תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

חברת הביטוח טענה כי תאריך תחילת הביטוח הוא 01.09.05, לפיכך התאונה אירעה עוד קודם לכניסת חוזה הביטוח לתוקף.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף:

1 לפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נכות ואבדן כושר עבודה עפ"י פוליסת ביטוח.

טענות התובע
2. התובע רכש פוליסה כאמור לעיל שמספרה 1926459015.

3. התובע טוען, כי הפוליסה לא הומצאה לו עד מועד הגשת כתב התביעה.

4. עפ"י דוח של הנתבעת ליום 31.12.05 לפוליסות ביטוח חיים, מופיע כי הפוליסה של התובע לעניין ריסק נכנסה לתוקף ביום 01.07.05.

5. ביום 18.08.05 נפגע התובע בתאונת דרכים ונגרמו לו נזקי גוף, כתוצאה מהתאונה היה התובע באי כושר מלא למשך 10.5 חודשים.

6. הפיצוי החודשי שנקבע בפוליסה בגין כל חודש של אי כושר עבודה הינו 5,109 ₪.

7. לנוכח האמור, הגיש התובע תביעתו ע"ס 53,644 ₪.

טענות הנתבעת
8. הנתבעת טוענת כי תאריך תחילת הביטוח הוא 01.09.05, לפיכך התאונה אירעה עוד קודם לכניסת חוזה הביטוח לתוקף.

9. התובע לא גילה כי חל שינוי במצבו הרפואי מיום שמילא את מסמכי הקבלה ועד לכריתת חוזה הביטוח.

10. מסמכי הקבלה של התובעת התקבלו אצל הנתבעת לאחר קרות מקרה הביטוח.

11. הנתבעת טוענת כי לא ניתן להסתמך על הדוח שהציג התובע, אלא יש לבחון את הפוליסה עצמה.

12. התובע מנוע מלטעון עניין שברפואה מבלי שצורף חוו"ד רפואית.

13. התובע לא איבד את כושר עבודתו או 75% מכושר עבודתו לעבוד במקצועו או בעיסוקו.

14. התובע אינו יכול לתבוע במסגרת כתב תביעה זה בגין נכות מתאונה, שכן מדובר בעילה נפרדת.

15. התובע תיקן את כתב תביעתו והוסיף עילה בגין נכות, וגם הנתבעת הגישה כתב הגנה מתוקן.

הראיות
16. התובע בתצהיר עדותו הראשית מצהיר כי סוכנת הביטוח הגב' מאיה חכמי הייתה סוכנת הביטוח של המקום בו עבד והתובע הופנה אליה, כדי לערוך פוליסת ביטוח מנהלים.

17. התובע פגש את הגב' חכמי ביום 19.07.05, מילא את הטפסים וההצהרות ונאמר לו כי מאותו יום הוא מבוטח. הסוכנת מסרה לו כי היא מעבירה לחברת הביטוח את המסמכים ואין לו מה לדאוג. היא גם מסרה לו, כי הוא מבוטח מיום 01.07.05, מאחר והביטוח הוא לפי חודשים עגולים.

18. התובע מצהיר, כי לא קיבל את הפוליסה, אך קיבל אישור כיסוי, לפיו הוא מבוטח מיום 01.07.05.

19. התובע מצהיר, כי נפגע בתאונת דרכים ביום 18.08.05 ונגרמו לו נזקי גוף, אך הנתבעת דחתה את פנייתו, בטענה שחוזה הביטוח לא היה בתוקף במועד האירוע.

20. התובע צירף לתצהירו את הדו"ח על קיום פוליסת הביטוח, כאמור בכתב התביעה. כמו כן צירף התובע לתצהירו את הצעת הביטוח, לפיה תאריך תחילת הביטוח הוא חודש יולי 05'.

21. עוד צירף התובע לתצהירו דף פירוט ביטוח חיים שבו נכתב כי הפוליסה בתוקף מ-01.09.05 וכי פוליסה זו מחליפה פוליסה קודמת במספר זהה.

22. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר עדות ראשית של הגב' מירי חייט, מנהלת צוות חיסכון ארוך טווח אצל הנתבעת.

23. עפ"י האמור בתצהירה של הגב' חייט, התובע חתם על הצעת הביטוח ביום 19.07.05, ד.נ.ר סוכנות לביטוח בע"מ, באמצעותה רכש התובע את הביטוח קיבלה ההצעה ביום 30.08.05. ביום 31.08.05 נתקבלה ההצעה אצל הנתבעת. ביום 09.11.05 הונפקה הפוליסה בתוקף מיום 01.11.05. סוכנת הביטוח הגב' חכמי פנתה לנתבעת וביקשה להקדים את מועד תאריך תחילת הביטוח מאחר וההצעה המקורית התקבלה אצל הנתבעת ביום 31.08.05 הונפקה פוליסה חדשה שתחולתה מיום 01.09.05. מועד הכניסה לתוקף היה כדי לא לגבות פרמיה רטרואקטיבית לתקופה שלא היה בה כיסוי ביטוחי.

24. הפרמיה הראשונה שולמה בחודש נובמבר 05', אך היא יוחסה לחודש ספטמבר 05/.

25. ההודעה לנתבעת על התאונה ניתנה רק בחודש מרס 06', באמצעות טופס תביעה.

26. במועד התאונה לא הייתה כלל הצעת הביטוח בידי הנתבעת.

27. בהצעת הביטוח, עליה חתם התובע, נאמר כי ידוע לו שחוזה הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר שהנתבעת תוציא אישור על קבלתו לביטוח ורק לאחר ששולמה הפרמיה הראשונה.

28. התובע נחקר בחקירה נגדית על תצהירו ואישר, כי הייתה חסרה חתימת המעביד, אך טען כי זה לא קשור אליו אלא למעביד.

29. התובע הודה כי עד למועד התאונה לא קיבל אישור מחברת הביטוח שהוא מבוטח.

30. התובע העיד כי לא הוא אמור לשלם את הפרמיה, לכן אין זה מעניין אותו מתי שילם המעביד.

31. התובע אינו יודע מדוע לא יידע את סוכנת הביטוח, ולא הביא את סוכנת הביטוח להעיד.

32. גם העדה מטעם הנתבעת, הגב' מרים חייט נחקרה בחקירה נגדית על האמור בתצהירה. אין לה מושג מדוע הסוכנת לא זומנה לעדות, אך הוברר שהיא הוזמנה ע"י ב"כ הנתבעת.

33. העדה לא יכולה הייתה להסביר מה קרה עם הצעת הביטוח מיום 19.07.05 ומיום 31.08.05. ההסבר היחיד שיכולה הייתה לתת הוא כי הוראת הקבע לא הייתה חתומה ולכן לא יכלו לגבות פרמיות. ב-09.11.05 הייתה הוראת קבע.

24. האישור על הפוליסות הוא לאחר שהועברו כספים מפוליסה אחת לשנייה.

35. מאחר והצהרת הבריאות הגיעה ב-31.08.05 הנתבעת הייתה מוכנה להקדים הפוליסה ליום 01.09.05.

ניתוח הראיות
36. בהצעת הביטוח לא הסמיך התובע את סוכנת הביטוח כשלוחתו, לפיכך עפ"י חוק חוזה הביטוח היא שלוחה של הנתבעת.

37. על הצעה רשום כי מועד הביטוח הוא 01.07.05.

38. עפ"י הפוליסה היא נכנסת לתוקף רק לאחר התשלום הראשון של הפרמיה.

39. אין ספק כי ביום 01.07.05 לא הייתה חתימה על הוראת קבע, ולפיכך לא שולמה הפרמיה.

40. טענת התובע כי בפוליסה נאמר שהיא מבטלת פוליסה קיימת ניתן לפרשה גם באופן שהיא מבטלת את הפוליסה שהייתה קיימת כבר מיום 01.11.05 ומוצאת פוליסה מקדימה את התחולה ל-01.09.05. כך שעניין זה אינו ראייה לטענות התובע.

41. סוכנת הביטוח לא זומנה ע"י התובע כדי לתמוך בגרסתו, ודבר זה פועל לרעת התובע, אשר ההנחה היא שאם היה מזמן אותה, לא הייתה מאשרת את גרסתו.

42. גמירות הדעת להתקשר בחוזה לא הייתה מצד הנתבעת, שכן לא הייתה חתימה על הוראת הקבע.

43. רק לאחר אירוע מקרה הביטוח נעשה קיבול מצד הנתבעת. התובע לא קיבל אישור מהנתבעת. התובע לא קיבל אישור מהנתבעת על קבלתו לביטוח קודם לקרות מקרה הביטוח. התובע לא שילם פרמיות קודם לקרות מקרה הביטוח. כמו כן חל שינוי במצב בריאות התובע מאז חתם על הצהרת הבריאות ועד לקיבול ע"י החברה.

44. המסקנה מהאמור היא כי חוזה הביטוח לא היה בתוקף בעת קרות מקרה הביטוח.

45. התובע קרא את שלושת התנאים שבפוליסת הביטוח, המפורטים בסעיף 43 לעיל, וידע על משמעותם.

46. האישור למס אינו מהווה ראיה, שכן הוא מסמך חלקי ולא הוגש במלואו.

מסקנות
47. לנוכח האמור לעיל, אני קובע כי בעת קיום מקרה הביטוח חוזה הביטוח לא היה בתוקף. הגם שהתוקף הוקדם מחודש נובמבר לחודש ספטמבר, עדיין מקרה הביטוח אירע ביום 18.08.05, בטרם קבלת הצעת הביטוח אצל הנתבעת.

48. לנוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.

49. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪, שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסה"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון