מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכרה במחלת העור כתאונת עבודה / מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי:

1. בתביעה זו עותר התובע להכיר במחלת העור ממנה הוא סובל, סדקים, חתכים בעור, וקושי בתנועות פרקים, CONTACT DERMATITIS IRRITANT , כ-"מחלת מקצוע", ו/או כפגיעה בעבודה, כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") שנגרמה על דרך המיקרוטראומה.

2. בהחלטה מיום 22/4/10, המהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה (להלן: "ההחלטה"), קבענו את העובדות בתיק, ומינינו את פרופ' וולף רוני, כמומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין. המומחה התבקש לחוות את דעתו בשאלה הרפואית ובשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודת התובע בחשיפה לחומרים כמתואר בעובדות, לבין המחלה ממנה סובל התובע.

3. כב' המומחה ובחוות דעתו מיום 16/8/10 קבע, בין היתר, כדלקמן:

"...מדובר בגבר העובד למעלה 30 שנים כמסגר/נשק. בהמלך עבודתו התפתחה אצלו דלקת עור בכפות ידיו, שהוגדרה כדלקת עור ממגע, דהיינו דלקת עור הנגרמת ממגע של העור עם חומרים מבחוץ...
מחלתו של התובע היא קרו בלוודאי מהסוג של irritant contact dermatitis, וזאת ע"פ הטסטים, שהיו שליליים.
הצרוף של עבודה עם חומרים הידועים כחריפים ופוגעים בעור (כמעט כל החומרים עמם הוא בא במגע), והתפתחות דלקת עור ממגע במקום המגע עם החומרים, הופכת את הסבירות לקשר סיבתי רפואי בין עבודתו של התובע לבין מחלת העור שלו לגבוהה. "ניסיון העבודה" החיובי דהיינו שיפור במצה הפריחה בעת שלא עבד בחופשים, מחזקת את הקשר הנסיבתי בין מחלתו לבין תנאי עבודתו, ומתוך כך גם את הקשר הסיבתי רפואי.

באשר לשאלה הנוגעת לתקופת אי כושר, שניתנה לתובע. בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה מומלץ על 5 ימים בלבד. בתיעוד של רופא תעסוקה אין אזכור למחלת העור. אין גם רישומים מפורטים של ביקורים אצל רופא עור משנת 2001 ואילך. לפיכך, לא אוכל לחוות דעתי בהקשר זה."
 
 
4. בעקבות חווה"ד הנ"ל הגישה ב"כ הנתבע בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה לה התנגד ב"כ התובע.
בהחלטה מיום 1/12/10 החלטנו להיענות חלקית לבקשה, באופן שהועברו למומחה חלק מהשאלות בלבד.

5. ביום 26/12/10 השיב כב' המומחה לשאלות שהועברו אליו, כדלקמן:

"א. תופעה זו של התפתחות דלקת עור ממגע, או מחלות רבות אחרות אחרי שנים של עבודה באותם התנאים איננה תופעה נדירה ובוודאי, שאיננה תופעה בלתי מוכרת. למעשה רוב דלקות העור למגע מתפתחות אחרי זמן של מגע עם החומרים האחראיים לדלקת. העור הסובל במשך זמן מפגיעות חוזרות ונשנות, מצליח לתקן חלקית או באופן מלא את הנזק, עד אשר מנגנוני התיקון "מתעייפים" והנזקים, שבתחילה לא הורגשו ולא נראו מתחילים להתחלות ואם הגורם אינו נפסק המחלה תלך ותחריף במשך הזמן.
ב. מסכים בהחלט. ברוב (אם כי ממש לא בכול) במקרים, הפסקת הגורם תביא להעלמות הדלקת, אם כי בדרך כלל העור לא משתקם את עצמו לגמרי, וחזרה לעבודה, או לעבודה אחרת עם חומרים מגרים תגרום לחזרתה של המחלה".

6. בהחלטה מיום 28/12/10 הועברה חוו"ד לעיון ב"כ הצדדים, וב"כ הנתבע התבקשה להודיע תוך 14 יום, האם לאור חוו"ד המומחה, הנתבע עדיין עומד על דחיית התביעה. במידה וכן, נקבעו מועדים להגשת סיכומם בכתב מטעם הצדדים.

7. ביום 13/2/11 הגיש ב"כ התובע את סיכומיו ועיקר טענותיו היו כי על בסיס חוו"ד המומחה מטעם בית הדין יש להכיר במחלת העור של התובע כמחלת מקצוע ולחילופין כמחלה שנגרמה על דרך המיקרו טראומה, ולחייב את הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד התובע.

8. ביום 15/3/11 הגישה ב"כ הנתבע את סיכומיה בהם טענה בעיקר כי, לפי קביעת המומחה של בית הדין, כי ברוב המקרים הפסקת הגורם (החשיפה והשימוש בחומרים), תביא להעלמת הדלקת, ולפי דעת רופא המוסד לפיה, כיום אין נזק בידי התובע, המסקנה צריכה להיות כי לכל היותר, מדובר בהשפעה זמנית וחולפת של תנאי העבודה על מצבו של התובע, שבנסיבות העניין אינה מקימה את הקשר הסיבתי, הרפואי והמשפטי הנדרש.
עוד טענה ב"כ הנתבע, כי המומחה אמנם ייחס את מחלת העור בסבירות גבוהה לחשיפה לחומרים בעבדותו של התובע, אך קביעתו זו עדיין עניין של סבירות שהינה בגדר השערה שאף היא אינה מקימה את הקשר הסיבתי הנדרש.

דיון והכרעה
9. משקבע המומחה מטעם בית הדין כי, צרוף של עבודה עם חומרים הידועים כחריפים ופוגעים בעור, כאשר כמעט כל החומרים עמם בא התובע במגע הם כאלה, ושל התפתחות דלקת עור ממגע במקום המגע עם החומרים, הופכת את הסבירות לקשר סיבתי רפואי בין תנאי עבודתו של התובע לבין מחלת העור שלו לגבוהה,
ומשקבע כי "ניסיון העבודה" החיובי, דהיינו שיפור במצב הפריחה בזמן שהתובע לא עבד ושהה בחופשה, מחזקת את הקשר הסיבתי בין מחלתו לבין תנאי עבודתו, ומתוך כך גם את הקשר הסיבתי רפואי.
ומשקבע כי ברוב המקרים, אם כי ממש לא בכולם, הפסקת הגורם תביא להעלמות הדלקת,
ומשקבע כי בדרך כלל העור לא משקם את עצמו לגמרי, כך שחזרה לעבודה, או לעבודה אחרת עם חומרים מגרים תגרום לחזרתה של המחלה,
ומשקבע כי לתובע ניתנו 5 ימים אי כושר בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה,

- הרי די בקביעות אלו כדי להוכיח, מחד, את הקשר הסיבתי הרפואי הנדרש בין תנאי עבודת התובע בחשיפה לשמנים, מסירי חלודה ושמן הידראולי, דלקים, מדללי צבע, ממיסים, ספירט, סבונם ודבקים, לבין מחלת העור שאובחנה אצלו, ומאידך את הנזק שחשיפה זו גרמה לו.

10. בניגוד לעמדת ב"כ הנתבע, לטעמנו, חוו"ד המומחה הינה ברורה, מפורטת ומנומקת, והסבירות של הקשר הסיבתי הרפואי עליה מדבר המומחה, אינה בגדר השערה כנטען ע"י ב"כ הנתבע, אלא מהווה בנסיבות העניין דעה המבוססת על ידע וניסיון רפואי ומקצועי של המומחה.

11. טענתה הנוספת של ב"כ הנתבע לפיה, יש לדחות את התביעה לאור עמדת רופא הנתבע שלדעתו, אין כיום נזק בידי התובע, דינה להידחות, משום שבית הדין נוטה לתת משקל יתר לדעת המומחה מטעמו, שבנסיבות המקרה אף קבע כי רק ברוב המקרים וממש לא בכולם, הפסקת הגורם תביא להעלמות הדלקת, וכי בדרך כלל העור לא משקם את עצמו לגמרי, וכי עם חזרת החשיפה/ השימוש בחומרים, חוזרת המחלה.

משכך, אין בטענה הנוספת הנ"ל כדי להוות נימוק המצדיק סטייה מחוו"ד המומחה של בית הדין.

12. על סמך כל האמור לעיל, ומשהוברר כי עקב תנאי עבודת התובע בחשיפה לחומרים שונים, הוא פיתח מחלת עור מסוג irritant contact dermatitis , בידיו, הרי על אף העובדה שמחלה זו במהותה עשויה להיות במצב "רדום" לאחר הפסקת החשיפה לחומרים המחוללים, ועד לחשיפה מחדש, ונוכח האמור בחוות דעת המומחה מטעם בית הדין, שלא נסתרה ועל בסיס האמור בה, החלטנו להכיר במחלה זו אצל התובע כמחלת מקצוע בהתאם לפריט 25 לחלק א' בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד- 1954, ו/או כפגיעה בעבודה כמשמעה בחוק, שנגרמה על דרך המיקרו טראומה.

סוף דבר
13. התביעה מתקבלת כנ"ל.
כמו כן על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד התובע בסך כולל של 4,500 ₪, תוך 30 יום, אחרת יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.


14. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון