נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל:

המשיבה מס' 1, עוסקת בתובלה ובבעלותה כלי רכב המשמשים להובלת משאות.
ב- 19.3.89תפס המוציא לפועל משאית וולבו של החברה, במסגרת תיק הוצל"פ שהתנהל נגדה. המשאית אוחסנה במחסן של המשיבה מס' 2בנצרת, שנועד לאיחסון מעוקלים על ידי ההוצאה לפועל, על פי הסכם עם הנהלת בתי המשפט.
ב- 11.4.89הורה יו"ר ההוצאה לפועל על שחרור המשאית, אולם בפועל שוחררה ב-
27.4.89התברר כי בעת היותה מעוכבת בחצרי המשיבה מס' 2, אירעה פירצה במקום וחלקים מהמשאית פורקו ונגנבו, ביניהם הגלגלים האחוריים. המשאית הוחזרה למצב תקין ונמסרה לבעליה רק --4.5.89
המשיבה מס' 1הגישה תביעה כספית לפיצויים נגד החברה שניהלה את המקום האיחסון של מעוקלים מטעם המוציא לפועל, המשיבה מס' 2מדינת ישראל- ההוצאה לפועל, המשיבה מס' .3נפתחו הליכי צד ג' נגד מי שהיה אחראי לגרירת המשאית אל מחסני המשיבה מס' 2- מר עונאללה נואף, המשיב מס'
4, (משיב פורמלי) ובין הנתבעים לבין עצמם. הדיון בתובענה ובהליכי צד ג' (1),
(2), (3) נשמע בצוותא חדא.
בית המשפט קמא, (כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל) קיבל את התביעה וחייב את המשיבים 1, 2ו- 3בתשלום פיצויי נזיקין ביחד ולחוד, בגין הנזק שארע למשאית בחצרים שבהם אוחסנה. כמו כן חילק את האשם בין המעוולים כלפי בעלת המשאית (המשיבה מס' 1) וביחסים הפנימיים שביניהם, בהתחשב בהסכם השיפוי, על פי הסמכות הנתונה לו בסעיפים 83ו- 84לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].
פסק דין מכח תקנה 160(ד):ב
החברה המבטחת את החצרים של המשיבה מס' 2מערערת על פסק הדין.
בראשית היא מלינה על כך כי המשיבה מס' 2לא הגישה סיכומים במועד שנקבע לשם כך, אולם בית משפט קמא לא מצא לנכון לעשות שימוש בתקנה 160(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, וליתן נגדה פסק דין על פי הנטען כנגדה בכתב הטענות של המערערת. דהיינו, לקבוע כי המערערת לא ביטחה, במסגרת פוליסת הביטוח שהוציאה למשיבה מס' 2, את החצרים שבהם ארע הנזק נשוא התובענה.
טענה זו אין בידנו לקבלה. המשיבה מס' 2התייצבה לדיון, הביאה עדים
ובהתנהגותה במהלך המשפט לא היה משום זילזול.
המדיניות השיפוטית הראויה להפעלת הסנקציה החמורה שבתקנה 160(ד), הינה
שימוש במשורה, במקרים של הזנחה וזילזול במילוי חובותיו כלפי בית המשפט וכלפי
יריבו.
(ראה לעניין זה רע"א 442/89א' עלאדין ואח' נ' מדינת ישראל פד"י מג (3),
824, 825-ד:ו בר"ע 82/72אורן נ' מיכאל ואח' פד"י כו (1), 772, 773:נ דר' י.
זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה חמישית, 1988,
סעיף 415בעמ' 472:ב וכן דר' א' וינוגרד, תקנות סדר הדין האזרחי, הוצ' הלכות, בעמ' 325וא' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שלישית מעודכנת, 1994, בעמ' 281).
"הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר מינן. הפרוצדורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל הדין האחר,... לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה."
(ע"א 189/66עזיז ששון נ' קדמה בע"מ פד"י כ (3), 477, 479)
כב' השופטת דר' ד' פלפל סרבה להעמיד את המשיבה מס' 2כבעל דין שלא התייצב לדיון (תקנה 157) ולהתעלם ממשכת הראיות של המשיבה ומהחובה לשפוט על פיהן, משפט הצדק. וודאי שלא נתערב בשיקול דעתה.
תחולת הפוליסה:ו
לא מצאנו מקום להתערב בקביעתה העובדתית של הערכאה הדיונית, כי מסמכי
הפוליסה, שבהם הופיע החריג המוציא את החצר, שבה נהגה המשיבה מס' 2לאחסן
מעוקלים, מתחולת הפוליסה. מה עוד שהחצר מופיעה ברשימת החצרים שלגביהם נתבקש הביטוח, בכתב יד, ברישא להצעה לביטוח מושלם לעסק (נ/1) "אזור תעשיה ג' בנין 2/1688+ 1ו+חצר פתוחה".
בית המשפט העליון עמד על חשיבותן של מילים בכתב יד, שהוספו לטקסט מודפס, בפרשת משה צ'יטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון בישראל בע"מ
מיום 28.12.94, (ע"א 1560/90טרם פורסם).
"ההלכה העובדתית היא כי הכיתוב בכתב ביד משקף בדיוק רב יותר את כוונתו האותנטית של מושך השטר" (עמ' 16לפסק דין).
הדברים נאמרו בהקשר לכיתוב על פני שטר, אך הם נכונים לפרשנות מסמך חוזי,
שכן לשטר שני פנים, השטרי והחוזי (א' ברק, מהותי של שטר (ירושלים, 1974),
32).
זאת ועוד:נ בתיאור שבהצעת הביטוח, לגבי העסק המוצע לביטוח נכתב:ב "מחסני
ההוצאה לפועל במחוז הצפון למעוקלים". דהיינו, החצרים המשמשים לאיכסון המעוקלים. ההגיון הכלכלי התומך בקביעתה של השופטת מחייב ביטוח כל אתר ואתר המשמש למטרת איכסון. אין זה מתקבל על הדעת כי מנהל המשיבה היה נותן את הסכמתו להוצאת החצר הפתוחה מכלל תחולת הפוליסה, שהרי גם בה אוחסנו מעוקלים.
בנסיבות אלה הוחלה בצדק הלכת ע"א 846/76עטיה נ' אררט חברה לביטוח בע"מ
ואח' פד"י לא (2), 780, 782, לפיה חלה הפוליסה על המוסכם בהצעת הביטוח.
מסקנה זו מייתרת הדיון בשאלת תוקפו של החריג והאם ניסוחו במסמכי הפוליסה
עולה בקנה אחד עם הוראות הסעיף 3לחוק חוזה הביטוח התשמ"א -.1981
לא מצאנו ממש בטענה בדבר אי סימטריה בחלוקת הנזק שבין המעוולים, על פי
הודעות צד ג'.
התוצאה הינה כי הערעור נדחה ופסק הדין יעמוד, למעט חיוב המערערת בהוצאות
המשיבה מס' 2, אשר לא הגישה סיכומיה בכתב, ומשום כך לא היה מקום, לזכותה
בהוצאות. החיוב בהוצאותיה של המשיבה מס' 2בפסק הדין נשוא הערעור מתבטל ואנו
מורים על השבתו, בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כדין, מיום גבייתו ועד להשבה בפועל.
המערערת תישא בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בסך - 000, 5ש"ח בצירוף מע"מ לכ"א
מהמשיבים 1ו-3,בצרוף הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת של % 5לשנה, מהיום ועד לפרעון.
הערבות שהופקדה תועבר לידי ב"כ המשיבים 1ו-3לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון