגינה לשאירת המנוח. אין בידנו לקבל טענתו זו. בפרשת קטש פסקנו כדלקמן 'אין חולק על כך כי בעניין שלפנינו, המנוחה לא הגישה תביעה לקיצבת זקנה או תביעה לקבלת גימלה לשירותים מיוחדים. בהעדר תביעות כאמור, לא ניתנו החלטות של המוסד, ועל כן לא גובשה זכותה של המנוחה לגימלה מהגימלאות הנ"ל' (דב"ע נו/306-0 שלמה קטש - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם ניתן ביום 22.07.97).

במקרה דנן לא הוגשה תביעה למוסד, משכך לא התגבשה זכות וכפועל יוצא לא נוצר 'חוב גמלה'. לא זו אף זו, אין בידי לקבל את טענת המערערים בבית הדין קמא כי הכרה בקצבת זקנה הינה דקלרטיבית ומשכך אין חשיבות לאקט של מתן החלטה על ידי המוסד בתביעות לקיצבת זיקנה. ראשית, בסעיף 308 לא אובחנה גמלת זקנה מגמלאות אחרות אלא נקבע הסדר לכלל הגמלאות. שנית, על העובדה כי אין המדובר ב'הכרה דקלרטיבית', תעיד המחלוקת העובדתית שהיתה נטושה בין הצדדים באשר לצימצום היקף עבודת המנוח, ומקובלת עלי קביעת בית הדין קמא בעניין זה, כי הזכאות לקצבת זקנה ומועד הזכאות אינם נקבעים אך ורק לפי מבחן הגיל."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יורשים חוקיים

 2. שלילת זכות ירושה

 3. ירושה של תושב חוץ

 4. ירושה של אדם ערירי

 5. האם יורשים חובות ?

 6. סעיף 49 לחוק הירושה

 7. סעיף 26 לחוק הירושה

 8. יורש שמת לפני המוריש

 9. סכסוך ירושה בין אחים

 10. סעיף 147 לחוק הירושה

 11. חזרה מהסתלקות מירושה

 12. רישום ירושה של שכירות

 13. הסתלקות מירושה שלא בכתב

 14. חוב מביטוח לאומי בירושה

 15. סכסוך בין האחים על הירושה

 16. ירושה של פיצויים מגרמניה

 17. השלמת הכנסה: הכנסות מירושה

 18. האם זכות חניה עוברת בירושה

 19. סמכות עניינית בענייני ירושה

 20. תקנות הירושה - אגרות הרשם לעניני ירושה

 21. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 22. סעד זמני לפי סעיף 77 לחוק הירושה

 23. דיון בדלתיים סגורות ענייני ירושה

 24. זכרון דברים לחלוקת ירושה בין אחים

 25. אי ציון שמות נהנים בחשבון - ירושה

 26. האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

 27. האם סעיף ויתור על ירושה בהסכם הוא חוקי ?

 28. סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

 29. סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

 30. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 31. זכאות ידועה בציבור לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 32. סמכות בית המשפט לדון בענייני ירושה של מוסלמים

 33. האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

 34. זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

 35. לביהמ"ש משפחה אין סמכות בתביעת ירושת כספי פוליסת ביטוח

 36. תביעה של הבנק נגד יורשים על הלוואה של אדם שנפטר שלא שולמה

 37. מצב נפשי (מנטלי) של כותב צוואה עילה לביטול צוואה: סעיף 26 לחוק הירושה

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון