מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין:


1. מדובר בעתירה של המבקשת ליתן צו מניעה האוסר על המשיבים 1 - 4 להתקשר עם משיבה 5 הסכם לביצוע עבודות להקמת אספקת קולחים דרומי, ולקבוע כי מבקשת 1 הינה הזוכה במכרז שפורסם בענין זה, ובה במידה שיוחלט על פיצול העבודות נשוא המכרז - לקבוע כי המבקשות הן הזוכות בביצוע העבודות.
לחלופין - לקבוע כי המכרז בטל, ולהורות למשיבים 1 - 4 לפרסם מכרז חדש.


בתאריך 23.9.01 הוחלט במעמד צד אחד להורות למשיבים שלא להתקשר בהסכם עם משיבה 5, ולהימנע מלהתחיל בביצוע העבודות.

2. להלן עיקרי העובדות הנוגעות לענין:

א. ביחס לעבודות נשוא הדיון, פורסמה הודעה של המושבים ערוגות, ינון וכפר הרי"ף, באמצעות אגודת המים חפץ חיים, בדבר מכרז לביצוע הנחת צנרת ראשית להשקיה בקולחין, בה הודיעה אגודת המים חפץ חיים על קבלת הצעות קבלנים לביצוע העבודה.
על פי ההצעה רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי סיווג 400 סימול ב-2 לפחות, ונקבע שיש השתתפות חובה בסיור קבלנים שיתקיים ביום 2.1.01 בשעה 14: 00, וכן שיש לצרף ערבות בנקאית בסך 80,000 ש"ח.

ב. בסיור הקבלנים השתתפו מספר חברות, ביניהן נציג של המבקשות.
כמו כן, השתתף מר סמי דראושה המשמש כמנהל גם בחברת מי העמק, וגם במשיבה 5, אך במכתב של המהנדס רן ברז'יק, למאיר ברוקנטל, מרכז המכרז, נרשמה השתתפות של סמי דראושה כנציג של חברת מי העמק בע"מ.נ
לטענת משיבה 5 ההשתתפות של סמי דראושה במכרז היתה כנציג שלה, בעוד שהרישום, שנעשה על ידי משיבה 1, שסמי דראושה השתתף במכרז כנציג של מי העמק, נעשה בטעות, הואיל ודראושה חשב שמדובר בהגשת הצעה בלבד ובעבודה קטנה.
בעקבות פניה טלפונית של נציגי המבקשות אל מרכז המכרז, מאיר ברוקנטל, נמסר להם בפקס' מיום 7.8.01, כי הערבות שיש לתת הינה לתקופה של 90 יום.
מאידך גיסא, כאשר נציג של משיבה 5 פנה בענין זה למרכז המכרז, מר מאיר ברוקנטל, בטרם הגיש את הצעת משיבה 5, נאמר לו שתקופת הערבות הינה ל-60 יום.
בענין זה היתה טעות מצד מרכז המכרז, בכך שמסר למבקשות ולמשיבה 5 הודעות סותרות ביחס לתקופת הערבות.
עם פתיחת מעטפות המכרז, הוברר כי הצעת משיבה 5 היתה הזולה ביותר, והיא הוכרזה כזוכה במכרז.

3. לטענת המבקשות, לא היה מקום לקבוע את משיבה 5 כזוכה במכרז, הואיל ולא היתה השתתפות תקינה מצידה בסיור הקבלנים שלגביו היתה השתתפות חובה, כאמור בהודעה בה פורסם המכרז, וכן משום שהערבות שהוגשה על ידיה היתה לתקופה של 60 יום, בניגוד להודעה שנמסרה למבקשות על ידי מרכז המכרז, שתקופת הערבות הינה ל-90 יום.

4. לטענת המשיבות:

א. לא היה פגם חוקי בהכרזת משיבה 5 כזוכה. הפגם באופן רישום ההשתתפות של
סמי דראושה כנציג של חברת מי העמק אינו פגם מהותי. ביחס לתקופת הערבות אין מדובר בתנאי במכרז, שנכלל בהודעה בה פורסם המכרז, ומדובר בטעות במידע שנמסר על ידי מרכז המכרז, ומכל מקום אין מדובר בפגם מהותי, שהרי פתיחת מעטפות המכרז וההכרזה על הזוכה במכרז נעשו תוך פחות מ-60 יום מיום הגשת ההצעות.

ב. אין מדובר במכרז כלל, ולחלופין אין מדובר במכרז של גוף ציבורי אליו מתייחס חוק בתי המשפט לענינים המנהליים, התש"ס - 2000, ועל כן אין בית משפט זה, בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים, מוסמך לדון בעתירה.
גם מבחינת העילות להתערבות שיפוטית, אין מדובר בגוף ציבורי עליו חלים כללי המכרז המתיחסים לגופים ציבוריים.

5. בתשובה לטענה האחרונה, ביקש ב"כ המבקשות, כי בה במידה שייקבע שאין בית משפט זה מוסמך לדון בענין בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים, ניתן וראוי שבית משפט זה ייזקק לבקשה במסגרת סמכות הרגילה כבית משפט מחוזי.
ביחס לעילות ההתערבות , יש בפגמים הנטענים כדי לאפשר ולהצדיק התערבות בהחלטת המשיבות 1 - 4, הן בהתאם לכללי המכרז החלים גם על גופים פרטיים והן לאור אופיים הציבורי או הדו מהותי של משיבות 1 - 4, שהן אגודות שיתופיות חקלאיות, כאשר העבודות נשוא המכרז מתוקצבות על ידי רשויות המדינה, וכפופות לפיקוח של נציבות המים.

6. ביחס לשאלת הסמכות, נראה לי שאף שאין מדובר במכרז של רשויות המנויות בסעיף 5 לתוספת הראשונה של חוק בתי המשפט לענינים מנהליים, שלגביו מוסמך בית משפט זה לדון בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים בהליך של עתירה מנהלית, ניתן וראוי להיזקק לכך במסגרת הסמכות הרגילה של בית המשפט המחוזי.
אכן ההליכים שונים מבחינת סדרי הדין, אך אין מדובר בהבדלים מהותיים.
המבקשות ביקשו בעתירה להיזקק לבקשה גם במסגרת הסמכות הכללית של בית המשפט המחוזי, ובנסיבות הענין ניתן וראוי לעשות כן, במיוחד לאור העובדה שלא היתה כל מחלוקת עובדתית בין הצדדים שחייבה חקירה נגדית של המצהירים או שמיעת ראיות נוספות, ולא היתה הצדקה בנסיבות הענין לפיצול הדיון לשני הליכים נפרדים.
גם ביחס לעילות ההתערבות, נראה לי שהטענות הנטענות הנוגעות לפגיעה בעקרונות המכרז, הנוגעות לעקרון השוויון בין המשתתפים במכרז והצורך להקפיד על קיום התנאים המוקדמים של המכרז, חלים בהדגשים שונים גם על מכרזים פרטיים וגם על מכרזים ציבוריים, או מכרזים של גופים דו-מהותיים, כמו המבקשות, ובנסיבות הענין, נראה לי שאין עילה להתערבות שיפוטית בהחלטות המשיבות 1 - 4, הן על פי אמות המידה מתייחסות לגופים ולמכרזים ציבוריים, והן על פי אמות המידה המתייחסות למכרזים וגופים פרטיים או דו מהותיים.

בנסיבות הענין, הפגם המתיחס לכך שסמי דראושה נרשם כנציג של חברת מי העמק ולא כנציג של משיבה 5, אינו פגם מהותי שחייב את פסילתה של משיבה 5.ב
טענת המבקשות שלו ידעו שמשיבה 5 משתתפת במכרז היו מגישים הצעות אחרות, לא הוכחה די הצורך, ובנסיבות הענין, נראה לי שמטרתה העיקרית של ההשתתפות בסיור הקבלנים היתה להכיר את תנאי השטח הנוגעים לעבודות נשוא המכרז, ולא ניתן לקבוע באופן סביר בנסיבות הענין כי טיב ההצעה של המבקשות הושפע מהטעות האמורה.
גם ביחס לערבות - לא נקבעה בתנאי המכרז תקופת הערבות, ולא ניתן לבוא בטרוניה למשיבה 5 על כך שהגישה ערבות לתקופה של 60 יום, כאשר היא פעלה בענין זה על פי המידע שנמסר לה על ידי מרכז המכרז, בעוד שהתקופה של 90 יום שנמסרה בטעות למבקשות לא נכללה בתנאי המכרז שפורסמו.
בנסיבות הענין, נראה לי במכלול השיקולים, שהשיקול שנשקל על ידי המשיבות 1 - 4, להעדיף את הצעתה של משיבה 5 שהיתה זולה באופן משמעותי מהצעת המבקשות היה סביר, ואינו לוקה בפגם מהותי המחייב ומצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה.

7. לאור האמור, אני דוחה את העתירה, ואני מחייב את המבקשות לשלם למשיבות 1 - 4 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7500 ש"ח בתוספת מע"מ, ולמשיבה 5 הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 7500 ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון