אומדן מכרזים

מהו אומדן מכרזים ?

יעודו של אומדן המופקד בתיבת המכרזים להעמיד לרשות ועדת המכרזים כלי עזר מקצועי לבחינת רצינותן וכדאיותן של ההצעות המובאות בפני ועדת המכרזים.ו
 
תפקידה של ועדת המכרזים לבחור מתוך ההצעות הכשרות הנבחנות על ידה, את ההצעה הטובה ביותר לרשות בעלת המכרז.נ
ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר, לפי העניין) אינה בהכרח ההצעה הטובה ביותר. כדי שההצעה תיחשב ראויה עליה להיות סבירה. כדי להיחשב סבירה עליה להיות כזו המבטיחה את יכולתו של המציע לעמוד מאחורי הצעתו ולבצע את העבודות או השרות נושא המכרז כראוי, כשהמחיר המוצע מכסה לפחות את העלויות הכרוכות בביצוע העבודות, ובדרך כלל אף להשאיר שולי רווח מקובלים.ב


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אומדן מכרזים:

 בפני עתירה נגד זכייתה של משיבה 2 במכרז 10/2002 שפורסם על ידי עיריית אור יהודה.
 
בתנאי המכרז נקבע כי סטיה של 20% מהאומדן, בין כלפי מעלה ובין כלפי מטה, תגרום לפסילת הצעה על הסף.

הצעת משיבה 2 היתה נמוכה מהאומדן בממוצע בלמעלה מ-29%, ולמרות זאת לא נפסלה על ידי ועדת המכרזים ואף הוכרזה כזוכה.נ
 
העותרת, שאף היא הגישה הצעה במכרז, תוקפת את זכיית משיבה 2, ומבקשת לבטל את זכייתה ולהכריז על הצעתה שלה כזוכה.ב
 
המשיבות מצדיקות את החלטת הועדה בטענה כי האומדן היה שגוי, דבר שלטענת המשיבות הכשיר את התעלמות ועדת המכרזים מהאומדן וזה תנאי האמור.ו
 
הטענה כנגד האומדן היא, ביסוס האומדן על תשומות, היינו עלויות שהזוכה יצטרך לעמוד בהן בביצוע השירות, שעה שמאבקי שליטה בענף הורידו את רמת המחירים בשוק למחירי הפסד.נ
 
תנאי זהה בנוסחו לתנאי הנדון כאן, נכלל גם במכרז 9/2002 של עיריית אור יהודה, וגם שם זכתה במכרז משיבה 2 שבפני אף שהצעתה שם היתה נמוכה מהאומדן בכ-40%.ב
 
עותרת אחרת השיגה על זכיית משיבה 2 במכרז 9/2002 (עת"מ 1466/02) והנימוקים שהובאו שם על ידי המשיבות להצדקת זכיית משיבה 2 זהים לאלו שהובאו כאן.ו
ב-11.11.02 החלטתי ליתן צו ביניים כנגד זכיית משיבה 2 במכרז 9/2002.נ
 
בהחלטתי (בש"א 30574/02) נימקתי את מתן צו הביניים כך:
 
" דיון
 
א. המחלוקת בתיק זה מעוררת שתי סוגיות: האחת, מהי הדרך הנכונה לעריכת אמדן. השניה, מקום שאומדן שהונח בתיבת המכרזים שגוי, ובתנאי המכרז נקבעו שולי סטיה מהאומדן שחריגה מהם תגרום לפסילת הצעה על הסף, האם רשאית ועדת המכרזים להתעלם מהאומדן ולקבל הצעה החורגת משולי הסטיה שנקבעו בתנאי המכרז.ב
יעודו של אומדן המופקד בתיבת המכרזים להעמיד לרשות ועדת המכרזים כלי עזר מקצועי לבחינת רצינותן וכדאיותן של ההצעות המובאות בפני ועדת המכרזים.ו
 
תפקידה של ועדת המכרזים לבחור מתוך ההצעות הכשרות הנבחנות על ידה, את ההצעה הטובה ביותר לרשות בעלת המכרז.נ
ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר, לפי העניין) אינה בהכרח ההצעה הטובה ביותר. כדי שההצעה תיחשב ראויה עליה להיות סבירה. כדי להיחשב סבירה עליה להיות כזו המבטיחה את יכולתו של המציע לעמוד מאחורי הצעתו ולבצע את העבודות או השרות נושא המכרז כראוי, כשהמחיר המוצע מכסה לפחות את העלויות הכרוכות בביצוע העבודות, ובדרך כלל אף להשאיר שולי רווח מקובלים.ב
 
אכן, יש ובתחום מסויים מתנהלים מאבקי שליטה שבמסגרתם מוגשות הצעות המשקפות בעליל מחירי הפסד, שנועדו להרחיק מהשוק מתחרים, ומצב דברים כזה מניח לפתחה של הרשות הזדמנות לקנות מוצרים או שרותים מתחת למחיר עלותם.ו
לדעתי הגררות הרשות אחר "מציאות" כאלו אינה משתלמת בטווח הארוך, ואף לוקה לפחות במידת מה בחוסר הגינות. אינה משתלמת הן בשל החשש שבסופו של דבר המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, והן נוכח האפשרות שדחיקת רגלי מתחרים על ידי הצעת מחירי הפסד תביא להשתלטות על השוק שתוצאתה האפשרית עלולה להיות דווקא העלאת מחירים וירידה ברמת השירות או ברמת המוצרים.נ
לוקה לפחות במידת מה של חוסר הגינות, באשר רשות ציבורית אמורה ליתן או לקבל תמורה הוגנת עבור מצרכים או שירותים שהיא רוכשת או מוכרת.ב
 
ומן הכלל את הפרט. בעניננו נערך האומדן על בסיס חישוב העלויות בהן על המציע לעמוד לשם מתן השירות נושא החוזה: שכר עבודה, הוצאות רכב וכיוצא בזה, ואין טוען כי נפלה טעות בדרך חישוב העלויות.ו
שומה כזו הינה שומה ראויה, ועל כן לא היה מקום להתעלם ממנה ומתנאי המכרז בקביעת תוצאות המכרז.נ
 
לפיכך נראה שאין החלטת ועדת המכרזים להעניק את הזכיה למשיבה 2 יכולה לעמוד.ב
 
מסקנתי זו מייתרת את הצורך לדון בשאלה השניה, ועל כן לא אדון בה."
 
דברים אלו יפים גם לענייננו.ו
 
לפיכך דין העתירה להתקבל.נ
 
זכיית משיבה 2 מתבטלת, ותחתיה נקבעת העותרת כזוכה במכרז.ב
 
משיבה 2 תשלם לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.ו
 
לאור חזרת העירייה מהתנגדותה לעתירה לא יפסקו נגדה הוצאות.נ
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון