פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים:

1. המבקש/הנאשם הינו הבעלים של חממות במושב "נתיב העשרה".

2. על פי כתב האישום שהוגש ביום 8.3.08, העסיק המבקש/הנאשם עובד זר בניגוד לסעיפים 2 (א) (1) ו-(2), 2 (ב) (2), 2 (ב) (3), ו-2 (ב) (7) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים").

3. כתב האישום הוגש לאחר שהומצאו לנאשם ארבע הודעות על קנסות מנהליים קצובים (להלן: "הודעות הקנס") מכוח סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן: "חוק העבירות המנהליות") ובעקבות בקשת הנאשם להישפט.

4. הודעות הקנס נשוא כתב האישום מציינות במקום המיוחד ברישום שם המפקח, ציון תואר תפקיד "רכז קנסות"; ולצד זה חתימה ידנית שאיננה כוללת את שמו של בעל החתימה.

5. בנסיבות אלה טען ב"כ הנאשם בדיון שהתקיים ביום 5.5.10 כי הודעות הקנס אינן עומדות בתנאי סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות, משלא ניתנו בידי מפקח או רשם שהוסמכו או הוכשרו לכך בכתב המינוי.

בהתאם טוען הנאשם, כי יש לבטל את כתב האישום אשר הוצא על בסיס אותן הודעות הקנס.

6. לאור בקשה זו של הנאשם, ביקשה המאשימה לקיים דיון במטרה להוכיח שהודעות הקנס הוצאו ונחתמו כדין. דיון אשר התקיים ביום 9.11.2010.

7. בדיון שהתקיים ביום 9.11.2010 התבררו העובדות הבאות:

א. בתקופה הרלוונטית נערכו ביקורות בשטח על ידי רכזים מטעם משרד התמ"ת. על סמך הביקורות המליץ הרכז על הטלת קנס מנהלי על גבי טופס שכותרתו "טופס הטלת קנס מנהלי". טופס אשר בענייננו נחתם על ידי העד מר אוחיון (נ/1).

ב. המלצת הרכז על הטלת הקנס במחוז דרום בתקופה הנדונה, הייתה מועברת למר רפאל מזרחי אשר שימש כממונה מחוז דרום ביחידת הסמך בטיפול בעובדים זרים.

ג. את ההחלטה על הטלת הקנס המנהלי היה מקבל מר מזרחי בהסתמך על המלצת הרכז. בהקשר זה סיפר מר מזרחי בעדותו:

".. הטופס נבנה על מנת שאילן יביא אלי את התיק עם ההמלצות, זה בדיוק הטופס הזה (נ/1, הוספה שלי-ט.מ.). בהרבה מקרים למרות ההמלצה או ההחלטה כפי שאתה קורא לה, התיק היה חוזר להשלמות ולאיסוף חומרים נוספים או דברים שלא מצאתי לנכון לאשר את הטלת הקנס. זה בדיוק טופס של המלצת הצוות אלי. זה טופס פנימי של היחידה." עמ' 5 לפרוטוקול מיום 9.11.2010 שורה 3 עד עמ' 6 שורה 3.

ד. עוד סיפר מר מזרחי בעדותו, כי על פי נוהל פנימי חתם על הודעות הקנס בשם "רכז קנסות" לעניין זה נשאל העד והשיב:

"ש. חתמת על אגרת קנס מינהלי, למה לא רשום שם המפקח אלא רשום רכז קנסות?
ת. ב-2004 באוגוסט כאשר הוסמכתי כמפקח שמורשה להטיל קנסות היחידה תחילה להתעסק עם זה בפעם הראשונה במחוז דרום וקיבלנו החלטה בכלל היחידה, בדומה למס הכנסה, שבמקום שיהיה רשום שם מפקח, יהיה רשום רכז קנסות. רכז הקנסות ידוע לכולם מי הוא במחוז דרום." עמ' 6 לפרוטוקול מיום 9.11.2010 שורות 25-29.

ה. נכון לעת הרלוונטית היה מר מזרחי מוסמך לקבל החלטה ולחתום על הודעות הקנס, לאחר שמונה כמפקח עבודה באגף אכיפת חוקי העבודה במשרד התמ"ת ביחס לעבירות על הוראות חוק עובדים זרים ומיניו פורסם ברשומות ביום 23.9.04 (נ/3).

ו. בעניינו של המבקש/הנאשם העביר מר אוחיון, רכז בכיר, המלצה על הטלת קנסות מנהלים על המבקש/הנאשם, ובעקבות אותה המלצה הוצאו הודעות הקנס ונחתמו על ידי מר מזרחי. כך נשאל האחרון והשיב:

"ש. אני מציג לך ארבע הודעות של הטלת קנס מנהלי. אני מבקש שתזהה של מי החתימה.
ת. 4 הודעות הטלת הקנס חתומות על ידי" עמ' 3 לפרוטוקול מיום 9.11.10 שורות 25-27.

8. "טופס הטלת הקנס המנהלי", הינו כאמור טופס פנימי של המאשימה אשר איננו מהווה הודעה על הטלת קנס מנהלי מכוח חוק עבירות מנהליות. מכאן שחתימתו של הרכז על גבי הטופס האמור אין לה תוקף של החלטה להטלת קנס מנהלי.

9. לפיכך אין לקבל את טענת ב"כ המבקש/הנאשם, לפיה ההחלטה על הטלת הקנס המנהלי התקבלה על ידי הרכז, מר אוחיון אשר איננו מוסמך לקבלת החלטה על הטלת קנס מנהלי.

10. יוצא מכאן כי בענייננו את ההחלטה על הטלת הקנסות המנהליים, קיבל האורגן המוסמך אשר חתום על הודעות הקנס; בנסיבות הללו אין לפסול את הודעות הקנס בשל הפגם המקבל ביטוי בחתימת ההודעות בשם "רכז קנסות" ו/או חתימת רכז הקנסות על גבי טופס שכותרתו "טופס הטלת קנס מנהלי".11. לאור האמור ובהתאם לפסיקת בית הדין הארצי בע"פ 27/09 מדינת ישראל נ' מ.ע. גולן ואח', הבקשה לביטול כתב האישום וזיכוי הנאשם בשל פגמים שנפלו בהודעות הקנס – נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון