ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל:

השופט נ' הנדל:

1. מונח לפנינו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 18.2.2010 בפש"ר 664-09-09 (כב' השופט מ' רניאל) במסגרתו נדחתה התנגדות המערערת להכרזתה כפושטת רגל.

רקע עובדתי

2. מכתבי הטענות שהוגשו עולה התשתית העובדתית הבאה. המשיב – עו"ד במקצועו - ייצג את בנה של המערערת (להלן: "הבן") בתיק פלילי שהתנהל נגדו בבית המשפט המחוזי בחיפה, בגדרו הואשם ברצח ובניסיון לרצח. לצורך הסדרת ייצוגו של הבן, נחתם בשנת 2003 הסכם שכר טרחה בין המערערת לבין המשיב, לפיו הובטח לאחרון תשלום שכר טרחה בסך 150,000 ₪ בגין הטיפול בתיק. כן הוסכם בין הצדדים כי לצורך הבטחת התשלום, תרשום המערערת הערת אזהרה על דירת מגוריה לטובת המשיב, וכי המשיב יוכל לממש את זכויותיו בדירה אם לא ישולם שכר הטרחה. הערת אזהרה אכן נרשמה.

כעבור כארבע שנים, הגישה המערערת לבית המשפט המחוזי בקשה למתן סעד הצהרתי, אשר ייקבע כי ההסכם שנחתם בינה לבין המשיב בטל. בדיון שנערך ביום 21.5.2008, נתן בית המשפט המחוזי בחיפה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים במסגרתה נקבע, בין היתר, כי תבוטל הערת האזהרה שנרשמה לטובת המשיב בדירת המערערת, ונקבע כי שכר הטרחה הראוי בהליך הינו 125,000 ₪.

ההליכים בבית המשפט המחוזי

3. משלא עמדה המערערת בתשלום שכר הטרחה, הגיש המשיב ביום 1.9.2009 בקשה למתן התראת פשיטת רגל נגד המערערת לבית המשפט המחוזי. המערערת מצידה התנגדה לבקשה. במועד קביעת הדיון בבקשה העיר בית המשפט המחוזי כי "מכיוון שהמבקשת מבקשת לשלם לפי יכולתה בהוצאה לפועל, מוטב לה לפעול לפי סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל" (החלטה מיום 11.1.2010). ואולם, בקשת המערערת לפתיחת תיק הוצאה לפועל נדחתה ביום 25.1.2010 על ידי הרשם.

ביום 18.2.2010 דחה בית המשפט המחוזי את התנגדות המערערת להליכי פשיטת הרגל. נקבע כי נוכח בקשתה של המערערת לשלם את חובה בתשלומים חודשיים בסך 200 ₪, הרי "שברור שהחוב לא יפרע, ואין בכך כדי למנוע ניהול הליכי פשיטת רגל". הוסף כי המשיב לא ויתר על זכויותיו בדירה כנושה רגיל, אלא אך כנושה מובטח, ועל כן אין בבקשה לממש את הדירה בהליכי פשיטת רגל משום עקיפת ההסכמה בין הצדדים. בהתאם, הוכרזה המערערת כפושטת רגל. יוער כי בא-כוח המערערת הודיע בדיון בפנינו כי הערעור שהוגש על החלטת רשם ההוצאה לפועל התקבל (רע"צ (חי') 13216-02-10, כב' סגן הנשיא י' וגנר), וכי בחודש אוקטובר 2010 נפתח למערערת תיק בהוצאה לפועל, תוך קביעה כי: "אין בפתיחת תיק ההוצל"פ כדי לעכב או לגרוע מכל הליך משפטי אחר המתנהל בין הצדדים ובכלל זה הליכי פשיטת הרגל הננקטים כנגדה בבית המשפט המחוזי בחיפה".

טענות הצדדים

4. לטענת המערערת אין לנהוג בקלות ראש בעת הכרזה על חייב כפושט רגל. יש לבחון האם הבקשה הוגשה בתום לב ולא לשם הפעלת לחץ על החייב. נטען כי המשיב כלל לא פתח בהליכי הוצאה לפועל, ועשה כן כדי למנוע מהמערערת לשלם את החוב על פי יכולתה הכלכלית. הוסף כי הליך פשיטת הרגל אין בו תועלת למשיב במקרה דנא, שכן למערערת אין כל נכסים, ויש בהליך רק משום השתת הוצאות רבות על גבה. עוד נטען כי אף אם ניתן לממש את הדירה בהליכי פשיטת הרגל, הרי שנוכח שוויה, המשכנתא הרובצת עליה והעובדה כי לא תוכל להימכר כדירה פנויה, הרי שלא יישאר מאום מכספי המכירה כדי לשלם למשיב.

לדעת המשיב יש לדחות את הערעור. הוסף כי עמד הוא בתנאים להגשת התראת פשיטת רגל בהתקיים פסק דין חלוט נגד המערערת. עוד נטען כי פקודת פשיטת הרגל וההלכה הפסוקה אינן מחייבות לפעול בזהירות ובתום לב בעת שימוש במסלול פשיטת הרגל, וכי אין מקום לבדוק את הכוונה שמאחורי הבקשה. לגישת המשיב, אין בדין חובה המחייבת לפתוח בהליכי הוצאה לפועל טרם בקשת הכרזה על פשיטת רגל. כן נטען כי אין ממש בטענות המערערת לגבי שוויה של הדירה בנסיבות דנא.

דיון

5. המסגרת הנורמטיבית בדיוננו מצויה בגדרו של סעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, לפיו:

"נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל".

בענייננו, אין חולק כי לטובת המשיב ניתן פסק דין חלוט המחייב את המערערת לשלם לו את שכר הטרחה. משעה שהוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, לא קיימת לכאורה מניעה מנקיטת הליכי פשיטת רגל.

אכן, הליכי פשיטת רגל אינם הליכים קלים לחייב. יש בהם כדי לפגוע בזכויותיו ולהגביל את חירותו. על בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל להיות מוגשת בתום לב. הגדרת היקף חובת תום הלב או החובה לשמור על טוהר ההליכים איננה נדרשת בהליך זה. די בדחיית טענתו הגורפת של המשיב לפיה מקומו של תום הלב לא יימצא בפתיחת הליך פשיטת רגל – לצד הקביעה כי המערערת לא הציגה כל תשתית לבסס מסקנה לפיה בקשת המשיב להכריז עליה כפושטת רגל נגועה בחוסר תום לב. אף במישור המעשי, ראוי ששימוש בהליכים אלה לא ייעשה כלאחר יד. ואולם, יש להקפיד ולזכור כי אל מול זכותו של החייב עומדת זכותו של הנושה לפירעון חובו. בל נשכח כי לימינו של הזוכה ניצב פסק דין - פרי בירור משפטי - ואילו החייב לא שילם את חובו. המנגנון למימוש פסק דין אזרחי עוגן הן במסגרת הליכי פשיטת הרגל והן במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. בחינת טענותיו של בא כוח המערערת לא מצביעה על יסוד משפטי, בחוק או בפסיקה, הקובע כי יש לבכר הליכי הוצאה לפועל על הליכי פשיטת הרגל. במקרים מסוימים, ההיפך הוא הנכון. כך לדוגמא קובע סעיף 77א. לחוק ההוצאה לפועל כי כאשר נוכח רשם ההוצאה לפועל כי אין טעם בניהול הליכי הוצאה לפועל, יודיע לצדדים על האפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל. משנמצאנו למדים כי גם לאחר פתיחה בהליכי הוצאה לפועל ניתן להגיע לשטחם של הליכי פשיטת הרגל, הרי שהטענה בדבר עקיפת ההסכמה שבין הצדדים להסרת רישום הערת האזהרה – מאבדת מעוקצה.

6. הייתי מציע איפוא לחברי לדחות את הערעור, ובנסיבות העניין להימנע ממתן צו להוצאות.

             ש ו פ ט      


המשנה לנשיאה א' ריבלין:

אני מסכים.

           המשנה-לנשיאה      

השופט י' דנציגר:

אני מסכים.


             ש ו פ ט      


הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט נ' הנדל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פשיטת רגל

 2. הליך פשיטת הרגל

 3. קיזוז בפשיטת רגל

 4. פשיטת רגל בארה''ב

 5. פשיטת רגל בגיל צעיר

 6. פשיטת רגל בקשת נושה

 7. ביטול הענקה פשיטת רגל

 8. בקשת נושה לפשיטת רגל

 9. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 10. פגמים בהתראת פשיטת רגל

 11. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 12. הוצאה לפועל פשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 15. חוב מזונות בפשיטת רגל

 16. העדפת נושים בפשיטת רגל

 17. פשיטת רגל מזונות ילדים

 18. מה המשמעות של פשיטת רגל

 19. חוב בר תביעה בפשיטת רגל

 20. התנגדות להתראת פשיטת רגל

 21. הסתלקות מירושה פשיטת רגל

 22. פשיטת רגל מצב בריאותי רע

 23. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 24. העברת נכס לפני פשיטת רגל

 25. חובות לספקים - פשיטת רגל

 26. פשיטת רגל של אדם שהפך לצמח

 27. בקשה להכללת חוב בפשיטת רגל

 28. הענקת נכסים לפני פשיטת רגל

 29. צבירת חובות בזמן פשיטת רגל

 30. זלזול בבית משפט בפשיטת רגל

 31. התנגדות להכרזה על פשיטת רגל

 32. חובות ניהול עסק בפשיטת רגל

 33. אחריות ''איש קש'' בפשיטת רגל

 34. בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל

 35. גירושין פיקטיביים בפשיטת רגל

 36. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל

 37. פשיטת רגל לאחר הרשעה בפלילים

 38. פשיטת רגל בגלל חובות של האב

 39. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל

 40. מכירת דירת מגורים בפשיטת רגל

 41. הסתרת הכנסות בהליך פשיטת רגל

 42. פשיטת רגל עקב פציעה במילואים

 43. ניצול לרעה של הליכי פשיטת רגל

 44. התנהגות החייב בהליך פשיטת רגל

 45. בקשה לא לא להכריז על פשיטת רגל

 46. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 47. בקשת נאמן בפשיטת רגל לקבלת מידע

 48. פשיטת רגל עקב הלוואה לפתיחת עסק

 49. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 50. פינוי שוכר ע''י נאמן בפשיטת רגל

 51. איחור בהגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

 52. פשיטת רגל עקב ניהול כושל של חברה

 53. דוגמא להחלטה על הכרזה על פשיטת רגל

 54. חובות עקב מעשים פליליים בפשיטת רגל

 55. פשיטת רגל הפסקת תשלום מזונות ילדים

 56. ערעור על דחיית התנגדות לפשיטת רגל

 57. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 58. בקשה להעברת כספים לקופת פשיטת הרגל

 59. בקשה לפשיטת רגל של הבנק כלפי החייב

 60. ערעור על דחיית תביעת חוב בפשיטת רגל

 61. העברת מסמכים לכונס הרשמי בפשיטת רגל

 62. תביעת נאמן נגד כונס נכסים בפשיטת רגל

 63. פתיחת חשבון על שם האישה - פשיטת רגל

 64. הוצאת שיקים ללא כיסוי בהליך פשיטת רגל

 65. מידע על אפשרות לפתוח בהליכי פשיטת רגל

 66. חוב של 6 מיליון שקל - בקשה לפשיטת רגל

 67. עלאת התשלום החודשי בהכרזה על פשיטת רגל

 68. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 69. התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

 70. התנגדות כונס הנכסים להכרזה על פשיטת רגל

 71. הוצאת שיקים ללא כיסוי - בקשה לפשיטת רגל

 72. בקשת הכונס הרשמי לביטול הליכי פשיטת רגל

 73. סמכות בית משפט בפשיטת רגל בין קרובי משפחה

 74. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 75. הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל

 76. התנגדות להתראת פשיטת רגל בגין פסק דין חלוט

 77. הוצאת כספים על קניות ע''י החייב בפשיטת רגל

 78. דחיית בקשה לפשיטת רגל עקב הפרת צו בית משפט

 79. משיכת שיקים ללא כיסוי ע''י החייב בפשיטת רגל

 80. בקשה לביטול פסק דין כנגד נתבע בהליכי פשיטת רגל

 81. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 82. דחיית תביעת חוב (על פי פסק דין) ע''י נאמן בפשיטת רגל

 83. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 84. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן הזוג המנוח

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון