ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר:

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגן הנשיאה י' זפט) בה"פ 39941-10-10 בו דחה בית המשפט בקשה לביטול פסק בורר והחזיר את פסק הבוררות לבורר לצורך השלמתו.

רקע
1. הצדדים בענייננו חברו במיזם משותף במסגרתו הקימו חברה בבעלות משותפת אשר רכשה את כלל הפעילות והזכויות של המותג "נאוטיקה" (Nautica) בישראל מחברה פרטית שבבעלות מר חיים סקאל. בהסכם שהסדיר את הקמת החברה ואת אופן הפעלתה, נקבע גם אופן ההתחשבנות בין הצדדים, שתעשה על בסיס הרווח הממוצע לשנים 2008-2007 (להלן: ההסכם). 

2. בין הצדדים התגלעה מחלוקת באשר לפרשנות המונח "הריווח הממוצע לשנים 2007 ו-2008 לאחר מס" שנקבע בהסכם. מחלוקת זו הועברה בהסכמה להכרעת בורר, עו"ד דוד חודק. ביום 18.8.2010 ניתן פסק בוררות המחייב את המבקשת לשלם למשיבה סך של 558,900 ש"ח, שהם 45% מסך תביעתה של המשיבה.
ההליך לפני בית המשפט המחוזי
3. המבקשת הגישה בקשה לביטול פסק הבוררות מטעמים של חריגת הבורר מסמכותו, אי הכרעה במחלוקת שנמסרה לבורר והעדרה של הנמקה בפסק הבוררות, לפי סעיפים 24(3), 24(5) ו-24(6) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות). לטענת המבקשת, הבורר פסק על דרך הפשרה על אף שלא הוסמך לכך, ובניגוד לגילוי דעת מפורש של הצדדים על כך שאינם חפצים בפסיקה על דרך הפשרה, בהשמיטם מהסכם הבוררות תניה המתירה לבורר לפסוק באופן זה. לגישת המבקשת המחלוקת בין הצדדים, כפי שהוגדרה על ידם, הינה מחלוקת בינארית, בין שתי עמדות קוטביות, כך שפסיקת הבורר כי עליה לשלם למשיבה 45% מהסכום הנתבע אינה יכולה להיות אלא פסיקה על דרך הפשרה. זאת ועוד, המבקשת מפנה לאמירות הבורר בפסק הבוררות המלמדות לגישתה על כך שהבורר פסק, הלכה למעשה, על דרך הפשרה. המבקשת טענה כי בעשותו כן, חרג הבורר מסמכותו ולא הכריע בעניינים שנמסרו להכרעתו. עוד נטען כי הבורר לא נימק את פסקו, על אף שהיה מחויב לעשות כן, ואף מטעם זה נתבקש ביטול הפסק. בעניין זה הוסיפה המבקשת וטענה כי אין להחזיר את פסק הבוררות לבורר מאחר שלטענתה, לאחר מתן הפסק, שוחח הבורר עם נציג מטעם המשיבה בעניין כוונתה של המבקשת להגיש בקשה לביטול פסק הבוררות, ובמסגרת שיחה זו ניסה הבורר להוכיח לנציג המשיבה כי צדק בהכרעתו.

4. בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגן הנשיאה י' זפט) דחה את טענת המבקשת בדבר הפסיקה על דרך הפשרה וקבע כי טענה זו נסמכת על סברה ואינה מעוגנת בלשון פסק הבוררות. באשר לטענה לפיה ניתן ללמוד על פסיקת הבורר על דרך הפשרה נוכח הפסיקה היחסית (45% מסך התביעה של המשיבה), כאשר המחלוקת שהוצבה לפתחו הייתה בינארית, קבע בית המשפט כי לכל היותר מדובר בטעות שאינה מקימה עילה להתערבות בפסק בוררות.

5. לעומת זאת, בעניין העדר ההנמקה, קיבל בית המשפט את טענת המבקשת וקבע כי פסק הבורר יוחזר לבורר על מנת שינמקו כנדרש. בית המשפט המחוזי דחה את טענת המבקשת לפיה אין להחזיר את הפסק לבורר נוכח שיחתו עם נציג המשיבה, מהטעם שעוד במהלך הבוררות הגיעו הצדדים להסכמה לפיה רשאי הבורר לפגוש כל אחד מהם בנפרד.

בקשת רשות הערעור שלפניי מופנית כנגד ההחלטה הדוחה את בקשת הביטול ולחילופין כנגד ההחלטה להחזיר את פסק הבוררות לבורר.

טענות המבקשת
6. המבקשת חוזרת בבקשתה על הטענות שהעלתה לפני בית המשפט המחוזי, ומבקשת להתמקד בשתי טעויות שנפלו לגישתה בפסק דינו. ראשית, טוענת המבקשת כי בית המשפט טעה בקביעתו כי פסק הבורר לא ניתן על דרך הפשרה; שנית, טוענת המבקשת, כי משהוכח שהבורר שוחח עם נציג המשיבה לא היה מקום להחזיר אליו את הפסק כדי שינמקו.

7. באשר לטענה האחרונה הנזכרת לעיל טוענת המבקשת כי שגה בית המשפט המחוזי בהסיקו מכך שהצדדים הסכימו כי הבורר יפגוש כל צד בנפרד שלא נוכחות הצד האחר בהליך הבוררות עצמו, כי הסכימו גם לכך שיבוא בדברים עם אחד הצדדים בעניין אופן הנמקת פסק הבוררות אם תוגש בקשה לביטולו, לאחר תום הבוררות.

דיון והכרעה
8. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא קבלת תגובת המשיבה. הלכה היא כי רשות ערעור על החלטת בית משפט לפי חוק הבוררות לא תינתן אלא אם מתעוררת שאלה משפטית או ציבורית, החורגת מעניינם של הצדדים לסכסוך, או כאשר שיקולי צדק או מניעת עיוות דין מחייבים את התערבות בית משפט זה [ראו: רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נז(6)605 (2003); רע"א 9041/05 אמרי חיים עמותה רשומה נ' ויזל (, 6.9.2007)], זאת בפרט כאשר מתבקשת רשות ערעור על פסקי דין שעניינם ביטול או אישור פסקי בוררות [ראו: רע"א 3505/00 רם חברה לעבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ נ' אחים שורק (, 11.7.2000); רע"א 10123/07 צביק נ' מולד את מולדבסקי (, 25.2.2008)]. בנסיבות המקרה דנן, איני סבור כי נגרם למבקשת עיוות דין. כמו כן, איני סבור כי במקרה שלפניי מתעוררת שאלה עקרונית החורגת מגדרו של הסכסוך שלפנינו.

9. לגופם של דברים אציין כי המבקשת לא עמדה בנטל להראות כי פסק הבוררות נפסק על דרך הפשרה. אין לי אלא להסכים עם בית המשפט המחוזי כי מקריאת פסק הבוררות לא עולה, במפורש או במשתמע, שהוא ניתן על דרך הפשרה. טענתה של המבקשת לפיה הכרעת הבורר חייבת הייתה להיות בינארית, ומשפסק סכום יחסי מהסך שנתבע, אותם 45 אחוזים הנזכרים לעיל, הרי שבהכרח פסק על דרך הפשרה, אף היא לא בוססה כדבעי. לא ניתן להסיק מהעובדה כי פסק הבורר מעניק אך חלק מסכום התביעה כי עסקינן בפסיקה על דרך הפשרה. אף אם טעה הבורר כאשר פסק סכום יחסי מן הסך הנתבע, הרי שלכל היותר מדובר בטעות בפסק בוררות, שאינה מקימה עילה להתערבותו של בית המשפט [ראו רע"א 6727/10 עיריית אופקים נ' האוסף חברה לשירותים בע"מ, פיסקה 20 (, 6.10.2010)]. וודאי שלא ניתן להסיק כי בעשותו כך פסק הבורר על דרך הפשרה.

10. אף דינה של הטענה לפיה אין מקום להחזיר את פסק הבוררות לבורר, נוכח שיחתו עם נציג המשיבה לאחר מתן פסק הבוררות בעניין בקשת הביטול, להדחות. אמנם, ככלל אין זה תקין כי בורר יקיים שיחות שלא בנוכחות כל הצדדים לבוררות [ראו: רע"א 8460/08 איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל) נ' מקורות חברת מים בע"מ, פיסקה 6 (, 7.10.2008)]. ואולם, הצדדים יכולים להתנות על כלל זה, במפורש או במשתמע [ראו: רע"א 4211/10 מילניום אלקטריק טי.או.יו. בע"מ נ' תנועת מושבי העובדים בישראל ברית סיוע שיתופית מרכזית בע"מ, פיסקה 10 (, 9.1.2011)], ובענייננו אכן נקבע בהסכם הבוררות, כי הבורר יקיים פגישות נפרדות עם הצדדים. אמנם, הסכמת הצדדים לפגישות נפרדות עם הבורר נגעה לניהול הליך הבוררות, אך בבחינת קל וחומר, בנסיבות אלה, לאחר שכבר ניתן פסק הבוררות, אין לראות בשיחה מעשה פסול. לא זו אף זו, מהחלטת בית המשפט קמא ומתצהיר מנכ"ל המבקשת, מר יהודה אלבז, על בסיסו נקבעו הממצאים העובדתיים הנוגעים לאותה שיחה, עולה כי היה זה הבורר שניסה להסביר לנציג המשיבה מדוע פסק את שפסק, ולא להיפך. משכך, ממילא לא מתקיים חשש של השפעת בעל עניין על הבורר או חשש לתיאום בין הבורר לבין בעל עניין.

11. עוד אציין כי טענת המבקשת בעניין זה הינה למעשה בקשה להעביר בורר מתפקידו, שכן היא מבקשת לפסול את הבורר מלהמשיך ולמלא את תפקידו ולהשלים את פסקו. הלכה פסוקה היא כי על המבקש לפסול בורר מוטל הנטל להוכיח בראיות אובייקטיביות חשש ממשי למשוא פנים [ראו: רע"א 296/08 ארט-בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק) נ' עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל, פיסקה 115 (, 5.12.2010)]. המבקשת אמנם טענה כי השיחה בין הבורר לבין נציג המשיבה עולה כדי תיאום, אולם הממצא העובדתי של בית המשפט בנדון ואף התצהיר שהוגש מטעם המבקשת עצמה, מעלים כי לא בתיאום עסקינן, אלא בהעברת אינפורמציה מהבורר לנציג המשיבה באמצעותה ביקש הבורר לנמק ולהסביר את פסקו. משכך, סבורני, כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח התקיימותו של חשש ממשי למשוא פנים.

12.    אוסיף כי מסקנתו של בית המשפט המחוזי לפיה יש להחזיר את פסק הבוררות לבורר לשם הנמקתו נראית לי הולמת את נסיבות העניין, כאשר לא הוכח פגם מהותי בהתנהגות הבורר או אחד הצדדים. החלטת בית המשפט המחוזי עולה בקנה אחד עם המגמה שלא להוריד לטמיון הליכי בוררות שהתנהלו, כאשר לא הוכח עיוות דין ובייחוד כאשר ניתן לרפא את הפגם על ידי תיקונו או השלמתו [ראו: סעיף 26(ב) לחוק הבוררות, סמדר אוטולנגי בוררות – דין ונוהל 1197 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005), רע"א 3312/01 אביחנן נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ, פיסקה 4 (, 29.1.2002)].

13. נוכח האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות. 
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון