ביטול הודעה על ביטול מכרזים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול הודעה על ביטול מכרזים:
 
חב' קיסר -הנדסה לפיתוח בע"מ היא אחת מהמשתתפים בשלושה מכרזים שהוצאו ע"י אגף הבינוי של משרד הבטחון, בהם הוזמנו הצעות לביצוע עבודות כיסוי גגות במתקנים צבאיים.
כל אחד מהמכרזים מתייחס למחוז אחד מבין שלושה: דרום, מרכז וירושלים.
 
כחודשיים לאחר שהוגשו ההצעות, ב - 1 ינואר 2001, נשלחה למציעים, בהם העותרת, הודעה בדבר ביטול המכרזים.
 
לאחר שנכשלו ניסיונותיה של העותרת למנוע את ביטול המכרזים, היא פנתה לבימ"ש זה בבקשה להורות למשיבה לבטל את הודעות הביטול ולבחור את ההצעות הזוכות, על פי הקריטריונים המקובלים במכרזים.
 
משנתברר לעותרת כי המשיבה עומדת להוציא מכרזים חדשים לביצוע העבודות נשוא המכרזים שבוטלו כאמור, ביקשה העותרת, וניתן צו ביניים שנועד לשמר מצב קיים עד להכרעה בעתירה.
 
אין חולקים על כך, שכלל אין להרשות ביטול מכרז.
ביטול מכרז לאחר שהוגשו ההצעות ופורסמו מחדש פוגע במשתתפים.
 
אחד מהעקרונות היסודיים למכרז הוגן, הוא סודיות הצעותיהם של המתחרים.
אם מפרסמים מכרז חדש לאחר ביטולו של מכרז קודם, יודעים המשתתפים מה הציעו מתחריהם ואילו תנאים הוצגו ע"י המתחרים.
פרסום מכרז חדש כאמור, מאפשר את השתתפותם של מתחרים חדשים, שלא מצאו לנכון להתחרות במכרז שבוטל.
 
בע.א. 6283/94 "מנורה" איזו אהרון בע"מ נ' מדינת ישראל (פ"ד נא(1) 21, אוזכרו מספר פסקי דין של ביהמ"ש העליון, בהם נקבע שביטול מכרזים נעשה שלא כדין וכך נאמר שם בע"מ 26 (מול האות ז'):

"אכן המכרז נועד במידה רבה, לאפשר לרשות הציבורית
לבחור את ההצעה הטובה לה ביותר.
עם זאת לעקרון התחרות בתנאים של שוויון מעמד בכורה.
על כן בדרך כלל, בהתנגשות בין שתי מטרות אלה, גובר עקרון
השוויון שיסודו בעקרונות הכללים של המשפט המינהלי.
זאת ועוד,
הקפדה על קיום מכרזים באופן שוויוני והוגן, תורמת לאמון
הציבור בשיטת המכרזים ולנכונות ליטול בהם חלק.
על כן לטוח הרחוק, קיום דווקני של עקרונות השוויון וההגינות
ייטיב גם עם האינטרס של הרשויות לזכות בהצעות הנוחות ביותר
אף אם במקרה פרטיקולרי זה או אחר, תאלץ הרשות לקבל הצעה
שאינה מושלמת".

צריך גם לזכור כי הכנת הצעות למכרזים, כרוכה בהשקעת משאבים לא מבוטלים.
המזמין הצעות, חייב לנהוג בתום לב כמצוות סעיף 12 בחוק החוזים (כללי).
ביטול מכרז לאחר הגשת הצעות גורר הפסדים ממשיים למציעים ומהווה לכאורה התנהגות שלא בתום לב.
לפיכך הנטיה היא לא להרשות ביטול מכרז, זולת אם קיימות נסיבות יוצאות דופן בהן טובת הכלל מחייבת פרסום מכרז חדש.
 
על הרשות, המעוניינת לבטל מכרז, לשכנע את בית המשפט כי אכן קיימות נסיבות יוצאות דופן להחלטת הביטול.
 
בענייננו הוכח כי:
במכרזים נשוא ענייננו, הוכתב מחיר ביצוע העבודות ע"י אגף הבינוי של משרד הביטחון, שלא כמרבית המכרזים.
המשתתפים הוזמנו להתחרות ביניהם על שיעור ההנחה שהם מוכנים להציע מהמחיר שנקבע.
 
יתירה מזו, גם שיעור ההנחה המירבי הוגבל, מחשש שמא יציעו המתחרים הנחה גדולה מדי, שתגרום להם הפסדים ולא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם לביצוע העבודות המוזמנות. נקוב במכרז שההנחה המירבית לא תעלה על 30%.
משנפתחה תיבת ההצעות, בכל אחד משלושה המכרזים נשוא עניינו, הסתבר כי מרבית המתחרים הציעו את ההנחה המירבית בשיעור של 30% מהמחיר שנקבע בפרסום המכרז.
 
עובדה זו גילתה כי המחיר שנקבע מראש היה גבוה מדי.
 
הוברר גם כי אלמלא הוגבל שיעור ההנחה ל - 30% מהמחיר, היו המתחרים מוכנים לבצע את העבודה, בפחות מהמחיר שנקבו בהצעותיהם.
 
זאת ועוד, אגף הבינוי של משרד הבטחון, פרסם מכרז נפרד לביצוע עבודות כיסוי גגות במרחב פיקוד הצפון. מדובר באותו סוג עבודות כבמכרזים נשוא עתירה זו.
 
באותו מכרז השתתפה גם העותרת והיא הציעה לבצע את העבודה במחיר זול באופן משמעותי מזה שהציעה בשלושה המכרזים נושא עתירה זו, על אף ההנחה המירבית בשיעור 30% שהציעה.
 
העובדות הנזכרות הבהירו באופן חד משמעי שהמחיר הבסיסי שנקבע בהזמנת המכרזים בענייננו, היה מוטעה וכי בשל טעות זו עליה לבטל את המכרזים ולפרסם חדשים תחתם, או לשלם מחיר מוגזם בהרבה מהמחיר הראוי.
 
המשיבה טוענת כי תשלום המחיר על פי ההצעות שהוגשו, מהווה פגיעה רצינית בציבור ובמטרת פרסום המכרזים.
 
לאחר ששקלתי את הנסיבות, נראה לי כי עניינו דומה לזה שנדון בבג"צ 368/76, 376 א. גוזלן, צוות מא"י לבניין נ' המועצה המקומית בית שאן ואח' (פ"ד לא(1) 505, 521 (מול האות ד') שם נאמר:
 
"...יתכנו נסיבות יוצאות דופן, בהן טובת הכלל מחייבת
פרסום מחדש, כאמור.
 
כוונה בתום לב לחסכון מהותי בכספי ציבור היא בגדר
מקרים יוצאי דופן כאמור ועל כן פסקו בתי המשפט -
הצעת מחיר שאינה נראית הוגנת או איננה סבירה לאור
הנתונים, אין חובה לקבלה אף אם היא הזולה ביותר".
 
התוצאה היא שאני דוחה את העתירה.
 
בנסיבות כפי שפורטו לעיל - אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון