לשון הרע נגד חנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא לשון הרע נגד חנות:

.1הולדתה של תביעה זו בכתבה ת/ 4שפורסמה ב- 4.6.93במקומון "עיתון ירושלים", המוצא על ידי הנתבעת 1, במדור "קופה רושמת", שהינו מדור צרכנות.
הכתבה נכתבה על ידי הנתבע מס' 3(להלן - הכתב). הנתבע מס' 2שימש עורך
המקומון בזמן פרסום הכתבה.
הכתבה שכותרתה "באים לקראת הלקוח" עסקה בקורותיה של משפחת קוקה שרכשה
בחנות רהיטים שולחן וכסאות.
הכתבה תארה תקלות שהתגלו במוצרים, ודרך תקונם על ידי החנות. כמו כן הביאה הכתבה את תגובת החנות מפי אחד, אבי גאון, שהסביר את הסיבות לליקויים, וציין את העובדה שהחנות תיקנה את הריהוט על חשבונה, גם כשלא היתה בטוחה שהיא אחראית לקלקול ואף התחייב לתת פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה למשפחה.
הכתבה לכל אורכה נקבה מספר פעמים בשמה של החנות "שיא רהיט" המנוהלת על ידי
התובעת מס' 1(להלן - התובעת) באמצעות התובעים 2ו- 3שהם גם בעלי מניות התובעת, אלא שאין חולק כי האירוע התרחש בחנות אחרת, שהשם "רהיט" מופיע גם בשמה, שאיננה קשורה לתובעת או לבעלי מניותיה.
התובעים פנו מייד אל המקומון ודרשו לפרסם התנצלות בנוסח מסויים ובעמוד הראשון של העיתון. משהוברר להם שתפורסם התנצלות בנוסח אחר במדור הצרכנות, הגישו התובעים תביעתם זו ב-.10.6.93
למחרת פורסמה ההתנצלות נ/ 1במקומון.
.2התובעים טוענים כי הכתבה ת/ 4גרמה להוצאת לשון הרע עליהם, וכי על פי
חוק איסור לשון הרע על הנתבעים לפצותם על נזקיהם שהתובעים צפו שייגרמו, כבר 6ימים לאחר פרסום הכתבה - עת הוגשה התביעה, כאשר לטענתם בדיעבד אכן נגרמו בפועל. הנזקים הם נזקים שנגרמו לשמו הטוב של עסקם, ופגיעה במכירותיהם של התובעים בסמוך לפרסום הכתבה המשמיצה. בנוסף לכך נזקי עוגמת נפש.
.3טענתם העיקרית של הנתבעים בכתב הגנתם היא כי הפרסום אינו מהווה לשון הרע שכן החנות מתוארת באופן חיובי, כעסק הבא לקראת הלקוח, ואחראי לטיב מוצריו.
הנתבעים גם טענו בכתב הגנתם כי עומדות להם כל ההגנות הקבועות בחוק, אם כי לא פרטו את העובדות הרלוונטיות.
עוד טענו הנתבעים כי פרסמו התנצלות באופן בולט ומודגש בעיתון הראשון שיצא לאור לאחר הפרסום נשוא התביעה.
טענה נוספת של הנתבעים היא שלא הוכח כי נגרם נזק עקב הפרסום.
להלן אתייחס לטענות ההגנה של הנתבעים בכתב הגנתם ולאלה שפורטו, בנוסף,
בסיכומיהם.
האם הפרסום מהווה לשון הרע:נ
.4ס' 1לחוק קובע כי:ב
"לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול -
(1)...
(2)...
(3) לפגוע באדם... בעסקו במשלח ידו או במקצועו;
(4)..."
במקרה דנן, הפרסום ייחס אספקת רהיטים שנתגלו בהם פגמים. פגם של אספקת
כסאות שלא על פי ההזמנה, מושב של כסא שנשבר, שולחן שהחל להתנדנד וכאשר הוחזר מתיקון, העבודה לא היתה נקיה, חרף העובדה שהתיקון התמשך מעבר לזמן שהובטח.
אמנם, צויינה העובדה שהחנות תיקנה כל פגם עליו התלונן הקונה, אולם העובדה הבסיסית נותרה בעינה, והיא שסופקו רהיטים שהיו בהם פגמים.
הרושם הכללי המתקבל מקריאת הכתבה הוא שיש פגמים ברהיטים, אם כי יש נכונות לתקן ולפצות.
פרסום על רהיטים שמתגלים בהם פגמים ותיקון שאינו משביע רצון עלול לפגוע בעסקה של החנות, ובכך הוא הופך ללשון הרע עפ"י ההגדרה בס' 1(3) הנ"ל. עובדה היא כי חנות מתחרה המצויה בסמוך לחנות התובעות בחרה לתלות את הכתבה על פתחה (התמונות ת/ 11א' וב').
אמת המידה לקביעת לשון הרע היא אובייקטיבית ולא סובייקטיבית (ראה ע"א
466/83שאהה נ' דרדריאן, פ"ד לט(4) 734בעמ' 740; וכן ע"א 334/89מיכאלי נ'
אלמוג פ"ד מו(5) 555בעמ' 562).
גם אם בעיני מפרסם הכתבה לא נראתה הכתבה כלשון הרע, אמת המידה האובייקטיבית הנדרשת, ותאור הפגמים ברהיטים כפי שהראיתי לעיל, מצביעים על כך שהכתבה מהווה לשון הרע עפ"י ס' 1(3) לחוק.
.5טענת הנתבעים בסיכומיהם היא כי עומדות להם ההגנות המפורטות בסעיף
15(1), (2) ו-(3) לחוק.
לשון הסעיפים הנ"ל היא כדלהלן:ו
" .15במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הסיבות האלו:נ
(1) הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע כאמור בסעיף 3;
(2) היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;
(3) הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הנאשם או הנתבע, של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר;".
טענת הנתבעים בהתייחס לסעיף 15(1) היא כי הכתב לא העלה על דעתו שהוא
כותב על החנות הלא נכונה שכן ביצע בירור טלפוני הן עם הקונה והן עם החנות וכאשר שוחח עם החנות עליה מסרה לו הקונה ושאל לשמה - אישרו את השם. בנסיבות אלה, כך טוענים הנתבעים, הכתב לא ידע ולא חייב היה לדעת על קיום חנות אחרת. עוד טוענים הנתבעים שלא נראה היה מתוכן הכתבה שהמדובר בכתבה שלילית, וכך גם העיד הכתב.
אשר להיות הכתבה "לשון הרע" התייחסתי כבר לעיל. אשר לאי ידיעתו של הכתב על קיום החנות האחרת, הכתב עצמו לא העיד על כך. על פי עדותו מסרה לו הקונה את שם החנות התובעת יחד עם שם המנהל ומספר הטלפון, ולשם הוא התקשר, וכאשר התקשר למספר הטלפון אותו מסרה הקונה ושאל האם זו החנות שיא רהיט, ביקש לדבר עם אבי גאון ואכן שוחח איתו. מכאן שלא סבר שיש בעיה כלל בשם החנות.
.6אינני מקבלת את עדותו של הכתב כמהימנה בענין מסירת שם החנות. אכן, הכתב קיבל מספר טלפון ושם האדם המטפל בענין, אולם כנראה שם החנות לא נמסר בבירור, והוא לא בדק די הצורך את השם. אין ספק בעיני שאם מקור הטעות בשם היתה בקונה המתלוננת, היה הדבר נכתב מיד בכתב ההגנה, במפורש, שכן יש לזכור שכתב התביעה הוגש מיד לאחר הפרסום, וכתב ההגנה הוגש פחות מ- 30יום לאחר כתב התביעה. אכן, כנראה שמדובר בחנות בעלת שם דומה, בה מופיע השם "רהיט", דבר העשוי לבלבל. המדובר במדור בענייני צרכנות, וכתב בענין צרכנות צריך לדעת ששם החנות הוא החשוב ביותר. מכאן שעליו לבדוק בזהירות באיזו חנות מדובר.
.7הפרסום, אם היה מתאים לשם החנות, אכן מהווה ידיעה צרכנית שניתן להביאה בעיתון, ואין בה מוגזמות והיא כתבה מאוזנת, אולם במקרה זה מדובר בפרסום שאינו אמת שכן שם החנות אינו נכון.
מדובר בחנות הקיימת שנים, מפורסמת באמצעות העיתון פרסומים מסחריים, ואין לומר שהכתב לא היה יכול לדעת על קיומה. נהפוך הוא. בהיותו כתב במדור צרכנות עליו להיות מודע לשמות חנויות רהיטים (ראה בענין זה ע"א 354/76עזבון מנדל שרף ז"ל נ' שירותי ייעוץ כלכלי בע"מ, פ"ד לה(4) 169בעמ' 173-174). על הכתב היה לנקוט באמצעים סבירים להווכח שאכן שם החנות נכון, ולעניין זה אין להסתפק בבירור טלפוני גרידא. לא היה כל קושי לקבל מהקונה חשבונית או קבלה או מכתב ממנו עולה שם החנות בדייקנות. תוצאת האמור לעיל היא שלא הוכחה הגנה כל שהיא מכוחה ניתן לפטור את הנתבעים מתביעתם.
לא ראיתי לדון בטענת הנתבעים כי עומדת להם ההגנה שבס' 15(2) או 15(3).
ההגנה אינה חלה על פרסום שמה של חנות שלא קשורה לענין במסגרת כתבת צרכנות על
מחדליה של חנות אחרת.
הנזק:ב
.8הנתבעים טענו כי בחודשיים שלאחר הפרסום חלה ירידה דרסטית במכירות החנות והם נאלצו לפרסם פרסומים מיוחדים. להוכחת הירידה במכירות הביאו הנתבעים דו"חות מע"מ ומס הכנסה אודות מחזור המכירות, מהם ניתן לראות, לטענתם, כי בחודשים יוני ויולי 93' היתה ירידה במכירות החנות.
אינני מוכנה לקבל את דו"חות מס הכנסה ודו"חות מע"מ כראיה כל שהיא לירידה במכירות. לא הוצג בפני דו"ח רווח והפסד, וגם לא באה עדות כל שהיא לפי איזו שיטה חשבונאית נרשמות המכירות. לכאורה, על פי המסמכים שהוצגו בפני, חודשים יוני ויולי היו חודשים שהסכומים המצויינים בהם נמוכים יחסית מכל החודשים האחרים. וגם זאת, אין התאמה בין ההכנסות לפי דו"ח מס הכנסה ובין העסקאות לפי דו"חות מע"מ. כל האמור משכנעני שאין להסתמך על הנתונים הכספיים שנמסרו במסמכים כדי להראות שחלה ירידה כל שהיא בהכנסות התובעת בעקבות הפרסום.
.9לטענת הנתבעים עומדות להם ההקלות המפורטות בס' 19(2), (3) ו-(4).
נראה לי במקרה דנן כי יש להתחשב בהעדר הכוונה לפגוע ובהתנצלות שפורסמה. נראה לי כי ההתנצלות שפורסמה, אם כי לא הופיעה בדיוק באותו מקום בעמוד בו הופיעה הכתבה עצמה, מודגשת דיה, והופיעה באותו מדובר בו התפרסמה הכתבה, ובגליון הבא שיצא לאחר פרסום הכתבה.
.10בהתחשב בכך שקבעתי לעיל כי לא הוכחה ירידה בהכנסות התובעת כתוצאה מהפרסום, אלא מדובר בנזק כללי לשם הטוב, ובהתחשב בהקלות דלעיל, אני קובעת את סכום הפיצוי שעל הנתבעים לשלם, לסך -.000, 25ש"ח נכון ליום פסה"ד.
אני מחייבת את הנתבעים בשכ"ט עו"ד בסך -.750, 3ש"ח ומע"מ על סכום זה,
ובאגרה מחושבת על סך -.000, 25ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. לשון הרע במכתב

 2. ערעור לשון הרע

 3. לשון הרע פלילי

 4. לשון הרע בתצהיר

 5. לשון הרע נגד זמרת

 6. לשון הרע בכרוזים

 7. לשון הרע נגד חנות

 8. פרסום מותר לשון הרע

 9. לשון הרע בבית כנסת

 10. פיצויים על לשון הרע

 11. לשון הרע בין שכנים

 12. לשון הרע בהליך משפטי

 13. לשון הרע בכנס מפלגה

 14. לשון הרע בתיק הרפואי

 15. לשון הרע בזמן בחירות

 16. לשון הרע במכתב פנימי

 17. לשון הרע במהלך בוררות

 18. פרסום תיקון לשון הרע

 19. לשון הרע בכרוז בחירות

 20. לשון הרע בחברה הבדואית

 21. בוררות בתביעת לשון הרע

 22. לשון הרע הכפשה במקומון

 23. פרסום לשון הרע נגד חברה

 24. לשון הרע נגד שחקן כדורסל

 25. הגנות מוחלטות בלשון הרע

 26. לשון הרע ידיעות אחרונות

 27. לשון הרע בבית הדין הרבני

 28. תביעת לשון הרע נגד שופט

 29. הגנה מוחלטת בחוק לשון הרע

 30. ערעור על פסק דין לשון הרע

 31. לשון הרע בהליכים משפטיים

 32. לשון הרע במהלך ישיבת מליאה

 33. פרסומים הדדיים של לשון הרע

 34. תביעת לשון הרע במהלך שבעה

 35. תביעת לשון הרע בין רופאים

 36. לשון הרע במהלך דיון ציבורי

 37. כתבה אינפורמטיבית לשון הרע

 38. לשון הרע דו''ח מבקר המדינה

 39. תביעת לשון הרע נגד ערוץ 10

 40. לשון הרע תוך כדי דיון משפטי

 41. פרסום לשון הרע על איש ציבור

 42. הוצאת לשון הרע נגד עורך דין

 43. דחיית תביעה על הסף לשון הרע

 44. פרסום לשון הרע נגד ראש העיר

 45. פרסום הגשת תלונה - לשון הרע

 46. לשון הרע תוך כדי דיון שיפוטי

 47. לשון הרע בראיון עם פקידת סעד

 48. לשון הרע במכתב תלונה נגד עובד

 49. לשון הרע ''נרמז'' בין השורות

 50. האם תלונה בכתב מהווה לשון הרע

 51. לשון הרע בתגובה למכתב לשון הרע

 52. ההבדל בין סאטירה לבין לשון הרע

 53. האם מכתב ביקורת מהווה לשון הרע

 54. האם יצירה ספרותית מהווה לשון הרע

 55. תביעת לשון הרע נגד מנהל בית ספר

 56. האם ביקורת מסעדות מהווה לשון הרע

 57. תביעה של רון קופמן בגין לשון הרע

 58. ביקורת לגיטימית לא מהווה לשון הרע

 59. תביעה נגד אמנון לוי בגין לשון הרע

 60. תביעת לשון הרע נגד מבקר על חוות דעת

 61. תביעה של הורים נגד לשון הרע נגד בנם

 62. תביעה לפרסום התנצלות בגין לשון הרע

 63. ערעור על פיצוי נמוך בתביעת לשון הרע

 64. תביעה נגד עורך מקומון בגין לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע של עורך דין נגד לקוח

 66. לשון הרע בדיון משפטי לאחר שהשופט קם

 67. האם גילוי על תיק פלילי מהווה לשון הרע

 68. חסינות ראש מועצה מפני תביעת לשון הרע

 69. האם פרסום צ'ק ללא כיסוי מהווה לשון הרע

 70. האם הכינוי ''יודנראט'' מהווה לשון הרע

 71. תביעת לשון הרע בגלל תלונה על עורך דין

 72. תביעת לשון הרע בגין העברת מידע על חשבון

 73. האם תלונה נגד עורך דין ללשכה מהווה לשון הרע

 74. תליית מודעה בכניסה לבניין - תביעת לשון הרע

 75. תביעה של לקוח על הוצאת לשון הרע נגד עורך דינו

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון