בקשה להשלמת עבודות בנייה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להשלמת עבודות בנייה:

1. בקשה זו הינה בקשה למתן הוראות שהוגשה על-ידי טש"ת בניהול המיוחד כנגד ברקת ובנק אדנים, לאפשר למנהל המיוחד ולנאמן להשלים את סיום שלושת הבניינים בפרוייקט נופר במודיעין (להלן - הפרוייקט) - שטרם קיבלו טופס 4 והאמורים להימסר לדיירים עד יום 30.11.99, וליתן צו מניעה האוסר על ברקת להיכנס לאתר.

2. בדיון היום התברר כי העבודה שנותרה באתר - הינה עבודה המבוצעת בעיקר על-ידי קבלני משנה (כגון קבלן משנה לעבודות חשמל, אינסטלציה, מטבחים, דלתות וכדומה), וכי קבלני המשנה אינם מוכנים להמשיך בעבודתם מן הטעם ששיקים שקיבלו מברקת - חזרו כשהם בלתי נפרעים.

3. ברקת טוענת כי השיקים שמסרה לקבלני המשנה לא נפרעו מן הטעם שלא קיבלה מהניהול המיוחד של טש"ת את הכספים המגיעים לה, שכבר אושרו על-ידי המפקח של בנק אדנים.

4. אין ספק כי המטרה העיקרית של כל הצדדים היא שהעבודות בפרוייקט נופר יסתיימו תוך שבועיים, כפי שנקבע, ועל הצדדים לפעול בכל דרך שתאפשר להשלים משימה זו.

5. קבלני המשנה ביקשו מהמנהל המיוחד של טש"ת להתחייב כלפיהם לשלם להם את תמורת עבודתם, אם ברקת לא תעשה כן, אולם מובן הוא כי המנהל המיוחד איננו מוסמך להתחייב לשלם לקבלני המשנה של ברקת תמורת עבודתם.

6. המנהל המיוחד מוכן להעביר כספים ישירות לקבלני המשנה של ברקת בכפוף להסכמת ברקת לכך, וביקש כי ברקת תפנה אליו ותתחייב כלפיו כדלקמן:נ
א. ברקת מבקשת כי המנהל המיוחד והנאמן של טש"ת ישלם לקבלני המשנה ישירות מתוך הכספים המועברים על-ידי בנק אדנים בגין הפרוייקט - לחשבון הנאמן של טש"ת.
ב. סכומי שיקים שהוגשו לפירעון על-ידי קבלני המשנה וחוללו - ישולמו מיד וישירות על-ידי המנהל המיוחד והנאמן לקבלני המשנה כנגד החזרת השיקים.
ג. סכומי שיקים דחויים שנמסרו לקבלני המשנה על-ידי ברקת, וטרם הוגשו לבנקים - לא יוגשו לבנקים אלא יוגשו למנהל המיוחד ולנאמן של טש"ת ויכובדו על ידיהם במועדים הנקובים באותם שיקים כנגד החזרת השיקים.
ד. יתרת הכספים המגיעים ושיגיעו לקבלני המשנה העובדים בפרוייקט - ישולמו לקבלני המשנה בהתאם לתנאי החוזים שלהם עם ברקת - ישירות על-ידי הנאמן והמנהל המיוחד.
ה. לא ישולם שום תשלום לקבלן משנה, אלא לאחר קבלת אישור המפקח מטעם הבנק - יששכר גרמן, ולאחר קבלת אישור ברקת כי העבודות אכן בוצעו כפי שנטען על-ידי קבלני המשנה.
ו. ברקת אחראית לעבודות שביצעה בעצמה או על-ידי קבלני משנה - רק החל מיום כניסתה לפרוייקט ואילך, ולא בעבור עבודות שבוצעו, או לא בוצעו, קודם לכניסת ברקת לפרוייקט.

7. ברקת הודיעה לבית המשפט כי היא מקבלת עליה בקשה והתחייבות כאמור לעיל.

8. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות ברקת לתיקוני בדק בגין כל הפרוייקט (שלבים א' וב' לפרוייקט) - גם בגין עבודות שבוצעו לפני כניסת ברקת לפרוייקט, וזאת בהתאם להתחייבותה בהסכם עם טש"ת.

9. ברקת תגיש למנהל המיוחד ולנאמן של טש"ת ולמפקח מטעם בנק אדנים את דרישותיה לגבי סכומי כסף המגיעים לה, לטענתה, ובמיוחד לגבי כספים ששילמה בפועל (שיקים שניתנו וכובדו).
המנהל המיוחד והנאמן של טש"ת והמפקח מטעם בנק אדנים ייבחנו את דרישות ברקת, ואם ישנם כספים שמקובל עליהם כי מגיעים לברקת בפועל - ישלמו לה סכומים אלה בהקדם ככל האפשר.

10. סכומים שברקת טוענת להם, ואשר המנהל המיוחד והנאמן של טש"ת והמפקח מטעם הבנק חולקים עליהם - ידונו הצדדים בהם בינם לבין עצמם, כאשר כל צד ינסה לשכנע את משנהו בצדקת טענותיו, ואם לא יוכלו להגיע לעמק השווה - יוכלו להביאם לפני בית המשפט.

11. קבלני המשנה לחשמל ולדלתות, שהתייצבו בבית המשפט - אישרו כי הם מוכנים להמשיך בעבודה בהתאם להסדר המוצע על מנת לסיים את העבודות תוך שבועיים.
קבלן החשמל התחייב לעשות מאמץ לחיבור הדירות לחשמל במהירות האפשרית, כולל חיבור כל מערכת החשמל ומניעת ניתוקה, ופנייה לחברת החשמל על מנת שזו תחבר את הדירות לרשת החשמל.

12. בנק אדנים מתחייב להעביר למנהל המיוחד ולנאמן כל סכום כסף הדרוש כדי לסיים את הפרוייקט בהתאם - בכפוף לאישור המפקח מטעמו.

13. המפקח מטעם הבנק לא יהיה קשור באישורו במסגרת התקציב הקיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בטיחות בעבודות בנייה

 2. מכרז עבודות בניה משרדים

 3. עבודות בניה המהוות מטרד

 4. עבודות בניה בשכירות מוגנת

 5. בקשה להשלמת עבודות בנייה

 6. עלות עבודות בניה ושיפוצים

 7. צו מניעה להפסקת עבודות בניה

 8. תשלום על עבודות בניה בקניון

 9. נזקים מעבודות בניה ליד הבית

 10. צו מניעה קבוע נגד עבודות בנייה

 11. תניית בוררות בחוזה עבודות בניה

 12. תביעה בגין ביצוע עבודות בניה בטמרה

 13. טענת הריסה בגין עבודות בניה רשלניות

 14. ביטול צו ביניים עיכוב עבודות בנייה

 15. ביצוע עבודות בניה ללא היתר ע''י קבלן

 16. ניכוי תשלום עבור עבודות בניה עקב פגמים

 17. קיזוז ליקויי בניה מתשלום על עבודות בניה

 18. תביעה בגין עבודות בניה ופיתוח במגרשי ספורט

 19. עבודות בנייה בהיקף נרחב ללא היתר בנייה כדין

 20. תביעה בגין חוב על עבודות בניה בבית מגורים

 21. עבודות בניה איטום ושיפוצים במשרד ארגון המורים

 22. קשיים כלכליים של חברה במהלך עבודות בניה בפרויקט

 23. תביעה בגין יתרת חוב מתוך תמורה מוסכמת לעבודת בניה

 24. הכחשת "שימוש למגורים" בביצוע עבודות בניה ללא היתר

 25. תביעה נגד עיריית תל אביב בגין התמשכות עבודות בניה

 26. טענה להפרת חוזה עבודות בניה בגלל עיכוב בקבלת היתר בניה

 27. תביעה לפיצוי בגלל אי יכולת להשתמש בגינה בגלל עבודות בניה

 28. דוגמא למסמך ערבות אישית לסיום עבודות בניה עדת תאריך מסויים

 29. תביעה בסדר דין מקוצר בגין יתרת התמורה עבור ביצוע עבודות בנייה

 30. היתר להריסת בית והקמת מבנה חדש מכוחו בוצעו עבודות בניה מסיביות

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון