חתך ביד ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חתך ביד ביטוח לאומי:

כללי

1. התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בתאונה מיום 8.3.06 בה נחתך בכף יד שמאל כפגיעה בעבודה. התביעה הוכרה עקרונית, אולם התביעה לתשלום דמי פגיעה לתקופה 9.3.06 ועד 15.5.06 נדחתה מאחר והאבחנות הרפואיות וימי אי הכושר שניתנו בתעודה הרפואית לנפגע בעבודה שהגיש התובע אינן קשורות לתאונה אלא לפגיעות אחרות (ראש, אף, חזה, וורטיגו) ממועד אחר. על כך התביעה שבפנינו.

2. בהחלטה מיום 1/9/10 קבענו כדלקמן:
"תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה נדחתה מלכתחילה בנימוק, כי האבחנות וימי אי הכושר שניתנו במסגרת התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה אינן קשורות לתאונה אלא לפגיעות אחרות.
לאחר בדיקה, התברר שנפלה טעות ברישום והתובע המציא תעודה רפואית מתוקנת.
בעקבות המצאת התעודה המתוקנת הודיע הנתבע ביום 29/3/09 כי הוא עומד על הדחייה.
משכך, נשמעו עדויות הרופאים הן באשר לתיקון התעודה והן באשר לאורך תקופת אי הכושר.
לטענת התובע, אין מקום למינוי מומחה רפואי ויש להסתפק בעדויות שנשמעו לעניין אורך תקופת אי הכושר.
משמדובר במחלוקת רפואית בעניין אורך תקופת אי הכושר שיש לאשר כתוצאה מהתאונה, הרי שיש מקום למינוי מומחה רפואי בעניין זה."
3. ביום 2/9/10 מונה ד"ר דוד אנג'ל כמומחה מטעם בית הדין לקביעת תקופת אי הכושר בגין הפגיעה.
4. בחוו"ד מיום 14/9/10 קבע המומחה כי תקופת אי הכושר הסבירה לנוכח פגיעת התובע הינה 3 שבועות מיום הפגיעה.
5. בעקבות חווה"ד הודיע הנתבע כי מוכן הוא לאשר אי כושר של 3 שבועות מיום הפגיעה, כפי שהמליץ מומחה ביה"ד .
התובע ביקש להפנות שאלות הבהרה למומחה, וזה עמד על קביעתו הראשונית, כי תקופת אי הכושר הסבירה במקרה זה הינה של 3 שבועות.
התובע עומד על קבלת מלוא תקופת אי הכושר עפ"י התעודות הרפואיות, ולפיכך הוגשו לנו סיכומי הצדדים.
המחלוקת שנותרה הינה איפוא בשאלה, האם יש להכיר בתקופת אי כושר גם לתקופה שמיום 1.4.06 ועד 15.5.06.
עיקר טענות הצדדים
6. לטענת התובע, בעדויות הרופאים שהעידו מטעמו, ד"ר מוחמד יחיא (רופא המשפחה) וד"ר אמין פאר (אורטופד) הוסברו הטעויות שנפלו בתעודות הרפואיות המקוריות, ואף הוגשה תעודה רפואית מתוקנת עם תאריך התאונה הנכון, והאבחנה הנכונה.
מעדויות הרופאים המטפלים עולה כי פגיעתו של התובע הייתה קשה והצדיקה מתן ימי מחלה ממושכים (21 יום ע"י רופא המשפחה ואי כושר נוסף עד ל – 15.5.06 ע"י האורטופד).
7. לטענת התובע יש להעדיף את עדויות הרופאים המטפלים על פני חוו"ד מומחה ביה"ד שכן הם בדקו את התובע בדיקה פיזית ונתנו אישורי מחלה על סמך התרשמותם האישית, שלא כמומחה ביה"ד.
הרופאים אינם מכירים היכרות אישית את התובע ואין להם עניין מיוחד בבדיקתו.
המומחה מונה שלא בהסכמת התובע, ואף לא התאפשר לו לחקור את המומחה בחקירה נגדית.
8. לטענת הנתבע, אין הצדקה לתקופת אי כושר ממושכת כפי שאושרה לתובע, ויש לאמץ את חוו"ד מומחה ביה"ד ותקופת אי הכושר שאושרה על ידו.
הכרעה
9. התובע נפגע ביום 8/3/06 מדיסק בידו. התובע פנה לביה"ח הלל יפה בחדרה, החתך נתפר, ולתובע ניתנה חופשת מחלה בת שבועיים.
10. לטענת התובע, פנה ביום 21/4/06 לאורטופד ד"א אמין פאר וזה אישר לו תקופת אי כושר מ– 22/3/06 ועד 15/5/06.
הביקור לא נרשם במערכת הממוחשבת, והתובע הציג אישור ידני של ד"ר פאר מ – 21/4/06, רשום בלשון עבר, בו נכתב כי התובע "סבל מכאבים בכף היד והגבלה ביישור האצבע. מאשר בזה כי הנ"ל היה באי כושר עבודה מ – 22/3/06 עד 15/5/06".
ד"ר פאר העיד בפנינו כי "יכול להיות שהייתה נפילה של המערכת באותו יום" ולכן הביקור אינו רשום במחשב. עוד הודה ד"ר פאר כי "אני בד"כ לא רושם באישור אם יש נפילת מחשב..." (עמ' 3 לפרוטוקול).
ד"ר פאר העיד, בחקירה חוזרת, כי איבחן אצל התובע פצע אחרי פציעה ביד, במהלך ריפוי, הייתה לו הגבלה בתנועות האצבעות וכאבים.
11. על סמך אישורו של ד"ר פאר, הוציא רופא המשפחה, ד"ר יחיא מוחמד, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ביום 18.6.06, לתקופה מ- 22/3/06 עד 15/5/06.
בתעודה המקורית הוזן בטעות תאריך שגוי של מועד התאונה, 8/3/05, והמערכת הממוחשבת הכניסה על כן באופן אוטומטי גם אבחנות בגין תאונה אחרת שהייתה לתובע בתאריך (שגוי) זה.
במהלך הדיון הציג התובע תעודה רפואית ראשונה מתוקנת בה נרשם מועד התאונה הנכון 8/3/06 והאבחנה המתאימה לפגיעה בה נפגע התובע במועד זה.
12. על פי התיק הרפואי, ביום 14/3/06 ביקר התובע אצל ד"ר מוחמד יחיא ואז נרשם : "תאריך התאונה 6/3/06". בתלונות נרשם: "עדיין רגישות וכאבים מעט אודם. אין הגבלה בתנועות".
עפ"י התיק הרפואי, במועד זה ניתן אישור – תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה מתאריך 6/3/06 ועד 21/3/06.
13. ביום 22/3/06 ביקר התובע אצל ד"ר יחיא בגין תלונות אחרות (כאבי גרון, אודם בלוע) לא התלונן על הפגיעה בידו ולא ביקש הארכת תקופת אי הכושר שהסתיימה.
14. עפ"י חוו"ד ד"ר אנג'ל הנסמכת על התיק הרפואי, ביום 14/3/06 נרשם כי יש רגישות ומעט אודם וכי אין הגבלה בתנועה. אין תיאור פגיעה בסטרוקטורה עמוקה או סיבוך כלשהו לפגיעה.
החלפות חבישה בוצעו ע"י האחות בקופ"ח עד 16/3/06 ולאחר מכן התובע לא קיבל כל טיפול אחר. גם בביקור אצל האורטופד ד"ר פאר לא הומלץ כל טיפול.
15. בניגוד לטענת התובע כי יש להעדיף את הרופאים המטפלים שאינם מומחים "מטעם", הרי שבתיק הרפואי נרשם תחת ביקור 18/6/06 (דף 27 לתיק הרפואי) : "מכתב מרופא אורטופד ד"ר אמין, היה בטיפול פרטי. אישר מנוחה עד 15/5/06". יתכן ורישום זה גם מסביר מדוע הביקור אצל ד"ר פאר אינו מופיע במחשב ומדוע נמסר לתובע מכתב ידני, שלא כמקובל אצל ד"ר פאר.
16. מעדיפים אנו את קביעת ד"ר אנג'ל, מומחה בית הדין, כי יש לאשר תקופת אי כושר בת 3 שבועות מהפגיעה, המתאימה לפציעה ולמהלך הטיפול בה.
קביעת ד"ר פאר על הגבלה בתנועות, אינה מתיישבת עם הרישומים הרפואיים של ד"ר יחיא.
הפסקת הטיפולים ביום 16.3.06 כפי שמציין ד"ר אנג'ל, ואי הארכת תקופת אי הכושר הראשונית שניתנה עד 21/3/06 מתיישבים אף הם עם קביעתו בדבר תקופת אי כושר סבירה של כ – 3 שבועות מהפגיעה.
17. לנוכח הרישום בתיק הרפואי, כי התובע נבדק אצל ד"ר פאר באופן פרטי, אי ההתאמה בממצאים בדבר קיומה של הגבלה בתנועות, העדר רישום ממוחשב של הביקור אצל ד"ר פאר ועדותו כי בד"כ אינו נותן אישורים ידניים כפי שנעשה במקרה זה, איננו מוצאים ליתן עדיפות לתקופת אי הכושר שקבע ד"ר פאר על פני זו של המומחה ד"ר אנג'ל.
18. נוסף על כך, האישור מיום 21/4/06 מנוסח בלשון עבר - "התובע סבל מכאבים"... היה באי כושר" אף על פי שתקופת אי הכושר ניתנת לעוד כ – 3 שבועות קדימה, ומבלי שמצויין כל טיפול עתידי נדרש.
19. לנוכח כל האמור, מעדיפים אנו קביעתו הניטראלית של מומחה בית הדין בחוות דעתו ובתשובות לשאלות ההבהרה, כי יש לאשר תקופת אי כושר של 3 שבועות מהפגיעה.
התביעה מתקבלת על כן באופן חלקי כאמור.
20. הנתבע ישלם לתובע דמי פגיעה כחוק בגין תקופת אי הכושר.
כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 1600 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.
21. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון