בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב מימוש ערבויות
בנקאיות:

1. טש"ת, חברה קבלנית לבניין בע"מ (להלן - טש"ת), נתנה לחברת האחים שרבט יוזמים ובונים בע"מ (להלן - שרבט), ערבויות בנקאיות בלתי מותנות להבטחת ההסכם בין שרבט לטש"ת מיום 1.11.94 - בו קיבלה טש"ת על עצמה לבצע עבודות קבלנות בעבור שרבט.

2. טש"ת נקלעה לקשיים כספיים ומונו לה מנהל מיוחד ונאמן, ואין באפשרותה למלא אחר ההסכם עם שרבט.

3. מאחר שטש"ת הפרה את ההסכם עם שרבט - הגישה שרבט את הערבויות הבנקאיות למימוש, וטש"ת, בניהול המיוחד, הגישה בש"א 1/99 לעכב את מימוש הערבויות הבנקאיות.

4. ביום 23.2.99 התקיים דיון במעמד הצדדים, שבסופו הגיעו הצדדים להסדר שקיבל תוקף של החלטת בית המשפט, לפיו יחולט באותו שלב סכום של 500,000 ש"ח מתוך כספי שתי הערבויות הבנקאיות (201789/68/95 ו- 201789/61/94), וכנגד יתרת סכום הערבויות לא תוגש דרישה לחילוט לפני יום 19.5.99 (מועד סיום תשעה חודשים מקבלת צו הקפאת ההליכים של טש"ת).

5. עוד הוסכם בין הצדדים באותו דיון, וקיבל תוקף של החלטת בית המשפט, כי:ב
"שרבט תקבל את כספי יתרת הערבויות במועד האמור בסעיף 2 לעיל (19.5.99).
זאת בגין עבודות שביצוען הובטח על ידי הערבויות, והכוללות, למען הסר כל ספק - עבודות בדק, שהיא ביצעה או תבצע באתרי הבנייה של טש"ת בפרוייקט שרבט ביישוב בית"ר".

6. בסעיף נפרד, ולא כתנאי למימוש יתר כספי הערבות הבנקאית - נקבע כי שרבט תמציא למנהל המיוחד של טש"ת את דפי חשבונות הבנק של אתרי הבנייה של טש"ת בפרוייקט שרבט בישוב בית"ר, ופירוט הכספים הקשורים לפרוייקטים שטש"ת ביצעה; וכן פירוט ההוצאות שהוצאו על-ידי שרבט בפועל בקשר עם ביצוע עבודות הבדק.

7. שרבט המציאה למנהל המיוחד של טש"ת פירוט כמבוקש על ידיו, וחזרה ופנתה, או ביקשה לפנות לבנק למימוש יתרת הערבות, ובשל כך פנו המנהל המיוחד והנאמן ביום 29.9.99 בבקשה דחופה לבית המשפט לעכב את תשלום הערבות הבנקאית עד לדיון במעמד הצדדים, והשופט התורן הורה כמבוקש.

8. מאחר שטפלתי בנושא זה במקורו - הועברה הבקשה אלי, וביום 4.10.99 ביקשתי את תגובת שרבט לבקשה, וכן הוריתי לשרבט להמציא פירוט בדבר ההוצאות ששרבט הוציאה בגין הסכום של 500,000 ש"ח שקיבלה כבר לפי המוסכם ביום 23.2.99; ופירוט הוצאות שהוציאה על תיקוני בדק שבגינם נדרש סכום קרן של 925,852 ש"ח.
כן ביקשתי בהחלטה להודיעני מה קורה עם פסק הבוררות, לאחר שהובהר כי הדיונים בבוררות הסתיימו מזמן.

9. בתגובת שרבט מיום 17.10.99 - חזרה שרבט והבהירה כי מדובר בערבות אוטונומית שאינה קשורה להתחשבנויות בין הצדדים.
עם זאת צרפה שרבט את פירוט הוצאותיה שכבר היו, ואלו הצפויות בשל הפרת טש"ת את ההסכם עמה, וציינה כי הסכום שכבר הוציאה - עולה כדי 894,582 ש"ח, ואילו ההוצאות הצפויות הכוללות המגיעות כדי 3,126,862 ש"ח, כך שבכל מקרה יעלו הוצאותיה בגין הפרת טש"ת את ההסכם עמה - הרבה מעבר לסכום הערבות הבנקאית.
10. כמו כן ציינה שרבט בתגובתה כי טש"ת לא נתנה כל ערובה במצורף לבקשתה לעיכוב מימוש הערבות הבנקאית; לא הגישה תביעה עיקרית - וממילא היא מודה בהפרת ההסכם בין הצדדים, כך שאין סיכוי סביר שתזכה בתביעתה; וכן
כי אין קשר בין דרישות טש"ת משרבט - הנדונות בפני הבורר, לבין מימוש הערבות הבנקאית, ואם טש"ת תזכה בבוררות - לא תהיה בעיה להיפרע משרבט בסכום שייפסק לטובת טש"ת - אם ייפסק.

11. שרבט הבהירה בתגובתה כי הבורר טרם נתן פסק בוררות, וכי טש"ת - שהייתה התובעת בפני הבורר - לא זרזה את הבורר ליתן את פסקו, ובמקום זאת טש"ת מאשימה את שרבט, כי שרבט היא זו המעכבת את מתן פסק הבוררות בשל קשרי שרבט, כביכול, עם הבורר.

12. עלי להודות כי קשה לי להבין את שני הצדדים, הכיצד אינם דורשים בתוקף מן הבורר לתת את פסקו, לאחר שהדיונים בבוררות הסתיימו מזמן.
אני מורה, איפוא, לשני הצדדים לפנות מיד לבורר ולדרוש ממנו לתת את פסקו תוך 20 יום.

13. בשלב זה אני מורה לממש מתוך יתרת הערבות הבנקאית סכום השווה ל80%- מיתרת הערבות הקיימת היום, ולהעבירו לשרבט.

14. החלטה בדבר מימוש יתרת הערבות הבנקאית הנותרת לאחר המימוש כאמור בסעיף 13 לעיל, תינתן לאחר קבלת פסק הבורר, או במועד אחר שייקבע - אם פסק הבורר לא יינתן תוך 30 יום.

15. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים ותישלח אליהם על-ידי מזכירות בית המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה ערבות בנקאית ?

 2. ערבות בנקאית פגומה

 3. ערבות בנקאית במכרז

 4. טעות בערבות בנקאית

 5. החזרת ערבות בנקאית

 6. ערבות בנקאית במכרזים

 7. עורך דין ערבות בנקאית

 8. ערבות בנקאית אוטונומית

 9. פגם בערבות בנקאית במכרז

 10. ערבות בנקאית חברת ביטוח

 11. משלוח ערבות בנקאית בפקס

 12. מועד ערבות בנקאית במכרז

 13. בקשה לא לחלט ערבות בנקאית

 14. פגמים בערבות בנקאית במכרז

 15. תביעה לתשלום ערבות בנקאית

 16. סמכות בנק לגבות ערבות בנקאית

 17. מימוש ערבות בנקאית בלתי מותנית

 18. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 19. טעות בכתב ערבות בנקאית מותנית

 20. דוגמא לערבות בנקאית אוטונומית

 21. הארכת מועד להגשת ערבות בנקאית

 22. ערבות בנקאית כתנאי ליציאה מהארץ

 23. עיקול ערבות בנקאית להבטחת הוצאות

 24. שלילת האוטונומיה של ערבות בנקאית

 25. בקשה לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 26. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 27. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 28. פסילת הצעה במכרז עקב פגמים בערבות בנקאית

 29. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 30. מימוש ערבות בנקאית אוטונומית ללא הוכחת נזק

 31. גובה הפיצוי בגין הנפקת ערבות בנקאית פגומה

 32. אחריות הבנק בגין איחור בהוצאת ערבות בנקאית

 33. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 34. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 35. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון