פיקוח משרד החינוך על לימודי ליבה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיקוח משרד החינוך על לימודי ליבה:

עניינה של העתירה שלפנינו הוא בפיקוח שמפעיל משרד החינוך על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים ומוסדות הפטור, בעיקר בכל הקשור לשאלת חובת החלת תכנית היסוד (לימודי הליבה) במוסדות השונים והנגזרות התקציביות של העמידה בחובה זו. נקודת המוצא הנורמטיבית, שעליה אין חולק היא פסיקת בית משפט זה בבג"ץ 10296/02 ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים נ' שרת החינוך, פ"ד נט(3) 224 (2004) ובבג"ץ 4805/07 המרכז לפלורליזם יהודי – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך (, 27.7.2008). העותר טוען כי המדינה איננה מקיימת את פסיקת בית המשפט או את התחייבויותיה שניתנו במסגרת ההליכים הקודמים, וגוררת את רגליה בכל הקשור לפיקוח על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים ומוסדות הפטור. בעתירתו, דורש העותר כי משרד החינוך "יקים ויפעיל לאלתר מנגנון פיקוח יעיל, המתוקצב בהתאם על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים ומוסדות הפטור, יסודיים ועל-יסודיים, תוך הקצאת תקני מפקחים בכמות ראויה וקיום בדיקה סדירה של עמידת כלל המוסדות בתנאי הדין". העותר דורש כי משרד החינוך יפקח על כלל ההיבטים הקשורים בהתנהלות מוסדות אלה, לרבות תכנית הלימודים, הכשרת המורים, הישגים לימודיים וכן הלאה. כן הוא דורש כי המשרד יקבע נהלים מחייבים לעניין אופן הפיקוח והיקפו. בנוסף, סבור העותר כי יש לקבוע מנגנון אפקטיבי לשלילת תקציבי מדינה מבתי ספר שאינם עומדים בדרישות הדין. דרישה נוספת שמעלה העותר היא כי משרד החינוך יחיל את חובת קיומם של מבחני הערכה בית-ספריים (בחינות המיצ"ב) על מוסדות אלה כפי שזו חלה על החינוך הממלכתי.

על יסוד תגובת המשיב והודעותיו המשלימות, לא ראינו בנקודת הזמן הנוכחית עילה להתערבותנו בכל הקשור לתגבור וחיזוק מערך הפיקוח על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי; זאת נוכח תהליך נמשך של תגבור והעצמת הפיקוח מצדו של המשיב. כך למשל, לפי נתונים שהציג האחרון, בעוד שבשנת הלימודים התש"ע עמד מספר המפקחים על מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי על 13 בלבד, הרי שבשנת הלימודים הקודמת (התשע"א) נוספו 14 תקנים נוספים, ובשנת הלימודים הנוכחית (התשע"ב) התווספו 15 תקנים המצויים בשלבי איוש. אכן, מספר המפקחים במועד הגשת העתירה היה רחוק מלהניח את הדעת. בצד האמור, נוכח תהליך העמקת הפיקוח, שהמשיב רואה עצמו מחויב להמשיך בו, והודעת המשיב כי עם השלמת המהלך, יעמוד מספר המפקחים היחסי על שיעור דומה לזה הקיים בחינוך הממלכתי, הנחתנו היא כי המהלך יימשך ויושלם במהירות הראויה. המשיב ציין בהודעותיו, בנוסף, כי הנהלים החלים על המפקחים בחינוך המוכר שאינו רשמי במגזר החרדי זהים בעיקרם לאלה החלים על המפקחים במוסדות החינוך הממלכתי, וכי מתקיים תהליך להטמעת מודל עבודה אחיד ומפורט לכלל המפקחים, לרבות למפקחים אלה. המשיב הדגיש כי בידי המפקחים סמכויות פיקוח נרחבות בתחומים רבים, שאינם מצטמצמים רק לשאלת הנהגת תכנית היסוד. המשיב עדכן כי נוכח ממצאי מערך הפיקוח בדבר היקף הנהגת תכנית היסוד, הופחתו התקציבים המועברים למוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים של המשיבות 3-2, בשיעור של כ-21 מיליוני ש"ח (בשנת הלימודים התשע"א) ובשיעור של כ-15 מיליוני ש"ח (בשנת הלימודים התשע"ב). על סמך האמור בהודעותיו המשלימות של המשיב, אין לנו יסוד לפקפק בהצהרתו בדבר קיומו של תהליך לחיזוק מערך הפיקוח ותפקידי המפקחים, וכנגזר ממנו – בדבר הגברת האכיפה על חובת הנהגת תכנית היסוד, ועל הנגזרות התקציביות של אי-עמידה בחובה זו. מטעמים אלה, לא מצאנו עילה להתערבותנו בנושא זה בנקודת הזמן הנוכחית. יובהר כי ככל שיחול שינוי מגמה בתהליך זה, או שיתברר כי מערך הפיקוח המתוגבר אינו ממלא את תפקידיו כראוי – שמורות לעותר כל טענותיו.

נזכיר כי בבית משפט זה תלויה ועומדת עתירה נוספת שעניינה תקצוב מוסדות הפטור והפיקוח עליהם (בג"ץ 8680/08 התנועה לאיכות השלטון נ' שרת החינוך ). במסגרת אותה עתירה, ניתן צו על תנאי העוסק בהסדר הכללי הנוגע למוסדות הפטור, לרבות הפיקוח על התקצוב. בנסיבות אלה, אין אנו נדרשים במסגרת העתירה הנוכחית לסוגיית מוסדות הפטור, וזו תוכרע במסגרת הדיון בבג"ץ 8680/08 הנזכר לעיל.

ראינו ליתן צו על תנאי בנושא אחד והוא שאלת קיומן של בחינות המיצ"ב, שהן נדבך נוסף בפיקוח על מוסדות החינוך (הסעד המסומן בסעיף ד' לעתירה). לפיכך, ניתן בזה צו על תנאי המורה למשיב ליתן טעם מדוע לא יחיל את חובת קיומם של מבחני המיצ"ב במוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, כפי שזו חלה על מוסדות החינוך הרשמי. תצהירי תשובה מטעם המשיבים יוגשו תוך 90 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רשות חינוך מקומית

 2. פיטורים ממשרד החינוך

 3. זכויות סייעת חינוך מיוחד

 4. פטור מארנונה למוסד חינוך

 5. הנחה בארנונה למוסד חינוך

 6. פציעה בשיעור חינוך גופני

 7. עורך דין נגד משרד החינוך

 8. סמכות סגירת מוסדות חינוך

 9. הקצאת מבנים למוסדות חינוך

 10. חינוך ילדים בהסכם גירושין

 11. זכויות מאבטחי מוסדות חינוך

 12. הסכם העסקה מיוחד לעובדי חינוך

 13. אגף להערכת תארים במשרד החינוך

 14. תנאי קבלה למוסד חינוך לא מוכר

 15. סמכות שיפוט בנושא חינוך ילדים

 16. פיטורי מזכירה עובדת משרד החינוך

 17. הכרה במוסד חינוכי לצורכי ארנונה

 18. פיטורים של מורה רשת חינוך עצמאית

 19. פיקוח משרד החינוך על לימודי ליבה

 20. תקצוב מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

 21. שכר מורה בתקציב ייעודי לעובדי חינוך

 22. הפרת הבטחה מנהלית לעובד במשרד החינוך

 23. שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד

 24. תוספת חינוך מיוחד גמלאי משרד החינוך

 25. הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

 26. פטור מארנונה למוסד חינוך ללא כוונת רווח

 27. בקשה לתקצוב מוסד חינוך - סמכות עניינית

 28. משכורות במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים

 29. עתירה לבג"ץ נגד החלטה לשבץ ילד בחינוך מיוחד

 30. ביטול פיטורים של עובד משרד החינוך ועדה פריטטית

 31. תנאים מצטברים לתחולת פטור מארנונה למוסדות חינוך

 32. טענת נוהל מפלה של משרד החינוך ביחס למגזר הדרוזי והערבי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון