ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן
מבטחים:

פסק-דין
.1לפנינו תביעה להורות על ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים שהחליטה ביום 6.2.92 לדחות את ערעורו של התובע:ב לצרכי נוחות להלן נוסח ההחלטה (ההחלטה צורפה לתביעה);

החלטה

"המערער טוען לאי קבלת דמי מחלה בתקופת 1979- .1984הוצגו לפנינו מסמכים על תשלומי ימי מחלה בשנים 1980- .1979לאחר מכן לא היה מבוטח בקרן. לטענות על ימי מחלה נוספים טענה כיום לאחר כ- 12שנה לא ניתן לדון מפאת התיישנות.
באשר לטענתו לנכות מאז פרישתו מהעבודה אין לו זכויות כיוון שהוציא
זכויותיו מהקרן ב- .1983
לאחר שהועדה הרפואית של הקרן ב- 1980דחתה דרישתו לנכות. לפיכך אנו דוחים את הערעור."
לגירסת ב"כ התובע בתביעתו, דחית הערעור היתה לא מוצדקת ושרירותית והתעלמה
מהעובדות. ב"כ התובע מפרט מקומות עבודתו של התובע ( 1962- 1976עבד בקיבוץ מרחביה, מ- 6/77- 9/80עבד בפלדות והיה חבר בנתבעת בפנסיה מקיפה).
בתקופת עבודתו התובע חלה, הנתבעת שילמה לו דמי מחלה מ- 1979- .1980התובע
שב לעבודה, מצבו הבריאותי שוב הדרדר, אושפז בבי"ח שער מנשה מ- 1.6.81עד .5.4.84
פניות התובע לנתבעת לקבלת דמי מחלה בגין תקופות אישפוזו נדחו.
כן נטען שהנתבעת או מי מטעמה נקטו במעשי רמיה כאשר החתימו אותו על מסמכים.
.2בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע. נטען שהנתבעת פועלת לפי תקנון מבטחים.
באשר לדמי מחלה לתקופה 1.6.81- 5.4.84, התובע אינו זכאי לכך הואיל
וחברותו בקרן דמי מחלה הסתיימה ב- 9/80, מאז לא שולמו עבורו דמי גמולים לקרן דמי מחלה. באין תשלום אין גם זכאות לדמי מחלה.
התובע פנה לקבלת פנסית נכות, אולם ועדה רפואית קבעה שהוא אינו זכאי לכך,
הואיל והוא סובל ממחלה קודמת לתאריך ההצטרפות.
ב- 4/83הגיש התובע בקשה לקבלת כספים, חתם על מסמכים ברצון וקבל -. 890, 89שקל ישן, לאחר ניכוי מס הכנסה.
זכות לפנסית נכות קמה על פי התקנון, אם מדובר במחלה קודמת על החבר לצבור
תקופת תשלומים רצופים של 36חודשים ותנאי זה לא התקיים לגביו, התובע צבר
תקופה של 21חודשים בלבד ( 1/79- 9/80).
בהתייחס לנ"ל יש לדחות תביעת התובע.
.3הואיל והתביעה מעוררת ענינים רפואיים המצריכים חוות דעת רפואית הגיעו
ב"כ הצדדים ביום 31.12.96להסכמה, לפיה ימונה מומחה רפואי, ובהתאם לכך נתנה
החלטה.
לצורכי נוחות להלן נוסח ההחלטה מיום 16.4.97;
"החלטה
.1ב"כ הצדדים הסכימו למינוי מומחה שיתן חוות דעת בקשר לשאלות הבאות:ו א. האם ביום 21.4.83, שעה שהתובע חתם על בקשה למשיכת כספים, הוא היה כשיר לעשות כן?
ב. האם בספטמבר 80היה התובע נכה כהגדרתו בתקנות (מצ"ב התקנות) והאם אי כושר העבודה שממנה סבל התובע מ- 9/80נובע מתאונת עבודה שקרתה לפני 1/79או ממחלות מהן סבל לפני 1/79?
ג. האם התובע היה בתקופות אי כושר כתוצאה ממחלה או תאונה שארעה לו לפני התאריך 1/79?
.2תשומת לב כב' המומחה לתקנה 40לתקנות מבטחים המצ"ב.
.3על מצבו הרפואי של התובע ניתן ללמוד מהמוצגים הבאים:נ נ/1, נ/2, נ/3, ונספים א', ב', ג', ד' להודעת מבטחים מיום .9.1.97
.4הנני ממנה כמומחה את ד"ר אהרונסון.
שכרו של המומחה ישולם בשלב זה ע"י הצדדים, כל צד מחצית. "
.4ביום 12.10.97נתן דר' אהרונסון חוות דעת ובתמציותיות השיב כדלהלן:ב
א) בתאריך 21.4.83היה התובע כשיר לחתום על בקשה למשיכת כספים.
ב) נכותו הפסיכיאטרית מאז סוף 1979, יש לראותה כנובעת מהתאונה ב-.1974
.5ביום 3.7.98השיב דר' אהרונסון למספר שאלות הבהרה, לצורכי נוחות להלן
נוסח השאלות והתשובות;
א. שאלה:ו האם נכון לומר כי התובע שוחרר מבית חולים שער מנשה ביום 5.8.83?
תשובה:נ כן, נכון.
ב. שאלה:ב האם נכון הוא, כי ביום 21.4.83התובע היה במסגרת חופשה מבית
החולים שעה מנשה?
תשובה:ו כן, נכון.
ג. שאלה:נ האם כששוחרר התובע מבית החולים שער מנשה - נתבקש ליטול תרופות
מסויימות? אם כן - איזה תרופות?
תשובה:באין עדות בתיק על תרופות בתאריך השחרור. במכתב מה- 24.6.83צויין שהתובע נוטל תרופות כדלקמן:ו זריקת מודיקט פעם בחודש, כדורי טגרטול, דקינט ונוזינן.
ד. שאלה:נ האם התרופות שנתבקש התובע ליטול - משפיעות על עירנות וכושר
השיפוט שלו?
תשובה:ב תרופות אלו עלולות להשפיע על העירנות אך לא על כושר השיפוט.
ה. שאלה:ו נכון כי אינך יכול לשלול באופן מוחלט שהיתה אצל התובע פעילות
פסיכוטית ביום 21.4.83?
תשובה: נכון. לא ניתן לשלול באופן מוחלט.
ו. שאלה: נכון כי בתקופת החופשות שקיבל התובע משער מנשה, היה נתון התובע
תחת השפעת תרופות?
תשובה: אכן, נכון.
ז. שאלה: נכון שביום 21.4.83לא היה בידי התובע מסמך שחרור סופי מבית החולים שער מנשה?
תשובה: אכן, נכון.
ח. שאלה: נכון כי המצב הפסיכוטי החריף ממנו סבל התובע, השפיע על כושר
השיפוט שלו?
תשובה: נכון שבזמן שהתובע היה נתון במצב פסיכוטי חריף כושר שיפוטו הושפע מכך.
ט. שאלה: האם המצב הפסיכוטי החריף ממנו סבל התובע, יכול להתפרץ באופן
פתאומי גם כשאין פעילות או תנודות במצב הרוח?
אם לא - אז באיזה מבצבים יכול להתפרץ?
תשובה: מצבים פסיכוטים חריפים יכולים להתפרץ בעתות דחק ולחץ חריפים. יחד עם זה אין לי עדות שהתובע היה במצב מסוג זה בתאריך .21.4.83
י. שאלה: האם מצבי לחץ עלולים לגרום להתפרצות מצב פסיכוטי אצל התובע
בתקופות הרלוונטיות?
תשובה: ראה תשובתי בשאלה ט'.
י"א שאלה: מהו תאריך מכתבו של ד"ר יזרסקה, האם 28.9.90או שמא נפלה טעות בציון התאריך?
תשובה: לצערי נפלה טעות בציון תאריך המכתב.
.6להלן בתמציתיות טענות ב"כ התובע בסיכומיו:
א) בשנת 1962עד 1976עבד התובע במושב מרחביה. היה חבר בנתבעת אך לא
במסגרת פנסיה מקיפה.
בתקופה מיום 8.6.77עד 15.9.80עבד התובע בפלדות עין חרוד והיה חבר אצל
הנתבעת במסגרת פנסיה מקיפה.
ב) בתקופת עבודתו כמפורט לעיל חלה התובע, והוא פנה לנתבעת ובקש תשלום דמי מחלה, ואכן הנתבעת שילמה דמי מחלה בעבור התקופה משנת 1979עד .1980
ג) התובע שב לעבודתו אחרי מחלתו, אך מצבו הבריאותי התדרדר ועקב זאת אושפז בבית חולים שער מנשה מיום 1.6.81עד 5.4.84עפ"י החלטת בי"מש.
ד) עת ששוחרר מבית חולים שער מנשה פנה התובע לנתבעת לקבלת זכויותיו ושם נטען כי התובע משך זכויותיו ביום 21.4.83וכי לא היה חבר בפנסיה מקיפה - ומכאן התביעה.
ה) הנתבעת בכתב הגנתה כפרה בתקופות העבודה המפורטות דלעיל, אך כפירה זו אינה מעלה ומורידה, משום שקיימות תקופות חפיפה בין הנטען ע"י התובע והנתבעת.
הנתבעת טענה כי התובע היה מבוטח בפנסיה מקיפה החל 1/79, וכי התובע
קיבל דמי מחלה בתקופות שפורטו בהגנתה (ראה סע' 2, 3להגנה).
הנתבעת עוד טענה כי התובע לא היה זכאי לדמי מחלה בתקופות שלא עבד ולא
שולמו בעבורו תנאים אלה ע"י המעביד וכי התובע משך את כל זכויותיו אצלה מרצונו
הטוב והחופשי ביום 21.4.83כשלא היה פסול דין.
עוד טוענת הנתבעת כי זכותו של התובע לפנסית נכות קמה רק אם שולמו בעבורו עובר לאירוע המזכה 12תשלומים חודשיים מלאים ורצופים ובמקרה שהנכות הינה עקב מחלה שאירעה לתובע לפני הצטרפותו לקרן הפנסיה תוגדל התקופה ל- 36תשלומים, לכן משצבר התובע רק 21חודשים קרי מ- 1/79עד 9/80ונכותו נובעת ממחלה קודמת ל- 1/79- אינו זכאי.
ו) גם אם מחלתו של התובע נובעת ממצב קודם קרי מתאונה מיום 1974- כקביעת
דר' אהרונסון הרי בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל צבר התובע אכשרה ותשלומים מעבר
ל- 36חודשים - דהיינו מיום 6/77עד .9/80
לחילופין התובע כהחלטת דר' אהרונסון לא סבל ממחלה עובר ל- 1/79, אלא היתה תאונת עבודה, ולכן התובע אינו חייב לצבור 36חודשי תשלום רצופים אלא רק 12חודשים.
ז) מה שנותר להחליט בו הוא האם התובע כשחתם על מסמכי משיכת כפי זכויותיו
בנתבעת היה כשיר לחתום אם לאו?
בסיכומים יש התייחסות לחוות הדעת ושאלות ההבהרה ומהן מסיק ב"כ התובע כי
בעת משיכת הכספים התובע היה במצב פסיכוטי השולל את מעשיו.
לכן יש לבטל החלטת הועדה לערעורים ולשלם לתובע פנסיה.
.7להלן בתמציתיות טענות ב"כ הנתבעת בסיכומיה:
א) זכאות לדמי מחלה:
(1) ב"כ הנתבע מפנה אותנו לתקנות דמי מחלה וגם להגדרת המונח דמי מחלה וכן לתקנה 7ולתקנה 9(א) לתקנות דמי מחלה, על יסוד תקנות אלה והעובדות, מסקנתה שהתובע אינו זכאי לדמי מחלה.
(2) התובע הפסיק את עבודתו אצל המעסיק ב- 15.9.80וכי הנתבעת קבלה עבורו דמי גמולים עד .10/80מאז 11/80לא שולמו עבור התובע דמי גמולים לקרן פנסיה מקיפה ולקרן מחלה. בהעדר תשלומים לקרן הפנסי וקרן מחלה עובר לחודש יוני 1981אין התובע זכאי לדמי מחלה ותביעתו לשלם לו דמי מחלה בגין תקופת אישפוזו בתקופה 1.6.81ועד 5.4.89אין לה בסיס משפטית ודינה להידחות.
ב) הנפקות המשפטית של הבקשה להחזרת כספים:
(1) הסמכות להכריז על אדם כפסול דין מסורה בידי ביהמ"ש בהתאם לסעיף 8לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות תשכ"ב- .1962עד היום התובע לא הוכרז כפסול דין. כן מפנה לפסיקה הנוגעת לענין.
(2) שאלה נוספת שיכול שתתעורר, האם קמה לתובע עילה לביטול הבקשה למשיכת כספים מחמת אחת העילות המנויות בחוק החוזים תשל"ג- .1963חוק החוזים מונה רשימה סגורה של עילות בשלן ניתן לבטל חוזה שנכרת - טעות, הטעיה, טעות סופר, כפיה או עושק (סעיפים 18- 14לחוק). בסיכומיה מתייחסת לכך, ומסקנתה שאין מקום לביטול החוזה.
(3) היועץ המומחה שמונה ע"י בית הדין בהסכמת הצדדים קבע במפורש בחוות דעתו הראשונה כי "... בתאריך 21.4.83היה התובע כשיר לחתום על בקשה למשיכת כספים.
(4) לנוכח האמור לעיל מתבקש בית הדין לקבוע כי התובע היה כשיר משפטית ביום 21.4.83לחתום על בקשה למשיכת כספים הן עפ"י חוק הכשרות והן מבחינה רפואית כפי שקבע היועץ המומחה.
ג) תקופת חברותו של התובע בקרן פנסיה מקיפה:
(1) טענת התובע כי הוא מבוטח בקרן פנסיה מקיפה החל מ- 8.6.77אין לה תימוכין בחומר הראיות שהוצג על ידיו. המסמך אשר צורף לסכומים אינו חתום, לכן אין הוא יכול לשמש כראיה בתביעה נשוא הדיון. ברישא של המסמך צויין תאריך תחילת עבודתו של התובע בפלדות עין חרוד מאוחד הינו ביום .8.6.77בנקודה זו אין מחלוקת בין הצדדים נהופך הוא ישנה הסכמה. המחלוקת היא לגבי תאריך כניסתו של התובע לקרן פנסיה מקיפה. במסמך שהציג התובע לא צויין "מועד כניסה לפנסיה מקיפה". שורה זו נשארה ריקה.
(2) מהמסמכים שצורפו כנספח ד' לסיכומים עולה בבירור כי בשנים 6/77ועד 12/78היה התובע מבוטח בקרן פנסיה יסוד ורק החל מ- 1/79היה התובע מבוטח בקרן פנסיה מקיפה. גם בדיווח לפקיד שומה, (נספח ו' לכתב ההגנה) צויין כי התובע היה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה מ- 1.1.79עד 31.10.80, סה"כ שנה ו- 10חודשים, כאשר בראש המסמך צויינה כל תקופת עבודתו אצל המעסיק 6/77- .31.10.80
(3) כן מתייחסת בסיכומיה לנתונים כספיים התומכים בגרסת הנתבעת, שהתובע לא היה מבוטח כטענת ב"כ התובע.
(4) התובע לא הצליח להוכיח שהיה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה בכל תקופת עבודתו וכי טענת הנתבעת לפיה התובע היה מבוטח בתקופה 1/79ועד 10/80הינה מבוססת ונתמכת בראיות.
ד) זכאות לפנסית נכות
(1) זכאות לפנסית נכות מותנית, בין השאר, בצבירת תקופת אכשרה בקרן
פנסיה מקיפה.
תקופת האכשרה הדרושה למחלה רגילה הנה 12חודשים ואילו למקרה נכות ממחלה או תאונה או מום שנקבעו לפני הצטרפות החבר לקרן פנסיה מקיפה נדרשת תקופת אכשרה של 36חודשים רצופים בקרן פנסיה מקיפה.
התובע הצטרף לקרן הפנסיה המקיפה בחודש 1/79והיה חבר בה עד 10/80במשך 22חודשים. אין ספק כי התובע צבר תקופת אכשרה למחלה רגילה.
אלא מאי כושרו של התובע לפי קביעת הרופא המומחה בחוות דעתו מיום 12.10.97הינה תוצאה מפגיעת ראש, עקב תאונת דרכים שבה היה התובע מעורב ב- .25.9.74
מסקנתו הרפואית של המומחה הנובעת מהממצאים הנ"ל הינה כי "נכותו הפסיכיאטרית מאז סוף 1979יש על כן לראות כנובעת מהתאונה ב- 1974", דהיינו הרופא המומחה קבע באופן פוזיטיבי כי קיים קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע ב- 1080לבין התאונה שארעה ב- .1974
(2) מאחר והתובע כאמור היה בקרן פנסיה מקיפה 22חודשים בלבד, דהיינו לא
צבר תקופת אכשרה למחלה קודמת בהתאם למתחייב בתקנות, ומאחר והרופא המומחה קבע כי כושרו של התובע לעבוד נובע מתאונה שארעה בשנת 1974, הרימה הנתבעת את נטל ההוכחה הנדרש ממנה לצורך הוכחת קיומה של תקנה 44(ב) לתקנות ולכן בדין דחתה הועדה הרפואית את תביעתו של התובע להכיר בו כנכה עפ"י התקנות.
(3) טוען התובע בסיכומים בסעיף 10, כי מאחר ומדובר בתאונת עבודה לא נדרשת תקופת אכשרה של 36חודשים. טענה זו עם כל הכבוד בטעות יסודה.
לו אמנם היה אי כושרו של התובע לעבוד נובע מתאונת עבודה אזי היתהי הנתבעת פטורה מחבות לתשלום פנסיה נכות בהתאם לתקנה 23הקובעת כי -
"בכפוף לנזכר בתקנות, לא תשלם מבטחים פניסה ולא תשא בכל אחריות בגין אותה עילה כלפי חבר ו/או כלפי שאריו, במקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונת עבודה או פגיעה בעבודה כמשמעותן בחוק..."
.8הצדדים נתבקשו בהחלטה מיום 7.7.98להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה
בהתייחס לחוות הדעת ו/או שאלות ההבהרה, או שיש בדעתם להגיש סיכומים, כן צויין בהחלטה שחוסר תגובה יחשב שאותו צד אינו מעונין להוסיף על הסיכומים שהוגשו, והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה, ולמתן פס"ד בהחלטה.
.9א) ביום 23.9.98נתנה החלטה כדלקמן; (לצורכי נוחות להלן נוסח ההחלטה); "החלטה
בטרם מתן פסק דין על ב"כ הצדדים להתייחס לאמור כדלהלן;
.1בתיק זה מונה מומחה רפואי שנתן חוות דעת וענה על שאלות הבהרה.
.2בהחלטה מיום 7.7.98התבקשו ב"כ הצדדים להגיש סיכומים, ואלה אכן הוגשו.
.3ביום 28.7.98נתקבלה הודעה מטעם בכ"כ הנתבע כדלהלן; "בהתאם להחלטת בית הדין הריני מתכבדת להודיע כי אם יוחלט שמסכת הראיות הושלמה בתיק, ברצוני להגיש סיכומים, כמובן לאחר שהתובע יגיש את סיכומיו".
.4מסיכומי ב"כ הצדדים שהוגשו לבית הדין לומד אב בית הדין כי אין בדעת ב"כ הצדדים להגיש ראיות נוספות, וכי פסק הדין ינתן על יסוד חוות הדעת, שאלות הבהרה שהוגשו, הסיכומים, וחומר עזר שהוגש.
.5למען הזהירות נתנת לב"כ הצדדים ארכה נוספת לשקול האמור בסעיף 4דלעיל.
אם לא תתקבל הודעה אחרת עד 10.10.98ינתן פסק דין בתביעה על יסוד החומר
בתיק זה.
.6ניתן היום 23.9.98בהעדר - לשלוח לב"כ הצדדים ההחלטה בדאר."
ב) מטעם ב"כ הצדדים לא נתקבלה כל תגובה.
.10האם התובע היה כשיר לחתום על בקשה למשיכת כספים ביום 21.4.83?
א) על פי חוות דעת המומחה, התובע היה כשיר לחתום על משיכת כספים במועד
הנ"ל.
טענותיו של ב"כ התובע בסיכומים דינן להידחות, אין להסיק ממצבים פסיכוטים
אליהם מתייחס המומחה, כי ביום 21.4.83התובע היה שרוי במצב פסיכוטי.
המומחה מסכם סוגיה זאת, לגרסתו, לא היתה בפניו עדות כי ביום 21.4.83התובע היה במצב פסיכוטי.
ב) לכתב ההגנה צורפו מספר נספחים המצביעים על כך שהתובע הפסיק חברותו
במבטחים ב- 15.9.80, ומאז 80/10לא נתקבלו עבורו כספים, וביום 21.4.83, שהוא
המועד הרלוונטי, חתם על הצהרה בנדון.
ג) על התובע מוטל הנטל להוכיח כי ביום 21.4.83הוא היה שרוי במצב שהיה
בלתי כשר לחתום על המסמכים, לאור הראיות שהוצגו, במיוחד חוות דעת המומחה,
התובע לא הרים הנטל המוטל עליו בנסיבות הענין.
.11האם נכותו של התובע נובעת ממחלה קודמת או לא, ומהי התקופה הדרושה
לצבירת הזכויות?
א) על השאלה הנ"ל השיב כב' המומחה באופן ברור, דהיינו, נכותו של התובע
נובעת מהתאונה שארעה לתובע ב- .1974
ב) לפי תקנה 44(ב) לתקנות מבטחים לפנסיה מקיפה, אם הנכות נגרמה ע"י מחלה שנקבעה לפני הצטרפות החבר לקרן יהיה החבר זכאי לפנסית נכות... בתנאי ששולמו עבורו לקרן 36תשלומים רצופים.
ג) טענת ב"כ התובע בסיכומיו כי מאחר ומדובר בתאונת עבודה לא נדרשת תקופת
אכשרה של 36חודשים דינה להידחות, לאור תקנה 23הפוטרת את מבטחים
מתשלום פנסית נכות.
ד) בהתייחס לנ"ל, ועל פי חוות דעת המומחה, חלה תקנה 44(ב) ולצורך רכישת
הזכות לנכות יש לשלם למבטחים 36תשלומים רצופים.
ה) התובע הצטרף לקרן הפנסיה ב- 1/79והיה חבר בה עד 10/80, דהיינו 22
חודשים, תקופה שאינה מזכה בפנסית נכות, לפיכך דין הטענה שהוא זכאי
לפנסית נכות להידחות.
.12לענין הזכאות לדמי מחלה לתקופה 16.1.81- 5.4.84: עולה מסיכומי ב"כ הנתבעת כי לא שולמו כספים לקרן דמי מחלה, לפיכך, בהעדר תשלום כספים אין חובת תשלום.
.13המסקנה מהנ"ל שהחלטת ועדת העררים לעניני מבטחים יסודה בתקנות, לפיכך דין התביעה להידחות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ועדת צר''מ

 2. ועדת מינהל השירות

 3. ועדת המאוימים

 4. החלטת ועדת המעקב

 5. ערעור על ועדת שליש

 6. ועדת שחרורים מיוחדת

 7. בקשת הקלה מועדה מקומית

 8. שימוע בפני ועדה בעירייה

 9. ביטול החלטת ועדת חריגים

 10. משוא פנים בוועדת המכרזים

 11. הקלטת ישיבות ועדת מכרזים

 12. ביטול החלטת ועדת מכרזים

 13. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 14. ועדת חריגים לדיור ציבורי

 15. הקלטת דיון בועדת המכרזים

 16. ערעור על החלטת ועדת האכלוס

 17. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 18. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 19. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 20. טעויות בהחלטת ועדת המכרזים

 21. זכות הקיזוז של ועדה מקומית

 22. אכיפת החלטה של ועדה פריטטית

 23. אי יישום המלצות ועדת חקירה

 24. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 25. זיכוי מעבירות עקב עדות יחידה

 26. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 27. הועדה המקומית אישיות משפטית

 28. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 29. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 30. פגם מנהלי בהחלטת הועדה המקומית

 31. בקשה לביטול החלטת ועדת הבוחנים

 32. החלטת ועדה מחוזית על סגירת תיק

 33. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 34. בקשה לתשלום מיוחד ועדת ההתנתקות

 35. ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

 36. זכות טיעון חלקית בפני הועדה המחוזית

 37. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 38. בדיקת חוסן פיננסי ע''י ועדת המכרזים

 39. התערבות שיפוטית בהחלטות ועדת המכרזים

 40. שינוי החלטת ועדת קידום הפקולטה לרפואה

 41. קבילות דו''ח ועדת חקירה פנימית כראיה

 42. החלטת מכרז ועדת המכרזים פסולה מעיקרה

 43. חיוב הועדה לתכנון ובניה לעמוד במועדים

 44. ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

 45. ערעור על החלטות הועדה להטלת עיצום כספי

 46. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה

 47. ערעור על החלטת ועדת הביקורת של ההסתדרות

 48. ביטול החלטת הוועדה לעניינים הומניטאריים

 49. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 50. ביטול החלטת ועדת המכרזים על חלוקת עבודה

 51. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 52. ביטול המלצה לאחר הגשת תכנית לועדה המקומית

 53. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 54. תביעה נגד ועדת הביקורת המרכזית של ההסתדרות

 55. ערעור על ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חולים

 56. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 57. נוהל בקשות בפני הוועדות לעניינים הומניטאריים

 58. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 59. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 60. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 61. החלטת ועדה מחוזית ''למשוך'' תוכנית לפני הדיון

 62. הארכת תוקף החלטת ועדה לתכנון ובניה למתן היתר

 63. ביטול החלטת הועדה לערעורים לענייני קרן מבטחים

 64. בקשה לשינוי החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 65. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 66. דחיית ערעור על החלטת ועדת הערעורים לפי חוק הנכים

 67. ערעור על החלטת ועדת הערעור לפי סעיף 33 לחוק הנכים

 68. המלצת ועדת האיתור לעניין בחירת היועץ המשפטי לממשלה

 69. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 70. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 71. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 72. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 73. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 74. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 75. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 76. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 77. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון