קבלת אשראי מהבנק

מה הדין בסוגיית קבלת אשראי מהבנק ?

לבנק אין חובה ליתן אשראי, מקום בו הוא סבור כי יש סיכון במתן אשראי שכזה.

ביום 18.2.10 הכריע בית המשפט העליון בערעורים שהוגשו על פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים  (ע"א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה) .

המדובר בבקשת היועץ המשפטי לממשלה לבטל ולשנות עשרות תנאים מתנאי חוזה ה"תנאים כלליים לניהול חשבונות/פקדונות" של בנק לאומי, הלא הוא החוזה האחיד לפתיחת חשבון עו"ש של הבנק, עקב היותם מקפחים. בפסק דינו קבע בית הדין כי 28 מסעיפי החוזה מהווים תנאים מקפחים.

בפסק דינו של בית המשפט העליון בערעור, שנכתב על ידי כב' השופט אלון, אומצו רוב הכרעות בית הדין ובכללן הקביעה החשובה לעניננו כי:
"הפסיקה מכירה אפוא בזכותו של בנק להימנע מלהעניק ללקוח אשראי ואף להימנע מלתת אשראי נוסף במסגרת האשראי שאושרה ללקוח, משיקולים לגיטימיים שנועדו לאפשר לבנק להבטיח את החזר כספיו".
(דוגמאות להלכה זו ניתן ללמצוא גם בפרשת אלתית הנזכרת לעיל וכן בע"א 102/83 ל.ג.ל כרמיאל בע"מ נ' בנק לאומי בע"מ, פ"ד מא(1) 253 (1987).

לית מאן דפליג, כי מסגרת האשראי שאושרה על ידי הבנק ומסגרת האשראי בפועל, ניתנו בכפוף לזכותו של הבנק להפחיתה או לבטלה במקרים שבהם סבור כי קיים סיכון להחזר החוב עקב שינוי לרעה בכושר הפירעון של החברה או עם היווצרותם של תנאים אחרים, המחייבים הקטנה מיידית או ביטול של הסיכון ובלאו הכי של מסגרת האשראי.

שיקולי הבנק אם להעניק אשראי או להפסיק אשראי שניתן ללקוח, הם שיקולים עסקיים שבבסיסם היחסים עם הלקוח הספציפי. שיקולים אלו יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם להערכת הבנק את מצבו של הלקוח בכל זמן נתון בהתייחס למצבו הוא, או למצב הענף בו הוא מצוי, שכן משבר בענף מסוים מקטין את הציפיות לקבלת עבודות, ופעמים אף מקטין את הבטחונות שבידי הבנק (כמו המחאות זכות לקבלת התמורה ממי שלו מבוצעת העבודה, שיקים המופקדים כבטחון או לניכיון של חברות העובדות באותו ענף וכד') .

עם זאת, כשעושה הבנק שימוש בזכות זו, עליו לנקוט בצעדי הביטול או ההפחתה של מסגרת האשראי רק לאחר בדיקה וחקירה ראויים, כי אכן התקיימו הנסיבות המצדיקות זאת, אולם אין בכך כדי להטיל על הבנק חובה לדאוג באופן עיוור לאינטרסים של הלקוח תוך הזנחת האינטרס שלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין אשראי

 2. קבלת אשראי מהבנק

 3. מידע על עסקת אשראי

 4. מה זה אשראי דוקומנטרי

 5. מכתב אשראי דוקומנטרי

 6. שימוש בכרטיס אשראי שנמצא

 7. ביטול זיכוי מחברת האשראי

 8. ביטול עסקת אשראי לא חוקית

 9. עונש על הונאת כרטיסי אשראי

 10. הודעה על ביטול מסגרת אשראי

 11. מעצר על גניבת כרטיס אשראי

 12. מכירת מניות משועבדות לאשראי

 13. אשראי למסחר במט''ח באינטרנט

 14. עצירת תשלומים בכרטיס אשראי

 15. אשראי מהבנק לחברה מוגבלת במניות

 16. החזר כספים שנמשכו בכרטיס אשראי

 17. עיקול זמני על כספים בחברת אשראי

 18. נזקים עקב סגירת מסגרת אשראי לחברה

 19. גביית ריבית על חריגה ממסגרת האשראי

 20. קוד סודי כרטיס אשראי - הונאות אשראי

 21. ביטול מסגרת אשראי בבנק ללא הודעה מראש

 22. החזר כספי לעסק על כרטיסי אשראי גנובים

 23. תביעה נגד הבנק על אי כרטיס כיבוד אשראי

 24. תביעה לפרוע יתרת אשראי במסגרת חשבון עו"ש

 25. חתימה על ערבות לחובות חברה בכרטיס אשראי

 26. אשראי דוקומנטרי - סמכות שיפוט בינלאומית

 27. העברת חשבון לבנק אחר ללא הסכמת חברת האשראי

 28. תביעה לפיצויים מהבנק בגין הפסקת אשראי פתאומית

 29. צו מניעה האוסר לפרוע מכתב אשראי דוקומנטרי

 30. אחריות הבנק על העברת כרטיס אשראי לאדם אחר ?

 31. זיוף חתימה על מסמכי בקשה לקבלת כרטיסי אשראי

 32. מה העונש על תשלום בכרטיס אשראי של מישהו אחר ?

 33. ערבות מדינה להבטחת האשראי אשר ניתן באמצעות בנק

 34. פיצוי על אי יכולת להשתמש בכרטיס אשראי בחו''ל

 35. האם הבנק התרשל בכך שבנה לחברה מסגרת אשראי נמוכה

 36. מסר כרטיס האשראי לצורך מסוים אך הנתבע ביצע עסקאות אחרות

 37. האם מסקירת הפעילות בחשבון הבמק אפשר חריגה ממסגרת האשראי ?

 38. האם הבנק הציג מצג לפיו יעמיד מסגרת אשראי נוספת בכל פעם שתהיה חריגה ממסגרת האשראי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון